Iver

Bendixen

Male

 
 Romsdal Tingbok 1b p. 25 - 1691 1/10

Iver Bendixsen
Erich Joensen Neerland
Peder Reiersen Remmen

Romsdal Tingbok 1b p. 25 - 1691 1/10 Ting for Vaagø Ott. hvortil Iver Bendixsen Male udj Retten fremstod oc begjerde at Erich Joensen Neerland og Peder Reiersen Remmen, maatte forklare den Forligelse, som mellem hannem og hans Hustrus Stiffader Erich Joensen, som nu er udj hans Huus oc af Alderdom saa suag, at han ikke selv paa Tinget kan fremkomme, slutet er ; bemeldte Erich Joensen og Peder Reiersen begge fremstode og foregaf at di efter Anmodning af Iver Malou oc hans Stiffader, komme til bemelte Gaard Mallou, at høre deres Forligelse, som blev saaledes, at Iver Malou lovede at underholde sin Kones Stiffader Erich Joensen til sin Dødedag, oc med en hederllig Begravelse at foriune, hvor for da derimod Erich Joensen overdrog, hvis ringe han sig kunde efterlade at skal hjemfalde bemeldte sin Suoger Iver Mallou, uden nogen pretention af hans Arvinger, i alle maader, hvilket under forsegling blev begjært beskreven.

Kilde: Collin

Folketelling for Hustad sogn 1701

Iver Bendixen
Knud Iversen
Halvor Iversen
Elling Iversen

Folketelling for Hustad sogn 1701
Malloe Iver Bendixen 52    Sønner: Knud Iversen 18, Halvor Iversen 14 og Elling Iversen 12.

Etter en avskrift som beror ved Romsdalsmuseet, tat av kommunearkivar Johan Løkhaug, Trondheim.

Romsdal Tingbok 5 p. 3 : 1707 11/10

Henning Smit
Anders Hansen Stoerholm
Hans Jørgensen Carsten
Iver Bendixsøn Mahle
Johan Lef
Amtmand Nobel
Anders Rasmussen

Romsdal Tingbok 5 p. 3 : 1707 11/10 Ting paa Bue Fiskevær, hvortil Sr. Henning Smit havde ladet indkalde Sr. Anders Hansen Stoerholm til at djive Forklaring om de 200 Rdlr. som blev nedsat af sahl. Hans Jørgensen Carstens hos Iver Bendixsøn Mahle, som skulde uddeles og betales til de af Borgerne som hafde tilgode for deres umage med det af Skipper Johan Lef af Kjøbenhavn førte og forulykkede Skib, hvilke Penge Sr. Anders Hansen |:efter Smithes Sigende:| skal have bemægtiget efter egen Behag at uddele, og Henning Smit ikkun den tilkommende halve Del ungrfahr, aflagt. Sr. Anders Hansen mødte og fremlagde rigtig forkynelse og Regnskab for de foranførte 200 Rdlr., som han annammede at uddele, saa blev og fremlagt Hr. Amtmand Nobels Resolution, som henviser dennem til sal. Hans Jørgensen Carstens Stevboe, at sal. Sorenskriver Anders Rasmussen paa Skiftet vilde gjøre Udlæg - thi kjendes for Ret og biligt at Sr. Smit tilligemed de ermelte 2de Mænd af Sunde de pretenderede 18 Rdlr. 3 ort 4 sk. udj Stervboet efter sal. Hans Jørgensen søger og om der intet for dennem kan være Tilstrækkelig, de efter Paakomst at nyde deres Dehl af de 200 Rdlr,, som Anders Hansen Storholm uddelet haver og da i saa maade pro quota skade at lide. - Omkostningerne ophæves paa alle Sider.

Sorenskriver Anders Rasmussen døde Slutten 1706 eller strax i 1707.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog I p. 17 - Auction Molde 23/6 1708

Joen Bendixsen
Iver Bendixen
Knud Bendixen
Hendrich Pofuelsen

Romsdal Pantebog I p. 17 - Auction Molde 23/6 1708 hos Joen Bendixsen, vonhaftig i Vichene i Waagøe Otting i Romsdalen, solgt til sin K, Broder velagte Mand Iver Bendixen Male Hustru og Arvinger sine iboende Huse - Se Seddel Joen Bendixen.
Medunderskrevet til Vitterlighed velagte Dannemand Knud Bendixen og Hendrich Pofuelsen.

Kilde: Collin

1719 20/3

Karen Bendixdatter
Anders Hansen (Juul)
Iver Bendixen Malle

Karen Bendixdatter var gift med Anders Hansen (Juul). - Kfr. Hans Skifte 1719 20/9. Hendes Lagværge var Iver Bendixen Malle.

Kilde: Collin