Walborg

Margrethe

Bille

Født ca. 1750
Foreldre: Petter Nicolay Bille og Svendborg Wendel

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine

Lauritz Aschenberg
Nicolay Bille
Svendborg Wendel
Walborg Margrethe Bille
Maren Severine Hassund
Svend Aschenberg
Henrik Petter Fasmer
Hans Thiis Møller

Faktum er, at husmandsønnen Lars Aschen blev toldbetjent i Molde. Og saa gjorde han, som almindelig var i den tid - ja, ogsaa i vor tid: han fiffet opp sit navn og kaldte sig Lauritz Aschenberg, og han er saaledes stamfaren til familien av dette navn.
En gammel kone fortalte mig, at hun hadde hørt, at han kaldte sig Aschenberg, fordi hans far var husmann paa Aschen og hans mor var fra gaarden Berg. Dette er imidlertid ikke ret; thi hans mor var - som før sagt - fra Reppenbakken. Imidlertid er det jo godt mulig at hun kan ha tjent paa gaarden Berg, før hun blev gift.

Som ovenfor paavis maa han være kommen til Molde i tiden 1753 - 55; men han har i begynnelsen formentlig været en underordnet betjent ved toldboden. I overlærer Schneiders bok "Molde og Romsdalen" pg. 81 oplyses at tolderne i Molde skiftet hurtig, "indtil byen i Lauritz Aschenberg (1758 - 85) fik en til stedet gjennem et længere tidsrum knyttet toldembedsmand". Han er altså i i 1758 blit fast ansat som toldbetjent og fungerte som saadan til sin død 1785.
I 1772 blev han tillike beskikket som postmester og i 1779 den 2den oktober naadigst antagen til at være regnskapsfører og kasserer for consumptionen i Molde by. Fra 1781 av kaldes han "told- og consumptionsinspektør".
Han boede i mange aar i det nuværende no. 14 (Søstrene Holms gaard), som han eiede og hvis takst i hans tid steg fra 490 til 1000 rd. Han maa altsaa i væsentlig grad ha forbedret og utvidet den. Gaarden staar der endnu, men er meget ombygget, saa den præsenterer sig ikke i den skikkelse som den hadde i Aschenbergs tid.
Lauritz Aschenberg var en sagtmodig, from og retskaffen mand, der utviste en utrættelig flid i al sin gjerning, hvorfor han ogsaa var ualmindelig hædret og høiagtet i byen.
Han var først gift med enken efter Nicolay Bille, Svendborg Wendel. Hun hadde en datter Walborg Margrethe Bille, hvis formynde Aschenberg blev, da faderen var død. I dette sit første ekteskap hadde han ingen barn. Hustruen døde 8de mars 1765. Den 19de oktober 1768 holdtes skifte mellem ham og steddatteren Walborg Margrethe Bille, som da var 18 aar gl.
Den 21de mai 1769 indgik han sit andre egteskap med Maren Severine Hassund, født 1741, død 12te mars 1830. Med hende hadde han kun 1 barn, nemlig sønnen Svend Aschenberg, født i Molde 27de september 1769.
Told- og consumptionsinspektør samt postmester Lauritz Aschenberg døde i Molde i juli maaned 1785, 57 aar gl. For hans begravelse blev betalt: "Aapning av grav paa kirkegaarden, begge klokker, bedste ligklæde, bedste ligbaare, tilsammen 3 rdlr. 8 skilling. Hans enke forærte voxlys til kirken. 14de august 1784 sees Aschenberg at ha tilbygslet sig den lukkede stol no. 6 i kirken og betalte derfor 5 rdlr. aarlig stoleleie 6 ort.
Skifte mellem hans gjenlevende enke Maren Severine Aschenberg og sønnen Svend Aschenberg, som dengang var 20 1/2 aar gl.og som student opholdt sig ved universitetet i Kjøbenhavn, holdtes 7de januar 1790. Enken hadde bevilling til at "sidde i uskiftet bo og deretter skifte med samfrænder", dateret 14de oktober 1785. Hun deklarerede at have til lagværge kjøpmand Henrik Petter Fasmer, og til curator for sønnen ansattes hr. Hans Thiis Møller.
Boet eiede gaarden Meeg i Fanne otting (nuværende Bolsøy prestegjæld) av skyld 2 vog 2 pd. Den blev med besætning av hester, kreaturer og alle til - og underliggende herligheter takseret for 1000 rdr. Fremdeles en vaanegaard i Molde by og en nyopbygget toldbod, hvorav den halve del av grunden tilhørte boet. Disse blev under et takseret for 1000 rdlr. Boets løsøre taksertes for 600 rdlr. Hele boets masse beløp sig saaledes til 2600 rdlr. - Enken erklærede, at hun ikke vilde gjøre paastand paa noget vederlag for de omkostninger, som efter mandens død var blit anvendt tkil sønnens fortsatte studeringer. Heller ikke vilde hus - til tap for sønnen - fordre "fæstens gave" eller begravelsesomkostningsvederlag efter hendes avdøde mand, liksom hun ogsaa erklærede for egen regning at ville betale al bevislig gjæld, som heftede paa boet. Hun vilde saaledes, at sønnen uten ringeste avkortning skulde nyde halvdelen av boets masse. Delingen blev derefter foretat saaledes, at enken og sønnen tildeltes hver 1300 riksdaler.

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 5f

1765 27/11

Nicolay Bille
Peder Bille
Woldborg Olava Bille
Tolder Aschenberg
Svendborg Vendel

1765 27/11 Skifte efter sal. Nicolay Bille - der havde Sønnen Peder Bille, død og efterlevd Datter Woldborg Olava Bille, hvor formynder blev hendes Siffader velædle Hr. Tolder Aschenberg - Aschenberg altsaa gift med Petter Billes Enke Svendborg Vendel. Aschenberg kjøpte N. Billes Boes Vaanegaard uden Grund for 101 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 572 : 1768 19/10

Tolder Aschenberg
Svendborg Wendel
Valborg Margrethe Bille
Hans Wabeck Paust
Christen Christensens
Peter Bille
Juel Torstensen

Molde Skifteprt. 1 p. 572 : 1768 19/10 Registrering og Vurdering udj velædle Tolder Aschenbergs Hus her i Byen efter hans afdøde Hustru Svendborg Wendel - til Skifte mellom Enkemanden Hr. Tolder Aschenberg og den afdødes med forrige Mand avlede ægte Datter Valborg Margrethe Bille, 18 Aar gl. : til formynder for hende blev udvalgt Sr. Hans Wabeck Paust.
Registreret Sølvtøi: til 68 Lod - 35 - 1 -16 : 1/2 udi Enkemandens iboende Vaanegaard med Søboe som her paa Molde er staaende og Stervboet tilhørende uden Eiendomsgrund - 140 Rd.
Dernest blev indleveret Registreringsforretning over hvad Stervboet var ejende i Fiskeværet Boe; - deriblandt Huse som her i fiskeværet ere opbygde bestaar af 1 nye og 1 gammelt Stue med bokføiede Fordørre og Kammere, 1 tømret Nøst, 1 Sjaa og 1 Liden Saltboe alt staaende paa Stervboets Eiendomsgrund samt 1 Engeslette Kaldet Bøplettet ved Christen Christensens saavel som den Grund bemeldte C. Christensens huse er opbygde paa tilligemed de saakallede Berger paa Næs det alt tilsammen vurderet for 160 Rdlr.
Boets Formue - 677 - 3 - 12 sk. - Gjelden Større.
Tolder Aschenberg fremlagde Spesification over den gjeld som ved min Sal. Hustrus dødelige Afgang den 8de Marts 1765 hæftede paa vores fælles Bo og nu bør med Boets Formue Liquiderer : min Sted Datter Walborg Margretha Billes tilfaldne  og hos mig indestaaende Arv efter hendes Fader afgangne Peter Bille som ifølge Skiftebrev af 21/8 1753 er - 253 Rd. 3 - 3 1/2 og videre afg. Peter Billes Panteobligation til afgl. Juel Torstensens Arvinger paa 40 - 2 - 4, derpaa seperer 3 Aars Renter  - 6  i ......... - 2 - 12 sk.

Kilde: Collin