Henning

Thygesen

Castberg

 

Gift med Birgithe Møller

Borgen 21(7 1714

Henning Tygesen Castberg
Knud Mand

Borgen 21(7 1714 har Kgl. Mayst. Sorenskriver over Søndmøre Henning Tygesen Castberg medunderskrevet til Vitterlighed Provst Knud Mands Testmente til Reknæs Hospital. Se Blad Hospital.

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibg I p. 323 : den 16/10 1717

Nils Pedersen Assens
Hans Christian Gartner 
Henning Thygesen Castberg
Paul Schønning

Romsdal Amts Kopibg I p. 323 : Nils Pedersen Assens som var af Amtmanden den 16/10 1717 ordineret som Dommer at antage sig en Tvistighed mellem Byskriveren i Bergen Sr. Hans Christian Gartner og Sorenskriveren i Søndmøre Henning Thygesen Castberg : en Part i Gaarden Rogne i Vatne Skibr,, "er paa Havet ved en Hjemreise fra Bergen foruløkket og druknet", og var 1718 28/12 Sorenskriveren i Nordfjord Paul Schønning af  Stiftbefalingsmanden i Bergen ordineret til samme Sag at dømme. -

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I  p. 323 : Under Dato Birchevog 21/3 1719

Hans Møller
Hans Christian Gartner 
Sorenskriver Castberg

Romsdal Amts Kopibog I  p. 323 : Under Dato Birchevog 21/3 1719 andrager Hans Møller som Byskriver i Bergen Hans Christian Gartners Fuldmægtig om Indvilgning af en  Extraret ianl. en Tvistighed mellem  Gartner og Sorenskriver Søndmøre Castberg ang. en Part i Gaarden Rogne i Wattne Skibreide.

Kilde: Collin

Under Dato Boe  22/12 1722

Mons. Castberg
Christopher Mülenphort
Else Greve

Under Dato Boe  22/12 1722 andrager Christopher Mülenphort om at blive Handelsmand og Kræmmer udj Grønnesundet og at blive samme Stæd og Plads som nu Enken Else Greve er paaboende, hvilken gj alt tilforn ved samme Plads Eiere Mons. Castberg derom er foraccorderet.

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog II p. 136 - Under Dato Waagenes 28/3 1725

Birgithe 
Henning Castberg

Romsdal Amts Kopibog II p. 136 - Under Dato Waagenes 28/3 1725 andrager Birgithe sal. Henning Castbergs : "Stormægtigste allernaadigste Arve Herre og Konge. Som den Almægtige Gud har behaget ved Døden at henkalde min allerkjæreste Mand Henning Thygesen Castberg der var Eders Kgl. Mayst. allerunderdan. tjener og Sorenskriver herudj Søndmørs Fogderi i Bergenhus Stift, og gj nu sidder en bedrøvet Enke med 7 smaa umyndige , uforsørgede Pigebørn, altsaa foraarsagergj i allerdydigste Underdannelse at andrage og bede, det Eders Kgl. Mayst. allernaadigst vilde forunde mig den Frihed at gj maatte sitte uskiftet Bo efter min Sal. Mand  udj min Enkestand, og om gj omsider, naar Børnene voxer skulde vilde Skifte, gj da uden Retten Meddels Overværelse. med Samfrenders gotfindende maatte slutte Skifte og Deling om hvis ringe Arv som min Børn efter min sal. Mand, deres Fader kunde tilfalde. Herudj beder allerunderdanigst om en naadig Bønsordre.
I denne Anledning erklærer Amtmanden at Enken "altid med saadan Sømmelighed, Skikkelighed og Hussandighed haver opført saa at hun, imedens hendes sal. Mand formedelst Svaghed maatte efter Eders Kgl. Mayst. allernaad Tilladelse lade betjene sit Embede ved en Fuldmægtig udj en 17 Aars Tid han dog ved hendes Hjælp stræbet saavidt, at de ikke alene holder et dennem anstændigt Huus, nen endog baade hjemme og hos fremmede seet  de fleste af deres Børn enhver efter deres Alder, sømmelig optugtede og skal Boet være nogenledes udj den Stand efter hendes sal. Mand at hun endnu kunde have dagl. Brød til tarvelig Ophold for sig og sine, om hun maatte selv fremdeles disponere over det lidet som Boet kand være tilhørende - hvilket - om det skulde deles mellem hende og Børnene, da blev indsat til Formyndere og ikke kunde blive saameget paa hver af Børnene at de deraf kunde underholdis, saasom der er 7 umyndige Pigebørn, hvoraf den yngste efter min formening skal væe imellem 5 og 6 Aar gammel, derimod dersom Moderen beholdt Boets Midler kunde hun have Børnene hos sig til Hjelp indtik det kunde behage Gud at nogen af Dem blive paa anden Maade forsørgelse. -

Kilde: Collin

Vaagenæs 28/3 1725

Bergithe
Henning Tygesen Castberg
Hans Møller
Christen Møller

Bergithe sal. Sorenskriver Henning Tygesen Castberg andrager Dato Vaagenæs 28/3 1725 om Tilladelse sidde i uskiftet Bo. - Hun havde Broderen Msr. Hans Møller, som sammen med hende havde samlet og protokolleret, skifteforretninger som formedelst at Sorenskriver sal. Christen Møllers Fravær og Sorenskriver Castbergs Svaghed ikke var bragt til fuldkommen Rigtighed - Denne Christen Møller var Broder til Sr. Hans Møller.

Denne Christen Møller  havde som konstitueret Lagmand været med ved  den nye Matriculer..forretning i Nordmøre 1721-1724 - og er formentlig død i 1724.

Om Hans Møller siges 1724 4/8 at han er occuperet med en stor Del Jordegods og anden Negotie vil falde ganske ubeleiligt at konstitueres som Sorenskriver.

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog II p. 565 Amtmanden har 12/2 1728

Christen Møller
Henning Thygesen Castberg
Hans Møller

Romsdal Amts Kopibog II p. 565 Amtmanden har 12/2 1728 authorisered en Skifteprotokol saaledes:"Formedelst at Sorenskriver sal. Christen Møller var efter Kgl. allernaad. Befaling fra Høsten 1721 til 1724 da Svagheden hos ham tiltok, den meste Tid ved Matricuk-forretningern udj Nordmøres Fogd., den gamle Sorenskriver sal. Henning Thygesen Castberg var imidlertid stedse meget svag; thi maatte de fleste Arveskifter forrettes naar Sal. Sorenskriver Møller derimellem kunde være hjemme,da dog hans Tig ikke blev saa lang at han kunde faa dem tilfuldkommen Rigtighed og Protokolleret, saa at sal. Sorenskriver Castbergs Kjæreste med hendes Broder Mons. Hans Møller efter at de med Besvær have samlet tilsammen og ladet protokollerne alle saadanne Forretninger tilligemed hvad af den constituerede Sorenskriver var forrettet, befandt de at det rj alt kunde skrives udj  den forrige Arve-Skifteprotokol hvorfor ladet forferdige en ny.
Kft. om Sorenskriver Christen Møller og Hans Møller. Blad Sorenskrivere på Søndmøre.

Kilde: Collin