Teiste - fra resten av landet

Navn Født Nevnt Død Kommentar
Anders Johansen Teiste   1621   Eiere av Åberge: Alf Grinde 1621. Torbjørn Hansen Berdal i 1623 (av Torbjørn Gauteson ætt?).
Sølfest Bolstad i 1618 og Anders Johansen (Teiste) i 1621.
Elsebe Olavsdatter Teiste       Gift med Claus Berg til Ormgaard.
I et brev fra 1608 (gjengitt i Tingbok 1 for Indre Sogn 1648-1652, fol.83b) blir det sagt at fru Elsebe Teiste er Carsten Jonssøn Randals "hustrues Moder broder daatter." Fru Elsebe var da gift med herr Claus Berg til Ormgaard, kannik og domkantor i Oslo domkyrkje.

Det passer bra med at herr Carsten var gift med ei dotter av Jørgen Pederssøn og Gudrun Jonsdotter (Teiste). Gudrun var dotter av Jon Teiste Olavsson til Ytre Kroken, mens bror hennes, Olav Teiste Jonsson til Bjelland var far til Elsebe Teiste

I følge Christian Spangen sitt privatarkiv (nr. 16) på Statsarkivet på Hamar, var Elsebe 
Olufsdtr. Teiste g.m. Claus Fransson Berg (sønnen til biskop Frans Claussen Berg). 
Elsebe sine foreldre er oppgitt som Oluf Jonson Teiste til Bjelland og 
Maren Christoffersdtr. Rustung. De ble gift 1570.
Finn Jonson Teiste       12.5.1570 kom det melding om at en av salige Jon Teistes sønner "thil Krogen", med navnet Finn var falt utfor et fjell, og blitt drept. Han var på fuglejakt. Han hadde da vært hos skriver og fogd Jens Giske (NM I side 374). Jon Teiste og Anna Kruckow hadde altså to barn: datteren Karine og sønnen Finn. Anna Kruckow må så ha giftet seg igjen, senest i 1562 med Anders Nilsen.
Gudrun Jonsdatter Teiste       Gift m. Jørgen Pederssøn (Staur), lagmann i Trondhjem.(Det er to Jørgen Pedersen i Staur-slekten)
 I 1575 (Stene, 1932, s 155 med referansetil DAA) solgte Hans Kruckow med sin hustrus og sine barns samtykke eiendeler til sin søsterdatter Gudrun Jonsdatter (Teiste) og hennes ektefelle Jørgen Pedersen (Staur), som han arvet etter sin søster Barbara. I denne arven er nok garden Fet på Hafslo, som det senere blir strid om. Dette er siste gang vi hører om Hans Kruckow, han ble også den siste i rekken av Hans Kruckow-er.
Hans Teiste      

Hans Teiste og Brynhild Torsdatter Benkeskokk skal ha fått datteren Anne f. Ca, 1600, g.m. Niels Jacobsen Friis (fra Agder). 

Ifølge den utmerkede boka/heftet utgitt ved Benkestokk-.seminaret i 1999, er foreldrene til Brynhild:
Tord Trondsson Benkestokk til Joranger 1574-1582, nevnt 1570 og død i 1587, g.m. N. Jensdatter (Skjoldeband).Hun fra Ryfylke

Tord's foreldre er:  
Trond Torleivsson Benkestokk, nevnt 1525, død 1558, til Meløy 1537-1557, gift med Anne Jonsdatter Hård(Haar), nevnt 1565, død 1569. 

25.6.1585 var det en sak om "Fitt". Samson Engelbretsen på "Thønnel" (Sollied, 1928, s 210) stevnet Hans Teiste "paa Fitt" for Herredagen for noen odelsbrev til "Fitt". Da saken ikke var pådømt i en lavere rett før, ble den avvist og sendt tilbake. Vi ser Samson som eier av Fet senere så han må ha vunnet saken.

Jan Jonson Teiste ca. 1550 1606?   Født på Kroken, Hafslo S&F.
Gift 1630 m. Mette Søfrensdatter.
Jon Andersson Teiste      
Jon Andersson Teiste til Indre Kroken og Eik, kjent 1593 ff

Johan A. Teiste      

Eier av Njøs: Trond Benkestok (1570), Gaute Ivarson (Valen-ætt) (1512), Hans Kruckow (1512), Vincent Lunge (1535), Johan A. Teiste (1621), Anders C. (Heiberg) (1621), Henrik Nitter (1621), Nils Røysum (1623) og "de Galders gods" (1649)

Jon Janssøn Teiste      
Jon Janssøn Teiste sønnesønn av Jon Andersson Teiste

Jon Olavson Teiste  ca. 1500 1525 - 1547   g. Anne Kruckow (ca. 1519 - 1602) . Hennes foreldre Johan Kruckow og Adelus.
Jon døde på Kroken Ytre, Hafslo, Sogn.

"Gjennom giftarmål med Anna Kruckow, dotter til riksråd Johan Kruckow vart han eigar av Ytre Kroken og busette seg der.

Han arbeidde først i Bergen som ombodsmann for den norske erkebispen. Herfrå kravde han inn leigeinntekter for erkebispen sine gardar på Vestlandet og administrerte handelsverksemda som erkebispen dreiv i Bergen." (Kilde: NRK Fylkesleksikon)

Teiste rauk uklar med erkebispen i 1532 i ein strid der den avsette og katolske Christian II freista å ta tilbake den norske kongemakta. I denne tida vart Jon utnemnd til væpnar, som var ein tittel i den norske lågadelen.

 

I et brev fra 1608 (gjengitt i Tingbok 1 for Indre Sogn 1648-1652, fol.83b) vert det sagt at fru Elsebe Teiste er Carsten Jonssøn Randals "hustrues Moder broder daatter." Fru Elsebe var då gift med herr Claus Berg til Ormgaard, kannik og domkantor i Oslo domkyrkje. 

Det høver bra med at herr Carsten var gift med ei dotter av Jørgen Pederssøn og Gudrun Jonsdotter (Teiste). Gudrun var dotter av Jon Teiste Olavsson til Ytre Kroken, medan bror hennar, Olav Teiste Jonsson til Bjelland var far til Elsebe Teiste

Karen Jonsdatter Teiste        
Olav Jonsson Teiste       I følge Christian Spangen sitt privatarkiv (nr. 16) på Statsarkivet på Hamar, var Elsebe 
Olufsdtr. Teiste g.m. Claus Fransson Berg (sønnen til biskop Frans Claussen Berg). 
Elsebe sine foreldre er oppgitt som Oluf Jonson Teiste til Bjelland og 
Maren Christoffersdtr. Rustung. De ble gift 1570.
Øllegård Jansdatter Teiste ca. 1631     Født på Kroken, Hafslo S&F.
g. 1/ Jens Andersen d. 1660
g. 2/ Christopher Gjertssøn Hovland (1628 - 1684)

 

1.     Jon Olavson Teiste g. m Anne Kruckow
1.1          Jan Jonson Teiste g. m. Mette Søfrensdatter
1.1.1            Øllegaard Jansdatter Teiste
1.1.1.1            Søfren Christophersen (1665 - 1712)
1.1.1.2            Jens Christophersen (1668 - 1718)
1.1.1.3            Mette Christophsdatter (1670 - 1713)
1.1.1.4            Anna Christophsdatter f. 1762
1.1.1.5            Torborg Christophsdatter f. 1673
1.1.1.6            Margretha Christophsdatter  (1676 - 1727)
1.2        Gudrun Jonsdatter Teiste     
1.2.1        Mari Jørgensdatter g.m. Carsten Jonsson Randall
1.3        Olav Jonson Teiste til Bjelland
1.4        Finn Jonson Teiste   
1.5        Karen Jonsdatter Teiste

1.3    Olav Jonson Teiste til Bjelland     g.m. Maren Christoffersdatter Rustung
1.3.1    Elsebe Olavsdatter Teiste

1.3.1    Elsebe Olavsdatter Teiste g. m. Claus Fransson Berg.

Carsten Jonsson Randall
Gift med 1.2 Gudrun Jonsdatter Teiste

I et brev fra 1608 (gjengitt i Tingbok 1 for Indre Sogn 1648-1652, fol.83b) vert det sagt at fru Elsebe Teiste er Carsten Jonssøn Randals "hustrues Moder broder daatter." Fru Elsebe var då gift med herr Claus Berg til Ormgaard, kannik og domkantor i Oslo domkyrkje. 

Det høver bra med at herr Carsten var gift med ei dotter av Jørgen Pederssøn og Gudrun Jonsdotter (Teiste). Gudrun var dotter av Jon Teiste Olavsson til Ytre Kroken, medan bror hennar, Olav Teiste Jonsson til Bjelland var far til Elsebe Teiste

Hans Kruckow

8.6.1567 var Hans Kruckow i Slidre i Valdres med penger og hester i forbindelse med krigen (DN XXII nr 549). I 1575 (Stene, 1932, s 155 med referansetil DAA) solgte Hans Kruckow med sin hustrus og sine barns samtykke eiendeler til sin søsterdatter Gudrun Jonsdatter (Teiste) og hennes ektefelle Jørgen Pedersen (Staur), som han arvet etter sin søster Barbara. I denne arven er nok garden Fet på Hafslo, som det senere blir strid om. Dette er siste gang vi hører om Hans Kruckow, han ble også den siste i rekken av Hans Kruckow-er.

Stene (1932, s 155) skriver at Hans Kruckow kan ha vært gift med Karen Asgautsdatter Kamp. Søster til Agathe Asgautsdatter kan ha vært enke etter morbroren Kjell Tordsen, men jeg kjenner ikke kilden til denne opplysningen.

1575 er Barbra død barnløs. Broren Hans Kruckow solgte da jordegods han arvet etter henne (Stene, 1932 side 157, som viser til Dansk Adels Aarbog. Denne oppgir ikke kilden). Godset selges til søsterdatteren Gudrun Jonsdatter (Teiste) og Jørgen Pedersen (Staur