Frandtz

Brun


 
1706 3/7

Peter Høyer
Frandtz Brun

Eiskrem

1706 3/7 Ting paa Fanne Otting hvor publ. Sr. Peter Høyers Skjøde paa tou vogr fiskes leje med Bøxel over 4 vogr 2 pd fiskes leje udj den Gaard Eiskrem til welbr. Hr. Capitain Frandtz Brun solt og afhændt - dat. Tr.hjem 4/1 1706.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 4 p. 104 : 1708 20/8

Niels Christensen Hiermaal
Jacob Thue
Otto Jacobsen
Erik Lange
Amtmand Nobel
Capt. Brun
Christopher Lem
Kiell Stub
Peder Johansen
Anne Munthe
Ludvig Iversen
Nils Arentsen
Cap. Catterbach
Olluf Sjursen
Anders Ingebrigtsen Hammervold

 

Romsdal Tingbog 4 p. 104 : 1708 20/8  blev af Niels Christensen Hiermaal forvalter over Canestrøm Gaard og Gods paa Normøre administreret en Extraret paa Molde Ladested - hvor de kgl. Majst. Sorenskriver udj Romsdals Fogderi Sr. Jacob Thue havde sin Tiltale til hederlig og vellærd Mand Hr. Otto Jacobsen, Capellan til Vedøens Menigheder formedelst han om Nattetider efter at Ljuset var slugt, og enhver sig fredeligen havde lagt til hvile med Hug og Slag hannem groveligen skal overfaldet udj Fogden Sr. Erik Langes brøllup paa Gjermenes den 7 Februar næstleden efter hans Suplique til velbr Hr. Cammerraad og Amtmand Nobel af 10 febr. om et Extrat ordinaire Ting og en upartisk Dommer dennem imellem at kjende etc
Sorenskriveren lod læse en Beskikkelse til Capt. Brun, Studiousus Christopher Lem og Hr. Kiell Stub deres Sandhed at vilde tilstaa med deres Svar samme Dato. Noch lod Sorenskriveren lese en Beskikkelse til endel af Gjæsterne om hans Comportement i Bryllupet med deres Svar dat ut Supra - Udi Hr. Otto Jacobsens Fuldmægtiges Peder Johansens Hosværelse og paabøn blev Hr. Capit. Bruns skriftlig Vidnesbyrd for Retten liudelig oplæst. Madame Anne Munthe Sr. Ludvig Iversen indgaf et skriftlig Vidnesbyrd under hendes egen haand uden æed dat. Røvigen 12/8 1708. m.m.
Nils Arentsen som er Cap. Chaterbags Tambur efter aflagde Eed blev tilspurgt af Sorenskriveren om hand ikke hørte at han begjærede Fred i sin Seng og havde Præsten hannem noget at tiltale kunde det ske i Morgen - ligesaa tilspurgte om ikke Hr. Otto overfaldt hannem i sit Leje alligevel han bad om Fred, men Præsten svarede vilde ej lade Sorenskriveren fred, men overfaldt ham i Sengen, men hvorledes det gik til kunde han ikke egentlig sige eftersom Lyset var slukt, til det 3dje Spurgte Sorenskriveren ham om han ikke saa at Cap. Brun tog Præsten fra sin Sæng og raabte efter Lys eller der skeer en Ulycke - hvortil han svarede det var sant nok.
Capt. Catterbach lod ved sin Corporal Olluf Sjursen svare det han vidste intet af noget Clamerj førend Tamburen sagde ham det paa Sengen som han laa, stod derpaa op, gik ind paa Loftet til dennem, da var skriveren og præsten tilsammen paa Gulvet i Mørket, hvor han saa at Skriveren slog Hr. Otto overende i Hr. Cap. Bruns Seng og derpaa bad Catterbach at Brun vilde skille dem ad, hvilket han tilligemed Christopher Lem efterkom gik derpaa tilsengs og lagde sig - videre havde han ikke at sige.
- Blev saaledes eragtet at saafremt Sagen efter Anledning af loven ikke kan fremmes. Ville Parterne møde for Præstens Verneting i Vedøens Præstegaard dj. 17/9, hvor da skal forhøres.
- Præsten blev alvorlig et Forlig forevist, at afbede hos Sorenskriveren hans forseelse, igjen erklære ham og refundere hans Omkostning - det Hr. Otto ingenlunde vilde forstaa, men eskede en endelig Dom.
I Dommen siges bl. Ander at "Vidnesbyrdene accorderer at Sorenskriveren i denne Forsamling har comporteret som en honet Mand til alles Fornøielse" - Præsten "har der tvertimod et meget slet Rygte for hans usømmelige Forhold baade imod Brudgommen og Gjesterne, hvilket forbeholdes til Vedkommendes loulige paatale for hans competent Forum til den geistlige Ret at Hr. Otto Jacobsen omsider for en ringe Question har toucheret Sorenskriveren med nærgaaende Skjeldsord der lettelig kundet foraarsage Klammerj, bør ikke at komme Hr. Sorenskriver Jacob Thue til præjudere paa hans gode Rygte i nogen Maader. - Men at Hr. Otto Jacobsen end ydermere har forøvet saadan grum Overlast om Nattetide overfaldt Sorenskriveren paa hans Seng og leje efterat Lyset var slukt og enhver sig fredeligen havde lagt til rollighed med hug og Slag bør Hr. Otto Jacobsen efter gjorte Irettesettelse at bøde til hans kgl. Majst. 3de 6 Lod Sølv - hvorimod Sorenskriveren derhos maatte søge Nødverge til at forsvare sig frikjendes for foegdens Irettesættelse i denne Sag. - Processens Omkostning til de 3de extraordinære Ting og tider 2de kostbare Reiser for Dommeren fra Nordmoer til Romsdalen udj fo.enskab a 5 rd. er 10 Rd for tidsspilde umage og 2de travaliereiser a 10 Rd. er 20 Rd. - Lensmændene og Laugrette for 2de Sessioner a 5 Rd. - er 10 Rd. - tilsammen 40 Rdlr. betaler Sagvolderen Hr. Otto Jacobsen tilligemed det mer at udrede 15 dager efter denne Doms louglige Anvissning under Exekution og Adfærd efter Loven,

Til samme Extrating var Hr. Otto Jacobsen ogsaa stevnet at møde af Anders Ingebrigtsen Hammervold, som Præsten ogsaa havde overfaldt med Slag etc - ved en anden Anledning.

Kilde: Collin

omsdal Amts Kopibog I p. 105 : Under Dato Molde 7/4 1715

Søren Sørens. Ødegaard
Frantz Brun

Romsdal Amts Kopibog I p. 105 : Under Dato Molde 7/4 1715 siger Søren Sørens. Ødegaard, "efterat gj havde tjent D. S. M. for Reservesoldat udj 2 Aar ved Capt. Frantz Bruns Compagni er gj formedelst Svaghed og Armbrud efter attest fra Feltskjærerne bleven demitered paa Surendalsøren d. 15/6 1708 - var nu taget til Landdrgun.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 175 : Hoff 12/9 1720

Frans Brun
Børge Eeg
Petter Høyer

Eiskrem

Romsdals Pantebog 1 p. 175 : Hoff 12/9 1720 selger og skjøder Frans Brun af Kongl. Naade bestaller Major ved Indfanteriet - med sin Kjærestes Willie - til Foged over Romsdalen Sr. Børge Eeg - min tilhørende Gaard Eiskrem skyldende aarlig 2 vog 1 pd., samt bøxelraadig over 2 vogr 1 pd. ligesom gj af Hr. Assessor Petter Høyer det kjøbt haver - udj Fanne Otting.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1721 8/1

Veø Kirkebog 1721 8/1
Jens Nicolay Rodtkiær.

Veø Kirkebog 1721 8/1 copul. Lieutenant ved Veø Kirkebog 1721 8/1s Compagnie Jens Nicolay Rodtkiær.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1721 dom 19 p Trinit

Lorentz Bruun
Uldrich Christian Bruun
Obriste Storm
Lantrech Brønlund

Veø Kirkebog 1721 dom 19 p Trinit døbt i Molde Kirke Obriste Lieutenant Lorentz Bruuns Søn Uldrich Christian. Tilst. Obriste Storm, Obristelietenant Sovart Lantrech Brønlund Obristinden obristleutnantens Fru. Onsdag  10/12 i Molde Kirke intr. Obristeleutnt. Bruns Fru.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1799 25/10

Capit. Bruun
Julius Christensen

Molde Kirkebog 1799 25/10 Hr. Capit. Bruun fadder til Julius Christensens Barn.

Kilde: Collin