Boye

Boyesen

Friis

Født omkring 1666.
Foreldre:  Boye Pettersen Friis og Maren Mortensdatter Lerche.

Gift med Karen Juul
a. Maren
b. Anne

Skifte 24.05.1707

Boje Bohesen, Capellan til Vedøen.

I futeregnskapets familieskatt er han oppført som kapellan i Veøy fra november 1688, presten skriver da at Hr Boye hadde kommet hit for tre uker siden. Erlandsen har ham som kapellan her i 1695 og 1705.8

1691 16/11

Boye Boyesen
GeneralMajor Schultz

Hr. Boye Boyesen (gift med Karen Juul) har 1691 16/11 tilforhandlet sig Westad paa Sækken af GeneralMajor Schultz - Se Seddel Westad Gaard.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 21 : 1699 27/1

Hr. Boyes datter 

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 21 : 1699 27/1 (betalt) for det ringeste Ligklæde til Hr. Boyes datter  16 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Skiftep. 4 p. 16 : 1702 17/10

Boj Boysen

Romsdals Skiftep. 4 p. 16 : 1702 17/10 Skifte i Vesnæs Otting hvor Hr. Boj Boys. fordrer 8 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Skiftep. 4 p.  103 : 1703 27/10

Boye Boyeson

Romsdals Skiftep. 4 p.  103 : 1703 27/10 Skifte paa Skorgen i Vesnæs Otting hvor Boye Boyeson fordre 3 ort 22 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Geistlige Skifteprotokol 1706  24/3

Peder Krog 
Boy Boyson
Karen Juul 
Nicolay Engelhardt
Maren Boyesdatter
Anna Boyesdatter
Morten Friis
Jürgen Mejer
Anders Bredahl
Peder Holmlie
Henrich Castensøn Schytth
Thomas Davidson Gjelstrup
Peder Juul
Erich Pedersen Juul
Thomas Juul

 

Vestad
Breding (Bendevig)
Holmli
Lund

Romsdals Geistlige Skifteprotokol 1706  24/3 auth. af Biskop Peder Krog og i Juni  1888 beroende i Veø Prestearchiv.
1707 24/5 Skifteretten samlet paa dend gaard Vestad for at holde et lovligt Arveskifte efter forrige Com minister ved Vedøen Gjeld den hæderlige og vellærde sal. afdøde Boy Boyson til Rigtighed mellem hans efterladte Widoe den Hæderbaarne og dydrige Matrone Karen Juul med sin begjærte Lagværge Erværdige Hederlig og vellærde Mand Hr. Nicolay Engelhardt Sognepræst til Næsset Menigheder paa den ene og dend salø. Mands med bemeldte sin dyderige Hustru avlet og igjenlevende Børn: naunfnlig Maren og Anna Boyesdatter paa vis Vegne var overværende deres Farbroder Studiosus Morten Friis paa den anden Side.
Registreret. Mynte Guld - 104 Rd. 3 ort 16 sk. - i Guld (Kjæde og Ringer) 53 Rd. 1 ort., i Contanter - Kroner og Smaapenge - 180 Rdlr.
Sølvtøi (hvoraf 3/en Sølvkande teignet meb B.F, og K.J. vejer 96 Lod - 49 Rdlr 2/1 do teignet B.P.S. og M.M-D. v. 88 Lod - 40 - 1 - 8. 1/ do tyeignet P.E.J. og E.T.D.K. v. 85 Lod - 38 - 3 - 20. 1/ 1 liden do. v. 20 Lod tegnet med A.E.S.B og K.P.D.J. 1686 - 9 Rd. 16 sk- 2/ 1 liden Do. forgylt indenudj med en Skuepenge i Laagets vægtig 13 Lod ins. J.K.(R?) og K.B. - 6 Rd. 2 ort. 3/1 drevet Sølvbeger med knopper under ins. M.B.D. 6 Lod 1 qv. - 2 - 3 - 11, 1 gl. do. tegnet A.m.D. vejer 6 1/2 Lod 2 - 2 - 20 1 dreven Skaal vejer 24 Lod teignet A.B. og K.J. 11 Rd. 3/ 1 Confect Skaal dreven tegnet P.E.S.J.. E.T.D. F - vejer 8 1/4 Lod 3 - 3 - 3; 1 Smør Briche tegnet E.J.D. Ao- 1650 v. 10 1/2 L. 4 - 3 - 6.; 1liden Øse vejer 8 Lod tegnet J..J. S. L og E.T.D.F  - 3 - 2 - 6; 3/ 6 nye skeder 18 Lod teignet B.B.S og K.L. 1705  - 9 rdlr ; 1/ 6 do. 20 Lod ins. B.B.S og K.J. 1706 - 10 Rd.) 
Sølv i det hele for 218 Rd. 3 ort 1 sk. - Tin 42 - 2 - 14; Messing 23 - 1 - 15; Malm 7 - 1 - 4 sk.; Kobber 31 - 2 - 4 sk. ; Jernfang 10 - 2 - 20; Træfang 40 - 3 - 4
Skildrerier Sahl. Hr. Peder Juul og hans Kjæreste; sahl Erich Pedersen Juul og hans Kjæreste - sahl. Thomas Juul uden Rem; Stoler 7 -- 16 sk; Sengeklæder 80 - 3 - 16; Sparlagener 34 - 3; Linklæder (dvs. Duger, Servietter, Haandklæder, Lagener, Pudevær) - 39 Rd 1 sk.)
Den sal. Mands Gangklæder: 1 Sort Tøe Kiste grasgrønt Samary Inderforet med Rash for 10 Rd.; 1 gl. do 4 -; 1 sort  Klædes Gang Kiol verdt for 3 - ; 1 graa do. underforet med Refskind 4 - ; 1 sort Klæder vef underforet med Ilderskind - 2 - 2 ; 1 nyMuffus Kiohl og Vest af Laacke dartz underforet med sort Plet pr. 5 - ; 1 par sort Plysis Buxser med Leritsfoer under 1 - ; 1 sort lang Reise Huve med maarskind om - 2 ort.
Baad og Søredskab - 10 Rd 1 ort 16 sk.
17 Stk. Melk Kiør a 3 Rd = 51 Rd; 1 gra Oxe - 3 - ; 6 Quier a 2 1/2 Aar gl. - 7 ort - 10-2 --; 4 st. do 2 Aar gl. 4 Rd.; 5 stk. fiøs Kalver 3 Rd. - 3 ort ; 5 stk. smaa unge Kalver a 3 ort - 2 - 2 ; 1 lys blackey Skind 3 Aar gl. - 3 Rd.; 1 røe ungefær 1 1/2 Aar gl. 1 - 2 .; 1 sort gl. Gjelck 2 - ; 2 do gl. Skind gul blacket a 5 Rd. - 10 Rd. = tilsammen 91 Rd- 1 ort : Bøger 57 Rd 14 sk. : Udestaaende Gjeld 318 Rd. 2 ort 5.
Noch angav Enken Madme Karen Juul, at hende og Børn tilkom hos Hr. Jürgen Mejer Offertolden for det Aar 1691 som hendes forrige afdøde Kiæreste Sahl. Hr. Anders Bredahl tjente for til den 4. May samme Aar |: da han ved Døden afgik :| og bemelte Hr. Jürgen denne Told hos Almuen skal have oppebaaret, som Enken formente hende med Rette at tilkomme. Hr. Jørgen Meyer svarede at naar han til denne Pretension lovlig vorden stevnet, skal han dertil videre svare etc.
Jordegods udj Stjørdals Fogderi: J Holmlie som Peder besidder 2 1/2 Øre med Bøxel for - 60 Rd.; Breding skyldes med Bøxel 5 Ører for - 120 Rd; Lund 1 Spand 4 mrkl.med Bøxel - 76.
Jordegods her i Fogderiet: Enkens paaboende Gaard Væstad. som er 3 vogers Fiskes leje med Bøxel over 3 1/2 Vog Sampt paastaaende Huses Bygninger, som er Gaardens Aabod. Nemblig 1 Nystufue med een liden Bilegger Kackeloven med 6 Messing Skufuer paa, J Daglig Stuven en ditto; noch 2de  i Camer, J det ene en liden Vindovn, og J det andet 1 Stenoven, Jtem Sahlen med en ny Vindovn, der hos 1 Kammer og paa Svalen 2de Ditto, alt under et Tag, med Vinduer Dørrer og alt hvis nagelfast, som det nu forefindes tilsammen vorderit - 256 Rd. Tilsammen Jordegods 512 Rd.
Boets formue udi Løsøre bedrager 112 9 - 5 sk.; Tilstaaende gjeld - 318 - 2 - 5; Jordegods 512 - tilsammen ------- 1959 Rd 3 ort 10 sk.samt udestaaende hos endel Bønder i Vedøens Gjeld - hvilket for uvisse er anført. - 37 rd. 5 sk.
Enken Madam Karen Juul Sahl. Hr. Boyes pretenderede for hendes Festesgave saand hendes eget begravelse end det Indførte  Muntede Guld som hende og hermed tillegges og for Billig ansees for - 104 Rd. 3 ort 16 sk. : Skifteomkostninger 44 - ; Igjen til Deling 1810 Rd 2 ort 18 sk.. Deraf Enken 905 Rd 1 ort 9 sk. : falder paa hver Lod 452 - 2 ort 16 sk.
Gaarden Vestad tillagdes Enken paa hendes Part for 256 Rd.
Gaarden Breding (Bendevig) i Størdals Fogd skyld 5 øre med Bøxel tillagdes den eldste Datter Maren Boyesdttr, for 120 Rd.
Gaarden Holmli (60 Rdlr.) og Lund (76 Rdlr) udlagdes Datteren Anne.
Børnenes Arvemidler er deres Moder efter Lovens Indledning betroet, og settes til formyndere - som næste Sofficiante paarørende Frænder og føde Værger nemlig for ældste Datter Maren Boyesdatter den velagtbare og velfornemme Borgerlige Handelsmand i Trondhjem Sgr. Henrich Castensøn Schytth og for Anne Boyesdatter velactbare og velfornemme Handelsmand sammesteds Sgr. Thomas Davidson Gjelstrup.

Kilde: Collin

1706 16/5

Hr. Breyer
Andreas Leem
Boy Boysen
Nils Parelius
Anna Breyer

1706 16/5 Skifte paa Agerøen efter sal. Hr. Breyers Kjæreste, hvor Hr. Andreas Leem, Viceprovst over Romsdal og Sogneprest til Grytten Menigheder tilstede som Skifteforvalter. Ligesaa forrettet Skifte 1707 24/5 efter Hr. Boy Boysen; 1719 13/3 efter sal. Hr. Nils Parelius; sal. Hustru Anna Breyer.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 31 : 1706 1/8

Hr. Boyes Wærmoder 

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 31 : 1706 1/8 (betalt) for begge Ligklæderne til Sal. Hr. Boyes Wærmoder - 2 ;

Kilde: Collin

1707 24/5

Elsebe Tommesdatter (Friis)
Jacob Lund
Karen Juuel
Boy Boysen Friis

1707 24/5 Skifte paa Vestad i Veø efter sal. Elsebe Tommesdatter (Friis) sal. Jacob Lunds. Hun havde Datteren Karen Juuel sal. Hr. Boy Friises - han kaldes ogsaa Boy Boysen.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 13 : Under Dato Vedstad 17/10 1707

Karen Juell
Boye Fris
Nicoay Engelhart
Maren Friis 
Ane Friis
Jørgen Mejer
Otte Jacobsen
Hendric Carstensen
Thomas Jeldstrup

Romsdals Pantebog 1 p. 13 : Under Dato Vedstad 17/10 1707 har Karen Juell sal. Hr. Boye Frises med sin kjære Laugverge den hederlig og vellærde Mand Hr. Nicoay Engelharts Raadføring og Samtykke ekseveret og gived saa og hermed Skienker og gifuer af de sidste Midler i min Boe og Eiendele til mine tvende Børn Maren og Ane Friis huer til hundrede Rigsdaler som efter min Død ikke skal komme dem til nogen afkortning i deres Arfuepart men de forlods udnyde og beholde og til des videre Forsegling har væred begjerende af de Hederlige og vellærde Mænd Hr. Jørgen Mejer og Hr. Otte Jacobsen at de til Vitterlighed med mig og min kjære Laugværge deres Hænder vilde underteigne samt og en Videmered Copie heraf til deres Formynder Sr. Hendric Carstensen og Thomas Jeldstrup det Efterrettelighed ofuergivet.

Kilde: Collin

10/3 1739

Ane Boyesdatter Friis
Christopher Andersen Lem
Boye Friis

Ane Boyesdatter Friis (efter hende Skifte sluttet 10/3 1739) - var Christopher Andersen Lems 1. hustru). Hun havde Broderen Boye Friis.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. : 1747 5/9

Elsebeth Margrethe Christophersdttr. Lem
Ludvig Lem
Boya Carine
Anna Christence Lem
Ingebor Lem
Christopher Lem
Ludvig Lem
Boy Friis

Romsdals Skifteprt. 7 p. : 1747 5/9 forsamlede paa Gaarden Westad for at registrere efter Elsebeth Margrethe Christophersdttr. Lem til Skifte mellem hendes Søskende: Ludvig Lem, Boya Carine, Anna Christence og Ingebor Lem.
Til Formynder for Ludvig Lem blev ansat Sr. Jacob Andreas Eeg, for Ingeborg Hr. Anders Borch Munthe og for Anna Christence Ludvig Andersen Lem.
Boet eiede Gaarden Overwiig som samme Tid ved Auktion blev solgt for - 22 Rdlr. ; 20 mrkl. i Smaage - 5 Rdlr.
- Tilfalden i Arv efter sin Fader Christopher Lem - 59-1-5;
- Tilkom hos Ludvig Lem som han er skyldig til Lems Stervboe - 8-2-15; og Landskyld hos Ludvig Lem for bemelte Vog Fisk - 20-2-16;
1748 27/4 Skiftet igjen foretaget og da ført til Indtægt "af det visse Udlæg efter hendes Morbroder Boy Friis tilkommer hende naar Lodsedlens Bekostning er fradraget - 22-1-4 - og udj det uvisse efter samme sin Morbroder - 4-2-7;
- Boets Midler 141-0-12; Gjeld oc Omkostn. 21-1-8: Igjen til Deling 119-3-4; deraf Broderen 47-3-7; hver Søster 23-3-19;
Broderen udlagdes i Smaage 8 mrkl. uden Bøxel - 2 - ~; hver Søster i samme - 4 mrkl.

Kilde: Collin