Moldeslekten Cimber

Det antydes at tilnavnet Cimber er noe man kalte folk som kom fra Nord-Jylland, kimbrernes land, og de som kaltes det ikke nødvendigvis behøvde å være i slekt med hverandre. Dette synes som en vanskelig slekt å få plassert. Mange av de slektsoppsettene som finnes virker i alle fall forvirrende på meg. Noen nevner f. eks. Johanna Nilsdatter Cimber som gift med Morten Lyng. Det kan en vel trygt avkrefte, det må være datter av Ingeborg Nilsdatter Cimber og Knud Bendixen, Johanna Knudsdatter som var 1. hustru til Morten Andersen Lyng. Navnene går ofte igjen. Det er f. eks.minst tre som er kalt Mette Cimber, av dem er to født Cimber og en inngiftet. 
Det skal visstnok ha vært registrert en Hans Nielsen Cimber som kjøpmann i Molde i første halvdel av 1600-tallet som oppgis å ha vært gift 2 ganger. På Røros nevnes en Hans Nielsen Cimber f. 1670, Danch Schollemester.

Her har jeg prøvd å finne fram til primærkildene og hva som står der. Fremdeles har jeg mer enn 2 tettskrevne sider med notater fra skifter, pantebøker og kirkebøker som jeg ikke har fått bearbeidet. Det er derfor en uferdig oppsett som står under.

Generasjon 1

Nils Hansen Cimber (ca. 1638 -        )

Gift med Cirsten Steensdatter Svanum (ca. 1640 – e.1732). Datter av Steen Nicolaysen Svanum.

Degn paa Ladeplatzsen.

Folkeskatten av 1681 i Molde:
Jeg er ickun med min Kone self anden, noch hafer jeg til bordz min Kones broder, som er vanfør udvortes, og vanhelsig indvortes. Ex Molde d: 15 Febr. 1681. Niels Hansen Cimber: Degn paa Ladeplatzsen

1704
Romsdal Skifteprot. No 2 p. 174: 1704 16/12 Skifte pa Molde Ladested efter Sal. Jacob Rafn hvor Niels Hanssøn Cimber fordrer 1 Rd, 12 sk..

1705
Romsdal Skifteprot. No 4 p.204: 1705 26/5 Skifte efter Alexander Pheif og Sal. Hustru hvor Nils Hanssøn Cimber fordrer 2 Rd, 16 sk..  

Barn:
Methe Cimber
. Död för 23.01.1730.
Hans Nielsen Cimber. Fødd 1661.
Sten
Nielsen Cimber.
Niels
Nielsen Cimber. Veier og måler på Molde. "Nils Nilsen Marstrand var rundt år 1700 veier og måler , dvs. at han kontrollerte veiing og måling av de varemengder som ble fortollet, eller som skulle lagres på tollbua for videre uførsel. Han hadde tidligere i bedre tider selv vært kjøpmann i Molde. Hans svigersønn Nils Nilsen Cimber fikk stillingen etter ham etter von Ahnens anbefaling, han var besvogret og beslektet med "halve byen", og det gjaldt ikke mindre hans svoger Iver Oudensen Widerø som kom etter ham igjen." (Niels de Seve: Molde Bys Historie bd. 1 s. 209.
Ingeborg Nielsdatter Cimber
.
Maren
Nielsdatter Cimber.
Margrethe
Nilsdatter Cimber. Född omkring 1670 i Molde, MR.
Anna
Nielsdatter Cimber.  

 

Methe Cimber (         - för 23.01.1730)

Foreldre: Nils Hansen Cimber og Cirsten Steensdatter Svanum.

Gift med Jørgen Nicolaysen Lemmel.

1721
Veø kirkebog 1721 16/6 Molde Kirke døbt Johan Aagesens Datter Anna. Sponsorer: Anna Grans, Ingeborg Bendissens, Mette Cimber, Jens Odenss., Jens Iverssøn

1730
Romsdal Skifteprot. 6 p. 625: 1730 23/1 med Johan Hysing og Anders Iverssen forsamlede paa Molde Ladested for at registrere efter sal. afgagne Madam Methe Nielsdatter Cimber imellom hendes efterl. Mand Sr. Jørgen Nicolaysen Lemmels og den Sal. Kvindes arvinger, nemlig hendes Moder Cirsten Steensdatter saa og Brødre : Hans, Sten og Niels Nielssøner item Johanna Knudsdatter paa sin Moders Ingebor Nielsdtrs Vegne, Maren, Margrete og Anna Nilsdøtre.

Registreret Guld: Blev angivet hos Enken Else Greve i Pant at være Bestaaende 1 liden Kjele, 1 ring med Sten, 1 emailleret Do: 2 slette Do og 1 ganske lidet Stk. smeltet Guld 3 3/4 6 - 2 Ligesaa hos Capt. Fietzens 1 Signet med Ring - 3 - : 1 ledring(?) - 1- : en sort emaillet Guldsølje - 2 - ; 1 Perleband med et Guldsmykke - 2 - 1 -  : 1rs med Coulant(?) - 1 -
Registreret Sølv : Nok hos Else Greve 4 Sølvskeer 1 Saltkar en liden forgylt Sølveske - 9 - 30 ; hos Capt. Fietzens : 1 Sølvlaag til en Krus, 5 Sølv skeer v. 26 - 13 - ; 4 Theskeer : 1 Sukkerknibe : 1 Sølveg, 1 par Skospender : en Kaaberpende - 5 1/2 Lod - 2 Rd. 3o : 1 par Sølvkniver 1 - 2 -  . :  
Iver Odensen laante 6 pr. Tekopper af Porselen brun uden og blaa indentil som nu ikke Stervboet er indleveret og efter Claus Lunds Attest er betalt og er af Verdi - 2 -; 1 blaa høid Spøl Com sammesteds laant, kjøbt af Michel Nilsen for 3 Rd 2o 6 sk. : Saa er og laant til Iver Odensen 1 Blek Thetrek Lacheret : 1 Theflaske og tilhørende lille Bret tils - 1 -:
Gasngklæder: 1 kjole og Skjørt af rød Skagerin med Sølv Galuner - 20 - : 1 gul >Bsstis stucken Kjole med Bardyring om Ermene 9 - : 1 Skjørt af samme Tøy - 3 - 2 : 1 Grøn Damaskus Trøie - 4 - : 1 Rød Skaperin  do - 1 - 3- : 1 rød Comod Trøye - 1- 2 - : 1 Skjørt og Trøie af rød Stof - 3 - ; 1 rød Fjær Mof - 1 - 1 - 12 sk. : 1Smek af Sølv barduret - 2 -
Lemmel anviste Sorenskriveren over Nordmøres fogderi Sr Johan Harboes Missive dat. - 22/8 1729 hvoraf bevises at hannem er tildømt hos Mnsr, Henrik Mincke i Fosund - 15 - 1 - 12 sk. imod at tilbage skal leveres 1 p. Camelgarn som udj Stervboet findes . Udi hans iboende Gaard tilkommer han 5 Søsterlodder som beregnes tilsammen - 27 - 23.
Skiftet ansættes til 29. Marts : om Sten Nilsens arvinger sig ikke til den Tid skulde indfindes ansættes for dem til Curator deres Tarv at paase . Aage Pedersen.
Efter seneste Rettens afskedigelse blev skifteretten igjen idag den 29de Marts foretaget : hvor da tilstede værende Arvinger compererede undtagen Fogden Nils Cimber hvortil Proclama af 25. Januar 1730, som den 16de Februar ...afvigte er bleven forkynt for hans Kjæreste paa hans egen Gaard, : p. 628 : siger "at Fogden Cimber som var  saa langt fraværende er til Skiftets Slutning lovlig indkaldt" - samt i at naar der er udenlendske Arvinger som Nicolay Stens,. da bør der til Registrering og Skifte af Rettens Middel.
Manden fordrede i Vederlag for Hustruens Begravelse - 67 - - 16 sk.
Igjen til Deling - 21 - 2 - 10, deraf Manden 10 - 3 - 5: I Broderlod 1 - 3 - 4 5/6 : 1 Søsterlodd 3 - 14 5/12.

1732
Romsdals Panteb. 2 p. 11: Jeg underskrevne kjendes og hermed rettferdiggjør at som j på Skifte efter min sal. kjæreste Hustru Mete Cimber er udlagt udj min Vermoder Mad. Kirsten sal. Nils Hansen Cimber og Børns tilhørende Gaard og Grund paa Molde Ladested med den underliggende Søbrygge og lign. var tilfalden samt 2de Brødre parter | som hende var transporteret ag hendes Broder Kongl. Mayst. foged Sr Niels Cimber beløp seg til Summe 27 Rd. 23 | hvilket udj Skifteforretningen til indtegt blev ført saasom min Vermoder ei har holdt Skifte efter hendes sal. Mand af hvilken Summe .... ieg er meg bleven udlagt til endel Creditorers Afbetaling og min egen regning at fornøie iblandt det mere nemst 6 Rd 2 o 3 sk. - saa og for den halve Del af det overstigende Boe 10 Rd 1 o 10 | tilsammen 16 Rd 3 o 13 | som j endnu udj overmelte Vermoders og felles Arvinger tilhørende Gaard og Grund, samt Søebrygge og tilhørende Grund, lovlig er berettet, altsaa transporterer j herved til min kjære Svoger Sr. Aage Pedersen og hans Arvinger samme loflige og usvekede Udlæg, med all dens Ret og Retighed som Lovens 5b 6 Capt 1 ....... meg samme kjendes og tilstaas, hvilket hand seg saa
 

 

Hans Nielsen Cimber (ca. 1661 - f.  04.02.1744)

Foreldre: Nils Hansen Cimber og Cirsten Steensdatter Svanum.

Gift 1. gang med Dorthe Christensdatter (      - 1708)
Gift 2. gang med Mette (         - e. 04.02.1744)

1708
Molde Kirkes Regnskabsbog p. 32 : 1708 20/3 (betalt) for Kirkegaarden, Klokkene Og ligklederne til HansCimbers kone 3 o 8 sk..
 

1709
Romsdal Skifteprot. No 5 p. 132: 1709 5/2 forsamledes paa Molde Ladeplads udj Sr. Hans Nielsøns Cimbers Hus for at skifte efter hans afdøde sal. Hustru Dorthe Christensdatter og det mellom førbemelte hendes Mand og hendes Søster Maren Christendtr.

Registreret Sølv: 1 Beger vigt 6 1/2 Lod á 2 ort. # Rd 2 ort.; 1 mindre Do vejer 5 3/4 Lod á 2 ort. 2-3-12; 6 Sølvskeer - 17 Lod á 2 ort = 8 Rd. 2 ort.

Registreret udj Søeboen: 14 Tdr. skor. Byg á td. 5 ort - 17 Rd.2 ort, 2 Td. Malt 67 - 3, 1 td.spansk Salt2 - 1 -

Hans Nielssøns iboende Hus med en Søbod, Brygge og egen Grund efter Sr. Niels Christenss.Skjøde Brevs udvisning af Dato Trondhjem 30de. Marts 1707saaledes som naa forefindesreparert og opbygget med hvis Mur og Nagelfast er tilsammen vurderet for 100 Rdlr.

- noch angaf Hans Nielss. Udgaaende Gjeld for tvende Thinghold hos en Dehl bønder som burde holfr Tingrnr ufj Fanne Otting..

Summe 205 Rd. 2 oer 9 sk.. Gjeld 164 - 2 - 12.. Igjen 40 - 3 - 21 sk. hver Arving 20 Rd. 1 ort 22 1/2 sk. Hr. Amtmand Nobel fordrede for laante Penge og varer 135 Rd. 1 ort 20 sk., Bendix Bendixsson 4 - 2 - 16.

1714
Molde Kirkes Regnskabsbog No 2 p. 43: 1714 4/9 (betalt) for Kirkegaard og Klocke til Hans Cimbers barn. 1 ort.
 

1716
Molde Kirkes Regnskabsbog No 2 p 45 1716 5/7 for Hans Cimbers barns Nedsettelse i Kirkegaarden 1 ort.

1717
Molde Kirkes Regnskabsbog 1717 5/1 betalt til Hans Cimber for Messeserchens Ferdiggjørelse
 saavelsom Alterdugerne - - 2 -

1723
Romsdal Skifteprot 6 p. 281: 1723 ?/6 Skifte efter Contollør Hans Brun, hvor Hans Cimber fordrer for Skoleløn 2 Rd.1 ort..

1744
Romsdal Pantebog 2 p. 200 Molde 4/2 1744 selger Mette sal. Hans Nielsen Cimber til Nicolay Olufsen (også Olsøn) sine eiende huser og tilhørende Grund paa Molde m.m. Se Molde Eiendomme 7  

 

Ingeborg Nielsdatter Cimber (          - f. 23.01.1730)

Foreldre: Nils Hansen Cimber og Cirsten Steensdatter Svanum.

Gift med Knudt Bendixen. Född omkring 1672. Folketellingen 1701 - 29 år. Sønn av Bendix ”Bergenser”.

1703
Knud Bendixen kjøpte hus og grunn i Molde i 1703.

1707
Var konstituert sorenskriver 1707 

1709
Var konstituert sorenskriver 1709.

1718
Han var blant dem som førte proviant til Trondhjem i 1718..

1736
Han er også nevnt i spesifikasjon over Moldes innbyggere datert Trondhjems Raadstue 23/ 1736 strandsiddere, som tilforn har brugt en ringe næring,

Barn:

Johanna Knudsdatter Cimber. Se tabell 5, s 3 .

 

Johanna Knudsdatter Cimber

Foreldre: Knud Bendixen og Ingeborg Nielsdatter Cimber.

Gift 24.10.1726 med Morten Lyng (ca. 1700 – 24.04.1752). Hospitalforstander 1724 - 1750 ved Reknes Hospital.

1726
I amtmann Erich Musts dagbok for oktober 1726 står mellom anna:

d 23 : Kom Hr. Erich Leganger og Suite till Molde, till brøllupsfæhr.
d 24: : var vi udj Morten Lyngs brøllup som stod hos værfaderen Knudt Bendixen
d 25 : om formiddagen var Niels Myhre og Morten Lyng heroppe, om ettermiddagen var vi atter i brøllupsgarde,
d 27: fulgde vi de unge brudefolk til Kircken og siden spisede hos dem, Hr. Erich Leganger prædikkede udj Molde Kircke.

Morten Lyng kjøpte J. P. Testmans bygård (senere overtatt av Hans Hagerup, John Ord, Auditeur Koren.

1736
23.02.1736 nevnt som strandsidder som "tilforne bruger en ringe nering".

1740
Publiceret Sr. William Gardens revers bøxelseddel paa alle de holmer, klippeskiær og steengrunder som under Rechnes Hospitals ejende og er beliggende uden mindste cocception i den strekning som går fra Skusholmen og til Bue, udgiven den 23 Juny 1740 til Morten Lyng.

1743
1743 kjøpte Morten Lyng Johan Parykmagers hus og grunn for 170 rd.

1746
1746 - byens første havnefogd.

1748
18.10.1748 nevnt ved bestemmelsen av byens territorium. Kilde: J,A. Schneider: Molde og Romsdalen
 

Barn:

Ingeborg Marie Lyng. Född 02.11.1732 i Molde.
Malene
(Magdalene) Kristine Mortensdatter Lyng(ca. 1736 - 14.06.1779)