Norske Herredags-dombøger  Første rekke (1578 – 1604)  I Dombog for 1578

ved E. A. Thomle 

Oslo 25 Juli 1578

Dom emellom Engelbredt Ollszenn paa thend ene och Niels Askurszen, Erich paa Jelesag och Pouell Tysk paa thend anden side:  

   [Rigsraader: Biørn Andersen, Axel Wiffertt, Christen Munck, Ludvig Munck, Moritz Stygge]

  G. a. v., att aar epther gudtz byrdt 1578 thenn 24 [o: 25] dag julij her vdj Obslo paa raadstuenn offueruerindis erlig och welbyrdig mend Lauritz Olsenn til Sundtzby, laugmand udj Wigenn, Prosz Lauritzenn til Nørholm, laugmand vdj Skienn och erlig, welact og forstandig mend Nielsz Stub vdj Obslo, Hansz Jacobszenn vdj Tønsbierg, Matz Harildsenn vdj Frederichstad, Nielsz Bottelsenn aff Jemteland, Peder Christensenn aff, Opland war skickett for osz j rette Engelbredt Olsenn och haffde ydj rette steffnit Niels Askurszenn, Erick paa Jelesag och Pouell Tysk for nogenn jorder och guotz, thj forholder hanom for med vrett, som hannd mener, och lagde vdj rette enn dom aff guode menn och laugmend aar 1575 tliend 19 augustj aff Bergenn raadhusz vdgiffuen, att szame guotz war hanom ti]l dømpt, effther som same dom jndholder och vider forklarer, huor emod her nu paa thenne tidt ingenn nøgactig beuisning j rette kom. Tha epther tilthale, giensuar, breffue och beuiszning och sagsenns leilighedt bleff ther szaa paa for rette aff sagtt, att forne dom schall wed sinn fulle raact bliffue, end till thend medt nøgactig breff och segell kand ryggisz, och forne Engellbredt att nyde, fylge cch bebolde szaa møgidt guotz, som same dom om formelder, och huem same guotz einod szame dom haffuer hanom forholidt, skall oplege och bettale ald opbørsell och skade fang, som opboritt er, sidenn same dom er gangidt och vdgiffuenn, och koninngenn fire marck vdj dom roff- Till windisbyrdt haffue vij raedt forne guode mend och laugmend och thj med osz trøct voritz signeter, her neden ford. Datum anno die et loco ut supra.