Iver

Andersen

Gjermundnes

 

Født ca. 1630
Foreldre Anders Iversen og Inger Jacobsdatter

Gift 1655 med Anna Ludvigsdatter Munthe
a. Ingeborg
b. Inger
c. Anders Borch
d. Elisabeth
e. Ludvig Iversen Munthe
f.  Iverisse

Død 23.01.1688

 Var fogd i Ytre Sogn da han giftet seg med Anna. Ble fogd over Romsdal 1659.

Iver Andersen

Kilde: Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563 - 1886 Norsk slektshistorisk Forenings hjemmesider

Andersen, Iver, født 1630. Toller i Molde. Død 23. jan. 1683.

Kilde: Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563 - 1886 Norsk slektshistorisk Forenings hjemmesider

Iver Andersen
Anna Ludviksdtr. Munthe

 

Svein Tore Dahl skriver at Iver Andersen er nevnt som fogd i Romsdal i lensregneskapet i årene 1659/60 (lensr. 138.2) og at han blir nevnt i et tingsvitne den 13/4 1660. Nevnes også som fogd her 5/!2 1666 (NK bd. I s. 228)

Ifølge Tønder så var han født ca. 1630 og døde den 23/1 1688. Han var gift med Anna Ludviksdtr. Munthe som var født ca. 1637 og døde 28/4 1688. Han var sønn av den tidligere fogden i Romsdal Anders Iversen.

Kilde: S. T. Dahl:Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660

Ludvig Iversen Munthe
Iver Andersen
Anna Kaasbøl
Jacob Thue
Løitnant Meldal
Hans Myhre
Anne Margrethe
Fredrik Schelderup
Anders Borch Munthe
Sara Lund
Jacob Lund
Et tegn paa at Molde trods Vanskelighederne ved at holde seg opp som Handelsplads dog øvede en sugende Tiltrækning som levested, er vel den i denne Generation foregaaende Indflytning af Repræsentanter for den mægtige Embeds- og Jordeier-Slægt paa Gjermundnes. Ludvig Iversen Munthe, Søn af Foged Iver Andersen paa Gjermundnes, var født sammesteds 1666; Navnet Munthe er antaget efter Moderen. Han gikk paa Skole i Trondhjem. I 1690 arvede han ved Opgjør efter Moderen 50 til 60 Gaarde i Romsdal til en samlet Værdi af 75 Voger (en Vog dengang = 200 Rdlr.) deriblandt Kringstad, Hjelset, Eide, Nedre Tokle, Sørsylte, Sandøen, Osen (i Sunds Otting) med Sagbrug. 10/10 1690 giftede han sig med Anna Kaasbøl, Datter af Magistratpræsoident K. i Trondhjem, og boede først en Tid paa Floviksholm i Veø, derefter paa Røvik i Bolsø til 1711, fra sistnævnte Aar paa Vestad, som han kjøbte efter Sorenskriver Jacob Thue, indtil han i 1727 solgte Vestad til Løitnant Meldal og flyttede til Molde, hvor han boede til sin Død 1735. Tolderembedet fratraadte han i 1732 til sin Svigersøn Hans Myhre, gift med hans Datter Anne Margrethe. Trods sine vidløftige Jordeiendomme synes han paa dette Tidspunkt at have været i Forlegenhed for Kontanter, eftersom han havde laant af Myhre til Opgjør af Toldregnskabet. Munthes Hus i Molde blev i 1752 efter Enkens Død solgt til Fredrik Schelderup for 576 Rdlr. Af Jordegodset havde han i sin Alderdom realiseret meget. Samtlige 5 Sønner blev Embedsmænd, deraf de 4 i Danmark; den yngste, Anders Borch Munthe, f. 1713 d. 1774, blev Kapellan i Akerø, senere Sognepræst i Bud. Han sad, trods Faderens store Rigdom paa Jordegods (den synes at være for en stor Del medgaaet til Sønnernes Uddannelse) i temmelig smaa Kaar, idet Indtægterne af hans Sognekald kun var 200 Rdlr. Enken (Sara Lund, Datter af Præsten i Akerø, Jacob Lund) flyttede til Molde, hvor hun døde i 1810.
1660

Iver Andersen Gjermundnes

Iver Andersen Gjermundnes (fogd) er eier og betaler avgift for Aure flomsag i 1660. Landkommisjonen1661 forteller at saga ligger på Aure. Iver Andersen et Consortes er brukere av saga. Årlig skurd en stabel bord.

Kilde: Otto Grüner: Hollendertida i Romsdal s. 102

Romsdals Tingbog 1b p. 4 : 1690 21/7

Anders Bredal
Iver Andersen

Romsdals Tingbog 1b p. 4 : 1690 21/7 Ting paa Røstberg i Fanne Ottinghvor forkyndt Hr. Anders Bredals udgifne Forskrivelse og Obligation, hvorudj han kundgjør udj Slutningen til Sal. Iver Andersens Arvinger at blive skyldig 88 Rd. oc det Sluttet dend 20 Juni 1690.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 1b p. 90 : 1692 27/6

Anders Clausen Gaas
Anders Iversen
Tosten Stavigen
Iver Andersen

Romsdals Tingprt. 1b p. 90 : 1692 27/6 Ting for Vaage Ott. hvor Anders Clausen Gaas paa Magr. Anders Iversens Vegne indstevnet Tosten Stavigen for Gjeld til sal. Iver Andersen.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 55 : 1696 14/1

Anders Gaas
Iver Andersen
Johan Joensen (Johnston) 

Romsdals Tingprt. 2 p. 55 : 1696 14/1Ting for Vaage hvor publiseret Anders Gaases Festeseddel given Johan Joensen (Johnston) paa en Grund i Boe som Sl. Hr. Iver Andersøn tilforn har voret ejende, de Dato Gjermenæs 18/3 1689.

Kilde : Collin