Moldeglimt

Moldefolk

Diplom Romsdal

Herredagen i Bud

DN Nummer: 645.   Dato: 11 Juni 1533. Sted: Throndhjem.
Sammendrag: Erkebiskop Olaf af Throndhjem underretter Hr. Esge Bilde, Hövedsmand paa Bergenhus, om at det i Kjöbenhavn c. 25 April forsamlede danske Rigsraad har meldt ham Kong Fredriks 10 April indtrufne Dödsfald og opfordret ham til at sammenkalde en almindelig Herredag i Norge for at forhandle Rigernes Anliggender, hvorfor han har berammet et Möde i Bud i Romsdalen til 15 August förstkommende, i hvilken Anledning han beder Hr. Esge at indfinde sig, at befordre videre de ham af Erkebispen tilsendte Breve, at lade udnævne de bedste Mænd i Stavangers og Bergens Stifter til at möde samt at sörge for Tilförsel af Proviant fra Bergen; han forklarer Sammenhængen med nogle Tydskeres og Hollænderes Handel i Throndhjem dette og det foregaaende Aar samt lover at være Hr. Esges Ombudsmand i Nummedalen (Namdalen) behjælpelig med Inddrivelsen af hans Tilkommende.

DN Nummer: 648.   Dato: 4 Juli 1533. Sted: Bergen.
Sammendrag: Biskop Olaf (Thorkelssön) af Bergen takker Erkebiskop Olaf af Throndhjem for det den foregaaende Dag gjennem Hr. Esge Bilde modtagne imödekommende Brev, men henstiller efter Samraad med Hövedsmanden, Lagmanden og Byens Raad til Erkebispens Overveielse, om ikke det til Bud i Romsdalen 15 August berammede Herremöde heller bör afholdes i Bergen, som han selv og Hr. Esge ikke uden Fare kunne forlade under den nuværende Feide mellem Holland og Hansestæderne.

DN Nummer: 649.   Dato: 4 Juli 1533. Sted: Bergen.
Sammendrag: Lagmanden og Raadet i Bergen erkjende Modtagelsen af Erkebiskop Olafs Brev angaaende det til Bud i Romsdalen berammede Herremöde, hvilket de af mange Aarsager, som Biskop Olaf af Bergen formentlig nærmere vil forklare, ikke tröste seg til at besöge, hvorimod de ville findes villige til at möde paa et andet, mere beleiligt Sted.

DN Nummer: 650.   Dato: 5 Juli 1533. Sted: Bergenhus.
Sammendrag: Esge Bilde erkjender Modtagelsen af Erkebiskop Olafs Brev angaaende det 15 August til Bud i Romsdalen i Anledning af Kong Fredrik I.s Död og efter det danske Rigsraads Begjæring berammede Herremöde, hvortil han erklærer sig villig at möde, naar han erholder det norske Rigsraads Leide; han lover at besörge Erkebispens övrige Breve videre, beretter om de tydske Kjöbmænds Svar paa dennes Skrivelse og beder ham og Hr. Nils Lykke ved Breve at bevæge Indbyggerne af Nummedalen (Namdalen) til at udgive den paabudne Landehjælp, hvorfor de have vægret sig.

DN Nummer: 652.   Dato: 20 Juli 1533. Sted: Loppen.   b.X s.694
Sammendrag: Hr. Vincents Lunge erkjender 14 Juli 7 Sömile vestenfor Vardöhus at have modtaget Erkebiskop Olafs Brev med hans Tjener Olaf Bagge, hvoraf han erfarede Kong Frederiks Död og Erkebispens Indkaldelse til Herredag i Bud i Romsdal 15 August, hvortil han lover at indfinde sig; han omtaler sine Forhandlinger i sit Len Finmarken med Erkebispens Prester og Sædesvende og forklarer, at Vardehus Slot nu er bedre forsynet i alle Henseender end nogensinde forhen, og önsker, at det samme var Tilfældet med Rigets övrige Slotte.

DN Nummer: 654.    Dato: 22 Juli 1533. Sted: Sem
Sammendrag: Sex Lagrettemænd af Raabygge Skibrede (paa Vestfold) gjöre vitterligt, at Almuen dersteds paa Grund af truende Fiendtligheder og for Indhöstningens
Skyld ikke kan indfinde sig til Herredagen i Romsdalen, hvorfor den har bedet sin "Husbonde" Erik Ugerup, Hövedsmand over Tunsberg Len, at melde dens Forfald; den erklærer sig enig i, hvad Rigsraadet beslutter, og beder om at beholde sine gamle "Privilegier" men beklager sig over den Brevlösning, deres Provst forlanger, og som er höiere end andensteds i Riget.

DN Nummer: 656.   Dato: 24 Juli 1533. Sted: Sem.
Sammendrag: Tolv Lagrettemænd i Arendals Skibrede (paa Vestfold) gjöre vitterligt, at Almuen for nærværende Tid ikke kan indfinde sig til Herredagen i Romsdalen, hvorfor den har bedet Hövedsmanden over Tunsberg Len, Erik Ugerup, at melde dens Forfald; den erklærer sig enig i Rigsraadets Beslutninger og önsker at beholde sine gamle Privilegier men beklager sig over Brevlösningen til Provsten, der er höiere end andensteds i Norge. 

DN Nummer: 657.   Dato: 25 Juli 1533. Sted: Sem
Sammendrag: Sex Lagrettemænd i Slagens Skibrede (paa Vestfold) gjöre vitterligt, at Almuen for Tiden ikke kan indfinde sig til Herredagen i Romsdalen, hvorfor den har bedet Hövedsmanden i Tunsberg Len, Erik Ugerup, at melde dens Forfald; den samtykker i Rigsraadets Beslutninger og önsker at beholde sine gamle Rettigheder men beklager sig over Brevlösningen til Provsten, som der er höiere end andensteds.

DN Nummer: 658.   Dato: 25 Juli 1533. Sted: [Sande?]
Sammendrag: Fem Lagrettemænd i Sande Skibrede (paa Vestfold) erkjende, at Almuen dersteds har modtaget Indkaldelse til Herredagen i Romsdalen, men da den for Indhöstningens Skyld ikke kan möde, har den bedet ærlige og velbyrdige Mand Erik Ugerup at gjöre Undskyldning for den; imidlertid samtykke de paa Forhaand i "Danmarks" Rigsraads og (Norges) Indbyggeres Beslutninger.

DN Nummer: 659.   Dato: 25 Juli 1533. Sted: Tunsberg.   b.X s.703
Sammendrag: Jon Jonssön (Pakke), Lagmand i Tunsberg, erkjender i Brev til Erkebiskop Olaf Modtagelsen af hans Indkaldelse til Herredagen i Bud i Romsdal, hvortil han dog paa Grund af Alder og Sygdom ikke kan komme; ikke heller tröste Tunsbergs Borgere sig til at indfinde sig, da enhver er optagen med sine Forretninger, medens Lübeckerne "ligge for Dören" og plyndre fra Hollændere, Bönder og Borgere.

DN Nummer: 660.   Dato: 27 Juli 1533. Sted: Sem.
Sammendrag: Sex Lagrettemænd i Vaale Skibrede paa Vestfold gjöre vitterligt, at Almuen under de nuværende Omstændigheder ikke kan komme til Herredagen i Romsdalen, hvorfor den har bedet Hövedsmanden i Tunsberg Len, Erik Ugerup, at melde dens Forfald; den samtykker i Rigsraadets Beslutninger og önsker at beholde sine gamle Rettigheder men beklager sig over den uforholdsmæssig höie Brevlösning til Provsten.

DN Nummer: 662.   Dato: 29 Juli 1533. Sted: Akershus.
Sammendrag: Erik Gyldenstjerne (Hövedsmand paa Akershus) undskylder sig hos Erkebiskop Olaf, fordi han ikke kan indfinde sig til Herredagen i Romsdalen, da Forholdene ligeoverfor Lübeckerne, Hollænderne og Svenskerne ere usikre, og han heller ingen Underretning har om, hvorledes det danske Rigsraad har stillet sig til de förstnævnte; han har efter Erkebispens Begjæring paalagt hver Skibrede at sende 3 Mænd til Herredagen, hvilket de dog have negtet at gjöre af Hensyn dels til de urolige Tider, dels til Indhöstningen, og ei heller kan Biskop Hans (Reff) indfinde sig paa Grund af Öiensygdom. 

DN Nummer: 664.   Dato: 1 August 1533. Sted: Ask.
Sammendrag: Biskop Olaf (Thorkelssön) af Bergen underretter Erkebiskop Olaf af Throndhjem om, at han paa Grund af Sygdom ikke kan indfinde sig til Herremödet i Bud i Romsdalen, og beder ham drage Omsorg for, at de gamle Kirkeskikke igjen maa blive indförte; da Hr. Esge Bilde ikke længe vil forblive paa Bergenhus, anser han det heldig for Kirken, om Hr. Mogens Göyes Sön Albert, der er bleven gift med Hr. Otte (Rosenkrantz´s) Datter og har Arv at indtale i Norge, kunde erholde Slottet efter ham. 

DN Nummer: 671.   Dato: 28 August 1533. Sted: Bud.
Sammendrag: (Hr. Vincents Lunges) Optegnelser paa en Del Sager, der skulle behandles paa Herremödet i Bud i Romsdalen, supplerede med en Del lignende (hidhörende fra Esge Bilde?) og et Par andre (fra Erkebiskop Olaf ?).

DN Nummer: 672.   Dato: [August 1533?] Sted: [Throndhjem?]
Sammendrag: (Erkebiskop Olafs?) Optegnelser paa Sager, han agter at bringe paa Bane, formodentlig paa Herremödet i Bud i Romsdalen.

DN Nummer: 673.   Dato: [August 1533?] Sted: [Stavanger?]
Sammendrag: (Biskop Höskuld af Stavangers?) Optegnelse paa Sager, som formodentlig
agtes omtalte ved Herremödet i Bud i Romsdalen.

DN Nummer: 717.   Dato: 4 Septbr. 1533. Sted: Bod.
Sammendrag: Det Norske i Bod i Romsdalen forsamlede Rigsraad opfordrer Kong Gustav af Sverige til at lade fuldmægtige Afsendinge möde ved den til næstkommende St. Hansdag i Kjöbenhavn i Anledning af Kong Frederik I.s Död berammede Herredag, hvorom ogsaa det Danske Rigsrsaad antages at have underrettet eller ville underrette ham, da mange vigtige Sager ville blive forhandlede, der ogsaa ville kunne angaa Sverige.

DN Nummer: 1111.   Dato: 5 Septbr. 1533. Sted: Bod.   b.II s.821f
Sammendrag: Fru Ingerd Ottesdatter (Römer), Hr. Nils Henrikssöns Enke, oplader Giske og Giske Gods i Romsdalen og Söndmöre til Jomfru Karine Alfsdatter. (jfr. No. 1114. 1125.)

DN Nummer: 718.   Dato: [4? Septbr. 1533.] Sted: Bod.
Sammendrag: Det Norske Rigsraad, forsamlet i Bod i Romsdalen, samtykker ved Brev til  det Danske Rigsraad i den til Kjöbenhavn förstkommende St. Hansdag i Anledning af Kongevalget efter Kong Frederik I.s Död berammede Herredag, uagtet det ikke forud har været kaldet til at fatte Beslutning om Fastsættelsen deraf, sender Afskrift af et Brev det i Anledning af Herredagen har tilskrevet Kong Gustav i Sverige, og erklærer med Hensyn til Slotslove og Len at ville rette sig efter Landets gamle Skik.

DN Nummer: 560.   Dato: 10 April 1534. Sted: Bergen
Sammendrag: Rigsraaderne Biskop Olaf af Bergen og Hr. Vincents Lunge, Høvedsmand paa Vardøhus, meddele Biskop Amund af Færø og Lagmanden Anders Guttormssøn samt menige Almue sammesteds, at den i Bod i Romsdalen c. 8 Septbr. efter Kong Frederiks Død afholdte Herredag har besluttet, at Færøerne herefter skal henlægges under Bergenhus og Befalingsmanden sammesteds Hr. Esge Bilde, til hvem alle Afgifter skulle erlægges, og ikke til de to Hamborgerkjøbmænd Jacob Wullenweber og Thomas Köpping, der en Tidlang have havt Forvaltningen uden Samtykke af Rigsraadet og til Landets og Handelens Skade.

DN Nummer: 579.   Dato: 8 Septbr. 1535. Sted: Throndhjem. 
Sammendrag: Erkebiskop Olaf af Throndhjem meddeler Biskop Ove Bilde af Aarhus, at der i Bod i Romsdalen blev aftalt at holde en Herredag i Throndhjem ved
Midsommerstid i indeværende Aar til Foretagelse af Kongevalg, men da den paa Grund af Krigen ikke har kunnet finde Sted, er han ved Brev og Bud kommen overens med Rigsraadets øvrige Medlemmer om at vælge Hertug Christian til Konge, for at Norge og Danmark som hidtil kunne blive sammen, hvorfor han nu anmoder Biskop Ove om at være Norges Talsmand hos Kongen.