Olav

Galle

til

Tomb


Foreldre Svend Galde

Gift med Ufvilde Henriksdatter Friis
Gift med Katharina Ottesdotter
Gift med Anne Pedersdatter

 

Olav Galle til Tomb
Peder Ivarsson
Iver Jensøn til Fritsø
Karen Galde
Jens Lauritsøn til Odenstrop
Laurits Pedersøn til Odenstrop
Karen Marcusdaatter
Karen Bjørnsdaatter af Bjørnholm
Maren Iuel til Gjørsløv
Svend Galle til Hollebye
Ufvilde
Henrik Friis
Karen Henriksdaatter til Brunlaug
Ei kjelde som det er vandt å få tak i her i landet er likpreika yver dotterson åt Olav Galle, Peder Ivarsson [Baden eller Jernskjegg] til Fritsø. Me prentar difor av her det ho hev um ætti. Forfattaren, Jersin, segjer sjølv han hadde vore "hofprædiker" hjå Peder Ivarsson i 5 år og sidan prest i Hedrum i 3 år og ofte kom til han då og. Preika er utgjevi i Kjøbenhavn 1616.
   "For det første at tale om denne s[alig] velbyrdig mands Peder Iversøns herkomst, christelig levnet og salige endelikt af denne verden, hannem som hensovet i Herren til en ærlig amindelse, de unge som igjen leve til et godt eksemple efter hvilket de og kunne skikke deres levnets fremdragelse, de andre som ere blods forvandte, slegt og venner til trøst og husvalelse.
   Anno 1551, torsdagen nest for S. Pauli conversionis dag, blev den ærlig, velbyrdig og nu salig mand Peder Iversøn barnfød paa sin hovedgaard Fritsø udi Norge.
   Hans fader vaar erlig og velbyrdig salig Iver Jensøn til Fritsø, kgl. Majst.'s befalingsmand over Bratsberg len og Gimse kloster.
   Hans Moder var erlig og velbyrdig frue Karen Galde, herr Oluf Galdes daatter til Tomb, som var Statholder i Norge.
   Hans farfader vaar erlig og velbyrdig Jens Lauritsøn til Odenstrop, kgl. m.'s befalingsmand paa Ravnløse og Hersholm i Jylland.
   Hans faders farfader vaar erlig og velbyrdig mand Laurits Pedersøn til Odenstrop.
   Hans farmoder var erlig og velbyrdig fru Karen Marcusdaatter, s. Jens Laurittsøns til Odenstrop.
   Hans farmoders moder var erlig og velbyrdig fru Karen Bjørnsdaatter af Bjørnholm i Judland.
   Hans farfaders Moder var e.e. fru Maren Iuel til Gjørsløv.
   Hans morfader vaar e.v. herr Oluff Galde til Tomb, ridder og statholder udi Norge.
   Hans Morfaders fader var e. og v. herr Svend Galle til Hollebye.
   Hans mormoder vaar e. v. f. Ufvilde, Henrik Friisis daatter til Oden og Judland.
   Hans mormoders moder vaar e. v. fru Karen Henriksdaatter til Brunlaug.

Kilde: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Gall-ætti i Millomalderen av arkivar Johan Agerholt s. 134f

Olav Galle
Vincens Lunge
Erkebiskop Olaf af Nidaros
Hertug Hans
Knut Alvsson
Nils Ravaldsson
Henrik Krummedige
Gaute Galle
Ottilia Ottesdotte
Anne
Olav Galle hev ein gong fenge det skotsmål av Vincens Lunge at han og Erik Ugerup var dei einaste som vilde setja noko inn paa det politiske program, fra Bergensmøtet hausten 1524 (DN VII 600) og det er vel kjent korleis han vart hovudsmann på Akershus i 1524 tvert imot det kongen vilde - og korleis han vart avsett i 1527.

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b.VII s. 617 - 621  Nummer: 600. Dato: 25. januar 1525. Sted: Thom.

Sammendrag: Hr. Vincents Lunge tilskriver Erkebiskop Olaf af Nidaros angaaende Haandfæstningen, sit Forhold til Norge og Danmark, om Akershus og andre Len, om Herrerne Henrik Krummedige, Olaf og Gaute Galle, om Oslo Bispestols Besættelse samt om Kong Frederiks Sön Hertug Hans.

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

Det fyrste er kanskje best fortalt hjå Allen - men det rettaste synet på han fær ein visst hjå Tananger i Norges Historie. Edv. Bull (i Vincens Lunge og Kristianias historie I) legg han henda vel stor vekt på hopehavet hans med Sverike; han høyrer i all fall ikkje saman med Knut Alvsson og Nils Ravaldsson. Me høyrer tvert imot at Nils Ravaldsson brende garden hans i Borgesysla (DN XVIII 203), og i 15061 vart han rekna for kongetru.

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b. XVIII s. 189f   Nummer: 203. Dato: 2. juni 1504. Sted: Maribo.

Sammendrag: Kong Hans, der har modtaget Hr. Henrik Krummediges Brev om Nils Ravaldssøns Indfald i Borgesyssel, hvor han har afbrændt Hr. Oluf Galdes Gaard (Thom?) og ihjelslaget nogle af Hr. Henriks Svende, meddeler denne, at Nils Ravaldssøn nylig har tilskrevet Kongen med Begjæring om Leide for at underhandle om Fred, hvilket er ham tilstaaet. Hvis dette ikke leder til en Afgjørelse, vil Kongen paa anden Maade faa Feiden standset.

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

   Etter Nils Ravaldsson er død, møter me fleire gonger Olav og Gaute Galle i saker for enkja hans, Ottilia Ottesdotter, og syster hennar, Anne. Dei var trimenningane deira og ervingar etter arvetavla i NgL. IV s. 4582.


1. Brev av 25/3 1506: Styffe: Bidrag till Skandinaviens Historie V s. 81
2. Det er noko ugreide med systrene i registri til Dipl. Norv. fordi dei ein  gong hev trudd dei var av Rømer ætti og syster åt fru Ingegerd Ottesdotter (soleis Allen og L. Daae), men dei er nok av Kane-ætti (soleis Taranger, DAA).
 

Kilde: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Gall-ætti i Millomalderen av arkivar Johan Agerholt s. 136

Olav Galle
Ulvhild Henriksdotter Friis
Anne Pedersdotter (Halvegge eller Vebner)
Henrik Friis til Oden
Karen Kanne til Kambo
Katharina Ottesdotter 
Endrid Gunnerssön paa Aakeberg
Knut Rud
Klaus Eggertssön
Ottilia Ottesdatter Kane
Kari Ottesdotter
Kjersti Gautesdatter Kane
Svein (Galle)
Gaute Galle
Kari Olavsdotter Galle
Ivar Jensson til Hovin
Thorstein Kusse til Samsal
Haakon Kannik i Hammer
Peder Bartelssön
Karine Alfsdatter
Vincens Lunge
Hans Mule
Biskop Mogens af Hammer

 DAA fortel at Olav Galle var gift to gonger, fyrst med Ulvhild Henriksdotter Friis av ætti Friis frå Haraldskjær (annleis Jersin), seinare med Anne Pedersdotter (Halvegge eller Vebner).
   Fru Anne til Tomn er nemnd "Olav Galles efterleverske" i 1538 og seinare. (DN VIII 737 og DN V 1104: Anne Persdatter til Tomn 1541.) I Jersins Likreike heiter det at mor åt  Kari Galle var Ulvhild, dotter åt Henrik Friis til Oden i Jylland; det same hev Wetphal, medan Leth segjer det var Karen Kanne til Kambo. Ved dei siste nordiske arkivgrankingane i Vatikanet er funne eit pavelegt ektskapsløyve frå 4/7 1522 for riddaren Olav Galle i Hamar bispedømme og Katharina Ottesdotter frå Bergen Bispedømme - dei er skylde i 4de grad.1

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b. VIII s. 784   Nummer: 737. Dato:  1 Juni 1538     Sted: Raade

Sammendrag:  Endrid Gunnerssön paa Aakeberg erkjender at have solgt til Fru Anne (Pedersdatter) til Thom, Hr. Olaf Galdes Enke,
Ödegaarden Kalsrud östenfor Bækken og söndenfor Langengen af 1/2 Huds aarlig Skyld og at have oppebaaret Betalingen.

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

   

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b. V  s. 822   Nummer: 1104 Dato: 10 Juli 1541. Sted: Korsör

Sammendrag: Anna Pedersdatter til Thom, Hr. Olaf Galles Efterleverske, tilstaar at have laant af Hr. Knut Rud 500 Mark, for hvilken Sum hun havde udgivet Bevis, förend hendes Söstersön Klaus Eggertssön havde aftvunget hende Brev og Segl paa hendes Gods

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

   Det er greidt me hev den same som Leth kallar Karen Kanne til Kambo. Arvtalet fra Kane-ætti segjer oss at mor åt Olav Galle er trimenning til Ottilia Ottesdatter Kane, og då ligg det nær å spyrja um Kari Ottesdotter skulde vera syster åt Ottilia. Paa ættetavla i DAA (XVI s. 227 flg) for Kane-ætti er det ingen annan Otte, det kan vera tale um her, - Arvtalet segjer at arven etter hustru Ottilia gjekk yver til Gallane gjennom Kjersti Gautesdatter og no då Olav Galle var død, ikkje til son hans Svein, men til Gaute Galle, som var eit "kne" nærare; dvs. det er ikkje rekna med at arven skulde kunna ganga til Gallane gjennom nokon syster åt Ottilia; men det vil vel berre segja at fru Kari ikkje kan vera både syster åt Ottilia og mor åt Svein. Men ho kan visst ikkje vera mor åt Kari Olavsdotter Galle heller.  Son hennar fortel, at ho var gift 1536 (NHT 2 III s. 276 og DN I nr. 1086), og me hev eit brev frå 1536 som vedkjem "ærlig og velbyrdig mann Ivar Jensson til Hovin, med sin hustru, fru Karine Olufsdatter"


Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b. I s. 792f   Nummer: 1086. Dato:  28 Decbr. 1536. Sted: Grefsheim

Sammendrag:  Thorstein Kusse til Samsal, Væbner, Haakon Kannik i Hammer, Peder Bartelssön Kannik i Oslo og 4 Andre kundgjöre, at de Juledagen hörte Jomfru Karine Alfsdatter give sin Frænke Karine Olafsdatter og hendes Mand velb. Ivar Jenssön til Hofvin Gaarden Bugaarden i Sandeherred paa Vestfold, uden Anmodning fra disses Side.

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

 Skulde no ekteskapet millom Olav Galle og "Catharina Octonis filia" ganga etter kyrkjelovi kunde dei ikkje få ei dotter fyre 1523, so ha vart i det høgaste 13 år i 1536, då Kari Galle var gift med Ivar Jensson [Baden eller Jernskjegg]. Me lyt då rekna med 3 giftor for Olaf Galle, og då vert den første Ulvhild, som er mor åt Kari, so Jersin veitnok betre enn Leth likevel Men mistaket hjå Leth er mindre enn ein fyrr trudde - han hev berre sett stykmori i staden for mori, dvs. han hev virkelig visst at Olav Galle var gift med Kari Ottesdotter. Me lærer at Leth verkeleg hev havt ei onnor kjelde enn Jersin, og dermed vert det ogso trulegt at Olav Galle verkeleg vart gift med Kari Ottesdotter. Men då kan ho ikkje ha levt lenge. For i 1525 hev Olav Galle havt planar um ei svensk gifte som Vincens Lunge hev talt ham frå med å lova han brordotter si (DN VII 600).
   I ekteskapsløyvet frå 1522 ser det ut som Kari Ottesdaotter skulde vera frå Bergen bispedøme og Olav Galle frå Hamar bispedøme. Etter likpreika skulde ho vere frå Kambo (i Moss), og Olav Galle møte me ogso mest i Borgesysla.
   Men i 1523 (DN XII 305) høyrer me Hans Mules folk brende Hovin (Hovinsholm på Helgøy i Mjøsi), sætegarden åt Olav Galle, den same som mågen hans hev i 1536 når han vert nemnd Ivar Jenson til Hovin (DN I 1086).

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b. XII s. 280f   Nummer: 305. Dato: [Beg. af Oktbr. 1523.] Sted: [Hammer?]

Sammendrag:  Hedemarkens Bönder og Almue berette Hr. Henrik Krummedige, at de c. 24 August paa Akersthing ligeoverfor Biskop Mogens af Hammer og Hr. Olaf og Hr. Gaute Galde erklærede at ville slutte sig til Kong Frederik, ligesom Danmarks Indbyggere have gjort; da nu Mester Hans Mules udsendte Folk have rövet, brændt og plyndret paa Hedemarken og stadig undsiger dem paa Livet, bede de Hr. Henrik om Raad og Hjælp i deres Nöd.

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

Av Kane-ætti hev Ottilia og syster hennar, Anne, ogso jord i Borgesyssel og Båhuslen, men elles kjenner me vel best Kanestrøm på Nordmøre, og ætti vert vel helst rekna dit. Me veit også at far åt Kjersti Gautesdatter Kane hadde ått ei tuft i Bergen (DN V 1027)

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b. V s. 740f   Nummer: 1027. Dato: 3 Marts 1520. Sted: Throndhjem

Sammendrag:  Ridderen Gaute Galle giver med sin Hustrus og Syskendes Samtykke Tomten Skeggen ved Bryggen i Bergen til St.Olafs Altar i Throndhjem for sin Morfaders Gaute Kanes, sine egne og sin Hustrus Forfædres Sjæle.

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

 

Kilde: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Gall-ætti i Millomalderen av arkivar Johan Agerholt s. 136ff

1. De con.do. in 4 o consanguinitatis ex parte Olaui Galle militis - Hammarensis diocesis et Catherine virginis filie Octonis Burgensis diocesis prolem suscipiend. 

  Den første kona åt Olav Galle, og mor åt Kari, som vart gift med Ivar Jensson, var då Ulvhild Henriksdotter Friis i Oden i Jylland og fru Karen Henriksdotter til Brunla; men DAA fortel at Henrik Friis til Holmegård i Båhuslen av ætti Friis frå Haraldskjær var gift med Karen, dotter til Engelbrekt Staffanson. Denne Henrik Friis skal vera nemnd i 1489 og 94, det vil segja det skal vera han som er den som er den eine av dei væpnarane som er med og set segl under valbrevet frå det norske riksrådet for kongssonen Kristian i 1489 i Kjøbenhavn (DN II nr. 955). 

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b. II  s. 740f   Nummer: 955. Dato: 25 Juli 1489. Sted: Kjöbenhavn

Sammendrag:  Norges Riges Raad vælge og samtykke Kong Hans´s Sön Christiern til Konge i Norge efter hans Faders Död, uden at ældre Recesser i Kalmar og Halmstad derfor skulle være til Hinder

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

Han var også med på et brev for Dragsmark kloster i 1492 (DN II 968); og i 1494 (DN  V 965) ser me Henrik Friis av våpn er gift med Kathrine Engelbrektsdotter, og at han bur på Holme (DN II 979), som ligg i Brastad sogn Stangenes og kring 1600 var ein av dei største gardane i lenet (O. A. Johnsen: Bohuslens eiendomsforhold s. 157).

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b. II  s. 713f   Nummer: 968.  Dato: 9 Mai 1492. Sted: Bahus.

Sammendrag: Thorer Abbed i Dragsmark og hans Kapittel udstede Forpligtelsesbrev til Dronning Dorothea angaaende aarlige Sjælemesser, som i Klostret til evig Tid skal holdes for Kongerne Christoffer og Christiern I, hendes Forfædre og alle Christne, og hvortil hun har givet 500 Mark. (jfr. næste No.)

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

Henrik Friis er nevnt teksten, ikke i sammendraget.

 
Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b.V s. 695   Nummer: 965.  Dato: 19 Februar 1494. Sted: Oslo.

Sammendrag: Henrik Friis af Vaaben giver Hr. Henrik Krumedike Fuldmagt at söge al den Ret og Tiltale, han paa sin Hustru Katharine Engelbrektsdatters Vegne havde til velbaarne Mand Jens Knutssön for dennes Röveri paa Holleby i Hustru Ulvhilds (Brynjulfsdatters) Tid.

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

 
Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b.II s. 720f    Nummer: 979.  Dato: 22 Marts 1494. Sted: Hals [Viken].

Sammendrag: Fire Lagrettemænd i Stangenes kundgjöre, at Nils Thordssön for Hr. Henrik Krumedikes Foged Mats Olssön klagede over Arild Kanes Svende, der havde nödt ham selv til at flygte til Skogs, og truet hans Breve paa Gaarden Ugleker fra hans Hustru.

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

Er han dansk, hev han vel vorte inngift norsk adelsmann med Kari Engelbrektsdotter. O. A. Johnsen gjeng ut frå at ho er den hustru Karen på Holme som er nemnd i eit brev frå 1511 (DN II 1040) av di Olav og Gaute Galle jamt forfylgde ein som hev "bevare seg" med dotter hennar. Det skulde då vera versyster si Olav Galle vil hemna.

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b.II s. 766    Nummer: 1040.  Dato: 26 Oktbr. 1511. Sted: Sande

Sammendrag: Larens Jakobssön, Lensmand i Sandeherred, anraaber Hr. Henrik Krumedike og dennes Frue om Beskyttelse for sig og Sön, der forfölges af Olaf og Gaute Galde for et af Sönnen begaaet Leiermaal, uagtet de havde faaet Kongens (Christierns) Værnbrev i Oslo

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

Engelbrekt Stefansson var norsk riksråd i 1449 og hadde i alle fall Frøland i 1455. Han var gift med Ulvhild Brynjolvsdotter i 1438 (DN III 806, III 828 og V 666)

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b.IiI s. 583   Nummer: 806.  Dato: 3 Juli 1449. Sted: Marstrand

Sammendrag: Norges Riges Raad melder Almuen i Skiens-Syssel, at det har (uriktig) fun-
det, at Kong Christiern er födt af norsk Kongeblod og nærmeste Arving til Norges Krone efter Kong Erik, hvorfor det har annammet ham til
Norges Konge. Han vil til Midsommer næste Aar indfinde sig i Thrond-
hjem, hvorhven hele Norges Almue har at skikke sine Udsendinge til Hyl-

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b.III s. 602    Nummer: 828.  Dato: 18 Juni 1455. Sted: Thrygstad

Sammendrag: Ti valgte Domsmænd bestemme de Böder, som Drabsmanden Olaf Jenssön og Atvistemanden Eilif Helgessön skulde betale for Drabet paa Guttorm Olafssön.

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

 

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI) b.V s. 477    Nummer: 666.  Dato: 1 Juni 1438. Sted: Sarpsborg.

Sammendrag: Borgathings Lagmand Sigurd Sjofarssön og tolv Mænd forlige en Arvetrætte om Holdeby Gaard og Gods i Tune Sogn mellem Knut Brynjolfssön med Hustru og Gyrid Aslaksdatter paa hendes Börns og forrige Husbondes Bjarne Amundssöns Vegne, saa at de förste skulde beholde Holdeby med Gods, men de sidste have Gaardene Söylo og Jarnstad i Ingedals Sogn, samt övre Aas i Rode Sogn (Borgesyssel.)

Brevtekst fra den trykte utgaven  -  dokumentasjonsprosjektet

I 1494 gav Henrik Friis og Kari fullmakt til Henrik Krummedike, hovudsmann på Båhus, i ei sak mot Hans Knutson for yverfall på Holleby, då mor hennar , hustru Ulvhild, hadde garden (Dn V 965).

 

Kilde: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Gall-ætti i Millomalderen av arkivar Johan Agerholt s. 138

 

 

 

 

 

 

 

 

Povel Galde

 

 

 

 

 

 

 

Jens Lauritsønn

Fru Maren Iuel

 

 

Svend Galde

 

Henrik Friis

Karen Henriksdatter

Jens Lauritsønn

Karen Bjørnsdatter

Oluf Galde

Ufvilde

Iver Jensen

Karen Galde

Peder Iversen

Jersins tavle