Papirer fra Prestegardsloftet i Bud. Bud og Hustad Menighetsblad Nr. 5 1990 s.21

Diplom fra Riksarkivet

K.S.f.N.V.
No. 289
Dat. 7de April
1584

(Om Horsgaard liggendis udi Wedøe præstegjeld) Diplom fra Riksarkivet.
(Først kommer noe som jeg ikke greier å tyde - langt ord som begynner på L eller H, slutter muligens på ing, synes å være skrevet til senere) Wy efterschreffne her Peder Anders paa Aagerrøø, Her Suend Hansøn y Buud, Jens Niellss paa Giellesten, Knud Olluffs paa Røssaager, Hans Rasmuss paa Haarem (ikkje heilt sikker på om denne tydinga er rett) Lensmand oc fiærl (?) Oluf y Sandøø, Aed Suorne Lougrettis Mend y Romsdallen Kiendis for alle med Detthe Wortt Breff, att Løffuer Dagen nest effter Paaske Anno 1584. Kom for oss oc flere Dannemend, som den Dag ting søgtt Haffde, Ærlig Mand Oluff Gunnoll..f (Marius Sandvik/Perry Nerland har tolket det til Gumollfs) paa alle sine Brødres oc Medarffuingers Wegne, oc tillspurde Hans Jens kong Maiiss foggit huor faare hand forholler Denned Deris retthe og Sande Aadall, som er Haaskaar liggendis y Wedøe gielld y S. Peders Kircke Sogen. Der tiill Suarede forne Hans Jens att Hand alldrig efter Den Dag wiillde befatthe siig der widere med, oc Retthe Sande Aadalls mendene skall beholle Deris gottz her effter som tiillforn Att saa y Sandhed er som forsskreffuit staar wittner Wy med voris Jndzsegle som neden for aff Agerøø Aar oc Dag ut Supra.

Under skal det visstnok stå noen segl. Denne avskriften baserer seg på et fotografi som står i "Papirer fra Prestegardsloftet i Bud. Bud og Hustad Menighetsblad Nr. 5 1990 s.21. Min avskrift skiller seg noe fra avskriften som Marius Sandvik og Perry Nerland har gjort i samme kilde. Den vesentligste forskjellen er tydninga av navnet til Oluff Gumollf. For meg ser det ut til at det mangler bokstaver mellom l og f.

Svend Hansen etterfølger Peder Andersen både i Bu og Agerø. Døde i 1617.

Foto av originalen - Diplom fra Riksarivet 1584