Alexander

Jensen

Borch

Født 1668 på Elverum
Foreldre Jens Alexandersen Borch og Maren Anderdatter Opdal

Gift 28.07.1696 med Karen Breyer
a. Hans Brejer
b. Alexander f. 14.06.1701

Død 15.06.1725. Skifte 21.05.1726

Hans Olufsen Breier
Daniel Ramus
Alexander Borch
Anne Bernhoft
Christen Bernhoft
Anne Christensdatter
Anders Arrebo
Breier, Hans Olufsen, 
1625 - 1704, Præst. Født 24. Avg. 1625. Om hans Barndom 'og Ungdom savner man al Kundskab. Erlandsens Meddelelse, at han er født om Bord i en Nordlands-jagt, beror formentlig paa et Sagn, og for den Gætning, at han tilhørte den gamle Slægt Breider, nu vidt udbredt under Navnet Breder, har man ikke fundet nogen Støtte. Han blev 1652 personel Kapellan i Akerø hos Daniel Ramus, og efter hans Død (1654) fik han Sognekaldet, 1656 blev han Provst i Romsdals Provsti. Han mindedes længe som en meget dygtig, flittig og godgjørende Mand. Som en uforfærdet Sømand, der selv styrede Baaden paa de farlige Annex- og Visitatsrejser, holdt han ud i Kaldet til sit 71. Aar, da han afstod det til sin Kapellan, Alexander Borch. Han blev bekjendt som Jordbruger, idet han fik gjort en Præstegaarden tilliggende Ø frugtbar ved at udlægge Lokkemad for den Mængde af Søfugle, som her findes. Gift 1655 med sin Formands Enke, Anne Bernhoft (f. paa Akerø 16. Avg. 1624, f 15. Sept. 1705), Datter af Sognepræst Christen B. (f 1643) og Anne Christensdatter, Anders Arrebos Søster (f. 1596 f 1671). Han døde 14. Sept. 1704.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon bd. III

Alexander Borch Påskeliljemarka
Prest i Aukra fra 1696-1725, Alexander Borch, dro på pilgrimsferd til Jerusalem ca. år 1720 og stjal påskelilje-løker fra Golgatahagen. Presten fikk "bon-anger"og skrev følgende i sin bok, sitat: "Så sant der er, at det intet av disse løker gror, så sant der er, at jeg ikke sjelefred får på denne jord. Jeg kaster de derfor øst for Aukra kirke".  
Romsdals tingbog 3 p. 77 : 1703 27/6

Peder Johansen
Alexander Borch

Romsdals tingbog 3 p. 77 : 1703 27/6 Ting for Vaagø Ott.,  hvor publisert Peder Johansens Skjøde, givet til Hr. Alexander Borch, paa sine Huse i Bjørnsund dat. Tornæs 30/1 1703

Kilde: Collin

Romsdals tingbog 3 p. 90 : 1704 14/1 

Henning Smidt
Alexander Borch
Peder Johansen

Romsdals tingbog 3 p. 90 : 1704 14/1 Ting for Vaagø Ott.,  hvor publisert Henning Smidtes Bøxelseddel given Hr. Alexander Borch paa en Grund udj Bjørnsund som Peder Johansen tilforn brugt haver.

Kilde: Collin

Romsdals tingbog 4 p. 1 : 1706 14/1

Johan Frimand
Alexander Jensen Borch
Lars
........

Romsdals tingbog 4 p. 1 : 1706 14/1 er publ. Johan Frimands Bøxelseddel given Hr. Alexander Borch paa et Kvernsted i Malme Elv som Lars ........ tilforn brugt - dat Bergen 1/8 1705. Se om hans Eiendomme - spesielt Seddel Alexander Jensen Borch.

Kilde: Collin

1706 16/5

Hans Breyer
Anne Christensdttr. Bernhoft
Karen Breyer
Alexander Borch

1706 16/5 Skifte paa Agerøen efter sal. Hr. Hans Breyers Kiereste Anne Christensdttr. Bernhoft som havde Datteren Mdme Karen Breyer gift med Hr. Alexander Borch.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N5 p. 200 : 1709 13/8

Daniel Tostenson
Alexander Borc

Romkold

Romsdals Skifteprt. N5 p. 200 : 1709 13/8 Skifte paa  Romkold i Sund Otting efter sal. Daniel Tostenson, hvor ærverdige Hr. Alexander Borch fordrer 23 Aars resterende Landskyld for 1 pd. Fisk mehre udj den sal. Mands forhen brugte Gaard Romkold, mens Enken aldeles benægter det og siger at hendes Mand aarlig haver ydet den vedhørlig Landskyld af hele Gaardens Brug 1 Rdlr. af Vogen for 5 pd.  hvilket Nequestreret indtil Hr. Alexander Borch nærmere Bevis derpaa forskaffer og Enken for hendes Værneting indstefner hvor de skal vorde kjendt lauge.... - Dog for de 5 Aar siden Hr. Alexander virkelig tiltrædte kaldet, samtykte Arvingerne og vedkommende at gjøres aarlig 1 ort 16, endskjøndt de ved at deres Fader i fast langjømmelig Tid hverken blev affordret eller betalt mehre aarlig end 1 Rdl. af vogen, ej heller sal. Daniel i sin Tid at have betalt mehre end af de 5 pd. fisk 1 Rdl. 2 ort 16 sk. Landskyld og skier da hans ærverdighed Hr. Alexander Borch udlæg til - 2 Rd 8 sk. med de øvrige 7 1/2 Rd. maa som melt videre beroe.

Kilde: Collin

Romsdals Prostis geistlige Skifteprt. pg. 54b : 1710 25/2

Alexander Jensen Borch
Nicolaus Engelhardt
Ottho Jacobsøn
Peder Krog
Anders Lem
Ingebor Munthe
Christopher Lem
Ludvig Lem
Iver Lem
Anders Lem
Ingeborg Lem
hans dixson (dette må være feil - Knud Bencixsøn)
Edvard Mejer
Elisabeth Müllenphort
Morten Schultz
Rise
Børge Eeg
Kjeld Stub
Knud Bendixsøn

A.S.G.L.L.M.D.M
N.A.C.L.L.J.L.D.M

Romsdals Prostis geistlige Skifteprt. - 1706 24/3 auth. af Biskop Peder Krog - i Juni 1888 beroende i Veø Præstearkiv pg. 54b:
1710 25/2 var underskrevne Alexander Jensen Borch, Sognepræst til Agerø Kald og const. Vicepiapasitus Nicolaus Engelhardt Pastor for Næsset Gjeld, samt Ottho Jacobsøn, cominister ved Vedøens Menigheder efter deris Vellærde Høiærværdighed Doct. Peder Krogs Superintendent over Trondhjems Stifftt hans Ordre af Dato 28/11 1709 - forsamlede paa Gryttens Præstegaard at holde et lovligt Arveskifte efter Proustens over Romsdalen, velærværdige Hr. Mag. Anders Lems sal. Kiæreste den hederlige og Gudelskende Matrone nu sal. Ingebor Munthe imellem hendes velnemelte igjenlevende Kjæreste og efterladte Børn Monsr. Christopher Lem, Ludvig Lem, Iver Lem, Anders Lem og mad. Ingeborg Lem. Paa de 2de fraværendes Vegne, som befandtes varslede var tilstede for Iver Lem hans dixson (Molde Kirkes Regnskabsbog p. 32 1709 10/2 for det grofue Ligklede laant til Grytten Prøstegaard den 16/1 betalt)
Og blev Skiftet saaledes anfanget og fuldendet med Registrering, Vurdering og Deling som følger:

Guld: 1 Guldarmbaand med Navn: A.S.G.L.L.M.D.M veier 8 Lod 1 qn.   66 Rd
1 liden Guldkjede v. 1 L. 3 qn.   14 Rd.
1 amaleret Ring med en Rød Rubin udj   4 Rd.
1 do. med en Diamant udj      6 Rd.
1 lidet Smycke med en rød Rubin og en Perle   6 Rd.
1 Rosenobel    4 Rd. Tils. 100 Rd.
Sølv: 1 Sølvkande m. N.A.C,L.L,J.L.D.M  v. 77 Lod - 38-2-0.
1 do. med lige Navn v. 92 1/2 L.  46-1-0; etc.
En god del messingsaker, Malm, Tin, Kaaber, Jernfang. Trefang, Bordklæder, Sengeklæder, Linklæder etc.
Kreaturer påå Næss: 11 Kiør; 6 Kvier; 1 Graoxe, 6 Kviekalver, 2 Gjeder, 1 Buk, 1 Gulblack Hest paa Nacken 2 Aar gl. - 5 Rd.,  etc.
Creaturer paa Grytten: 14 Kiør etc.
Jordegods:

Mjelwe, 2 wog 1 pd. og Bøxelraadighed over 5 w. 1 pd.

116-2-16

Udlagdes til M. Edvard Mejer
Remmen, 2 w. 12 mrkl. med Bøxel

78-0-0

Udlagdes til Sønnen Ludvig
Horiem 3 w. med Bøxel 109-0-0 Udlagdes til M. Edward Mejer 1 w. 2 pd.. -  4 pd (48 Rd.). til  Anders
Bredvigen 2 w med Bøxel 72-0-0  1 1/2 wog 54 Rd udlagdes til Elisabeth Müllenphortis, 1/2 wog til Sønnen Christopher.
Næss 4 wog med Bøxel 200-0-0 Udlagdes til Enkemanden.
Ytrebredvig med bøxel 1 w. 36-0-0 Kirken udlagdes i den 20 Rd.
Nedre Hofde 3 wog 1 pd. med bøxel 120-0-0 2 pd. 12 mrkl. (30) til Hr. Iver
Rechdal, 3 w.i Bøxel 3 1/2 108-0-0 udlgdes til Rise sal. Morten Schultzis
Røe   4 wog med Bøxel 80-0-0 1 w. (20) udlagdes til Sønnen Christopher, 1 w. til  Nils, 1 pd. (20) til Iver, 1/2 w. (10) til Anders, 1/2 w. (10) til Ingeborg
Eek, 2 w med Bøxel 72-0-0 udlagdes 1 w - 36 Rd. til Enkemanden, 1 w. til Niels.
Weenaas 2 pd, 18 mrkl. 16-0-0 udlagdes til Iver.
Skomagergaarden 12 mrkl. 2-0-0 udlagdes til Sønnen Niels
Wiigen 1 pd. 4-0-0 udlagdes til Sønnen Iver.
Waage  2 w 18 mrkl. 112-2-0 3 pd. udlkagdes til Sønnen Christopher (48-2-16)); 2 pd (16-2-16( til Iver og 1 pd. 6 til Ingeborg.
I tillegg kom inntekten av Landskyld, Korntiende og Offertold.
Boets formue .... 2516 - 0 - 16.
- Kgl. Maj. Foged Børge Eeg fordrer efter indgifne Regning af 18/12 1709 Skatten for samme Aar - 29-1-21
.- Riise sal Morten Schultzis fordrer efter Obligation af 22/9 1696 Capital 121 Rd., - Renter deraf i 12 Aar 4 Mdr. utgjør tilsammen 196-0-16
Noch Skatter for 1707 - 29-3-17; Tienden af Næs for 1706-7-8 og 9 - 4 Aar a 6 ort - 6 Rd. Tienden af Waage for 1707-8 og 9 - 3 Aara 2 Rd 1 ort - 7 Rdlr - 12 sk. tilsammen - 239-0-7.
- Mag. Edward Mejer fordrer efter Obligation de Sato 25 Juni 1690  Capital 102 Rd. Rente deraf i 19 Aar 8 Mdr. - tilsammen  202-1-10, herpaa betalt 20 Rd.; rester 182-1-10;
- Elisabeth sl. Mylenfortes efter Obligation af 19 Septbr.  1697 rester paa Capital og Rente 56-1-5;
- Inger Iversdattersindestaaende som Prousten tilsvarer - 11-0-16; hos hannem tilkommende;  Løn - 8 - Tilsammen 19-0-16.
- Monsr. Anders Lem med hans Fader og Medarvinger Concentz for 2de Reiser fra Hedemarken(?) og hjem - nyder 14
- Udj den  Gaard Bredvigen kommer Kirken tilgode - 20 Rd.
- Boets Gjeld 1152-2-221, til Deling 1363-4-19; Enkemandens Lod 681-2-21; hver Søn 123-3-19;
De overværende tre Sønner Monsr. Christopher, Ludvig og Anders Lem som Fuldmyndige, samt Datterens Mand Sr. Kjeld Stub annammede hver deres Andel; men Faderen Prousten annammede Sønnen Iver Lems Arvelod og velfornemme Msr. Knud Bendixsøn Msr. Niels Lems Udleg.

Kilde: Collin

Romsdals geistl. Skifteprt. p. 104b : 1726 21/5

Erich Pedersen Leganger
Andreas Heiberg
Otto Jacobsen Friis
Alexander Jenson Borch
Karen Hansdatter Brejer
Frantz Lorentzen Lund
Hans Brejer Borch
Alexander Borch
Anders Borch
Casten Simensen Guldsmed
Johan Hysing

Romsdals geistl. Skifteprt. p. 104b : 1726 21/5 var underskrevne Erich Pedersen Leganger Prost over Romsdalen og Sogneprest til Vedø, Andreas Heiberg Sogneprest til Grytten, Otto Jacobsen Friis Medtjener til Wedø forsamlede paa Agerø Prestegaard for at holde Arveskifte efter forr. Provst udj Romstal Prostie og Sogneprest til Agerø Gjeld nu sal. Hr. Alexander Jenson Borch til Rigtighed mellem hans efterlevende Enke den vederbaarne og dydrige Matrone Karen Hansdatter Brejer med sin begjorte Lagværje, den velagtbare og velfornemme Mand Frantz Lorentzen Lund og den sal, Mand med bemelte sin dydrige Hustru afled og gjenlevende Børn:
   1/ Hans Brejer Borch, nu fraværende og formodentligen værende udj Kjøbenhavn, paa hans Vegne møtte hans respektive Morbroder bemelte Frantz Lund, efter den af Sr. Hans til ham gifne Fuldmagt, dateret Kjøbenhavn 20/10 1725.
   2/ Alexander Borch, hjemmeværende hos Moderen, som tilligemed sin Laugverge erbjuder sig at imodtage den hannem nu tilfalden Stand at Midlene kand ham betroes, eller farbroderen velærverdige Mags. Anders Borch, Slotspredikant til Agerhus Slot og Sogneprest til Agers Menighed efter lovlig varsel til formynder brdkiktes.
Vurderingsmænd vare Casten Simensen Guldsmed og Johan Hysing begge bofaste paa Molde Ladested.

(Her kommer en lang liste over mange sider med eiendeler, bl.a. gull og sølvvarer med innskripsjonenr)

For Prostie Lønnen af Prosties fra Primo Mai 1725 til Aaremaalet 1726  tilsammen 14 Rdlr.  . fordrer Enken for 6 Uger 3 Dage udj dend Sahl Prostens Live - 1 Rd 2 ort 21 sk. - som tilsvaris Boen af Prosten Hr. Erich Leganger -  1 Rd 2 ort 21 sk .
Boets Indtægt - 1787 Rdlr. 2 ort 14 sk. - og uvisse udj gammel Offertold og Forenskab. - 52 Rd 3 ort 22 sk.
Blandt Udgjelden var Enkens Vederlag for Begravelsen - 50 Rdlr.; Aaboden paa Prestegaardens Huse efter Sorenskriverens Gjendsto 19 - 2 - 10.
Knud Bendixens fordring for resterende Landskyld af Gaarden Waagøen, Waage kirke tilhørende fra Ao 1717 1723 inClusive, dat. Molde 20/5 1726 a 2 ort - 3 Rdlr 2 ort.
Enken andrager selv 3/4 Aars Cappelans Løn at restere for Hans Brejer Borchs efter accord aarlig 50 Rdlr er 37 - 2 og forening med Hr. Christian Bernhof for Tjenestens Opvartning og forretninger af samme udj Naadsens Aaret som er fra 1de Søndag i Faste til dom Trinitatis 13 Uger fra forligte om 20 Rdlr - hvilke Enken betaler af Naadsens Aarets Indkomst.
Boets Gjeld 150 Rd 3 ort 14 sk til Deling 1632 - 2 ort 10 sk. : deraf Moderen halvepart 816 - 1 ort 5 sk. : den anden halve Part som tilkommer de to Sønner fradrages Moderens forlangede fastens Gave - 200 Rd. (imod den forundte Broderlod fravigelse bliver saa hver Søns Arvelod 308 Rd.- 14 1/2 sk.
Begge Brødrenes Arvelod lige Deling er efter deres Kjære Moders Begjæring og Samtykke. - Vel er anvendt Bekostninger paa Sønnen Hr Hans Brejer Borchis Skolrgang og frem.... paa Akademiet, hvorimod paa den anden Søn formedelst ubegnem ikke saadanne eller deslige Omkostninger kunde gjøris, og paastaaes nu ikke nogen afkortning derfor i den Hr. Hans Brejer Borch efter Faderen tilfaldne Arvelod - ei heller findes noget af Faderen i saa Maaade optegnet, udj den gode Tanke og Forhaabning, at bemelte hans eldre Broder, som den fødte Værge, naar han efter GTuds naadige Forsiun  og kongens allernaadigste Villie, nyder et Stykke Brød antager sig ham med desto større Omhue og Forsorg for hans Fremtr... udj ald fornøden Tilfælde, og det saaledes som han agtes at svare for Gud og sin Samvittighed.
Sønnen Alexander Borchs Arvelod 308 Rd 14 sk er hans Moder i Hende leveret, saasom hun ej vil eller kan formedelst hans Tilstand skille ham fra sig.
Enken udlagde 1/2 Vog Jordegfods i Gaarden Meevold - 15 Rdlr, hver af Sønnerne udlagdes i Mewold  .....

Kilde: Collin

1726 21/5

Alexander Borch
Amtmand Must
Peder Mejer

1726 21/5 Skifte paa Agerø Prestegaard efter sal. Hr. Alexander Borch, hvor Amtmand Must indleverede ved sin Fuldmægtig  Monsr. Peder Mejer en Liquidastionsforretning.

Kilde: Collin

1726 21/5

Alexander Jensen Borch
Karen Hansdttr. Breyer
Frantz Lorentzen Lund 
Hans Breyer Borch

1726 21/5 Skifte paa Aagerøen efter sal. Alexander Jensen Borch, efterlod Enken Karen Hansdttr. Breyer, hvis Lagværge var velagtbare og velfornemme Mand Frantz Lorentzen Lund og kalder Sønnen Hans Breyer Borch denne Lund for Morbroder.

Kilde: Collin

1726 21/5

Alexander Jensen Borch
Ingeborre Gjoris Noon

1726 21/5 begynte Skifte paa Aagerøens Præstegaard efter Hr. sal.Alexander Jensen Borch til Agerøen, hvor er registreret "en liden Sølfkalck og Disk med fulde Bogstaver Ingeborre Gjoris Noon Anno 1641 - 5-3-20.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N6 p. 424 : 1727 5/4

Alexander Borch

Romsdals Skifteprt. N6 p. 424 : 1727 5/4 Skifte i Boe Fiskever hvor Alexander Borches Enke fordrer 2 Rd.

Kilde: Collin

1734 27/11 

Erich Andersen Bredahl
Hans Brejer Borch
Anders Erichsen Bredal
Claus Lund
Hans Borsch

1734 27/11 begyndte Skifte paa Westad i Agerø Prestegjeld efter sal. Erich Andersen Bredahl, hvor Hr. Hans Brejer Borch, Capellan for Christiania Menighed som nærmeste Frende var indvarslet og blev han formynder for Sønnen Anders Erichsen Bredal : I Boet mødte Sr. Claus Lund, Borger til Tronhjem og residerende paa Molde, som befuldmægtighed saavel paa sin Broder Hr, Hans Borschis Wegne som paa egne. cnf. Bredal
Veø Kirkebog 1735 17/5

Claus Lund
Maren Clausdatter Lund
Alexander Borch
Hans Breyer

Veø Kirkebog 1735 17/5 døbt i Molde Kirke Claus Lunds Barn Maren, blandt Fadderne: Madme Hr. Alexander Borchis, Hr. Hans Breyer.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot 7 p.  339 : 1744 11/4

Mdme Borch

Romsdals Skifteprot 7 p.  339 : 1744 11/4 Skifte paa Bogge i Erisfjord hvor fordres: "5 Aars Landskyld til Mdme Borch 1 - 1 16.

Kilde: Collin

Romsdals Pante og Skjødebog 2 p. 170 : Molde 8/7 1741

J. J. Schultz 
Hans Borch
Claus Lund 
Karen Borch

Mevold 

Romsdals Pante og Skjødebog 2 p. 170 : Molde 8/7 1741 bekjendtgjør J. J. Schultz at jg følgelig den mig av velærv. Hr. Hans Borch meddelte Fuldmagt af  15/9 1738 har delt og skiftet med Sr. Claus Lund som en Broder af velbemelte Hr. Borch, deres Moder sal. Karen Borches efterladte Midler og Eiendele hvilket Skifte og Deling er sluttet 21/4 1741 og er ved delingen endelige avgjørelse den Gaard Mevolden i Sunds Otting skyldende 1 vog fiskesleie ansat en Verdi 30 Rdlr. falden paa Sr. Claus Lunds anpart, hvorfor jg herved tilstaar at bemelte Gaard Mevold En Vog sisk skal følge Sr. Claus Lund og hans Arvinger til et stedsevarende Odel., Arv og Eiendom - upaaanchet af Hr. Hans Borch og hans Arvinger - samt indestaar Sr. Claus Lund for al den Paaanke, som ved dennes Gaard Uddeling paa ham, av hans Medarving Hr. Hans Borch kan paakomme.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot 7 p.530 : 1749 20/5

Jomfru Borch

Romsdals Skifteprot 7 p.530 : 1749 20/5  Skifte paa Berreth Houen i Erisfjord Otting hvor Jomfru Borch fordrer Landskyld Rettighed - 2 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot 7 p. 541 : 1749 7/10 

Madame Borch

Romsdals Skifteprot 7 p. 541 : 1749 7/10 Skifte paa Dahlseth i Rødven Ott. hvor skyldtes Landskyld til Madame Borch for 7 Aar - 1 Rd 3 ort

Kilde: Collin