Svend

Galde

til

Hollebye

 
Olav Galle til Tomb
Peder Ivarsson
Iver Jensøn til Fritsø
Karen Galde
Jens Lauritsøn til Odenstrop
Laurits Pedersøn til Odenstrop
Karen Marcusdaatter
Karen Bjørnsdaatter af Bjørnholm
Maren Iuel til Gjørsløv
Svend Galle til Hollebye
Ufvilde
Henrik Friis
Karen Henriksdaatter til Brunlaug
Ei kjelde som det er vandt å få tak i her i landet er likpreika yver dotterson åt Olav Galle, Peder Ivarsson [Baden eller Jernskjegg] til Fritsø. Me prentar difor av her det ho hev um ætti. Forfattaren, Jersin, segjer sjølv han hadde vore "hofprædiker" hjå Peder Ivarsson i 5 år og sidan prest i Hedrum i 3 år og ofte kom til han då og. Preika er utgjevi i Kjøbenhavn 1616.
   "For det første at tale om denne s[alig] velbyrdig mands Peder Iversøns herkomst, christelig levnet og salige endelikt af denne verden, hannem som hensovet i Herren til en ærlig amindelse, de unge som igjen leve til et godt eksemple efter hvilket de og kunne skikke deres levnets fremdragelse, de andre som ere blods forvandte, slegt og venner til trøst og husvalelse.
   Anno 1551, torsdagen nest for S. Pauli conversionis dag, blev den ærlig, velbyrdig og nu salig mand Peder Iversøn barnfød paa sin hovedgaard Fritsø udi Norge.
   Hans fader vaar erlig og velbyrdig salig Iver Jensøn til Fritsø, kgl. Majst.'s befalingsmand over Bratsberg len og Gimse kloster.
   Hans Moder var erlig og velbyrdig frue Karen Galde, herr Oluf Galdes daatter til Tomb, som var Statholder i Norge.
   Hans farfader vaar erlig og velbyrdig Jens Lauritsøn til Odenstrop, kgl. m.'s befalingsmand paa Ravnløse og Hersholm i Jylland.
   Hans faders farfader vaar erlig og velbyrdig mand Laurits Pedersøn til Odenstrop.
   Hans farmoder var erlig og velbyrdig fru Karen Marcusdaatter, s. Jens Laurittsøns til Odenstrop.
   Hans farmoders moder var erlig og velbyrdig fru Karen Bjørnsdaatter af Bjørnholm i Judland.
   Hans farfaders Moder var e.e. fru Maren Iuel til Gjørsløv.
   Hans morfader vaar e.v. herr Oluff Galde til Tomb, ridder og statholder udi Norge.
   Hans Morfaders fader var e. og v. herr Svend Galle til Hollebye.
   Hans mormoder vaar e. v. f. Ufvilde, Henrik Friisis daatter til Oden og Judland.
   Hans mormoders moder vaar e. v. fru Karen Henriksdaatter til Brunlaug.

Kilde: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift Gall-ætti i Millomalderen av arkivar Johan Agerholt s. 134f