Maritte

Augustinusdatter


Foreldre Augustinus Joensen Halse? gift med Gjertrud Hansdatter Todal?


Gift med Ole Olsen Helt (ca. 1610 - 1660)
a. Margrethe d. ca. 1696

Død 27.05.1691

Under Innlegging!!

Hvor Marit Augustinusdatter  kommer fra vet en lite om. Postmester Jens Collin hadde en teori om at Marit hadde en bror med navn Joen og satte opp følgende hypotese: Daniel Joensen ( ca. 1640 - etter 1703) er "maaske eller hed" Joen Augustinussen. Joen var bror til Marit Augustinusdatter gift med Ole Olsen Helt på Smørholmen. I enkelte slektstavler er Joen Augustinussen satt med Augustinus Jensen (Wivel) som far. Men dette skal være usikkert.

Det er kanskje mer sannsynlig at Joen er sønn av lensmann i Halse, Augustinus Joensen Hals (ca. 1565-1632).  Noen tavler har Augustinus gift med Gjertrud Hansdatter Todal (ca. 1578 - 1652).

På FamilySearch kan en finne en Augustinus Jonsen (1560 - 1626) g. ca. 1605 i Halse, MR. med Ingebor Pedersdatter f. ca. 1575. Far til Augustinus: Jon Halzen (FS) og far til Ingebor var Peder Skalvig (FS). Augustinus Jonsen var lensmann i Halse på Nordmøre. Det skal være et kjent barn etter Augustinus og Ingebor, nemlig Ingeborg Augustinusdatter. 

Det er også nevnt at Augustinus hadde barna Joen (1606-1671), Daniel (1610-1662), Isak og Ingeborg.

Joen var gift med Marit Olsdatter (1603-1676) og hadde barna: Marit, Anne, Augustinus og Kari.

Men om disse personene har noen forbindelse til Marit Augustinusdatter eller Daniel Joensen, vet en ikke! Det er bare hypoteser.  Hverken FamilySearch eller andre oppgir kilde.

I oversikt over jordegods 1661 kan det se ut som enken Smørholm har overtatt parter både fra den som blir omtalt som Marit Jieldt (også Jeldt,Hieldt og Marite Jeldt) og Marit Smørholm. 

Oppsett over jordegods der "Enkja Smørholm" står oppført i 1661 sammenlignet med skattematrikkelen 1647:

Øyen  Gjemnes tinglag
1647 1661
Aslag Øienn 2 1/2 øre 
Til Christopher Nielsen  1/2 spd (= 36 mrkl)
Marit Smørholm 1 øre (24 mrkl)
Christopher bøxler
Øye Asslach  
Til H. Iffuer i Boe 18 mrkl.
Enchen Smørholm 1/2 øre (=12 mrkl.)
Lauritz ibm.
Til forne Loedseigere 1 øre 6 mrk. (=30 mrkl.)
Iffuer er bøxelrådig
Landskylda er i 1647 tilsammen 60 mrkl.  som er det samme som i 1661  

La oss se på Øyen ut i fra det som er skrevet om denne gården i Eideboka bd. 1:

Navn som blir knytt til Øyen (landskyld og eiendomsforhold:
Sven Ellingsen n. 1607 - 31. Selveier på Øyen i Eide. I 1624/25 står han oppført som eier av 2 øre odelsgods i Oppdal. Han er nevnt som eier av 1 sp. i "Bryggen" i Oppdal.
1. Aslak og Anders (n. 1630) eiere i Øyen 1 øre 12 mrkl. 1642  Trolig sønner/svigersønner av Sven Ellingsen. Det er nok de to som er nevnt som brukere av hver sin part som må være arv fra Sven.
Han hadde trolig også sønnene Peder Svensen Øyen og Ole Svensen.
2. Marit Svensdatter ført som eier av 1 øre i Øyen 1646. 

1. Aslak og Anders solgte sin part ca. 1643 til Kristoffer Nilsen Tønder, fogd og toller.  Da Kristoffer døde i 1656 overtok hans enke Karen Olsdatter. råderetten over Øyen. I 1659 står Hr. Iver Olsen Helt (1612 - 1668) som eier av denne parten. 

Peder Troelsen står som neste eier av denne parten. (Peder Truelsen var kirkeverge i Bud fra 1674 til 77. Han var gift i Helt-familien og hadde bl. a. Berset - opplysningen om dette kommer trolig fra Marius Sandvik trykket i særutgave av Bud og Hustad menighetsblad)
Eier fra ca. 1670 til 1687. Da overtok Erik Mosberg til sammen 2 øre 4 mrkl. som var gift med Marit Iversdatter Helt og etter henne i 1694 overtok en av hennes 6 sønner fra 1. ekteskap, Nils Johansen Friis. Men det var Erik Mosberg som stod som eier fram til ca. 1717. Hans enke Marta Kristensdatter Mechelborg  ble gift med Jørgen Hansen Lund og Jørgen stod som eier fram til ca. 1739 da en annen sønn av Marit Iversdatter Helt og Johan Friis, nemlig Fredrik Johansen Friis overtok 2 øre 4 mrkl. På slutten av 1740-tallet var Henrik Kristoffersen blitt eier av heile Øyen.

2. Marit Svensdatter var gift med Ole Olsen Helt (ca. 1571 - 1638) var altså eier i 1646.  Deres sønn Ole Olsen Helt (ca. 1600 - ca. 1660) sto som eier i 1659, i 1661 sto hans enke Marit Augustinusdatter som eier. Hun ble 2. g. gift med Iver Toresen som blir ført opp som eier av 1 øre fram til Jon Arntsen Sæter overtok i 1674. Etter Jon fikk hans enke Lisbeth Olsdatter  16 mrkl. i Øyen i Isingvågen. I sin tur solgte hun denne parten til Erik Mosberg.

En ser at De siste 8 mrkl. eide Iver Toresen i Smørholmen fram til 1691 da Margrethe Olsdatter Helts ektemann Frans Lund overtok.

Det ser altså ut som Øyen har følgende eiere på 1600 - tallet:

Sven Ellingsen 1607 - 1630 Aslak br. 1 Øygarden og
Anders Nedlagt part Tils. 1 øre 12 mrkl. -> ca. 1642
Christopher Nielsen 1/2 spd. (= 1 øre 12 mrkl) (ca. 1642 - 56)
Aslak bruker 1630 - 66
Anders bruker 1632 - 57
Karen Olsdatter. 1656-59 
Enke etter Christopher (eller kan dette være en datter av Marit Svendsdatter og Ole Olsen Helt?? (Neppe)
1661
H. Iffuer i Boe 18  mrkl 
Enchen Smørholm 1/2 øre 
Lauritz ibm. (Øye)
Til forne loedseigere 1 øre 6 mrk.
Marit Svendsdatter 1 øre  Ole Olsen Helt?

Ut fra dette synes det som om Marit Smørholmen er arving og datter av Sven Ellingsen og etter Christopher Nielsens (Tønder) død tar jorda igjen på odel. Enchen Smørholm kan da være arving etter Marit Svensdatter via sin ektemann. Dette er i så fall Ole Olsen Helt, sønn av Marit Svensdatter og Ole Olsen Helt d.e. Hvis det er riktig er Enchen Smørholm identisk med Marit Augustinusdatter. Lauritz Øye kan da være Lars Svensen f. ca. 1626 og gift med Lisbet Andersdatter Ugelstad og som var bruker på den nedlagte parten av Øyen som han overtok etter Anders fra 1657 til 83. Lisbet var datter av Anders Hansen (f. ca. 1594) bruker på en part av Ugelstad 1637 til 76. Anders var sønn til Hans Eriksen Ugelstad og Marit Audunsdatter fra Aspen.

Guestad Meegs Tinglag
1647 1661
Tore, Olle, Peder, Pouell, Lars og Olle Gustad 2 spd. 
   Thill Quernes Prestebord 5 øre
   Marit Smørholm 1 ort
Quernes prest bøxler
Guestad Thore            Quernes Presteboell bøxelrådig
   Til Quernes presteboel 1/2 sp.
   Enchen Smørholm  4 mrkl.
   Olle Andersen ibm.
   Til forne presteboel 1 øre
   Enchen Smørholm 8 mrkl. 
   Olle Joensen ibm. 
   Til forne presteboell 20 mrkl.
   Enchen Smørholm 4 mrkl.
   Joen og Enchen ibm.
   Til forne Lodzeier 2 øre.
   Jt quernsted der under
Thore og Anders Purelness hussmend 1 rdr.
Olle Scholtenn 1 ort
Vanskelig å dra noen konklusjon her, men det synes også her som om jord går i arv fra Marit Svensdatter til Marit Augustinusdatter, som er enke etter Ole Olsen Helt.

 

Sandblaster -  Meeg Tinglag
1647 1661
Enchen og Halduor Sandblaster
   Thill Marit Smørholmb   1 spd. 18 mrkl.
   Marit Bøxler.
Jacob, Erich Sandblaster  1 spd.
   Thill Aacherøe kirche 1/2 spd.
   Boe kirche   1/2 sp.
   Begge kircher  Bøxler
Sandblaster Jacob               H. Hanns bøxelrådig
   Thil H. Hanss Aacherøe   1/2 spd.
   Laurs ibm.
   Thil forne H. Hanns   1/2 spd.
Sandblaster Halluor              Enchen Smørholm bøxelrådig
   Thil Enchen Smørholm   1/2 spd. 
   Enchen ibm.
   Til forne Enche 1 øre
Sandblaster Erich                 Kirchen bøxelrådig
   Thil Hustad kirche  1 spd.
   Kornstad Kirche   6 mrkl.
Sandblaster Enchenn            Bøxler selff
   Eiger Selff 1/2 øre
Enchen Smørholm 1 rdr.        Leding
Olle, Elluf og Thore ibm. 1 1/2 rdr. 1 w fisk
Enken Smørholm har i 1661 overtatt  i alle fall 60 mrkl og bøxelen etter Marit Smørholmb som eide 90 mrkl i 1647. H. Hans Aacherøe har overtatt deler av parten som var brukt av Jacob og Erich Sandblaster. Dette må være presten Hans Olufsen Brejier, sogneprest til Aukra. Det kan være fristende å tenke seg at Marit Smørholmb er identisk med Marit Svensdatter gift med Ole Olsen Helt på Smørholmen, og at deres sønn Ole Olsen Helt har overtatt og at det er enken etter ham som står som eigar i 1661, altså Marit Augustinusdatter.

 

Negstad
1647 1661
Jacob og Olle Negstad 1/2 spd.
   Til ko. Ma. 1/2 øre
   Eiger self 1 øre
Negstad Joen                                Kongen bøxelrådig
   Thil Ko. Ma.  1/2 spd.
   Olle ibm.
   Til Enchen Smørholm  1 øre
   Enchenn ibm.
   Til Ko. Ma. 1/2 øre

Landskylda gått ned?

Jonn Negstad
   Til Kongl. Maj  1/2 spd
    Kong. Bøxler
Halduor Negstad
   Til Marit Smørholmb 1/2 spd.
   Marit bøxler.
Ingeli Negstad
   Til Marit Jeldt    1/2 spd.
   Marit Bøxler
Negstad Inguild                             Olle Sildnes Bøxelrådig
   Til Olle Sildnes 1/2 spd.
   3 quernsteder under ald Negstad
   Halduor husmand  1/2 rdr.
Det ser ut som om den jorda Marit Jeldt eide i 1647 har gått til Olle Sildnes i 1661. Olle har i bumerket sitt O O, som kan tolkes som Olle Olsen. Dette er en mulig bror av Ole Olsen på Smørholmen og dermed sønn av Marit Svensdatter. Er dette riktig vil det være rimelig å anta at Marit Jeldt er den samme som Marit Svensdatter.  Men Marit Jeldt kan jo også tenkes å være en slektning, f. eks. en søster av Ole Olsen Smørholmen. 

 

Gård/gårdpart Eigar 1661 Skyld Eigar 1647 Skyld
Schotten enken Smørholm 1 sp. Marit Jeldt 2 sp.

Marit Hielt og Marit Smørholm står i oversikta fra 1647 oppført med annet jordegods, enn det som er tatt med i tabellen ovenfor.

Brandshaug i Mek Tinglag 3 mrk Eier i 1647 Marit Smørholm Michel Weuang 3 mrkl. i 1661
Gimbnes Gjemnes Tinglag 1/2 sp. Eier i 1647 Marit Smørholm H. Iffuer Boe 1/2 sp. 6 mrkl. i 1661
Hoemb Gagnat Tinglag 1/2 spa Eier i 1647 Marit Jeldt Olle Jeldt eide 1661 to parter i Hoem - hver på 18 mkl
Kongenshougen Mek Tinglag 1/2 sp. 6 mrkr. Eier i 1647 Marit Smørholm Gunhild Halse 1/2 spd. 6 mrkl. i 1661
Løfføen Bøxler Marit Smørholm Hanns eiger selff 1 øre. Bøxler selff. I 1647 Synneue Lyngver 1 øre.
Mekvigen Mek Tinglag 6 mrkr. Eier i 1647 Marit Smørholm Michel Weuang 6 mrkl.
Raanes Mek Tinglag 1 øre Eier i 1647 Marit Smørholm Olle Løngstad 1 øre
Søbstad Mek Timglag 1/2 øre Eier i 1647 Marite Jeldt Hans Femmer
Veffuang Mek Tinglag 3 1/2 øre Eier i 1647 Marit Smørholm H. Iffuer i Boe 3 øre 6 mrkl. 
Wtem Mek Tinglag 1/2 øre Eier i 1647 Marit Smørholm H. Iffuer i Boe 1/2 øre

.I matrikkelen 1667 står Marit Smørholms arvinger som eigarar av 1 spann i Nekstad. Marit Augustinsdotter døde i 1691 så ho kan det ikkje vera. I skiftet etter henne går det fram at ho og mannen (Ole Helt jr.) åtte 1 øre i Smørholm, 2 øre i Skottem, 2 øre i Sandblåst, 1 øre i Nekstad, 1 øre i Gaustad og 8 mkl. i Øyen. Dette har dei nok arva etter Marit Svensdotter. I tillegg 2 øre 6 mkl. 'kiøfft jordegodz' i Haga, der Frantz Lund og Iver Toreson Berge åtte halvparten kvar. Husa på Smørholmen er taksert til 150 rdl. og det er her vist til skiftet etter Ole Olsen Helt jr. 28. oktober 1662 (Kilde: Endre Holten)                       

Om jordegodset i Hoem: På tinget i 1681 vart det framlegt eit skjøte utgjeve av Iver Iverson Helt (son av Presten Iver Olson) til sin svoger Johan Nilsen og sin søster er melte Margrete Iversdatter, på it half spd. i Hoemb i Gangnads tinglaug som Størcher (?) bruger och paaboer, datert Fosen 23. juni 1681. Det jordegodset i Haga i Meks tinglag, 1 1/2 spand, som er nemnt i skiftet etter Marit Augustinusdotter i 1691, var kjøpt av Lisbet Eriksdotter Kvernes (sahl. Anders Eriksens Efterlefverske) til velagte mand Iffver Thorisen Smørholmen og Sahl Christen Mechelborgs efterladte hustrue Margrette Olsdatter Helt, etter et skjøte som velfornemme Frantz Lund lod lese og forkynde på tinget i 1688, dateret Guldsæt 14. februar 1688. Margrete Olsdatter Helt (datter av Ole jr.) var først gift med Christen Mechelborg. Frantz Lund var andre mannen hennar. (Kilde: Endre Holten)

Nordmøre Skifteprt. 1691 5/11

Marit Augustinusdatter
Ifuer Thoresen
Ole Olsen Helt
Margrete Olsdatter Helt
Frantz Lund

Nordmøre Skifteprt. 1691 5/11 holdtes Skifte paa Smørholmen efter Sal. Matrone Marit Augustinusdatter, død 27/5 - mellem efterladte Velfornemme Ifuer Thoresen og Afdødes Datter  avlet med hendes 1ste Mand Ole Olsen Helt (efter ham Skifte 28/10 1662) nemlig æredyderige Matrone Margrete Olsdatter gift med velfornemme Frantz Lund.
Odelsjord bestod af 1/2 Del af Smørholmen med Bøxel i som er Hovedbøllet 1 nor forriges Brødrer skifte beregnet for 1 Øres leje hvilket Frantz Lund efter sin Verfaders Død agter at besidde - hvilken  Andel han undte Iffuer Thoresen at besidde.

Kilde: Collin

1692

Daniel Joensen
Joen Augustinussen
Marita Augustinusdatter

Daniel Joensen (i Bjørnsund) hans Fader var maaske eller hed "Joen Augustinussen" ? - og var en broder til Marita Augiustinusdatter se hende 1692..

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 49 : 1692 1/10

Iver Toresen Smørholm
Frantz Lund Endset
Daniel Joensen
Marite Augustinusdatter
Tore Toreson

 

Romsdals Tingbog 1b p. 49 : 1692 1/10 Ting for Vaage Otting, hvortil Iver Toresen Smørholm og Frantz Lund Endset af Nordmøre indstefnet Danile Joensen udj Bjørnsund, til at indfrie hans udgifne Obligation som blev i rett lagt, Dat. Smørholm d. 6. April 1670. "Daniel mødte i Rette, og foregaf aldrig noget gaat af disse Penge at have havt, men foregaf at disse paastefnte Penge, var hannem af sal. Iver Toresens sal. Hustru Marite Augustunisdatter var i hendes Enkesede udj Hjemme leveret, hvilke han igjen leverede sine sal. foreldre og di for hannem opødede, oc siden Iver Toresen bemeldte enke ægtede maatte han denne paastevnte Obligation til hannem udgifne, oc for dessen Aarsage, saasom Daniel Joensen Obligationens Capital efter Afskrivning, befindes at have betalt, foregaf han at No 87, da han var hos Iver Smørholmen, oc paa Obligationens Aflutning leverede en Koe, sagde Iver til hannem, at naar hand da for renten betalte hannem 10 Rdlr. skulle de være forligte, Monsr. Frans Endset, som paa begges Vegne møtte foregaf at hans Kjærestes Stiffader Iver Toresen, har negtet aldrig saadant løfte at have gjort, og efter Obligationens Indhold afskede Dom, - Daniel Joenson paastod at hvis han bekjender, er sandferdig og derpaa sin Ed ville aflægge, oc at han ikke sin Obligatiob da igjen affordrede, eller nogen bevis skriftlig af Ifer Toresen fik eller fordrede, var hans Enfoldighed oc hans Godtroenhed til bemelte Iver Toreson saasom hans sal. Hustru var hans faster, saa oc for han har vaaren hans forrige Tjener, sagde oc at dette Iver Toresons Løfte skede i hans sal. Hustru, som da levede, saavel som hans Broder sal. Tore Toresons oververelse, hvorfor hand ikke kunde tvile paa dessen Rigtighed, men lod sig ved muntlig Løfte benøye, oc fastelig paastod at dette Løfte aldri af Iver Toresen skal kunne benægtes, Avsagt: Iver Toreson vil selv udj egen Person møde i Rette oc til Daniel Joensons Paastand nermere svare til videre Doms afsigelse.

Kilde: Collin

Augustinus Joensen 
(Bare ei arbeidshypotese)
Maritte Augustinusdatter
gift 1. m. Ole Olsen Helt efter hvem Skifte 1692 28/10
gift 2. m. Iver Toresen Smørholmen
  Søn (Joen Augustinussen?)
Barn en datter:
Margrethe Olsdatter Helt. Skifte efter hende på Einset 1696 4/6.
gift 1 m. Christen  Johansen Mechelborg
gift 2. Frantz Lund 'endset af Nordmøre.
Han gift 2. gang med Maren HansdatterrBrejer.
  Daniel Joensen i Bjørnsund
gift 1. g. Marit Andersdatter ?
gift 2 g. Gjertrud Richertsdatter
En Søn - som var Capelan til Tromsø - død 1716 og efterlod Born smaa og umyndige. Forfaderen Frantz Lund blev formynder for en Søn.