Andreas

Eriksen

Bredal

Født 1640
Foreldre: Biskop Erik Andersen Bredal og Anne Willumsdatter Rogert

Gift 1672 med Karen Pedersdatter Juel
a. Erik
b. Peder (      - 1713)
c. Axel
d. Anders
e. Helene Fredrikke 
f.  Elsebe
g. Maren

Død april 1691

Andreas Bredal
Melchior Augustinussen
Karen Pedersdatter Juel
Hans Biørn
Andreas Pedersen
Berent Pedersen
Erik Andersen i Bu
Erik Andersen Bredal
Anne Willumsdatter Rogert
kaptein von Beverlau
Peder Juel
Elisabeth Thomasdatter
Friis
Elisabeth Hansdatter Pols
Hans Jochumsen Pols
Lisbeth Danielsdatter Ramus
Anders Leem
Anders Eriksen Bredal
Anna Eriksdatter Bredal
Lisbeth Maren Eriksdatter Bredal
Karen Helene Bredal
Erika Eriksdatter Bredal
Johanne Rogert Bredal

Petter
Anders Pedersen Bredal
Bernt Pedersen Bredal
Andreas Bredal Wessel
Anders
Alida Krabbe
løitnant Friis
Anne Dorothea von Krogh
Helena Abigael von Krogh
Axel
Helene Fredrikke
Christopher Jansen Wessel
Johan Wessel
Maren Schøller
Karen Nielsdatter Bie
Elsebe
Johan Jonston
Maren
Mons Stoltenberg.

 

 

 

 

 

 


Simon Ellefsen

Sogneprest til Veøy - Andreas Bredal (1640 - april 1691)
Han er antagelig den Andreas Erici Bredalinus som i 1663 og 1664 erholdt et årlig stipendium på 7 rdlr. av Trondhjem latinskole. Han ble student 1666 og tok 6. april 1668 teologisk attestas. og ble söndag sexagesima (söndag för fastelavn).  Hans attester fra København er datert 30/4 1668. 

Han bler ved kongebrev av 10/11 1671 utnevnt til sogneprest til Veøy og 1672 ordinert til sogneprest til Veö, Romsdal. Han roses av Melchior Augustinussen som en lærd og begavet mann (var doctus et probioris ingenii). Han skal ha vært velstående, i fortegnelsen over krigsstyr i Norge 1676 er han oppfört i 3. klasse som bare omfattet 60 personer. I 1. klasse var 15, og 2. klasse var 30 personer.  

I familieskatten i 1676 oppgir han sin husstand til, seg selv, sin kone Karen Juel, en person Hans Biørn som han har i kost og losji for Guds skyld. Av tjenestefolk var det to arbeidsdrenger, en hestepasser, en kokketøs og en budeie. I 1683 besto familien av ham, konen og fem barn I skifte etter Karen Juel i 1734 tales om at det var sendt brev til de lengst bort boende arvingene, men ingen hadde svart. De eneste arvinger sommeldte seg var sønnesønnen Andreas Pedersen og hans bror Berent Pedersen i Bergen. dessuten nevnes Erik Andersen i Bu og en sønn av Hr. Wessel.

Han er nevnt som sogneprest her i amtsregnskapets familieskatt i årene 1677 til 1686. .

 En av de portretter som henger i Veö gamle kirke og som skal være av stedets sogneprester antas at forestille ham.1

Er nevnt i Molde bys historie bd. 1 da han stevnet kaptein von Beverlau for grove skjellsord.

Personalia
Han var en sønn av biskop Erik Andersen Bredal og Anne Willumsdatter Rogert. Han var gift 1672 med Karen Pedersdatter Juel, en datter av Hr. Peder Juel, vicepastor i Verdal og Elisabeth Thomasdatter Friis. 

Hun ble andre gang gift 1666 med kapellan i Veøy Hr. Boye, og tredje gang med Hr. Anders Leem sogneprest til Grytten,. Skifte etter henne 10. nov. 1734, Brevik i Grytten. Arvingerne ble oppgitt at være: 1. sønnen Erik Bredal, 2. sønnesønnen Anders Pedersen Bredal, 3. sønnesønnen Bernt Pedersen Bredal, og dattersønnen Andreas Bredal Wessel..

Erlandsen sier at de hadde 10 barn:
1. Erik (1675 - 1738): 
Han var födt nær Trondhjem og er antagelig den Ericus Andr. Bredalinus som i 1691 fikk et årlig stipendium av Trondhjems katedralskole på 16 rdlr. Da regnskapsboken for de fölgende år ikke er funnet, vet man ikke hvor lenge han hadde stipendiet. Den 19. februar 1720 ble han teologisk kandidat med karakteren Laudabilis. Det er opplyst at han söker tilbake til fedrelandet. Den 3. november 1721 ble han utnevnt til residerende pastor til Bud i Romsdal, hvor han döde 1738. [Ostermann: Norske teologiske kandidater ca. 1690 - 1754, s. 57.]
Skifte ble holdt etter ham den 27/11 1738. 
Han var gift med Elisabeth Hansdatter Pols, datter av kapellan til Bud Hans Jochumsen Pols og Lisbeth Danielsdatter Ramus. 
Barn av Erik Andersen Bredal og Lisbeth Hansdatter Pols:
a. Anders Eriksen Bredal d. 1770
b. Anna Eriksdatter Bredal f. 1730
c. Lisbeth Maren Eriksdatter Bredal
d. Karen Helene Bredal d. 1753
e. Erika Eriksdatter Bredal
f.  Johanne Rogert Bredal


2. Petter (      - 1713 før 05.08): 
I skifte etter moren i 1734 nevnes to barn av ham. Anders og Bernt Pedersen i Bergen stift. Ble ifølge Tønder admiral.
 
Ifölge Erlandsen hadde Anders Bredal en sönn som ble kaptein. Hvem denne var vites ikke. Det er to kapteiner Bredal som i tid passer inn, nemlig kaptein Peder Bredal som döde 1713 og kaptein Knud Jørgen Bredal som döde 1744. Men hvem av disse to det er kan for tiden ikke avgjöres.71
     Navnet Knud Jørgen passer dårligt ind i Bredal slægten. I skiftet efter Karen Jul opgives arvingerne at være: 1. sønnen Erik Bredal, 2. sønnesøn Anders Pedersen Bredal, 3. sønnesøn Bernt Pedersen Bredal, og dattersøn Andreas Bredal Wessel. Det må derfor være rimelig at anta at sønnen som ble kaptein er Peder Bredal, død 1713.
     Peter Bredal var ifølge Ovenstads militærbiografier korporal ved Bergenh. nasj.inf.reg. til 16. jan. 1704, da han ble sersjant. Fenrik ved reg.ets Nordhordlendske livkomp. 11. juli 1705. Prlnt ved S. Søndhordlenske komp. 7. sept. 1708. Kpt.lnt 10. juli 1711 ved Nordhordlendske livkomp. Fulgte regimentet til Danmark i 1712, men ble syk da regimentet rykket til Holsten. Dimitert 7. mar. 1713, død samme år.
     I skifte etter moren i 1734 nevnes to barn av ham, Anders Pedersen og Bernt Pedersen i Bergen stift. 
Han ble gift med Alida Krabbe (ca. 1678 -       ).
Hun er sikkert den Alida Krabbe «løitnant Friis' kjæreste» der er nevnt 22. mai 1693 i fellesskiftet etter søstrene Anne Dorothea og Helena Abigael von Krogh.
     Søkte 5. aug. 1713 om understøttelse for seg og 4 små barn. Hun fikk en årlig pensjon på 30 rd

3. Axel: 
Erlandsen sier at han  kom til England og ble guvernør på St. Thomas i Vest.Indien.  Ikke nevnt i skifte 1734.

4. Anders: 
Ble ifølge Erlandsen kjøpmann i Gøteborg og ble gift med en borgermester enke. Ikke nevnt i skifte 1734.
 

5. Helene Fredrikke (     - 26.12.1714): 
Gift 1714 med Christopher Jansen Wessel (28.12.1674 - 30.05.1754). Sogneprest til Bjørnør og sønn av Johan Wessel og Maren Schøller.
Helene Fredrikke døde i barselseng.
a. Andreas Bredal Wessel.

     Christopher var nesteldste sønn av rådmann Jan (Johan) Wessel. Forflyttet til Bjørnørs sognekald i Fosens Fogderi 12. Juni 1718, i hvilket kall han døde i sitt 80de år den 30.  mai 1754, etter å ha vært prest i 47 år. Hans portrett henger ennå i Bjørnørs Hovedkirke. Han ble gift annen gang med Karen Nielsdatter Bie i 1723.

Nevnt i skifte etter moren 1734.

6. Elsebe: 
Ble ifølge Erlandsen gift med Johan Jonston. Ikke nevnt i skifte etter moren 1734.

7.Maren: 
Ble ifølge Erlandsen gift med Mons Stoltenberg. Ikke nevnt i skifte etter moren 1734.

Kilder: 
Dahl, Svein Tore: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700
Simon Ellefsen

Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700 s. 251f

Jørgen Hansen Meyer
Hr. Anders
Hans Edvardsen
Margrete Pedersdtr.
Svend Jensen
Inger Margrethe Micheldatter Greve
Otto Jacobsen Friis
Hans
Mille Ludvigsdtr Munthe
Michel
Peder 
Morten
Helle Margrethe
Iver Mühlenfort
Anne Cathrine
Margrethe Salome

MPH ESD 1652
ARBJATD 1659
CJS SKSD 1657
JMJMG   WFF  AMD  WSCR  
HPSASOD  CJSKSD
PESTTD  RRSGSD
JASGJD 16..    MHGMAD

Veøy 1686 - 1710 Jørgen Hansen Meyer
Han fikk brev på kallet etter den avdøde Hr. Anders den 15/6 1686 (NK bd. IV s. 67). Dette ble stadfestet i 1700 (NK bd, VII. Stadfestelser). Dette må ha vært et ekspektansebrev for Hr. Anders undertegner i futeregnskapet, selv som sogneprest her helt til 1691. Hr. Jørgen må derfor ha blitt sogneprest her i 1691. Ifølge  Tønder døde han i kallet 1710.

Skifte ble holdt etter ham den 8/4 1710. I skiftet nevnes hans kones navn og alle barna. I skiftet nevnes sølv merket: kanne MPH ESD 1652, ditto ARBJATD 1659, ditto CJS SKSD 1657, beger JMJMG, ditto Hans Edvardsen Margrete Pedersdtr.,konfektskål WFF AMD, saltkar JMJMG, skjeer WSCR, HPSASOD, CJSKSD, PESTTD og RRSGSD, beger Hans Edvardsen Margrete Pedersdtr., skje Svend Jensen og CJSKSD,  dessuten en kiste merket JASGJD 16.. og MHGMAD 1700. Ifolketellingen 1701 var han 50 år.

Personalia
Han var født ca. 1647, en sønn av Hans Edvardsen Meyer, fogd i Strinda. Tønder sier at han døde her i 1710. Var ifølge skifte gift med Inger Margrethe Micheldatter Greve. Hun ble andre gang gift med Hr. Otto Jacobsen Friis, kapellan til Veø. Barn:
Hans: nevnt i skift i 1710. Horneman har ham som kapellan i Veø og gift den 31/7 1726 med Mille Ludvigsdtr Munthe.
Michel: nevnt i skifte i 1710.
Peder nevnt i skifte i 1710.
Morten: nevnt i skifte i 1710.
Helle Margrethe: nevnt i skifte i 1710. Ble ifølge Tønder gift med Iver Mühlenfort, sogneprest i Førde.
Anne Cathrine: nevnt i skifte i 1710.
Margrethe Salome: nevnt i skifte i 1710.

Kilde: Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700 s. 251f.

Romsdals Tingbog 1b p. 4 : 1690 21/7

Anders Bredal
Iver Andersen

Romsdals Tingbog 1b p. 4 : 1690 21/7 Ting paa Røstberg i Fanne Ottinghvor forkyndt Hr. Anders Bredals udgifne Forskrivelse og Obligation, hvorudj han kundgjør udj Slutningen til Sal. Iver Andersens Arvinger at blive skyldig 88 Rd. oc det Sluttet dend 20 Juni 1690.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 3 p.53 : 1690 1/9

Beverloug
Anders Bredahl

Romsdals Skifteprt. 3 p.53 : 1690 1/9 Skifte efter Captn. Beverlougs Hustru, til hvilket Bo Hr. Anders Bredahl havde pantsat 1 Sølvskaal med Laag veier - 81 Lod 2 Quintin : Kfr. Beverloug 1688 om Sag mellom Hr. Anders Bredahl og Beverloug.

Kilde: Collin

Tingbog 1b p. 87 : 1693 16/11

Karen Juell
Anders Bredal
Baar Olsen

 Tingbog 1b p. 87 : 1693 16/11 Ting for Volds Otting hvor publ. Karen Juell sal. Hr. Anders Bredal udgifne Bøxelseddel til Baar Olsen paa 2 pund 18 .... fiskes Leje i den Gaard Nedre - Boe i Indfjorden, dat. Bedøen 8/1 1692.

Kilde: Collin