Startside

Sigurd Gudbrandsson

Salomon Toraldesson
Bård Petersson
Sigurd Jonsson
Hallvard Karlsson
Arne Gudbrandson
Sigurd Gudbrandson
Gjertrud

 
Eg vil rette ein stor takk til dei som står bak Dokumentasjonsprosjektet
og at eg har fått løyve til å bruke av deira materiale mot å vise til kjelda.

 

Regesta Norvegica 1319 mars 31 Nidaros b. 3 s. 334f

Regest
:Domsbrev fra Salomon Toraldesson, kannik i Nidaros, Bård Petersson, Sigurd Jonsson, lagmann i Trondheim, og Hallvard Karlsson, lagmann i Jämtland, utstedt i Breidastova i kongsgården i Nidaros, i en strid mellom brødrene Arne og Sigurd Gudbrandssønner om odelsretten til Aspa: Arne satt nå på Aspa, og krevde odelsrett til gården. Brødrene var enige om at Aspa var en del av deres felles uskiftede arv. Sigurd hadde imidlertid gitt Arne midlertidig hjemmel til å sitte på gården, Arne ble derfor frikjent fra å betale avling og landnåm i den tida han hadde sittet på gården, men måtte gi rett landskyld. Aspa hadde tilhørt deres mormor Gjertrud. Arne hevdet at hun hadde vært under formynderskap (omaghe oc fletgengin) under brødrenes foreldre. Dette nektet Sigurd. Det ble da avsagt dom om at dersom Arne kan skaffe vitner på at foreldrene deres var formyndere for mormoren, så skal arven etter henne behandles etter samme regler som arven etter foreldrene, det vil si at Arne skal ha odelsretten til Aspa, mens Sigurd skal arve gårder som er like goder etter lovlig takst. Dersom Arne ikke kan bevise dette, skal det trekkes lodd om hvem som skal ha Aspa.

Diplomatarium Norvegicum b. 21 nr. 21  31. mars 1319

Salomon Toraldesson, korsbror i Nidaros, Bård Petersson, Sigurd Jonsson, lagmann i Trondheim, og Hallvard Karl(e)sson, lagmann i Jämtland, avsier forlikskjennelse i arvetvist mellom brødrene Arne og Sigurd Gudbrandssønner. Gjelder Aspa (i Frei).

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Dette brevet synes ikkje å vere nemnt å vere nemnt i utdraget av Aspabreva i Årbok for Nordmøre 1995.