Petter

Nicolay

Bille

Foreldre Nicolay Bille og 

Gift med Svendborg Wendel
a. Walbog Margrete

Død ca. 1753

Sr. Petter Bille var gift med Svendborg Wendel.

Nicolay Bille og Svendborg  Wendel.( d. 0805.1765), som også hadde datteren  Walborg Margrethe Bille (ca. 1750 -   ). Svendborg giftet seg etter mannens død med toller på Molde Lars Aschenberg.(1728 – 1785.).  

Gift med Catherina Sofia Bille, hennes foreldre var Nicolay Bille og Svendborg  Wendel.( d. 0805.1765), som også hadde datteren  Walborg Margrethe Bille (ca. 1750 -   ). Svendborg giftet seg etter mannens død med toller på Molde Lars Aschenberg.(1728 – 1785.).    

Romsdals skifteprt. 7 p. 565 : 1750 1/5

Petter Bille

Romsdals skifteprt. 7 p. 565 : 1750 1/5 Skifte paa Eickrem i Sund Otting hvor Petter Bille skyldte 20 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 33 : 1751 25/5

Peder Hagerup
Petter Bille

Molde Skifteprt. 1 p. 33 : 1751 25/5 Skifte paa Molde efter Sal.Peder Hagerup hvor Petter Bille skyldte 3 ort 12 sk.

Kilde: Collin

1752 27/7

Petter Bille
Svendborg Wendel

Sr. Petter Bille var gift med Svendborg Wendel (cfr. Myre 1752 27/7)

Kilde: Collin

Romsdals skifteprt. 8 p. 85 : 1752 24/8

Petter Bille

Romsdals skifteprt. 8 p. 85 : 1752 24/8 Skifte paa Eickrem i Fanne Otting hvor Sr. Petter Bille efter Haandskrift af 1/6 1751 skyldte 12 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals skifteprt. 8 p. 112 : 1752  9/11

Petter Bille

Romsdals skifteprt. 8 p. 112 : 1752  9/11 Skifte paa Berset i Vaagø Otting hvor Petter Bille kjøber 1 færings Baad me Tilbehør.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 172 : 1753 26/4

Johan Myhre
Petter Bille

Molde Skifteprt. 1 p. 172 : 1753 26/4 Skifte efter sal. Johan Myhre paa Molde hvor den afdøde udstede Auktionspenge for det han sig tilkjøbte paa Sr. Billes Auktion 2 - - 12 sk.og i samme Bo fordrer Sr. Petter Bille efter indgiven Regning - 58 Rd 22 sk.

Kilde: Collin

Skiftebrevet dat. 21/8 1753

Petter Bille
Svendborg Wendel
Walborg Margrete Bille
Aschenberg

Skiftebrevet efter Petter Bille var dat. 21/8 1753 : hans Encke Svendborg Wendel gift 2/ Tolder Aschenberg - hun døde 8/5 1765 - og efterlod Datteren Walbog Margrete Bille - Cfr. Aschenberg

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 85 : Dato Molde 2/1 1756

Joachim Ernst Aussig
Bergitte Tønder
Chritian Nielsen
Svenborg Wendel
Peter Bille

Molde Skjøde og Pantebog I p. 85 : Dato Molde 2/1 1756 har Tolder Joach. Ernst Aussig paa Enken Bergitte Tønder sal. Christian Nielsens Vegne overdraget og forpagtet Bryggeriet og Ølleveransen for alle til Molde ankommende Fartøier for Aarene 1756 -57-58 til Madamme Svenborg Wendel sal. Peter Bille mod Aarlig afgift 10 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals skifteprt. 8 p. 445 : 1756 8/3

Svendborg Bille

Romsdals skifteprt. 8 p. 445 : 1756 8/3 Skifte paa Fonden i romsdals Otting hvor Svendborg Bille paa Molde fordrer 3 ort 12 sk.

KIlde: Collin

Romsdals skifteprt. 8 p. 466 1756 11/6

Petter Bille

Romsdals skifteprt. 8 p. 466 1756 11/6 Skifte paa Eichrem i Sunds Otting hvor tilgode hos afg. Petter Billes Stervbo - 7 ort.

Kilde: Collin

1765 27/11

Nicolay Bille
Peder Bille
Woldborg Olava Bille
Tolder Aschenberg
Svendborg Vendel

1765 27/11 Skifte efter sal. Nicolay Bille - der havde Sønnen Peder Bille, død og efterlevd Datter Woldborg Olava Bille, hvor formynder blev hendes Siffader velædle Hr. Tolder Aschenberg - Aschenberg altsaa gift med Petter Billes Enke Svendborg Vendel. Aschenberg kjøpte N. Billes Boes Vaanegaard uden Grund for 101 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 572 : 1768 19/10

Tolder Aschenberg
Svendborg Wendel
Valborg Margrethe Bille
Hans Wabeck Paust
Christen Christensen
Peter Bille
Juel Torstensen

Molde Skifteprt. 1 p. 572 : 1768 19/10 Registrering og Vurdering udj velædle Tolder Aschenbergs Hus her i Byen efter hans afdøde Hustru Svendborg Wendel - til Skifte mellom Enkemanden Hr. Tolder Aschenberg og den afdødes med forrige Mand avlede ægte Datter Valborg Margrethe Bille, 18 Aar gl. : til formynder for hende blev udvalgt Sr. Hans Wabeck Paust.
Registreret Sølvtøi: til 68 Lod - 35 - 1 -16 : 1/2 udi Enkemandens iboende Vaanegaard med Søboe som her paa Molde er staaende og Stervboet tilhørende uden Eiendomsgrund - 140 Rd.
Dernest blev indleveret Registreringsforretning over hvad Stervboet var ejende i Fiskeværet Boe; - deriblandt Huse som her i fiskeværet ere opbygde bestaar af 1 nye og 1 gammelt Stue med bokføiede Fordørre og Kammere, 1 tømret Nøst, 1 Sjaa og 1 Liden Saltboe alt staaende paa Stervboets Eiendomsgrund samt 1 Engeslette Kaldet Bøplettet ved Christen Christensens saavel som den Grund bemeldte C. Christensens huse er opbygde paa tilligemed de saakallede Berger paa Næs det alt tilsammen vurderet for 160 Rdlr.
Boets Formue - 677 - 3 - 12 sk. - Gjelden Større.
Tolder Aschenberg fremlagde Spesification over den gjeld som ved min Sal. Hustrus dødelige Afgang den 8de Marts 1765 hæftede paa vores fælles Bo og nu bør med Boets Formue Liquiderer : min Sted Datter Walborg Margretha Billes tilfaldne  og hos mig indestaaende Arv efter hendes Fader afgangne Peter Bille som ifølge Skiftebrev af 21/8 1753 er - 253 Rd. 3 - 3 1/2 og videre afg. Peter Billes Panteobligation til afgl. Juel Torstensens Arvinger paa 40 - 2 - 4, derpaa seperer 3 Aars Renter  - 6  i ......... - 2 - 12 sk.

Kilde: Collin