William

Allan 

d.e.

 


gift med Anne Margrethe Fietzens (    - 12. juli 1790)
Barn:
Isabella Margrethe Allan (1760 - 1807)
Willian Allan f. ca. 1762
Hans Fredrik Allan  
Robert Allan f. ca. 1765)

Død f. 1790 på Molde

Skipper, kjøpmann i Molde.

William Allan, skotteskipperen som hadde vært kjøpmann i Molde fra de første kjøpstadårene hadde alltid holdt kontakten med hjemlandet, og sendte sin sønn vestover for handelsutdannelse. Gamle Allan døde nettopp som Molde begynte aktiv-handelen over Nordsjøen, men hans enke, søster av Søren Fietzentz, drev forretningen i noen år med sønnen som fullmektig. Det var ingen sterk forretning, men den var stor etter Molde-forhold, og det var få av kreditorene som var norske. Kreditt hadde Allan først og fremst fått av kjøpmenn og skippere i Ervin og Montrose, de to byene som han hadde mest forbindelse med.

Allan hadde stått i forbindelse med Alexander Farrie i Ervin, Alex og John Stephens i Berwick, James Cowie i Montrose, W. Ritchie & Hugh Robinson i Saltcoast, agent Wolff i København, Richard & John Connery i Dublin, Suhr & søn i København og Weddik & Wendell i Amsterdam.

1790
Enken døde 12. juli 1790 og boets aktiva var da 9108 Rdlr. Passiva 16 427 Rdlr. Arvingene gikk fra arv og gjeld.  

I 1833 tok H. Th. Møller over eiendommen som ble nedrevet i 1903.

1738

William Allan

Hoop

William Allan var skipsfører fra Skotland. Han dukket først opp i Molde 1738 som fører av en snav "Hoop" fra Edinburg.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

1740

William Allan

Good Intent

William Allan var i Molde i 1740 med brigantinen "Good intent" av Montrose.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

 

1743

William Allan

Skotten William Allan fra Montrose tok borgerskap som skipper i Molde. I 1743 kom William Allan fra sin hjemby Montrose  for å selge spansk salt.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Romsdal Panteb. 2 p. 207 Molde 18/7 1744

William Allan (Ahlandt)
Cancelliraad Holst
Jacob Andreas Eeg

God Intent
Concordia

Romsdal Panteb. 2 p. 207 Molde 18/7 1744 selger William Allan (Ahlandt) til Cancelliraad Holst og Msr. Jacob Andreas Eeg - til hver af dem 1/3 tilsammen 2/3 parter udj mit førende Skib tilforn kaldet God Intent, nu Concordia kaldet, - saavel hvad skibet angaar, som alt paa Skibets befindende Unnretniung. Selgeren underskrevet Willm. Allan.

Kilde: Collin

1747

Stephen Peter Shelderup
William Allan

6. juni 1747 kjøpte William Allan for 600 rdlr. av kaptein Stephen Peter Shelderup gård med kvernhus, fehus, svinehus, 2 sjøboder og 1 naust med steinbrygge. 

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

1748

William Allan

I 1748 har William Allan fremdeles ført skip.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

1749

William Allan
Holst
J. A. Eeg
Peder Bang

Good intent
Concordia


I 1749 solgte William Allan  "Good intent"  til Holst og J. A. Eeg. I Molde bys historie står det at Peder Bang overtok "Condordia" etter Allan dette året. 

de Seve: Molde bys historie Bd. 1

 

1749

William Allan
Søren Fietzens

William Allan solgte eiendommen han hadde kjøpt 2 år tidligere til Søren Fietzens.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 4: Under Dato Molde 8/7 1749

William Allan
Søfren Fietzens

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 4: Under Dato Molde 8/7 1749, har William Allan solgt og skjødet fra sig og Arvinger til Sr. Søfren Fietzen  sin paa Molde beliggende Gaard med underliggende frie Grund der bestaaer af 2 Stuer og Lofter med Kjøkkener, 1 Ildhus med Bagerovn, 1 Melboe, 1 Querngus med Kaarn, to Søboder med Lofter og Brygge, 1Nøst med Vaar og hvad derudj muur og nagelfast befindes - herfor Fietzens betalt 625 Rd d. courants.

Kilde: Collin

1749 31/12

Claus Lund
William Allan

1749 31/12 Claus Lund til William Allan for skyldige 40 Rd. pansat sine Huuse og Grund paa Molde.

Kilde: Collin

1751

W. Allan

I 1751 anføres i tollregnskapet varer innført fra Rotterdam for W. Allan, noe som vel må innebære at han var bosatt som kjøpmann i Molde. 

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

1752

William Allan

William Allan opptrer som eksportør av tjære. blant de varer han fikk fra utlandet, nevnes kolonialvarer, sukker, slipesteiner og tobakkspiper.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Molde Skjøde- og Panteb. I p.  57: Molde 1753 13/12

Søren Fietzens
William Allan

Molde Skjøde- og Panteb. I p.  57: Molde 1753 13/12 har Søren Fietzens solgt til Hr. William Allan et Grund og et Timberhus. Cfr. Fietzens

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 349: 1755 22/5

Sr. Allan

Romsdals Skifteprt. 8 p. 349: 1755 22/5 Skifte i sund Otting hvor Sr. Allan fordrer 16 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 687: 1759 10/6

Willm. Allan

 Romsdals Skifteprt. 8 p. 687: 1759 10/6 hvor Sr. Willm. Allan fordrer 1-3.

Kilde: Collin

1762

William Allan
Anne Margrethe Fietzens

I 1762 ga de (William Allan og Anne Margrethe Fietzens) et rødt alterklede med isydde navnetrekk til kirken.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

1763

William Allan

I 1763 er William Allan på farten igjen, i det han hjemfører en kornlast, 393 td. bygg, fra Lewen for Eeg & Ord. 

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

3. juli 1765

William Allan

William Allan kjøpte en 2/400 aksje i den nye generaltollforpaktningen av 3. juli 1765. Han udstedte da en obligasjon som sikkerhet.
William Allan var meddelaktig i Generalforvaltningen i Trondhjems Stift 1765 - 1770.. Kf. Generalforvaltningen.

de Seve: Molde bys historie Bd. 1

1767

William Allan
John Ord 
Peter Møller
Ingwer Iversen

1767 takseres hans (William Allans) eiendom til 840. Han stevnet John Ord for gjeld sammen med Peter Møller og Ingwer Iversen og tok arrest i hans varebeholdning for penger som Ord skyldte dem, og fikk  to måneder senere arresten godkjent av byfogden. Allan beslagla varer for 600 rd.

de Seve: Molde bys historie Bd. 1

1767 Branntakst for Molde

William Allen

Matr. nr. 21

William Allen er oppført som eier av nr. 21. Eiendommens bygninger: 1 vaane Bygning med SøeHuuser i 1 Takke, verdi 800 rd. og 1 lidet Stav Huus verdi 40 rd. - tilsammen 840 rd.

1767 Branntakst for Molde

1777 Branntakst for Molde

William Allan

Matr. nr. 20

William Allan er oppført som eier av nr. 20. Eiendommens bygninger: en vaanebygning med SøeHuuser i 1 Takke, verdi 800 rd. og 1 lidet Stav Huus verdi 40 rd. - tilsammen 840 rd.

1777 Branntakst for Molde

1787 Branntakst for Molde

William Alland

Matr. nr. 18

William Allands enke er oppført som eier av nr. 18. Eiendommens bygninger: en vaane Bygning af tømmer paa steen Muur, indrettet til 2 Stuer, Kiøkken og Kammer 2de Etager med steen Tag verdi 400 rd., en tømret Søe Boed paa Boel Værk, og Ildhuus paa steen muur med Kielder, alt under et tække, 2 Etager høy og steen Tag  verdi 370 rd.,  et lidet Stavhuus, indrettet til nøst og Borgestue med med steen Tag  verdi 40 rd., et Fæhuus med HøeLem og torve Tag verdi 2 0 rd. og en liden Hæste Stald af Stavleje med steen Tag verdi 10 rd.  - tilsammen 840 rd.

1787 Branntakst for Molde

16. juli 1789

William Allan
Anne Margrethe Fietzens

N. P. Møller
Thomas Schelderup
dr. Goldt
Alexander Farrie
Alex Stephens
John Stephens
James Cowie
Agent Wolff

Boet etter William Allan ble registrert  16. juli 1789 etter enkens (Anne Margrethe Fietzens) forlangende og hadde blant annet følgende eiendeler: 1 liten bomseiljagt på 10 d.l., bolighus med sjøbod i 3 etasjer, båtnaust, borgestue, fehus og stall, et fiskevær i Bud, en lukket stol i kirken. Av dette kjøpte N. P. Møller husene for 1093 Rdlr. Thomas Schelderup fiskeværet for 275 Rdlr. og dr. Goldt kirkestolenm for 8 Rdlr. 

Kilde: Collin

J.A. Schneider s. 107:
Af de gamle fra forrige periode døde William Allan ca. 1780. Boet registreredes 16/7 1789 efter Enken s Forlangende og udviste bl. a. følgende Eiendele. 1 liden Bomseiljakt på 10 C. L. - Vaanegaard med Søbod i 3 Etager, Baadnøst, borstue, Fæhus og Stald. - Et Fiskevær i Bud. - En lukket Stol i Kirken. Heraf kjøbte N. P. Møller Husene for 1093 Rdlr. Thomas Schelderup Fiskeværet for 275 Rdlr. og Dr. Goldt Kirkestolen for 8 Rdlr. Enken døde 17/7 1790. Boets Aktiva var da 9108 Rdlr., Passiva 16427 Rdlr. Arvingene gik fra Arv og Gjæld. Allan havde staaet i Forbindelse med Alexander Farrie i Ervin; Alex Stephens og John Stephens i Berwick; James Cowie i Montrose; W. Ritchie & Hugh Robinson i Saltcoast; Agent Wolff i Kjøbenhavn; Richard & John Connery i Dublin; Suhr og Søn i Kjøbenhavn og Weddik & Wendell i Amsterdam.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Molde Skifteprt. 2 p. 93 22/9 1789

Johan Anthon Luytkis
W. Allans
Jens Holbech

Molde Skifteprt. 2 p. 93  Kjøpmann i Christiansund Johan Anthon Luytkis fordrer ved skrivelse af 22/9 1789 i W. Allans Bo paa Jens Holbechs Vegne i Chrsund.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 97  27/2 1790

Jørgen Mathias Fürstenberg
Allan

Molde Skifteprt. 2 p. 97 : Tiendeforpagteren Sr. Jørgen Mathias Fürstenberg fordrer i Regning af Boe dj. 27/2 1790 i Allans Bo i Molde tilkommende Fisketiende for Aarene 1788 og 1789 resp. 6 Rd-1-16 og 8-2-4. tils. 14-3-20;

Kilde: Collin