Romsdal sogelag årsskrift 1965

Sorenskriver Rasmus Paulson i Flovikholm

Av Herlof Grüner

        I boken «Sunnmørsfylket i framfarne tider» av M. Rogne forteller han side 340 om Brandalsætta på Sunnmøre. Stamfaren lagmann Pål Helgeson gift med Lysebet Rasmusd. Synes hadde 2 barn Rasmus og Karin. Rasmus tok navnet Brandal. Han var først sorenskriver i Romsdal og ble i 1622 prest i Ulstein og Hareide. Han har en stor etterslekt på Sunnmøre.

        Det er riktig at det en kort tid omkr. 1620 var en sorenskriver i Romsdal som hette Rasmus Paulson, men han har ingen ting å gjøre med presten i Ulstein og Hareid med samme navn. På grunn av denne navnelikheten har forfatteren av «Sunnmørsfylket » gått ut fra, at disse 2 personer, sorenskriveren i Romsdal og presten i Haram og Ulstein var en og samme person. Dette er ikke tilfelle. Forfatteren har ingen beviser for sin påstand.

        Laurits Nilson var sorenskriver i Romsdal utover første del av 16-hundrede årene. Han må væe død omkr. 1618 for dette år er Rasmus Paulson sorenskriver og er nevnt i flere diplomer 1618/21.

        Et dokument dat. 1619 9/10 gjelder en grenseoppgang på Årø ved Molde. Forretningen ble administrert av sorenskriver Rasmus Paulson. Han underskriver her med sitt fulle navn: Rasmus Povelsen Års.

        Rasmus Paulson kan ikke vært ansatt i stillingen, men har vikariert inntil ny sorenskriver Johan Worrem ble utnevnt omkr. 1622. Antakelig har han ikke hatt gode nok forbindelser (velyndere kaltes det dengang) for å bli ansatt. Hans ætt og fødested kjennes ikke, men det er meget som taler for at han er født på garden Flovik og hans far var den Paul som brukte garden fra omkr. 1600 til 1628. Etter dette år overtok sognepresten i Veøy hr. Zakarias garden.

        Flovikholm er første gang nevnt i lensregnskapene 1620 da garden betaler 1 tved korn og 1 1/2 mark smør i leding. Brukeren er ikke navngitt. Det er helst slik, at garden er opptatt på denne tid og fremdeles tilhørte garden Flovik. I slike tilfelle skulde bøkselmannen på dette mindre bruk hjelpe hovedbrukeren med de kongl. skatter etter formåenhet, men han måtte betale leding av sin avling. Først i 1635 er Rasmus Paulson nevnt i skattelistene som bruker i Flovikholm. Han betaler d. å. samme leding som nevnt foran, men er også ført i odelsmanntallet som eier av 1/2 pund fiskeleie eller 12 mark i Flovikholm.

        Han nevnes i årene fremover og 1644 betaler han koppskatt for seg selv, hustru og en dreng og en pike.

        1661 nevnes han i manntallet for siste gang og i folketellingen 1664 bruker enken 1/2 pund fiskeleie og har sønnen Jakop Rasmuson som 25 år gml.

1669 er en ny bruker i Flovikholm hr. Henrik Pederson, kapellan til Veøy og mulig gift med enken etter Rasmus Paulson. Henrik Pederson var en bondesønn fra Nesje og var kapellan i

Veøy til han døde 1680.

Herlof Grüner.