Johannes Hansen Nideros
(ca. 1713 – ca. 1763)

 

Foreldre: Hans Andersen Nideros (ca. 1684 – f. 1732) og Marie.
Gift med Catherina Sofia Bille, hennes foreldre var Nicolay Bille og Svendborg  Wendel.( d. 0805.1765), som også hadde datteren  Walborg Margrethe Bille (ca. 1750 -   ). Svendborg giftet seg etter mannens død med toller på Molde Lars Aschenberg.(1728 – 1785.).
 

Sikt- og sakeallsforpakter (nevnt 1755), dvs. forpaktet bøter som skulle innkreves.

Veier og måler på Molde (5.3..1756 – ca. 1762. ). Skulle sikre at det ble brukt riktige mål og vekter i handelen, Hans lønn var en fast avgift av hver tønne og veiet skippund.. 

Vi kan finne Johannes Nideros nevnt i disse skriftlige kildene: 

1. Collins notater om slekten Nideros:

a.

I skiftet etter Else Melchiordatter Veit 19/8 1732 (farmor):

19 Aar - nevnes her i Byen

b.

I Søstren Elses skifte 1755 siges han gift boende paa Molde. Og kaldes han i samme "Sigt- og    Sagefaldsforpagter i Rromsdalen.

c.

I Søstrene Bolettes skifte 1757 kaldes han Veier og Maaler paa Molde

. 2. Schneider: Molde og Romsdalen:

s.   58

"Johannes Nideros, gift med Catherina Sofia Bille, cstr. Sorenskriver i 1716.; Veier og Maaler 1762 kjøbte 1752 Johan Myhres store Søbod."

s.   82

Den til næringslivet nærmest knytted Klasse af Bestillingsmænd var vel de saakaldte Veiere og Maalere.
1748 Bille (Manntall utarbeid av J. Friis – Bille ikke nevnt i manntallet for 1746.

1762 Johannes Nideros, hvis Eiendom efter hans Død gikk over til Madam Plockeros. I 1752 pantsatte han sineopførende 2 Huse og sin store Søbod (tidligere Johan Myhres) til Hospitalet for 200 Rdl. og Aaret efter til foged Eeg for 400 Rdl. 

At vi er i Privilegiernes Tidsalder, mindes vi om bl.a. ved det Privilegium, (dateret Jægersborg 4/10 1748) som Enken Bergitte Tønder, sal. Christen Nielsen, fik paa at brygge Øl til de til Molde og Kristiansund ankommende Skibe, med Forpligtelse til ”sundt og valkaagt Øl at brygge” (huv havde 3 Børn og havde mistet 7 Skibe!). I 1756 bekjuendtgjorde Tolder Aussig, at Enken havde overdraget ham i Kommission at forpagte Privilegiet for 3 Aar til Madame Svenborg Wendel, sal. Peder Billes, og i 1760 ble det overdraget til Karen Rinderhagen (af Trondhjem).

s. 180

Fortægnelse over en del av Moldes ældre Huse og dets Eier

Nr. 12 Johannes Nideros; Mad. Maren Plockeros1767; Jacob Friis; Byfoged Øwre 1787 – 97; Henning Abelseth; Enkefru Stub; Overtoldbetjent Wilkens (nybygget); Overrettsagf. Mønniche; Kjøbmand G. M. Bergesen.

 

3. Branntakstene
I branntaksten kan vi finne flere opplysninger om eiendommen Johannes Nideros eide Udpaa Gaden i Molde::

7. oktober 1763 kjøpte Madame Plockkeross denne eiendommen av maaler og vejer Johannes Nidaros.  branntakst 1767 finner vi henne fremdeles, men omtales som død i 1777.

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

17

Madame Maren Plokkeroes

1 vaane Huus

N1

250

 

 

 

 

1 Stav Huus

N2

20

270

1777

16

Madme Plockeros død, Jacob Friis indflyttet

et vaane Huus

N1

230

 

 

 

 

et Stav Huus

N2

20

250

1778

16

Madm. Plocheroes død, huset kjøpt av Jacob Friis

 

 

 

 

I branntaksten av 1787 får vi vite dette om eiendommen:" Et vaane Huus af tømmer, med Kielder og Tejl Tag." og "n tømret Søe Boed, 2de Etager, og Svaler paa Siderne av Bindings Værk, samt Tejl Tag". 

Leo Oterhals: Nød og roser
Den første kjente eier av nr. 17 (matr.nr. i 1767" var konstituert Sorenskriver i 1716 Johannes Nideros, og hans kone Catherina Sofie Bille, Nideros kjøpte i 1752 også Johan Myhres store sjøbod. Han ble utnevnt til "veier og måler" ved Molde tollsted 5. mars 1756 etter sin skrøpelige svigerfar, Nicolai Bille, mot å gi svigerforeldrene en årlig pensjon (Norsk reg. 1755-56 p. 817), Da Maren Plockeros (Nideros andre kone) overtok i 1767, besto gården av et middels stort våningshus v tømmer med kjeller og tegltak, taksert til 250 rd., samt et stavhus verdsatt til 200 rd. Sjøboden var da ikke nevnt.
 

Han står også oppført som konstituert sorenskriver i 1716 både hos Schneider og Oterhals, men dette må kanskje være hans far? Noe som taler for dette er også det faktum at Johannes Hansen Nideros hadde to av sine søstre boende hos seg. Johannes Hansen Nideros var bare ca. 3 år på den tiden. 

Det blir også oppgitt at hans andre kone var Maren Plockeroes (d. ca. 1777) (Oterhals: Nød og roser)??!

 

Generajon I

1 Far
Hans
Andersen Nideros. (ca. 1684 - för 33.06.1726)
Foreldre: Anders Persen Nideros ( Död för 02.06.1699) og 2. hustru Else
Melchiordatter Veit ( Död 29.07.1732)

Gift med Maria.

Skriftlige kilder – Hans Andersen Nideros::

I skifte etter faren Anders Persen Nideros 02.06.1699 er Hans 15 Aar.

I skiftet etter Else Melchiordatter Veit 1732 19/8 nevnes han som død. Barna Peder, Johannes, Else, Anne Marie, Elne og Bolette er nevnte i samme skiftet.

Skriftlige kilder – Maria::

1726 22/6 fordrer en Marie sal. Hans Nideros.

1734 2/3 i Lars Hammond Boe er Maria sal. Nideros betalt for Voxlysen at lade gjøre og

1733 21/4 i Raadmand Holstes Bomøtte Enken Sal. Hans Nideros for Skyld, men er hende crediteret for gjorde Voxlys..

Barn:

a.

Peder Hansen Nideros. Född omkring 1705. I 1732 - 27 aar værende i Amsterdam.
1732 8/12 er Olle Larsen Høker opnevnt til Verge for denne Peder Hansen Nideros - og 1740 3/10 er Msr. Johannes Nideros imod Underfoged Peder Nideros Caution opmevnt til formynder for denne sin fraværende Broder - sener tilføiet.Han har arvet sin forbemeldte Broder og er nu myndig og boende paa Molde. Trondhjems Overf.pk. 2 p. 32) han nevnes ikke som Arvetager i Søstrene Else og Elnes Skifter

b.

Else Hansdatter Nideros. Född 1707. I skifte 1732 - 25 Aar, hjemme hos Moderen.. Skifte efter hende i Trondhjem 1755 25/7, som har logeret her i Byen og død for omkr. 8 uger siden, ugift.

c.

Anne Marie Hansdatter Nideros. Född omkring 1708. I 1732 - 24 Aar i Tjeneste her i Byen siges i søsteren Elses Sikrte gift med Understormester Berg ved Chria...

Siges i Søsteren Bolettes skifte 1757 gift med Ole Sørensen Berg Understormester i Chria.., han kalder sig i en skr. Dat. Chria. 18/6 1767 "Tøy-Verter og Lieutenant ved Artilleriet."

d.

Elne Hansdatter Nideros. Född omkring 1710. I 1732 - 22 Aar., hjemme hos Moderen. siges i Søsteren Elses Skifte 1755 - 50 Aar, ugift og boende hos Broderen Johannes Nideros.

siges i Søsteren Bolettes Skifte 1757 tilholdende hos Broderen i Molde.Trondhjems Overformynd. prt 3 p. 140. Efter Magistratens Resolution Dat: 5/8 1767 er Eine Verjel Noderos tilladt at have sin Arv og Afkald for..... Dat, 1767 25/8.

e.

Bolette Hansdatter Nideros. Född omkring 1713. Död 15.03.1767. I 1732 - 19 Aar, hjemme hos Moderen.

Skifte efter hende 1767 1/4 - død 15/3. Uten Barn. gift med Peder Audens Grøn. Han kaldes i Else Nideros skifte 1755 "forrige Jægteskipper" og havde Hus i Ravnkloen.

f.

Johannes Hansen Nideros