Nils 

Christian

Aboe 

(1678 - 1744) 

Født 1678
Foreldre: Christian Nikolai Abo (1647 -        ) og Anna Knudsdatter Leem

Gift 1. gang med Maren Christensdatter Enge
Gift 2. gang med Berethe Jacobsdatter Mechlenborg
a. Jacob
b- Christian Nicolay (1718 - 20.07.1789)
c. Nicolai Engelhard
d.
Anna Kristine Aboe (1721 -    )

Død: 1744

Toller, handelsmann og eier av Vestnes gård. (Dette siste er det ikke funnet bekreftelse for)
Han er i Nederlanske kilder omtalt som bokholder i Amsterdam. Det kan synes rimelig siden han hadde innflytelsesrike slektninger der. Det er nevnt at han skulle ha vært der mellom 1700 og 1708. Dette tidsrommet kan innsnevres da han etter offisielle dokumenter var i Romsdal amt både i 1701 og 1705.

Bodde først på Nordmøre. 

"Første kona til Nils Christian Aboe het Maren Christensdatter Enge f. ca 1681. Hun var datter av Christen Hansson Hyrup som Todal kaller en Holsteiner av opphav. Mor til Maren var Beret Hansdatter Enge som igjen var datter av Hans Pedersson Leth og kone Karen Pedersdatter Grum. Den siste var datter av fogden Peder Grum og kone Kirsten. Hans Leth og Karen hadde også en datter som het Gunhild. Hun ble gift med sorenskriver i Romsdal Hans Hansson Ørbech. (Todal 1963).

Dessuten bodde ikke Nils Aboe i Stangviken på Tingvoll. Stangvik er et eget prestegjeld på Nordmøre og ligger selvsagt ikke på Tingvoll. Vil anta at rette gårdsnavnet skal være Sandvik. Denne gården var en tid fogdegård og låg på Tingvoll." - Kjelde: Finn Oldervik på webdebatt

I 1715 solgte Birgitte Jacobsdatter og Niels Christian bl.a. Herskedalen til sin " kjære Svoger" Jacob Nisen g. m. Anna Elisabeth. Birgitte hadde arvet diss eiendommene av sin far Jacob Johansen Mechelborg  som hadde arvet det fra sin far Johan Jacobsen Mechelborg. Johan var gift med Ane Eriksdatter som fikk hand om Herskedalen etter sin far, nemlig Erik Audunsen. Erik hadde kjøpt Herskedalen, skyld 1 spann 12 merkelag. Da Erik døde, ble hans enorme jordegods delt mellom barna. 

Hans mor, Anna Leem var søster av Niels Leem.

Ukjente personer:
Adelus Abo: I kirkeboka for Årdal i Sogn er det notert i 1712 en Adelus Abo.

Folketelling 1701

Henning Hansen Smidt

Folketelling 1701: 23 år, i tjeneste hos fogden Henning Hansen Smidt på Sunnmøre

Romsdals Tingbog 3 p. 123. 1705 7/4 

Olle Iversen Helt

Romsdals Tingbog 3 p. 123. 1705 7/4 holdtes efter Toldbetjent Sr. Niels Aboes Begjering i Boe fiskevær angaaende Tobak beroende hos Olle Iversen Helt - se Blad Toldvæsenet i Romsdalen.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 3 p. 126 : 1705 22/4

Niels Aboe
Niels Pederson Assens

Knud Kjøstelfsen Ekrem
Ingebrigt Olsen Yttre Aarø
Jort Pederson
Simon Carsteinson
Samuel Macheland
Hans Monck

Postiljon

Romsdals Tingbog 3 p. 126 : 1705 22/4 Ting for Fanne Ott. hvortil Toldbetjenten ved Molde Ladested Sr. Niels Aboe med Lensmanden Knud Kjøstelsen Ekrem og Ingebrigt Olsen Yttre Aarø stefnet velagte Mand Niels Pedersen Assens til at gjøre forklaret hvorledes de af hannem i hans Hus ertappede i 6 Anker franskt Brendevin, 2 Anker Hamburger Dito oc 4 Anker fransk Viin, er der indkommen, og kand sammesteds dend 11 April negtede i Jort Pedersen og Simon Carsteinsons Overværelse haver funden, saa oc at svare hannem til sin prætentoner for den Hinder og Ophold kand hannem samme Tid flrste Gang skal have gjort; saa og havde stevnet Kjøbmanden paa Skiberommet Postiljon fra Bergen, Samuel Macheland oc Skipper Hans Monck fra hvilken bemeldte Varersiges skal være ført i Land. - Nils Assens, Kjøbmanden og Skipperen mødte ikke. Vidnerne Jort Pederson og Simen Carsteinson forklarede "at de den 11te April ....... efter Sr, Aboes begjering fulgte ham til Niels Pederson Assens Hus, hvorda Aboe begjerede, at Niels Pederson vilde aabne sin Søbod, mens han der paa Embets Vegne kunde gjøre sin inquisition, hvilket han negtede og sagde sine Huse at kunne aabne og lukke naar han behagede, derpaa gikk Aboe til sit Logement oc imidlertid forføiede Niels Peders. sig til sin Søbod, med sine 2de tjenestepiger oc som Aboe igjenkom, bad han dennem som vilde være i Stuen at følge med sig og derpaa gik ned til Søboden, oc de var samme Søbodder igjenslagen og Niels Pederson med sinde 2de tjenestepiger indenføre, derpaa bankede Aboe paa Døren med Begjering at Niels Pederson vilde lucke hannem ind, men fik intet Svar, siden derefter om en half Times forløb, luckte Niels Pederson som var indenfore Døren op, hvorpaa dj med Aboe ginge ind i Søboden og der Sammested af ovenmeldte Viin og Btendevins ...... finde fjorten Anchere, og paa Søbodsloftet elleve Ankere i en Kornbinge nedgravet, derpaa lod Aboe dj - 14 Anchere af Søboden udbere, og da det var gjort oc han vilde hente dj elleve paa Søbodsloftet, lukte Niels Pederson Døren igjen, oc ei igjen vilde oplucke og beroede det saa med dj 11 Anchere omtrent 3 Timers Tid, hvor dj da igjen fulgte Aboe til Niels Pedersons, hvor de samme 11 Anchere hannem ble følgagtig; efter denne forklaring satte Toldbetjenten udj Rette oc formente dj fundne Varer ikke alene bør være confiskeret, men Eiermanden pligtig dessem Told, Consumption oc Omskatning, at udlegge og betale, saa vel som at Niels Pederson for gjorte Hindring udj hans inquisition derfore at lide og undgjelde og derpaa begjerede en endelig Dom.

KIlde: Collin

15/7 1705 

Peder Brandal
Niels Lem
Niels Christian Aboe
Rise Schultz
Morten Schultz

Sal. Hr. Peder Brandal havde til ..... Hr. Niels Lem udgivet Skjøde paa Gaarden Sye-Næss, skyld 4 1/2 Vog fiskes leye, beligg. paa Søndmøre Fogderi - dateret Rellingen 15/7 1705 - hvilket Skjøde var overdraget Sr, Niels Christian Aboe, som 1713 3/1 pantsetter det til Rise Sal. Morten Schultzes.

Kilde: Collin

1707

Nils Aboe

Nils Aboe blev mulkteret for at have solgt Korn til en Søndmøring paa en søndag.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 4 p. 56: 1707 7/5

David Gentleman
Nils Abo
Anders Heding
Hermand Treskou

Romsdals Tingbok 4 p. 56: 1707 7/5 holdtes Extraret paa Molde - hvortil var indstevnet Skipper David Gentleman som med sine Landsmænd Langfredag under Prædikenen havde drukket og holdt sig lystig, saa også Msr. Nils Abo og visiteuren Anders Heding - tilligemed bemelte Skipper fordi de haver den Dag under Prædikenen solgt Korn af Skibet - Paa Skipperens Vegne mødte Mrs Hermand Treskou og ligeledes paa sin Tjeneres Aboes Vegne - og svarede at hvad hans Tjener Aboe angaar , da kand han ikke nægte, at han solgte 1 Tynde Malt til en Mand paa Søndmør, som besværer sig at hans Kone var gaaen i Barselseng. Aboe blev lagt at bøde til Molde Kirke 10 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 4 p. 1709 7/9 

Niels Christian Aboe
Hans Møller
Amtmann Nobel
Morten Nobel
Peder Pedersen Selling
Christen Sæd
Thue

Romsdals Tingbok 4 p. 1709 7/9 kaldes Aboe konstituert Tolder.

Kilde: Collin

Konstituert sammen med Hans Møller som toller av amtmann Nobel da Thue ble suspendert. Han har avgivet Regnskab for Toldkammeret sammen med Hans Møller dette året. Etter Morten Nobel ble først Christen Sæd og så Niels Christian Aboe tollere i Molde. Aboe hadde tidligere vært tollbetjent, og ble senere forretningsmann, dels i Molde, dels på Vestnes. Han sluttet som toller uten å ha fått Peder Pedersen Selling dømt for tollsvik.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Romsdals Skifteprot. N. 5 p. 226: 1710 21/2

Mette Nilsdatter Hæss
Peder Johansøn Remmem 
Susanne Madsdatter
Anna Madsdatter
Johan Pedersøn
Morten Pedersøn
Inger Margrete Pedersdatter
Ingebore Pedersdatter
Ludvig Iversøn Munthe
Ofve Gierlofsøn
Albert Skriver
Knud Bendixsøn
Jacob Messel
Niels Aboe
Søren Jørgensen

J.C.S.M.R.D 
N.N.S.M - G.J.D.D.
P.J.S : M.N.D.

Romsdals Skifteprot. N. 5 p. 226: 1710 21/2 Skifte på Remmem i Vestnes Otting efter sal. Quinde  Mette Nilsdtr. Hæss, mellem efterladte Mand Peder Johansøn og Quindens med 1. Mand avlede 2 Døttre nemlig Susanne og Anna Madsdøttre, saavelsom med denne Mand aflede 4re Børn: Johan og Morten Pedersønner, Samt Inger Margrete og Ingebore Pedersdottre : Overværende som Formynder for Mandens Stifbørn Sr. Ludvig Iversøn Munthe'
Registreret : Guld : 1 liden Guldring med en uægte Sten udj - 1-2-0; 1 Slet Guldring vejer knap 1/2 Lod  - 3 - ~; 1 ganske smal liden do. 1 - 1-** 
Sølv: 1 Sølvbæger v. 7 1/2 Lod a 44 sk*. = 3-1-18; 1 Do vegt 5 1/2 Lod a 40 sk.  = 2-1-4; 1 fladskaftet Ske ins. J.C.S.M.R.D vejer  3 Lod a 22 sk. =1-1-12*;  1 Do. ins.: N.N.S.M - G.J.D.D.** vejer 2 1/4 Lod - 1 - ~; 1 med Drueskaft ins. P.J.S : M.N.D. 3 1/2 Lod a 44sk.** 1-2-0;
Fader og Tallerkener af Tin - Sager af Messing, Kobber, Jernfang, Trefang; [Bøger: Gerners Huspostil - 1-2-0; Povel Andersøns Huspostil - 0-1-8; Henerarium 0-1-0;] - Søeredskab, Creaturer, Sengeklæder, Lintøi (Intet Jordegods registreret).
Boets Formue - 198-3-11. Gjeld 115 Rd 1 ort. Igjen 83-2-11: deraf Manden 41-3-5 1/2; hver Søn 10-0-43 3/8; hver Datter 5-0-21 /1/16.
Susanne Madsdatter og Anne Madsdatter fordrede hver indestaaende fædrenearv med 40-3-19;
Susanne Madsdatter fordrede ogsaa for resterende Løn og laante Penge = 4-2-0;
Sr. Ofve Gierlofsøn i Trondhjem fordrede 4-1-22; Sr. Albert Skriver i Bergen 2-0-0; Sr. Knud Bendixsøn 1-0-0; Jacob Messel for udlagte Penge 0-1-16; Skyldig til Vesnes 2-2-0; Sr. Niels Aboe - 0-3-12;
De med * ins. Guld og Sølvsager udlagdes for Datteren Susanne.
De med ** ins. Guld og Sølvsager udlagdes til Datteren Anne.
De tvende smaa Brødre Johan og Morten Pedersønner er af Faderen given aparte, som til et lidet Vederlad imod hvis Pigebørnene er kommet til Nytte ved deres sal. Moders Gangklæder hvilken dennem alene er bleven mellem delt, 2de Bordklæder af svensk Stribet Tøy 6 Alen lang, og andet af Hjemmevæven, 5 Alen lang hvirt(?) vurderet for 5 Rigsort og skulde Faderen frafalde i deres umyndige Aar da er det billigt at faderens Gangklæder Sønnerne vorder tildelt uberegnet til afkortning.
= En Peder Johansen Remmem var Lensmand i Vesnes i 1702. 1703, 1704,5, 6, 7, 1709.
= En Anne Madsdatter var gift med Søren Jørgensen efter hvem Skifte paa Remmem i Vestnes 1729 3/11.

Kilde: Collin

Parykkskatten fra 1711

Niels Christian Aboe 

I den såkalte parykkskatten fra 1711 finner vi at Sr. Niels Christian Aboe bruger Perugve. Han har en tieneste tøs faar udi løn og klæder 3 rdr. 2 ort. og betaler 1/6 part af T. folckis løn 2 ort 8 sk. 

Con Mowinckel skriver i en kommentar til parykkskatten i Romsdals sogelags årsskrift 1974: Sr. Niels Aboe kom hit som tollbetjent, men forlot dette syndige og byrdefulle yrke, og bygget sig opp en meget lønnsom kjøpmannsforretning. Ja, hans medborgere begynte til og med å titulere ham "Signore".

Kilde: Romsdal sogelags årsskrift 1974

1711

Nils Aboe
J. P. Testman

Nils Aboe kjøpte ved auktion i 1711 av J. P. Testmann 10 Markedsboder på Romsdals Marked. 
Molde 21/12 1711 selger Amtmand Nobel paa Johan Peter Tesmands Vegne til Sr. Niels Christian Aboe 10 Marchedboder paa Romsdal Marked for 130 Rd - se Seddel Veblungsnes Marked.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 65 : 1711 11/12

Johan Petter Tesmand
Niels Christian Aboe 
Andr. Christophersen Lem

Romsdal Pantebog 1 p. 65 : 1711 11/12 sælger Sr. Johan Petter Tesmand til Sr. Niels Christian Aboe 10 Marchedsboder paa Romsdal Marked hvilke Boder var bøxlet af Prousten Andr. Christophersen Lem.

Kilde: Collin

Romsdal Panteb. I p. 89: Under dato Gjermundes 3/1 1713

Niels Christian Aboe
Mdm. Rise
Morten Schultz
Jacob Schultz
Niels Leem
Peder Brandal

Romsdal Panteb. I p. 89: Under dato Gjermundes 3/1 1713 er Niels Christian Aboe af Edle Mdm. Rise sal. Fogeden Morten Schultzis laanet og for..... af hendes Søns Monsr. Jacob Schultz tilfaldne Arvemidler Rede Penge 100 Rdlr - med efternævnte underpant som er et Skjøde af min kjære Morbroder Ærverdig Hr. Niels Leem til mig overdraget, og udstedt til ham af Hr. Peder Brandal paa den Gaard Sije-Næss, skyldende 4 og 1/2 vog fiskes leie beliggende udj Søndmørs fogderi, dateret 15/6 1705 - hvilket et hundrede Rdlr. med sine tilbørlige Renter - etc.

Kilde: Collin

Romsdal Panteb. I p. 89. Dato Veblungsnesset Micheli Anno 1713

Niels Christian Aboe
Niels Christensen Hiarmaall

Romsdal Panteb. I p. 89. Dato Veblungsnesset Micheli Anno 1713 har Niels Christian Aboe for vitterlig Gjeld til velfornemme Mand Sr. Niels Christensen Hiarmaall 190 Rdlr. forpligter sig betale nestkommende ii Juni anstundende Aar /1714) - pantsat en Jagt saavelsom Alt hvad jeg eier eller eiendes vorden hvilket ei nogen anden forhen er pantsat

Kilde: Collin

1715 

Birgitte Jacobsdatter Mechelborg
Niels Christian Aboe
Jacob Johansen Mechelborg
Johan Jacobsen Mechelborg
Ane Eriksdatter
Erik Audunsen

I 1715 solgte Birgitte Jacobsdatter og Niels Christian bl.a. Herskedalen til sin " kjære Svoger" Jacob Nissen g. m. Anna Elisabeth. Birgitte hadde arvet diss eiendommene av sin far Jacob Johansen Mechelborg  som hadde arvet det fra sin far Johan Jacobsen Mechelborg. Johan var gift med Ane Eriksdatter som fikk hand om Herskedalen etter sin far, nemlig Erik Audunsen. Erik hadde kjøpt Herskedalen, skyld 1 spamm 12 merkelag. Da Erik døde, ble hans enorme jordegods delt mellom barna.

Kilde: Eideboka av Johnny Lyngstad 

16. april 1715

Auden Torstensen Aspen
Jens Andersen
Olaf Trondsen
Iver Trondsen

Kristina Taraldsdtr.
Torsten Erikse
Marit Audensdtr.
Hans Eriksen Ugelstad
Anders Audensen
Johan Jakobsen Mec
helborg 
Ane Eriksdtr.
Jakob
Birgitte 
Nils Kristian Aboe
Ane
Jakob Nissen
nna Elisabet
Jens Lemvig Bull

Landskyld og eiendomsforhold. (Ugelstad - Eide)                                                                                      

På Herredagen i Trondheim den 11. september  1578 ble det avsagt dom i ei sak mellom Auden Torstensen   Aspen i Tingvoll og Jens Andersen kantor ved domkirka i Trondheim. Striden gjaldt en del jordegods som        erkebiskop Olaf og hans bror Iver Trondsen i Aspen hadde forlena til domkirka for ei tid av 30 år fra 24. juni      1473. Dette var jordegods som de hadde arva fra sine foreldre, samt en part som de hadde kjøpt av faster si, fru Kristina Taraldsdtr. Stene, Tøvika og Ugelstad var de gardene som var med fra Kornstad sogn. Ifølge et gammelt pergamentsskjøte fra 1461 hadde erkebiskop Olaf Trondsen kjøpt Ugelstad, men skjøtet var så ødelagt i 1578 at man ikke kunne lese hvem han hadde kjøpt jorda av. Denne Iver Trondsen Aspen var morfar til Torsten Eriksen, Auden Torstensen far. Retten slo fast at Auden var rett arving til jordegodset og han fikk det derfor tilbakeført til slekta. Han var far til Marit Audensdtr. som var g.m. Hans Eriksen Ugelstad. Den totale landskylda for hele Ugelstad var på 2 spann 1 øre. Rundt 1640 var Ugelstad blitt delt i 4 like store parter hver med ei skyld på 1 øre 18 mrkl. Av dette eide Kornstad kirke 3 mrkl.i hver part, mens oppsitterne eide resten. Anders Audensen, se «Nedlagt gardpart I», solgte parten sin rundt 1659 til Johan Jakobsen Mechelborg på Kvalvåg, se Tingvoll b.l, s. 464. Da Johan døde i 1673, overtok hans enke Ane Eriksdtr. jordegodset. Deres sønn Jakob sto oppført som eier fra 1691 og til sin død fire år senere. Hans datter Birgitte som ble g.m. Nils Kristian Aboe, toller i Molde, arva bl.a. Ugelstad etter faren og søster si, Ane. Den 16. april 1715 solgte de 1 øre 15 mrkl. i Ugelstad, 1 sp. 12 mrk. i Herskedalen, 1 øre 6 mrkl. i Halåsen, 1 øre 12 mrkl. i Krakalia, 8 mrkl. i Brannshaugen, 1 øre 12 mrkl. i Sørdalen i Gjemnes, 1 øre 8 mrkl. i Flemsetra i Tingvoll og 1 øre 2 mrkl. i Bø i Halse tinglag til sin slektning Jakob Nissen, kjøpmann i Kristiansund, for 200 rdr. Jakob døde i 1744 og enka Anna Elisabet arva nå ei av de største jordegodssamlingene som fantes på 1700-tallet på Nordmøre. Hun døde i 1776 og den 24. februar året etter fikk sognepresten til Kvernes, Jens Lemvig Bull, auksjonsskjøte på 36 av de gardpartene som hun etterlot seg. 

Jonny Lyngstad: Eideboka  Gard og slekt bd. I s. 387

Romsdal Amts Kopibog I p. 154: Under Dato Veblungsnæs 4/6 1716

Niels Christian Abo

 

Romsdal Amts Kopibog I p. 154: Under Dato Veblungsnæs 4/6 1716 har Niels Christian Abo indleveret en Skriv til Amtmanden ang. Tiendeforholdene i Romsdals Fogderi, hvor  af kom at Kirkenes Indkomster  i saafald, nu udj 7 aar, gj har veret Forpagter dend haver aar efter aar taget en stor og merkelig Afgang. og indfalder gj som Kirketiendeforpagter ved _Vedøen, Gryttens og Næssets Præstegielder paalegge Almuen paa førstkommende Høsteting, som indfalder omtrent 14 Oktobr, udj egen Person maatte møte, Jeres Tiende rigtig af alle Sorter maatte angives,

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog  9/7 1717

N. C. Aboe

Romsdal Amts Kopibog I: N. C. Aboe har forfattet en Suplique, dateret  Westnes Gaard 9/7 1717, for en Kvinde som hendes nuværende Husbonde eller Madfader

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot.6 p. 3 1718 1/6

Nils Abo 

Romsdals Skifteprot.6 p. 3 1718 1/6 Skifte på Meg Fanne Otting hvor Nils Abo fordrer.

Kilde: Collin

1718

Nils Christian Aboe

Nils Christian Aboe nevnt som jekteskipper i 1718.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Romsdals Skifteprot.6 1719 22/5

Nils Abo

Romsdals Skifteprot.6 1719 22/5 i Vestnes Otting - Nils Abo fordrer.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot.6 p. 130 1719 21/6

Nils Christian Aboe 

Romsdals Skifteprot.6 p. 130 1719 21/6 Skifte paa Frisvold i Erisfjord Otting hvor Nils Christian Aboe forfrer 7o 6 sk.

Kilde: Collin

Romsdal Panteb. I p.177: 1719 26/10

Sorenskriver Friis
Niels Christian Aboe
Anders Gaas

Romsdal Panteb. I p.177: 1719 26/10 skjøder Sorenskriver Friis til Niels Christian Aboe Gaarden Skorgen med Skorgedalen - 1 vog fiskeleie med Bøxel - i Rødven Ott. Sal. Anders Gaas ? ? - cfr. afholdt off. Auktion hvor Aboe bød 55 Rd. - Se Rødven Otting

Kilde: Collin

1720 20/6

Niels Aboe
Arethe sal, Christian Tønder
Oberste Storm

1720 20/6  har Niels Aboe underskrevet Arethe sal, Christian Tønders Skjøde til Oberste Storm paa Rechnesgaard som hendes Lagverge.

Kilde: Collin

Veø Kirkeb.: 1721 dom 9 post Trint

Niels Christian Aboe

Veø Kirkeb.: 1721 dom 9 post Trint Tjeneste i Vestnes - holdt Ligtale over Niels Christian Aboes sal. Kjæreste 29 aar

Kilde: Collin

1722

Niels Christian Aboe

Han er nevnt som Jægteskipper i 1722.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

13/5 1722

Niels Christian Aboe
Arethe sal, Tønders

Niels Christian Aboe har underskrevet et Andragende fra Enken Arethe sal. Tønders dat Molde Ladested 13/5 1722 som hendes Lagverge.

Kilde: Collin

Anno 1722 dend  6. Novembr

Salome Olsdatter Darre
løitnant Meldahl
Anna Riborg Sophia
Inger Margretha
Anna Sophia Meldal
Beretta Svennebøe
Ottho Friis
Monsr. Abo
Søfren Remmem

Familienotis bak i "Naadens Dørs aandelige Hammer" gave fra Oluff Mentzön til Riborre Hansdatter:

Foreldre: Salome Olsdatter Darre og løitnant Meldahl

Anno 1722 dend  6. Novembr blev min Datter Hanna Riborre fød til denne syndige Verden Klocken 3 Eftermiddag. (Kirkeboken: Døbt 8. nov 1722 i Tresfjord kirke: Anna Riborg Sophia.) Faderne:vare Inger Margretha som bar hende til Daaben, min Søster-Datter Anna Sophia Meldal og Beretta Svennebøe, Her(!) Ottho Friis, Monsr. Abo, Monsr. Søfren Remmem, Gud lade hende opvoxe i alle christelige Dyder og Forstand. Gud til Ære og os som hendes Forældre til Glæde. Døbt af Hr. Ottho Friis.

Kilde: Finne-Grønn: Forbindelsen Darre - Meldal. Norsk Slektshistorisk tidsskrift XIV s. 89-91

Veø Kirkeb.: 1722 dom 23 Trint

Lieutenant Meldal
Niels Christian Aboe

Veø Kirkeb.: 1722 dom 23 Trint i Tresfjord kirke døbt Lieutenant Meldals barn, blandt Fadderne Niels Christian Aboe

Kilde: Collin

Veø Kirkeb.: 1722 dom 23 Trint

Lieutenant Meldal
Anna Riborg Sophia
Anna Margrethe Hr. Otthis
Anna Sophia Meldal
Birgitte Svaboen
Nils Christian Aboe
Søren Remem

Veø Kirkeb.: 1722 dom 23 Trint i Tresfjord kirke døbt Lieutenant Meldals Datter Anna Riborg Sophia Tils. Anna Margrethe Hr. Otthis, Anna Sophia Meldal, Birgitte Svaboen, Nils Christian Aboe, Søren Remem.

Kilde: Collin

1722 23/4

N.C. Aboe
Raadmand Holst

1722 23/4 Skifte paa Vesnæs efter N.C. Aboes Kone, hvor Raadmand Holst fordrer 31-1-8.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 236: 1722 28/4

Britte Mecklenborg
Niels Chrsitian Abo
Jacob Abo
Christian Abo
Nicolai Abo
Anne Kierstina Aboe
Johan Haman
Toldforvalter Treschov 
Børge Eeg
Raadmand Holst
Wolant Hendrichssøn

Romsdals Skifteprt. 6 p. 236: 1722 28/4 Skifte paa dend Gaard Vestnes efter sal. Britte Mecklenborg mellem hendes Mand Niels Chrsitian Abo samt deres Børn: Jacob, Christian, Nicolai item Anne Kierstina.
Til formynder ansattes Faderen.
   Registreret Guld: 1 Kjede vektig 7 Lod a 9 rdlr. - 63. 1 Ring ing. N.C.A.B 2-1-9 sk. 1 do ing. B.M.B 1 - - 12 sk.. 1 Par armeknapper 3-1-12. 1 ostiniske Ring 6 . 1 liden Do etmaileret med en Takl? Sten og en Rubin a - 8 - 1; 2 Curanr doncaster 4.
  Adskillige sølvsager deriblandt 1 Eig  - 2 !/2 gt. - 1 - 2 -, 4 Støb; 1 Smøreche - 9 Lod 1 gm 4 - 2 - 18; - 1 pocklede Æske og 1 Par Kniver 10 1/2 Lod - 5 rd. 1o ; 1 Skaal med Laag - 52 Lod 2o 26- ; 1 Tomling- 3 Lod 1 1/4 gm - 1-2-18; 1 Balsam Støb med en Kjede - 1 Lod 1 1/2 gm. - - 2 - 18; - 8 Sølvknapper ? Kioleknapper; 43 Vesteknapper; 8 knappede Skeer - 39 Lod - 19-2-; 9 fladskaftede do - 18 -; 3 nymotens - 5-3-; 1 Snusdåse - 2-2 -; - 1 Sømvæske 12- ; 1 Krus med Sølvlaag - 5 -
Gangkleder: 13 alen blaat blomet Atlask a 3 1/2 ort - 11-1-12; 1 Brosre Guld og Sølv vercket - 1-1-; 1 Syd Forklede - 2; 1 rød silckebunden Nattrøye baldyret for Brystet og Hændern - 2; 1 Taftes Forklæde - 3 - ; 1 Par Handsker - 1 -; 1 morskinds Moffe - 1 -; 1 grøn blommet  Alaschiskiol - 4 - ; 1 blaa Blommet Aslaskis Trøye; 1 brun dragettis Kiol - 8 -; 1 rødt og hvidt stribet Skjørti - 2-; 1 grøn Stoffis Kiol med Skjørt - 7 - ; 1 grøn baldyret Barnlinne - 2.
   22 voxne Kiør - 3 rd 3o. - 82 - 2 - ; 10 Quiger a 3 rd - 30 - ; 6 Fiorskalver - 102 -; 1 stor Graoxe - 6 - ; 2 smaa do - 4 - ; 2 aars Kalver 1 - 2 -; 11 Sauer a 1 /3 - 4.12; - 14 fiors Lam - 2 - 3 - 16. - 21 Gjeder - 8 store og smaa Svin - 1 ulsblack Hest - 70 -; 5 Skind.
   1 Jægt med behørig Redskab - 150 Rd.; 100 Tølter Saugtømmer - 100: 29 Tølter Kjøbmandsbord - 21-3-: 25 Tølter Utskord Bord - 6 - 1 -
   Bøger: 1 Lodsbog -3; 1 Huspostil kaldet Brochmand  - 1 - 2 -; do (uleselig)  - 2 -; 1 Bibel 1 - 2-; 1 do Glosarium juridicum; - 2 Salmebøger med Sølvpender - 3
   Jordegods:  1 Vog fiskes Leije med Bøxel i den Gaard Indre Skorgen - 54 Rd.; 1 Saug paastaaende paa bemeldte Gaards Grund 50 Rd.; - 1 Vog 2 pund fiskes leije i den Gaard Frisvold i Erisfjord Otting - 60 Rd; 20 (Uleselig) fiskes leije udj den Gaard Ramem i Gangnæs Tinglag paa Nordmøre - 10- ; 1/4 part udj en Vorpe  paa Nordmøre kaldet Berg Vorpe - 30 -.
   Boets formue - 1883 Rd 3o 7sk.  Gjeld: 1194 - - 5; Igjen 689-3-2 hvoraf Monsr. Aboes Loed: - 334-3-3 paa Lod 86 - - 2.Søsterenarvede lige med Brødrene.
   Johan Haman fordrer 200 - 3 -13; Tollforvalter Treschov - 180; Stiftskriveren for Tiendeforpagtningen til 1721 Aars Udgang 444 Rd2 - 22 sk.: Fogden Børge Eeg 226; Raadmand Holst - 31 - 1 - 8; Skiftesalarium 30; Wolant Hendrichssøn - 9; ved Udlegget Wol Cant Hendrichson i Trondhjem.
Om Aboe kfr. Blad Tiendeforpagtere i Romsdal 1718.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 279 : 1723 1. Juni

Bastian Erichsen
Anders Iversen
Hans Brun
Marie Elisabeth
Petter Lyder
Listbet Kirstine
Fredricha Lovisa 
Nils Christian Aboe
Hans Morten Sommer
Christopher Møllenphort
Johan Møllenphort
Mons. Friis

Romsdals Skifteprt. 6 p. 279 : 1723 1 Juni tilligemed 2de Vurderingsmænde Bastian Erichsen og Anders Iversen forsamlet paa Molde Ladested for at skifte efter sal. Controleur Hans Brun mellem hans Enke Maria Elisabet og Deres Børn, 1/Petter Lyder 2/Listbet Kirstine 3/Fredricha Lovisa - Lagverge for Enken Nils Christian Aboe.
Intet Sølv registreret.
Hus og Grund efter Skjødet Formelt af 25/6 1717 og desforuden siden tilbygd et Sengekammer med en Vindofn og derhos et Spiskammer og de Vedskot paa den syndre Side for 130 Rdlr.
Boet havde udestaaende Gjeld hos Diverse.
Hans Morten Sommer fordrede efter afdødes Vexel af 15/8 1721 (udstedt til Msr. Hans Sommer efter Ordre udj Trundhjem) - 53 Rd 2 ort 20 sk.
Christopher Mühlenphort under Dato Fosund 3/4 1723 indgav Regning udi Stervboet efter Kongl. Majst. Toldbetjent Hans Brun paa Molde - Efter det høibydende Rente Collegio d. 8/11 1721 datert Decision udj Toldregnskab for Romsdalen Aar 1716 har gj og Medarvinger paa vores sal. Faders Vegne maattet betale hvilket Regnskab bemlte sal. Hans Brun det Aar forestod og ved Contract forbundet sig at være ansvarlig derfor hvorfore hans efterladte Stervboe derefter igjen maa betale os den deciderede Summa - 18 - 74, desforuden har min Kjæreste laant ham i Boet cont. 2 Rd. Men som af Sr. Müllenfort til sal. Brun insinuerede dateret Fosund 19/5 saalydende "Mons. Hans Brun som gj efter Ansøgning hos de høybydende Cammer Collegis haver erholdet at være befriet for Romsdals Told Oppebørsel og Regnskab hvorover gj er meget glad og at Mons. Friis skal antage samme igjen og gjøre Rigtighed derfor til Cammeret og i at holde Contrabogen igjen vilde da Msr. Brun overlevere til Msr. Friis alt hvad i kand have i Hænderne Toldvæsenet vekommende saa og hvis indkomster er falden siden Nye Aar tilligemed de former gj Eder sendte hvorledes Extracterne skal indrættes Mons. Brun gjorde Leverance til mig for Ao. 1716 hvis derpaa Toldsted var falden med auctioneret Papir og Grus?pengene in alles 667 Rd. 16 sk. mens som gj eftersaa eders Regnskaber finder gj forseelse at indkomsterne dervedoldstæd beløb sig forleden Aars 671 Rd 47 sk. saa i haver at svare 4 Rd 31 sk. den i vilde behage at sende mig med  denne Expresse etc : dateret Fosund 19/5 1717 og underskrevet Johan Møllenphort. : Heraf sees at .. sal. Brun ikke er bleven indbmlt, sal. Møllenphort mere skyldig end 4 Rdlr. 31 sk. og Msr. Christopher Møllenphort ei har gjort bevisligt, at sal. Brun noget enten for Søbodleye eller Skrivemateriale blevet godtgjort thi han Msr. Møllenphorts Paastand ikke billiger men bør erstatte ditto Bruns Enke for Packbodleje Skrivematerialer med de 4 Rd 31 sk. som udj hans sal. Faders Brev med bemlte Brun til Debit er anført - De 2 Rigsdaler bør Stervboet betale.
Boets Midler 252 Rdlr. 2 ort 17 sk. Gjeld 178 - 1 - 6; til Deling 74 - 1 - 10: Enken deraf 37 - - 17; hver Søn 18 - 2 - 8; Datter 9 - 1 - 4 4/5 sk. og er skeet til følgende børn : 1/Petter Lyder for 18 - 2 - 8 2/5; 2/Elisabeth i Arf - 9 - 1 - 4 4/5 ; 3/Fredriche Lovise i fædrenearv 9 - 1 - 4 4/5;  Og som Enken var begjærende at efterdi hun til anstundende foraar havde sat sig for med sine smaa Børn at reise til Kjøbenhavn og hun til sammes Ophold og Fremdragelse saasom de endnu hendes Hjelp ei kunde være foruden og dersom hende til deres Underholdning noget skuldemanquere det da var forlangt borte og saa vel besværlig som kostbar at faa dend liden Deel som dennem nu efter deres sal. Fader arvelig er tilfalden remitteret Sum som forermeet hende da samme maatte betroes beløvende for dennem al moderlig Omsorg thi blev for bemlte Børn har ingen formynder sat, mens Enken tilladt forskrevne deres Arveparterr med sig at tage.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 278: 1723 1/6

Hans Brun

Nils Christian Aboe

Romsdals Skifteprt. 6 p. 278: 1723 1/6 Skifte paa Molde efter Sal. Controllør Hans Brun hvis Enke Marie Elisabeth havde til Lagverge Sr. Nils Christian Aboe.

Kilde: Collin

Veø Kirkeb.: 1723 per 2 Nativ Christi:

Niels Christian Aboe
Elling Colbentsøn
Maren Arnesdatter

Veø Kirkeb.: 1723 per 2 Nativ Christi: Niels Christian Aboe: Spons: i Molde Kirke ved Elling Colbentsøn og Maren Arnesdtr. Trolovelse

Kilde: Collin

Veø Kirkeb.: 1724 dom 1 Trint

Nils Christian Aboe 
Ingebrigt Olson

Veø Kirkeb.: 1724 dom 1 Trint: Nils Christian Aboe Fadder til Ingebrigt Olsons Barn

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p.373: 1726 15/4 

Olle Halvorsen
Niels Aboe

Romsdals Skifteprt. 6 p.373: 1726 15/4 Skifte paa Aaram i Erisfjord Otting efter Sal. Olle Halvorsen ?  hvor Niels Aboe skylder 5 Rdlr.

Kilde: Collin

Veø Kirkeb.: 1726 dom 7 Trint

Nils Chr. Aboe
Nils Sørents
Roel Nilsen

Veø Kirkeb.: 1726 dom 7 Trint Nils Chr. Aboe fadder til Nils Sørents Søn  Roel

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I 1726 

Christian Aboe
Sorenskriver Schrøder

Romsdal Amts Kopibog I: Nils Christian Aboe boende i Romdals Fogderi paa Molde var i 1726 konstituert Sorenskriver paa Nordmøre under Sorenskriver Schrøders Sygdom og efter hans død. cf. ??

Kilde: Collin


Anetavle: 

Jonas      
Christian Nikolai Abo
(1647 -        )
Anna Knudsdatter Leem
Niels Christian Aboe
(1678 - 1740)

Abo: - slekt:
Det blir sagt at Abo er svensk adelsslekt og fører i sitt våpenskjold 6 hvite baller (kuler), fire av dem nederst, og et hvitt dødningehode med to knokler lagt over hverandre.

De eldste kjente er nevnt under, men forbindelsen mellom Generasjon I - II og nr.1 Jonas Abo er ukjent. Det er sannsynligvis slektskap, for navnene går igjen. 
Generasjon I:    Jonas Hansen, født ca 1585, garver, fikk borgerskap i Aarhus 3. april 1606. I
Generasjon II:   Johannes Abo, f. ca 1615, kjøpmann i Aarhus, død før 1669 
Generasjon III:  Johan Nicolai Abo, født i Aarhus ca 1646, kjøpmann, flyttet til Amsterdam.


1. Jonas Abo
fra Aarhus i Jylland fikk 12. august 1678 borgerskap i Bergen.
Barn:

  a. Lorentz Abo. Kjøpmann i Amsterdam. Han har flere døtre som igjen har barn.
  b. Paulus Abo Kjøpmann i Amsterdam. Han har flere døtre som også har bar.
2 c Christian Nicolai Abo (1647 -    )

2. Christian Nicolai Abo (1647 -    )  (1c)
gift med Anne Leem.
Han ble 8. desember 1682 honorær og 9. juni 1685 virkelig Sorenskriver i Nord-Hordaland. Han var i 1701 54 år gammel og bodde på gården Askelad i Mangor prestegjeld og hadde da følgende 7 "sønner":

3. a. Anna Elisabeth (ca. 1673 -     )  
4. b. Niels Christian (1678 - 1744). Biografien hans er hovedinnhold på denne siden.
c Hans David Celeus (1683 -   ). Ved folketelling 1701 var han 18 år
5. d. Tøger (1683 -   ). Ved folketelling 1701 var han 18 år, i tjeneste hos amtmann i Romsdal Hans Hansen Lillienskjold. ??
e Johan (1686 -    ). 15 år ved folketelling 1701
f. Otto Jonsen Schrøder (1686 -    ). 15 år, var i Bergen ved folketelling 1701
g. Jonas (1689 -    ). 12 år . Døpt 29.06.1689, Hamre, Hordaland.
6. h. Lorents (1699 -    ) 2 år ved folketelling 1701.

3. Anna Elisabeth Abo (1673 -     ) 2a.
gift med Oluf Henriksen Hornemann (25.11.1673 - 1713)
f.i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge. Død i Amsterdam, Nederland. Hans foreldre var Henrik Hansen Hornemann (1644 - 1716) og Anna Nielsdatter Tønder (8.7.1644 - 1701) Død i Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge

  a.  Henrik Olufsen Hornemann (1698 -       )
  b.  Henriette Olufsdatter Hornemann (1700 -      )
c  Anna Olufsdatter Hornemann (1702 -     )

4. Niels Christian Aboe (1678 - 1744) (2a)
Barn av Niels Christian Aboe og Berethe Jacobsdatter Mechlenborg: 

  a. Jacob Nielsen Aboe.  Nevnt i skifte etter moren i 1722.Skipsfører. Død 11/2 1761. 
1.gift 26/9 1741 Johanne Katrine Andreasdt. Düppel (1712-27/12 1744).
   a. Nils Jacobsen f. 23/12 1741. 
   b. Johanne Katrine f. 22/12 1744 gift Christiansund 8/1 1766 Hermand Godske 
         Johanna Kierstina f.1766 
         Anna Birgitte f. 20/2 1774
   c. Birgitte Kjerstine f. 7/10 1743. . 
2.gift 16/2 1748 Elen Katrine Nideros f. 1721
   d. Marenechen? Jacobsdt. 19/12 1748. Gift 17/7 1783 Jochum Georg Edden.
   e. Else Elisabeth f.  21/7 1750. 
   f.  Peder Jacobsen f.  30/1 1753 
   g. Jakobine Jacobsdt. f. 29/11 1757. 
   h. Kristian Nikolai Aboe 13/4 1758. døde ung.
7. b. Christian Nicolay Aboe (18/3 1718 - 20.07.1789)
c Nicolai Engelhard Aboe. Nevnt i skifte etter moren i 1722. Født 1720. Døde ugift.
d. Anna Kristine Aboe (1721 -    ). Hun ble gift 5/2 1753 i Christiansund med Matthias Frederik Wiberg(1718 - 1770) handelsmann i Kristiansund
a.
Bereth Mathiasdt. 

5. Tøger Abo (1683 -   )  2c
Inventariskriver på Holmen.
Ved folketelling 1701 var han 18 år, i tjeneste hos amtmann i Romsdal Hans Hansen Lillienskjold.Han var gift og hadde barna:

  a.  Anne Margrethe Abo g. 12. august 1727 med etatsråd Balthazar Sechmann Fleischer d. 1767.
b. Frederikke Henriette Abo g. 11. juli 1727 med Samuel Gottfried Meyer, "portechaise-utleier", enkemann, barn: Sophie Christiane Meyer f. 1729 og Christian Frederik Meyer f. 1731

En sønn av Tøger(2c) var visstnok den som nevnes i gravskriften fra Stavanger Domkirke, Christian Nicolai Abo. (I følge både Collin og J. C. Lengnick er det Niels Christian Aboe som er faren)

6. Lorentz Abo (ca. 1699 -   ) 2d
Glassmester i København. Gift med Boild Rosemeyer. 
Barn

  a. Inger Margrethe f. 1731 gift 29.10.1762 med Jens Ravndal, fullmektig.

7. Christian Nicolay Abo (1718 - 20.07.1789) ( 3b)
født i Moldedistriktet. Bosatt Stord 1748. Sjøkapt./innrulleringssjef i Stavanger frem til sin død. Gift med Anna Erlandsdatter Fjeldberg (i Sunnhordland) f. ca 1722 . Deres datter var Birgitta Christina Mechlenburg Abo. Artiklen av E. A. Thumle nevner gravskrift over  Hr. Capitain Christian Nicolay Abo, født ved Molde 1718, gift 1744 med Anna Fielberg, med hvem han avlede 13 børn, - "hvoraf 6 forhen ere hjemkaldede til evigheden".  Død 1787, - og altså gravlagt i Stavanger Domkirke.

Herunder Hiemes
De jordiske Levninger
af Den i Livet forhen
Høyædle og Velbaarne
Nu efter Døden salige
Hr. Capitaine Christian Nicolay Abo
Fød ved Molde i Tronhiems Stift: den 18 Marzi 1718.
Blev Liutenant i Kongelig Dansk Søe-tieneste i Aaret 1743
Gift med sin nu dybtsørgende Enke
Frue Anna Fieldberg Abo
Aar 1744,
I hvilket Egteskab han var Fader til 13 Børn,
Heraf 6 forhen ere henkaldede til Evigheden
Ved Høy Kongelig Naade blev han fra Tiid til andet forfremmed,
Og endelig ansat til
Enrollerings Chef og Oberlotz for Stavanger-District
I hvilket Embede han døde den 20 Juli 1789.

Denne Anna Fjeldberg oppgis å være datter til sokneprest i Fjeldberg, Erland Mikkelsen og frue Anne Marie Robsam, sistnevnte sies å stamme fra
Latvia
.

Christian Nicolai Abo og Anna Fieldberg har disse barna som er kjent:

a. Anna Maria (1745 - 1805). Konfirmert 16 år gammel i Egersund i 1761 g. m. Christian Fredrik Løwe, kamerråd. toradeur. Barn: Anne Charlotte Løwef. 1771 Hun ble gift med  Reimer, sekretær.
b. Tøger, som også ble konfirmert konfirmert i Egersund, 15 år gammel i 1761; født 14. september 1745. Gift med Maria v. d. Spu. Døde som avgått kaptain i Sjø-etaten 27.11.1806.
Barn:
   *    Christian Johannes Abo, tidligere premier-løitnant på sjøen. Bodde på Cape, Sør-Afrika. Gift 1. gang 15.6.1809 med Lovise Dorothea Næsted som døde i 1823, 30 år gammel. De hadde barna 
           - Maria Sophia Theresia f. 1811 '
           - Tøger f. 1813 
           - Betzy Camilla Augusta som ble gift med Christian August Flemmer, bataljonskirurg
   *     Charlotte Amalie g. 1 den 16.7.1805 med Carl Christian Holst, skipsassistent, g. 2 den 14.10.1812 med kjøpmann Ludvig             
          Frederik Selmer. Barn:
            - Fanny Elisa Holst, f. 1807
            - Carl Johan Steenberg Selmer f. 1815
            - Christine Lovise Selmer f. 1815
    *   Johannes Tøger d. 1792
c. Bergitta Christina Mechlenburg Abo
I boken ''Soga om Dybdals-ætta''/Avaldsnes 1981, Nils Dybdal-Holthe, er nevnt på side 9, om Andreas Henriksen Dybdal f. 12.03.1740, at han som utdannet prest giftet seg 15.10.1783 med Bergitta Christina Mechlenburg Abo, som var døpt på Stord 21.08.1748.
Det oppgis videre at Bergitta Christina var datter av sjøløytnant, senere kaptein Christian Nikolai Abo og Anna Erlandsdtr. Fjeldberg.
d. Erland Nicolai, døpt i Egersund 14. februar 1757, han mottok 20. mars 1780 "Secleutnants Charakter" i sjøetaten
e. Wilhelmine Caroline, døpt i Egersund 1758, begravd 1759 i Egersund
f. Fredrikke Louise døpt i Egersund 1760, begravd 1761 samme sted
g. Niels Christian begravd i Arendal 1763
h Niels Christian døpt i Arendal 1766 og begravd der samme år..
i. Juliana Maria (ca. 1754-1836) g. m. Direrik Pfeiff (1752 - 1785), sjøløitnant. Barn: Anne Sophei Pfeiff og Diderikke Christiane Pfeiff.
j. Charlotte Amalia Abo
k. Cathrine Hedevig Abo. Død ugift.

Etterkommere bl. a. i Sør-Afrika og Montana, Nord-Rogaland.Også den Anna Margrethe Abo, som var gift med Etatsråd og amtmann Balthazar Sechmann Fleischer (kfr. J. C. Lengnick: Stamtavle over Familien Fleischer) var formodentlig en datter av Christian Nicolai Abo og Anna Fieldberg.

Johan Nicolai Abo nevnes som "voris Consul og Commisair til Amsterdam" i et Kongebrev av 1692. 

Kilder:
J. A. Schneider: Molde og Romsdalen
Nils de Seve: Molde bys historie bd. 1
Svend Aage Mørkvig: Mechlenburg - patricierslækt gennem 500 år
E. A. Thumle: Gravskrifter fra Stavanger Domkirke" i Personalhistorisk Tidskrift. p. 222
Nils Dybdal-Holthe: Soga om Dybdals-ætta
Bygdebok for Skjold (bind 1 og 2), Vindafjord kommune
Johnson: Kristiansunds Historie
Vedøe Præstegilds Mandtal for Perugve Fontange og Lønning Scatten Ao 1711
Con Mowinckel: Parykkskatten av 1711 for Veøy prestegjeld (Romsdals sogelag årsskrift 1774)
Bobé, Louis: Familierne Pelt og Abo