Hus nr. 16

Et vaane Huus af tømmer 2 etager og Kielder under, samt steen Tag.

En stor tømret Søe Boed, 2 Etager og steen Tag.

Et Dito side Huus paa Bryggen med torve Tag.

Et Stav Huus, Teil-lagt.

En side Bygning oppe i Gaarden, bestaaende av Ildhuus med torve Tag.

Eier/beboer:

Moss, Ingver Iversen

Han var en av moldekjøpmennene som stevnet John Ord for gjeld og beslagla varer for 500 rd., men vedgikk senere at gjeldsbeløpet var 75 rd.

I 1788 tapte Peter Møller på en klippfisklast til Spania, og han nektet da å betale kjøpmann Ingwer Iversen det som de var forlikte om, nemlig "Kristiansundspris". Iversen ville nødig stevne sin venn, skrev han, men hevdet ovenfor sorenskriveren at Møllers tap var ham like uvedkommende som hans tidligere gevinst. 

Han var betydelig bedre faren enn naboen lenger vest i gata, Jørgen Rennie. Ingwer Iversen var sannsynligvis dansk; og hadde giftet seg med enka etter den meget rike bondehandler Anders Olsen Monsås som bodde i Molde. Det ga ham neppe sosial, eller kanskje rettere sagt selskapelig posisjon, men det er mulig at nettopp kombinasjonen av hans egen dannelse og "formannens" penger sikret ham den rette respekt. Sammen med Wabek Paust spilte han en fremtredende rolle i byens liv i de vanskelige 1770-årene, i kampen om rundfisken bl.a., ofte sammen med Peter Møller.

Ingwer Iversen eide også noen gårdparter utenfor byen som ren pengeplassering.Han interesserte seg ikke for jordbruk på annen måte enn at han ville være sikker på at bygselsavgifter og landskyld kom inn, og at husene ikke råtnet.

Kilder:
Branntakst for Molde 1767, 1777 og 1787.
Niels de Seve: Molde bys historie Bd. 1

Ingwer Iversen (Moss) skal være s. av Iver Iversen Moss og Margrethe
Michelsdatter Johnston. Iver skal ha vært bosatt på Ytre Hoem, Sør-Fræna, Romsdal, der han var handelsmann.

Jørgen's bror Robert, som skal være g. i 1725 med Agnethe (Anne ?) Johansdatter Mühlenport (1701-1741) fra Fosna. Dette gjør denne Robert tilsynelatende så mye eldre enn Jørgen at man kan fristes til å tro at det heller er snakk om faren ("skotten Rennie").

Skottens kone Agnethe Robertsdatter ser ut til å være f. rundt 1695, og hennes mor, Catharina Adelheid von Mühlenport (1661-1756) skal før William Roberts ha vært g.m. rådstueskriver i Trondheim fra 1683, Christopher Tygesen Castberg (1655-92)

Verdi i rd.

600 + 200 + 50 + 100 + 50 = 1000

Oversikt husnr

1767: 16 - Ingver Iversen

1777: 15 - Ingver Iversen

1787: 13 - Ingver Iversen

1801: 11 - August Frederich von Brockdorff

Hus nr. 17

Et vaane Huus af tømmer, med Kielder og Tejl Tag.

Et Stav Huus

Eier/beboer:

Plokkeroes, Maren

7. oktober 1763 kjøpte Madame Plockkeross denne eiendommen av maaler og vejer Johannes Nidaros.

I branntakst 1767 finner vi henne fremdeles, men omtales som død i 1777

Verdi i rd.

250 + 20 = 270

Oversikt husnr

1767: 17 - Maren Plokkeroes

1777: 16 - Jacob Friis

1787: 14 - Jacob Friis

1801: 12 - Peder Leth Øwre

Hus nr. 18

En vaanebygning af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag.

En Stor Søe Brygge af tømmer med tilbygget  Pakhuus 2 Etager og steen Tag.

En Dito 2 Etager med Dito Tag.

Et Ildhuus, en Etage med Dito Tag.

Et Stabur 2 Etager med dito Tag.

Et Fæehuus en Etage med dito Tag.

En Borge stue, en Etage med dito Tag.

Eier/beboer:

Paust, Hans Wabek

Kjøpmann. Född 1725 i Bergen. Död 1794 i Molde.

Gift med Anna Margrete Iversen. Hun blir nevnt som en mulig datter av Ingwer Iversen.

Han er nevnt som eier/bruker av denne eiendommen i branntakstene for 1767, 1777 og 1787.

Barn:

1. Sara Wilhelmine Paust.

Husjomfru. Född 1758. Ho skreiv ut i 1820 åra festesetlar på grunnar i Søre Bjørnsund ved sin verge Joachim Gotsche Holmboe.

2. Anna Helsing Paust.

Född omkring 1762. Död 30.03.1845 i Fredsberg, Ålesund 1757

Jacob Friis solgte ein grunn i Søre Bjørnsund til Hans Paust for 40 rdr. ved skjøte 1515/1 tinglyst 15/6-1757.

Biografiske opplysninger om Hans Wabek Paust

1758

Hans Paust fikk skjøte 3/3, tgl. 27/6-1758 på ei sjøbu utan grunn frå kreditorane i Friderich Shjelderups oppbudsbo for 70 rdr.

1769

Den 1. juni 1769 var et halde åstadssak på Nordre Bjørnsund. Desse lagrettemenn var tilstades: Ingebricht Løvigen, Ion Løvigen, Erich Jørgensen Løvigen, Poul Sporsem, Mads Sporsem, Thore Sporsem og Ole Sæter.

Eigar av N. Bjørnsund Iens (Jens) Borch hadde stevna eigar av S. Bjørnsund Hans Wabech Paust, vedkomande Hammerøya. Borch meinte at det var han somhadde eigedomsretten til Hammerøya, medan Paust på si side meinte det var han som måtte sjåast som eigar. Som vitner i saka var fylgjande kalt inn: Erich sæmundsen Boe, Erich Pedersen, Søre Bjørnsund, Ole Iacobsen, N. Bjørnsund. Hans Paust møtte opp.

Under saka la Iens Borch fram skjøte på N. Bjørnsund av 6. mai 1734. Hans Paust la deretter fram skjøte på Søre bjørnsund 1. av 3. oktober 1720 og 2. av 23. november 1730, 3. av 15. januar 1757. I kraft av desse skjøta påstod Hans Paust at han måtte vere nærast berettiga til "denne omtvistede Øe Hammerøe". Han opplyste at Søre bjørnsund hadde lege under Vestnes gods. Etter det som går fram i saka brukte Hans Paust å spa torv på Hammerøya. Saka vart utsett til 27. juli samme år. Ein kan ikkje finne utskrift frå saka denne dato.

Det ser ut til at Søre Bjørnsund har vorte overteke av Hans Pausts barn.

1773

Kjøpmand Hans Paust nevnt blant de som var tilstede ved auksjonen etter afgd. major Johan Christopher von Richelieu på gården Mochelbostad i Eridsfiord otting 30. august 1773. her kjøpte "hr. Paust 144 bøker 9 rd."

 

1782

Han hadde 3 åttringar registrert i Vaage Otting på torskefiske (Vaarfiske ved havkanten) på Onahavet og Mørefelta i året 1782 og måtte svare 2 rdr.. Dette var den største båttypen ein brukte til fiske på den tida, med 4 eller 5 par årer, råsegl og eit mannskap på 6-7 mann.

1789

Utdrag av Peter Friderich Korens testamente 28. januar 1789: Kjøpmann Hr. Hans Wadbech Paust og Hustrue Madame Anna Margrete Paust får utbetalt årlig tilsammen 40 rdr og etter deres dager "vedblive at betale disse 40 rd. til deres sammenavlede Døttre, Jomfruerne Sara Wilhelmine og Anna Helsing Paust, saaledes at naar En af dem bliver gift, betaler disse Førti Rigsdaler til den Anden, indtil hun ogsaa giiftes."

Etterslekt

Anna Helsing Paust.

Född omkring 1762. Död 30.03.1845 i Fredsberg, Ålesund i Norge 1841-50).

Gift med Andreas Blom Øwre. Hospitalforstander ved Reknes hospital. Född 1769. Död 1820.

Barn:

Henrich Øwre (1798- )

Anne Johanne Øwre (1801 - 1887)

Anne H. Øwre

Barna må ha arva Søre Bjørnsund. Dei sette eigedomen til auksjon, og Claus Jervell fikk tilslaget for 1580 spd. og auksjonsskjøte 30/12-1840, tgl. 2/2-1841

Anne Johanne Øwre.

Född 1801. Död 1887.

Gift med J. G. Holmboe. Född 09.06.1796 i Erviken, Trondenes. Död 14.11.1876 i Fredsberg, Ålesund. Tok norsk juridisk eksamen 1819, ble forstander på Reknes hospital 1820, prøveprokurator 1821, underrettsprokurator 1823, byfogd og postmester i Molde 1830, sorenskriver i Nordre Sunnmøre 1837-75. Far: Jens Holmboe. Misjonskasserer og fogd i Senja. Född 1752. Död 1804. Organiserte "koloniseringen" av Målselv og Bardu fra Østerdalen og Gudbrandsdalen i 1780-årene. Mor: Anne Margrethe Irgens.

 

Kilde: Pedersen, Oddbjørn: Bjørnsund - artikkel i Romsdal sogelags årsskrift 1977

J. Gløersen: Dødsfall i Norge 1841-50

Utskrift av pantebok nr. 2 for Molde byfogd. Folie 226b. No. 6 (C.7 ) 1789

T. Lindstøl: Stortinget og Statsråder 1814-1914, bd. 1

Verdi i rd.

500 + 280 + 100 + 30 + 40 + 30 + 20 = 1000

Oversikt husnr

Før Paust bodde Hans Holtermann her.

1767: 18 - Hans Wabek Paust

1777: 17 - Hans Wabek Paust

1787: 15 - Hans Wabek Paust

Hus nr. 19

Et vaane Huus af Tømmer 2 Etager, med 2de Kieldere og steen Tag. Dette huset er i 1767 taksert til 400 rd., og 510 rd. 1987. Det er beskrivelsen fra 1787 som står her.

Et Side Huus oppe i gaarden indrettet til Ildhuus med torve Tag.

En Søebode

Eier/beboer:

Aschenberg, Lars toller ( - ca. 1785) gift med Maren Sirine (f. ca. 1746)

Han var toller i Molde fra 1758.

Bruker/eier denne eiendommen i 1767, 1777 og i 1787er det hans enje som står oppført i branntaksten.

I 1767 skyldte John Ord 1227 rd. i tollpenger og toller Aschenberg tok arrest i den siste ladning som Ord fikk til Molde - bygg og litt vin fra St. Martin med "Gezina Catharina".

I 1770 kom Peter Møller og Hans Wabek Paust til kort i en større tollsviksak det toller Aschenberg var motpart. Ofte var gammelt nag og uforlikthet om penger årsak til vold. Hans Wabek Paust overfalt toller Aschenberg, som hadde forspilt atskillig fortjeneste for ham år om annet, og slo han i ansiktet så det ene øyet ble skadd. Men Paust gikk til motsøksmål, og det var vitnefast at Paust også hadde vært blodig og ille medfaren etter basketaket. Begge fikk kraftig bot, litt ekstra fordi de hadde slåss på en søndag.

Han innehadde politimesterstillingen fra 1772.

I 1775 bygslet og drev han et bruk av Mek, og da han døde giftet kjøpmann Thomas Schelderup seg med enken og drev gården.

Barn:

Svend Aschenberg. Född 1769 i Molde gift med Gjertrud Junghans.

Svend Aschenberg.

Sogneprest. Född 1769 i Molde. Död 1845. I kallsboka skrev han at han ble født i Molde i 1769, der faren var toller. Han ble dimittert fra Katedralskolen i Trondheim i 1787 og under studietiden bodde han på Collegium Regium i København. Regentsen var en stiftelse for trengende studenter, opprettet av Christian IV. Etter sin teologiske eksamen i 1791 drev han fortsatte studier og undervisning i hovedstaden. I 1794 ble han utnevnt til sogneprest for Mo i Telemark og han giftet seg nå med sin ungdoms kjæreste Gjertrud Junghans, hennes far var klokker og kateket ved Domkirken i Trondheim. Aschenberg ble samtidig ordinert av biskop Johan Christian Schønheyder. I 1806 ble han utnevnt til sogneprest i Røros

Svend Aschenberg etablerte seg på Røros. Hans forgjenger hadde solgt presteboligen til kjøpmann Morten Leigh, og Aschenberg kjøpte gård nr. 30 i Bergmannsgata. Dette store, tre-etasjes huset var bygd av oberst Michael Wide. Aschenberg bodde her til sin død i 1845, og om sommeren setret han i Prosttrøa på Sundet. I sitt første ekteskap hadde han 6 barn som levde opp, i sitt annet med enken Malena Kjelsberg, født Aasen fikk han en sønn, Svend, som også ble prest. Prosten satt som en pater familias på Røros, hans svigersønner var overstiger Knud Olsen, berglege Otto Stengel og Kolfogd Faste Krog på Bergstaden, hytteskriver Hans Aas på tolga og prost Julius Fr. Paludan på Tynset. Sønnen Lauritz var personell kapellan hos faren.

Hus nr. 20

Et vaane Huus af tømmer, en Etage, med Kielder og steen Tag

Eier/beboer:

Oure, Hans

Flyttet til Sunnmøre i 1772.

Verdi i rd.

60

Oversikt husnr

1767: 20 - Hans Oure

1772: 20 - Lars Teyens enke, flyttet dit fra nr. 132

1774; 20 - Lars Teyens enke udfl., enken madm. Fyhn indfl

1775: 20 - madm. Fyhn utdfl. til nr. 170, frøchen Wiviche Fietzentz er indflyttet

1777: 19 - Frøchen Wivicha Fietzentz

1787: 17 - Frøken Wivina Fietzentz 

Hus nr. 21

En vaane Bygning med SøeHuuser under 1 Takke.

Et lidet Stav Huus

Eier/beboer:

Allen, William ( - ca. 1780)

gift med Anne Margrethe Fietzens ( - 12. juli 1790).

Barn:

Willian Allan

Hans Fredrik Allan (07. november 1762 - 29. januar 1847)

William Allan var skipsfører fra Skotland. Han dukket først opp i Molde 1738 som fører av en snav "Hoop" fra Edinburg, deretter i 1740 med brigantinen "Good intent" av Montrose, som han i 1749 solgte til Holst og J. A. Eeg. 6. juni 1747 kjøpte han for 600 rdlr. av kaptein Stephen Peter Shelderup gård med kvernhus, fehus, svinehus, 2 sjøboder og 1 naust med steinbrygge. 2 år senere solgte han denne eiendommen til Søren Fietzens. I 1748 har han fremdeles ført skip, men 1751 anføres i tollregnskapet varer innført fra Rotterdam for W. Allan, noe som vel må innebære at han var bosatt som kjøpmann i Molde. Også fordi han året etter opptrer som eksportør av tjære. blant de varer han fikk fra utlandet, nevnes kolonialvarer, sukker, slipesteiner og tobakkspiper. I 1763 er han på farten igjen, i det han hjemfører en kornlast, 393 td. bygg, fra Lewen for Eeg & Ord. 1767 takseres hans eiendom til 840. William Allan døde ca. 1780. Boet ble registrert 16. juli 1789 etter enkens forlangende og hadde blant annet følgende eiendeler: 1 liten bomseiljagt på 10 d.l., bolighus med sjøbod i 3 etasjer, båtnaust, borgestue, fehus og stall, et fiskevær i Bud, en lukket stol i kirken. Av dette kjøpte N. P. Møller husene for 1093 Rdlr. Thomas Schelderup fiskeværet for 275 Rdlr. og dr. Goldt kirkestolenm for 8 Rdlr. Enken døde 12. juli 1790 og boets aktiva var da 9108 Rdlr. Passiva 16 427 Rdlr. Arvingene gikk fra arv og gjeld.

Allan hadde stått i forbindelse med Alexander Farrie i Ervin, Alex og John Stephens i Berwick, James Cowie i Montrose, W. Ritchie & Hugh Robinson i Saltcoast, agent Wolff i København, Richard & John Connery i Dublin, Suhr & søn i København og Weddik & Wendell i Amsterdam.

I 1833 tok H. Th. Møller over eiendommen som ble nedrevet i 1903.

I 1762 ga de et rødt alterklede med isydde navnetrekk til kirken.

Verdi i rd.

800 + 40 = 840

Oversikt husnr

1767: 21 - William Aallen

1777: 20 - William Allan

1787: 18 - William Allands Enke

Hus nr. 22

1 vaane Huus

1 Stabur

1 Side Huus

1 Stoer Søebrygge med forhenværende værelser

1 Stoer Søeboed

1 mindre Dito

Eier/beboer:

Ord, John (ca.1720 - 06.02.1806) gift 1759 med Anna Sylvia Eeg (1739 - )

John Ord, er en ganske interessant skikkelse . Han var skotte og hørte til den koloni av innvandrede britter som på 1700 tallet satte sitt preg på forretningslivet i Romsdal og på Nordmøre. Etter den alder som ble oppgitt ved hans død, må han være født ca. 1720. Sammen med sine landsmenn John Ramsay og John Moses dannet han det såkalte "Engelske kompani" som vesentlig drev klippfiskeksport. Han regnes som en av den norske klippfisknærings grunnleggere.

1757

I 1757 trådte han ut av kompaniet og flyttet fra Kristiansund til Molde. Den 1. juni samme år hadde Ord sammen med sin senere svigerfar Jacob Andreas Eeg etablert

firmaet "Eeg & Ord" som året etter begynte eksport i stor stil fra Molde. Det ble skipet klippfisk til Barcelona og rundfisk til Amsterdam, foruten andre fiskeprodukter.

1759

I 1759 ble han viet på Gjermundnes til Anna Sylvia Eeg, født 1739 og datter av kjøpmann i Molde Jacob Andreas Eeg og hustru Elisabeth Leganger.

Ord var reformert, og måtte derfor skriftlig forplikte seg til å la barna få opplæring i den evangelisk-lutherske lære. Ekteskapet ble forøvrig barnløst.

1763

Skjøte av 2. april 1763 viser at John Ord kjøpte Lergrovik 1/2 vog, og fiskeværet Lyngvær med alle hus av kammerråd Ole Alsing for 800 riksdaler. I matriulen av 1763 er John Ord oppført som eier av Lergrovik med samme skyld.

1764

Ved auksjon 25. september 1764 over en rekke eiendommer som tilhørte Ole Alsing kjøpte John Ord også Fanbostad, 2 vog 1 pund, for 210 riksdaler og Gjerde, 1/2 vog, for 162 riksdaler. Disse tre gårdene fulgtes senere ved alle overdragelser, inntil de to siste gikk opp i Lergrovik.

1765

Da Eeg etterfulgte sin far som foged, trakk han seg ut av firmaet i mars 1765, og Ord fortsatte deretter alene. Han var uten sammenligning Moldes største kjøpmann på den tid. Men han kom snart opp i økonomiske vanskeligheter.

1767

Den 1. september 1767 pantsatte han sine eiendommer i Molde og Romsdal til kammerråd Hilmar Meincke i Trondhjem for 40.645 riksdaler og mot sin svigerfars kausjon. Etterhvert begynte andre kreditorer å gå på for å sikre sine krav, og det

synes som om Ord ble lammet av motgangen. Det ble ført en årelang prosess med Meinckes arvinger om gjelden.

John Ord 1227 rd. i tollpenger og toller Aschenberg tok arrest i den siste ladning som Ord fikk til Molde - bygg og litt vin fra St. Martin med "Gezina Catharina".

1768

Han ble også stevnet av sine kreditorer i Amsterdam for et berlåp av 50.000 gylden (ca. 25 000 rdlr.)

1772

Han leide ut sin bygård i Molde, byens største kjøpmannseiendom og flyttet inn til Lergrovik.

1773

Prosessen med Meinckes arvinger endte med Høyesteretsdom av 7. juni 1773, der Ord og hans svigerfar som hadde kausjonert for han, ble dømt til å betale 19.548 riksdaler med renter og omkostninger og en bot på 24 riksdaler for unødig trette. Da han tidligere var blitt dømt til å betale kravet fra Amsterdamfirmaet, var falitten en kjensgjerning. Det ble et sammenbrudd av dimensjoner, som satte spor etter seg i næringslivet i Romsdal.

1774

Det ble holdt eksekusjon i Ords eiendommer i Bud, Lyngvær og og i Lergrovik. Ved offentlig auksjon ble Lergrovik, Fanbostad og Gjerdet solgt til Kristiansundkjøpmannen William Leslie. Auksjonsskjøtet var datert 18. mai 1774. Den nye eier var en meget velstående skotte som Ord og dessuten en gammel venn. John Ord fikk bli boende på Lergrovik og drev gården. Men som forretningsmann møter vi ham ikke mer.

1775

Han har tydeligvis levd resten av sitt liv i beskjedne kår. Men da amtmann Even Hammer den 1. november 1775 sendte ut sin innbydelse rettet "Til det Repective Molde Byes Borgerskab og de udenfor Bondestanden i Romsdals Fogderi Boende" om å danne et landhusholdningsselskap for Romsdal, var Ord blant de 44 personer som tegnet seg som medlemmer med en kontingent av 2 riksdaler årlig.

1795

I 1795 bortbyglet Ord et "Stykke av Fanbostad" til Ole Bøe. Leslie satt på den tid fremdeles som eier av de 3 gardene.

Ord flyttet på sine eldste dager tilbake til Molde, hvor han ved folketellingen i 1801 bodde som losjerende. Han angis da å være enkemann og pensjonist. Han døde i Molde 6. februar 1806, 86 år gammel og ble begravet 13. februar. dødsfallet ble avertert i "Trondhjems Adresse-Contoirs Efterretninger" for 11. februar.

"At oldingen Ms. John Ord, den 6te Februar 1806 er ved Døden afgaaet, plikter jeg som den afdødes Ven, herved at bekientgjøre hans fraværende paarørende og Venner.

Molde, den 7de Februar 1806.

Claus Lund Stephensen."

Det ble holdt skifteforretning etter Ord, ogdet viste seg da at gjelden oversteg formuen slik at boet var falitt. Av den grunn ble det ikke opplyst noe om hans mulige arvinger.

Folketelling 1801:

170

Romsdals Amt

Molde

Udpaa Gaden

No 75

Førenamn

Etternamn

Hushaldstatus

Alder

Sivilstand

Yrke

Ole

Bøe

Huusbonde

39

Begge i første ægteskab

Overvejer of maaler

Anne

Dorothea

Hans kone

40

Begge i første ægteskab

 

Even

Hammer

Deres børn

8

 

 

Anne

Sølvia

Deres børn

6

 

 

Martha

Iversdtr

Tienistepige

40

Ugift

 

John

Ord

Logerende

78

Enkemand efter første egteskab

Pensionist

 

Verdi i rd.

1000 + 100 + 100 + 600 + 600 + 100 = 2500

Oversikt husnr

1767: 22 - John Ord

1772: 22 - John Ord flyttet på landet, huset leies og bebos av fru Amtmand Tønder,

fra nr. 34

1773: 22 - Står nu øde da frue Tønders flyttet til nr. 35

1774: 22 - general Auditeur Korn kjøpt denne gård

1775: 22 - en Stor Søeboded revet

1777: 21 - General Auditeur Koren

1787: 19 - General Auditeur Koren

Myren

Hus nr. 23

Et Vaane Huus en Etage med Nøst, alt af tømmer, samt torve Tag

Eier/beboer:

Pedersen, Iver ( - før 1770)

Enken er gift med Lars Pedersen i 1770.

Verdi i rd.

40 + 10 = 50

Oversikt husnr

1767: 23 - Iver Pedersen

1770: 23 - Iver Pedersen død, enken gift med Lars Pedersen og bor der.

1777: 22 - Lars Pedersen

1787: 20 - Lars Pedersen

Hus nr. 24

Et Vaanehuus en Etage med nøst, alt af tømmer, samt torve Tag

Eier/beboer:

Erichsen, Poul ( - før 1777)

Verdi i rd.

50

Oversikt husnr

1767: 24 - Poul Erichsen

1777: 24 - Poul Erichsens Enke

1778: 24 - Poul Erichsens Enke er blitt gift med Erich Justsøn

1787: 22 - Erik Justesen

 

 

 

Hus nr. 25

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

Eier/beboer:

Talberg, Ole

Verdi i rd.

50

Oversikt husnr

1767: 25 - Ole Talberg

1777: 25 - Ole Talberg

1782: 25 - Ole Talberg fl. huset kjøpt og beboes av Boy Larsen.

1787: 23 - Boye Larsen

Hus nr. 26

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

Eier/beboer:

Olsen, Niels

Verdi i rd.

40

Oversikt husnr

1767: 26 - Niels Olsen

1777: 26 - Niels Olsen

1787: 24 - Niels Olsen

Hus nr. 27

1 vaane Huus

Eier/beboer:

Knudsen, Peder

Verdi i rd.

50

Oversikt husnr

 

Hus nr.

 

Eier/beboer:

 

Verdi i rd.

 

Oversikt husnr

 

Hus nr.

 

Eier/beboer:

 

Verdi i rd.

 

Oversikt husnr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

27

Peder Knudsen

1 vaane Huus

   

50

1770

27

Peder Knudsen død, huset øde.

       

1774

27

Ole Wågen flyttet ind i dette ødestående hus

       

1775

27

Ole Waagen reist, Kield Kieldsen indflyttet

       

1777

27

Ellev Berg

et Vaane Huus

   

30

1778

27

Ellev Bergs hus er nedrevet og flyttet

     

30

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

28

Peder Rasmussen

1 Vaane Huus

   

40

1774

28

Peder Rasmussen død, enken gift med Iver Jestensen og bor der.

       

1777

28

Iver Jestensen

et Vaane Huus

   

40

1782

28

Iver Jestensen død, Knud Erichsen smed indfl.

       

1787

25

Knud Erichsen smed

et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

   

40

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

29

Lars Baardsen

1 vaane Huus

   

30

1771

29

Lars Baardsen død, enken gift med Morten Knudsen og bor i huset.

       

1777

29

Morten Knudsen

1 vaane Huus

   

40

1787

26

Morten Knudsen

et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

   

40

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

30

enken Marit Nielsdtr.

1 vaane Huus

   

20

1775

30

Enken Marithe Nielsdtr. død, huset øde.

       

1777

30

Matz Ingebrigtsen

et Vaane Huus

   

10

1787

27

Matz Ingebrigtsen

et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

   

10

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

31

Peder Røbeck

1 vaane Huus

N1

40

 
     

1 Nøst og ArbeidsHuus

N2

20

60

1770

31

Peder Røbeck død, kobberslager Mathias Møller eier og bor i huset nu.

       

1777

31

Mathias Møllers Enke

et vaane Huus

N1

40

 
     

et Nøst og Arbeidshuus

N2

20

60

1787

28

Mathias Møllers Enke

et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

N1

40

 
     

et nyt arbejds Huus med Dito Tag

N2

20

60

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

32

Anne Cemer Afgl. Aage Pedersens

1 vaane Bygning

N1

150

 
     

1 Søeboed

N2

150

 
     

1 Dito

N3

50

 
     

1 Dito

N4

50

 
     

1 Dito

N5

30

 
     

1 Stav Huus

N6

40

 
     

1 Side Huus

N7

30

500

1770

32

Anne Cimber, Aage Pedersens enke flyttet, huset solgt til Peder Aagesen som bor der.

       

1777

22

Peder Aagesen

et vaane Huus

N1

50

 
     

en Søeboed

N2

60

110

1787

20

Peder Aagesen

et Vaane Huus af tømmer 2 Etager og steen Tag

N1

60

 
     

en tømret Søe Boed med Sval og dito Tag

N2

60

120

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

33

enken Malene Jonsdtr.

1 vaane Huus

N1

50

 
     

1 Nøst og 1 Brygge

N2

20

70

 

33

enken Malene Jonsdtr. død, Ole Løche indfl.

et vaane Huus

N1

50

 

1777

33

Ole Løche

et Nøst og 1 Brygge

N2

20

70

1782

33

Ole Løche død, Ole Jensen Øye indfl.

       

1783

33

Ole Jensen Øye reist, Tosten Pedersn indfl.

       

1787

30

Tosten Pedersen

et Vaane Huus af tømmer 2 Etager og et nyt tilbygget side Huus alt med torve Tag

N1

200

 
     

et Nøst og Brygge med Rækværk og torveTag

N2

100

300

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

34

Frue Avgl. Amtmand Tønders

1 vaane Huus

N1

600

 
     

1 Side Huus  

N2

80

 
     

1 Brygge 

N3

100

 
     

1 Fæe Huus

N4

20

800

             

1772

34

Fru Amtmand Tønder flyttet i huset nr. 22, altså står denne gård for tiden øde.

       

1773

34

Mad. Stub flyttet ind i dette ødestående hus, fra 114.

       

1775

34

Madm. Stub gift med Henrich Løche og flyttet til nr. 15. Hr. Amtmand Hammer bor nu i denne gaard.

       

1777

34

Justitz Raad Hammer

et vaane Huus

N1

600

 
     

et Side Huus  

N2

80

 
     

en Brygge 

N3

100

 
     

et Fæe Huus

N4

20

800

1787

31

Etatz-Raad Hammer

et Vaane Huus af tømmer, 2 Etager med Kielder under og torve Tag

N1

600

 
     

et side Huus med dito Tag

N2

80

 
     

en Brygge af tømmer en Etage med torve Tag

N3

100

 
     

et Fæe Huus med Dito Tag

N4

20

800

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

35

Hans Thomesen

1 vaane Huus 

N1

300

 
     

1 Søeboed

N2

60

 
     

2 Side Huus

N3

10

370

1772

35

Hans Thommessen død, enken flyttet til nr. 132 så dette hus står øde

       

1773

35

Fru Tønders flyttet hertil fra nr. 22

       

1777

35

Frue Amtmand Tønders

et vaane Huus 

N1

130

 
     

en Søeboed

N2

60

 
     

toe Side Huus

N3

10

200

1786

35

Frue amtmand Tønders død, Maren Hammer indfl. fra nr. 118

et Vaane Huus af tømmer 2 Etager med Kielder og torve Tag

N1

130

 

1787

32

Hanibal Nielsen Sæter

en Søe Boed, en Etage med Do Tag.

N2

60

 
     

toe smaae side Huus bestaaende af Ildhuus og Fiøs

N3

10

200

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

36

Niels Arent Wensel

1 vaane Huus

N1

150

 
     

1 Side Huus

N2

20

 
     

1 Søebrygge

N3

50

220

1777

36

Niels Arent Wensel

et vaane Huus

N1

150

 
     

et Side Huus

N2

20

 
     

en Søebrygge

N3

50

220

1784

36

Niels Arent Wensel død, huset kjøpt og beboes av præsteenken Madame Munthe

       

1787

33

Madame Munthe

et Vaane Huus af tømmer med Kielder, 2 Etager og torve Tag

N1

150

 
     

en Søe Brygge af tømmer med Dito Tag

N2

50

200

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

37

Adam de Chietzeaug

1 vaane Huus

N1

400

 
     

1 Søebrygge

N2

200

600

1777

37

Ole Torvigen

et vaane Huus

N1

400

 
     

en Søebrygge

N2

200

600

1787

34

Ole Taarvigen

et VaaneHuus af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

N1

500

 
     

en Søe Brygge af tømmer med Dito Tag

N2

50

 
     

en Dito med torve Tag

N3

60

 
     

et Fiøs med Høelem ovenpaa og Dito Tag

N4

40

650

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

38

Andreas Linberg

1 vaane Huus

   

100

1777

38

Andreas Lindberg

1 vaane Huus

   

100

1787

35

Andreas Lindbergs Enke

et Vaane Huus af tømmer med Kammer og Kielder, en Etage, torve Tag

   

100

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

39

Niels Myrbostad

1 vaane Huus

   

50

1777

39

Niels Myrbostad

et vaane Huus

   

50

1784

39

Niels Myrbostad død, Peder Pedersen Lærem indfl.

       

1787

36

Peder Pedersen

et Vaane Huus af tømmer med Kielder, en Etage og torve Tag

   

50

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

40

Ole Larsen Lindal

1 vaane Huus

   

30

1777

40

Ole Larsen Lindal

et vaane Huus

   

20

1778

40

Ole Larsen Lindal udfl. Grethe Brandt indfl.

       

1784

40

tidl. beb. av Ole Larsen Lindahl, sist av Grethe Brandt nedrevet og taxationssummen utgår.

       

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

41

Ole Siursen

1 vaane Huus

   

30

1777

41

Ole Siursen

1 vaane Huus

   

20

1787

37

Ole Siursen

et Vaane Huus af tømmer med Kielder, en Etage og torve Tag

   

20

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

42

Peder Mallo

1 vaane Huus

   

30

1773

42

Peder Maloes hus der siste sommer er nedrevet og bortflyttet

       

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

43

Ole Thoresen

1 gammelt vaane Huus

   

10

1777

42

Ole Toresen

1 gammelt vaane Huus

   

10

1779

42

Ole Thoresen død, Just Malo indflyttet.

       

1780

42

sist beboey av Just Maloe, nedrevet og bortfl.

       

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

44

Anne Margrethe Brandt

1 vaane Huus

   

20

1771

44

Anne Margrethe Brandt flyttet, huset beboes av Jens Brun

       

1777

43

Jens Brun

1 vaane Huus

   

30

1780

43

Jens Brun fl. til nr. 106, Just Malo indfl. fra nr. 42

       

1784

43

Just Malo utflyttet, huset står øde.

       

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

45

Hans Jørgen Duborg

1 vaane Huus

   

40

1774

45

Hans Jørgen Duborg død, Ellev Ellevsen Berg indfl.

       

1776

45

Ellev Ellevsen Berg fl.til nr. 84, dette står øde

       

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

46

Sverche Arnesen

1 vaane Huus

   

70

1777

44

Sverche Arnesen

1 vaane Huus

   

60

1787

39

Morten Lund?

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og Torve Tag

   

60

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

47

Ole Jonsen Farqvam

1 vaane Huus

   

40

1777

45

Ole Jonsen Farqvam

1 vaane Huus

   

40

1787

40

Ole Jonsen Farqvam

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og Torve Tag

   

50

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

48

Jon Julsund

1 vaane Huus

   

30

1770

48

John Juulsund død. Anders Olsen Talberg bor der nu.

       

1777

47

Anders Olsen Talberg

1 vaane Huus

   

30

1787

42

Anders Olsen Talberg

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og Torve Tag

   

30

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

49

Just Christensen

1 vaane Huus

   

10

1774

49

Just Christensen fkyttet, Peder Eeg indfl. fra 113.

       

1777

46

Peder Eeg

1 vaane Huus

   

10

1782

46

Peder Eeg død, Ingebrict Schalle indfl.

       

1784

46

Ingebrict Schalle utfl., Ole Pedersen indfl.

       

1787

44

Ole Pedersen Biørset

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og Torve Tag

   

20

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

50

Peder Jacobsen

1 vaane Huus

   

10

1777

48

Peder Jacobsen

1 vaane Huus

   

10

1785

48

Peder Jacobsen død, Christen Oplend indfl. fra nr. 65

       

1787

46

Christen Oplænding

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og Torve Tag

   

20