Hans 

Jørgensen

Castens

Født ca. 1652

Gift ca. 1685 med Sophie Iversdatter Helt
a. Jørgen f. ca. 1686
b. Iver f. ca. 1686
d. Hans f. ca. 1693

Død mellom 22.03.1706 og 03.07.1706

Bodde på Berset i Bud i 1701. Forvalter av Hustad Gods.
Romsdal Skifteprt. 1 p. 9 : 1678 6/2

Johan Frimand Hustad
Hans Jørgensen Husta 

Romsdal Skifteprt. 1 p. 9 : 1678 6/2 Skifte i Erisfjord hvor Johan Frimand udlagt; ligesaa 1679 5/6 ved Skifte i Vaagø Otting; 1680 i Romsdal Otting hvor der er givet Udlæg til Johan Frimand Hustad; 1684 21/3 Skifte i Vaagø Otting hvor givet Udlæg til Hans Jørgensen Husta og Johan Frimand.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 1 p. 60 : 1679 3/7

Doretea Oudensdttr.
Johan Ben
Hans Jørgensen Cassten
Johan Frimand

Romsdals Skifteprt. 1 p. 60 : 1679 3/7 Skifte paa Berset i Vaage Otting efter sal. Doretea Oudensdttr. Sr. Johan Bens - hvor Hans Jørgensen paa sin Principals Johan Frimands Vegne erholdt Udlæg og Hans Jørgensen Cassten udlagt 1 Messing Fyrfad or 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 1 p. 91 : 1681 21/3

Johan Frimand
Hans Jørgensen Husta

Romsdals Skifteprt. 1 p. 91 : 1681 21/3 Skifte i Waage Otting hvor Johan Frimand og Hans Jørgensen Husta har erholdt Udlæg.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 1 p. 115 : 1682 3/2

Hans Jørgensen Husta

Romsdals Skifteprt. 1 p. 115 : 1682 3/2 Skifte i Klefwe i Fanne Otting hvor Hans Jørgensen Husta udlagt; ligesaa 1684 20/3 Skifte i Vaagø.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. I p. 13 : 1688 5/12

Jacob Lassesen
Johan Frimandt
Hans Jørgensen

Romsdals Tingprt. I p. 13 : 1688 5/12 Ting paa Indre Hoem for Vaagø Otting hvor blev læst  Jacob Lassesens Bøxelseddel paa 1 1/2 Vog fiskesleje udj Eicheren gifuen af Sr. Johan Frimandtz fuldmektig Hans Jørgensen dateret Hustad gaard dj. 24/2 1688.

Kilde: Collin

1689

Hans Jørgensen Casten

Hans Jørgensen Casten havde bøxlet Berset Gaard (Vaage Ott.) 1689, Se Blad Bod.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 24 : 1691 1/10

Hans Jørgens. Castens
Niels Aagaard

Romsdals Tingbog 1b p. 24 : 1691 1/10 Ting for Vaage Otting hvortil Hans Jørgens. Castens fremholdt endel af Hustads Landbønder til at forklare hvad Gjeld de hannem endnu af bemelte Hustads Rettighed pligtig ere, forfalden, da hand samme Gods var betroet - og paa hvilket Gjelden) forbemelte Hans Jørgensen udj atsige Fuldmegtig over Hustad Gods Msr, Niels Aagaard nærværelse, et Tingvidne var begjerende.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 24 : 1691 1/10 

Christen Sørensen
Johan Frimand
Hans Jørgensen Castens

Romsdals Tingbog 1b p. 24 : 1691 1/10 Ting for Vaage Otting hvortil Christen Sørensen Sneede efter Fuldmagt fra sin Prinsipal Sr. Johan Frimand indstefnet Hans Jørgensen Castens at indfrie hans 2de Obligationer, den 1. af Dato 4/7 1683 paa Capital - 400 Rdlr., hvorpaa findes betalt og afskrevet 50 Rdlr. oc den 2den af Dato Halsnø Closter d. 17/8 1689 paa Capital - 100 Rdlr. - Hans Jørgensen mødte udj Rette oc vedgik Gjelden, oc  erbød at betale med hvis han ejer. Christen Snede paastod, at han sine Obligationer oc deraf faldne Rente med ibragte Omkostninger bør betale - Afsagt : Saasom Hans Jørgensen vedgaar sine 2de Obligationer at være rigtige, bør hand dennem med forfaldne Rente efter det eigentlige Indhold at betale inden 15 Dage under Execution efter Loven,

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1 p 50 :1692 1/10 

Hans Jørgensen Berset

Romsdals Tingbog 1 p 50 :1692 1/10 Ting for Vaage Ott. hvor Fogden med sit Uppebørselmandtal beviste af Hr. Mayst. Leilendings og proviantskatt hos Bønderne i denne Otting at have til Restandze, deriblandt Hans Jørgensen Berset 8 sk.

Kilde: Collin.

Romsdals Tingprt. 2 p. 39 : : 1695 27/6

Hans Jørgen Castens

Romsdals Tingprt. 2 p. 39 : : 1695 27/6 Ting paa Malmedal i Vaagø Otting hvor publ. Hans Jørgen Castens Grundseddel paa Grunder og Hustoffter i Bjørnsund Dat. 7/4 1681. - Se Bjørnsund.

Kilde : Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 49 : : 1695 1/10 

Hans Jørgen Castens
Anders Olsen Hustad

Romsdals Tingprt. 2 p. 49 : : 1695 1/10 Ting paa Hoel i Vaagø Ott, hvor Hans Jørgen Castens indstefnet Anders Olsen Hustad for 18 rdlr. 3 ort som hand efter et Tingsvidne dend 1/10 1691 efter egen Vedstaaelse skyldig er : og tillige indstefnet Indbyggerne i Boe  fiskevær for resterende Leie efter deres indgaaende forligelse for Retten d, 12/4 1689 - se under Vaage ott.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 108 : 1698 1/10

Hans Jørgensen Castens
Hans Pedersen Wichene 
Peder Johansen
Evert Mejer

Romsdals Tingprt. 2 p. 108 : 1698 1/10 Ting paa Boe i Vaagø Otting, hvor Hans Jørgensen Castens indstefnet Hans Pedersen i Wichene for 5 Rd. 11 sk. - og hvor Peder Johansen paa Hr. Evert Mejers Wegne indstefnet Hans Jørgensen Castens for 21 Rd. 1 ort, han efter hans udgifne Revers, ti hannem skal skyldig være, han mødte, kunde ikke nægte Gjelden, men lovede efterhaanden at betale, hvormed Citanten denne Gang lod sig nøje.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 3 p. 21 : 1700 11/10

Hans Jørgensen Carstens
Johan Frimand

Romsdals Tingprt. 3 p. 21 : 1700 11/10 Ting for Vaage ott., hvor Hans Jørgensen Carstens paa Sr. Johan Frimands vegne indkaldt andel af Hustads Landbønder. - Se Hustad

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 1 : 1702 5/5

 Hans Jørgensen Carstens

Romsdals Skifteprt. 4 p. 1 : 1702 5/5 Skifte i ;øevigen i Vaagø Otting hvor Hans Jørgensen Carstens fordrer 2 Rdlr.

Kilde : Collin

Romsdals Tingprt. 3 p. 52 : 1702 27/6

Hans Jørgensen Castens
Morten Schultz

Berset

Romsdals Tingprt. 3 p. 52 : 1702 27/6 ting for Vaagø Otting hvor publiseret Hans Jørgensen Castens Obligation, udgiven til Kgl. Mayst. Foged Sr. Morten Schultz paa Capital femti Rdlr. Dat. Berset den 30 Juni 1699 - og hvor Hans Jørgensen Castens fremkom for Retten oc begjerede at hans paaboende Gard Bersets underliggende Holmer, maatte fredlyses, saa ingen hannem derpaa nogen forfang maate gjøre - hvilket ogsaa for tilstedeværende Almue blev forkyndt.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 29 ; 1702 9/11

Maren Pedersdatter Stadel
Hans, Jørgen Carstens
Oden Odensen
Johan Robbertsøn
Ole Iversen Helt
Margrethe Pedersdatter Stadel 

Romsdals Skifteprt. 4 p. 29 ; 1702 9/11 Skifte paa Molde Ladested efter sal. Maren Pedersdatter Stadel, hvis arvinger var hendes Søskende og Søskendebarn - og var paa samtlige arvingers og Vegne overværende de velagtbare Mænd Hans, Jørgen Carstens, Oden Odensen, Johan Robbertsøn og Ole Iversen Helt

*Johan Robbertson Thue var gift med Margrethe Pedersdatter Stadel 

Kilde : Collin

Collin tar nok feil her; John Robbertson Thue g. ca. 1690 med Maren Iversdatter Helt.

Romsdal Skifteprt.4 p. 44 : 1703 26/3

Gjertru Richertsdttr.
Daniel Joensen
Johan Frimand
Joen Lassesen
Hans Jørgensen

Romsdal Skifteprt.4 p. 44 : 1703 26/3 Skifte i Bjørnsund i Vaagø Otting efter sal. Gjertru Richertsdttr. Daniel Joensens - hvor Johan Frimand fordrer for resterende Grundlejer 14 Rd. og p. 103 paa Skorgen i Vesnæs Otting hvor Johan Frimand fordrer 8 Rdlr. : 1705 9/11 Skifte paa Harøen efter sal. Lensmand Joen Lassesen hvor Hans Jørgensen paa Johan Frimands Vegne for resterende Landskyld pro Ao. 95, 96 - 97 fordre 2 Rd. 1 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 3 p. 95 1704 30/1

Hans Jørgensen Castens
Sevald Skorgen
Johan Frimand
Niels Aagaard

Romsdals Tingbok 3 p. 95 1704 30/1 Ting for Vestnes Ott. hvortil Hans Jørgensen Castens indstevnet Sevald Skorgen for resterende Gjeld til Sr. Johan Frimand efter Niels Aagaard.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 195 : 1705 2/4

Joen Larsson
Hans Jørgensen
Johan Frimand

Romsdals Skifteprt. 4 p. 195 : 1705 2/4 Skifte paa Harøen efter sahl. Lensmand Joen Larsson hvor Hans Jørgensen paa Johan Frimands Vegne for resterende Landskyld fordrer pro Ao. 95, 96 og 97 tilsammen 2 Rd. 1 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 262 : 1706 22/3

Olle Iversen Helt
Sophie Hansdatter Juell
Margrete Sophie Helt
Malene Helt
Hans Jørgen Carstens

Romsdals Skifteprt. 4 p. 262 : 1706 22/3 Skifte i Boe Fiskever efter sahl. Olle Iversen Helt, som efterlod Enken Sophie Hansdatter Juell. Til Formynder for Døttrene Margrete Sophie og Malene Helt tilskikkedes deres Moderbroder Anders Hanson Juuell. Som Lagværge for Enken mødte under Skiftet Hans Jørgen Carstens.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 4 p. 17 : 1706 3/7

Hans Jørgensen
Johan Frimand
Jens Erichsen Gran

Romsdal Tingbog 4 p. 17 : 1706 3/7 publ. Hans Jørgensens frelse og bevillings Seddel paa tuende Stuer, 1 Nøst og 1 Skjaa, udj Norøen udj Bjørnsund Sr. Johan Frimand tilhørig, som Sr. Jens Erichsen Gran paa Molde imod grundl. aarl. En Halv Vog Tørfisks erlag - Dato 21/5 1706.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbok 5 p. 3 : 1707 11/10

Henning Smit
Anders Hansen Stoerholm
Hans Jørgensen Carsten
Iver Bendixsøn Mahle
Johan Lef
Amtmand Nobel
Anders Rasmussen

Romsdal Tingbok 5 p. 3 : 1707 11/10 Ting paa Bue Fiskevær, hvortil Sr. Henning Smit havde ladet indkalde Sr. Anders Hansen Stoerholm til at djive Forklaring om de 200 Rdlr. som blev nedsat af sahl. Hans Jørgensen Carstens hos Iver Bendixsøn Mahle, som skulde uddeles og betales til de af Borgerne som hafde tilgode for deres umage med det af Skipper Johan Lef af Kjøbenhavn førte og forulykkede Skib, hvilke Penge Sr. Anders Hansen |:efter Smithes Sigende:| skal have bemægtiget efter egen Behag at uddele, og Henning Smit ikkun den tilkommende halve Del ungrfahr, aflagt. Sr. Anders Hansen mødte og fremlagde rigtig forkynelse og Regnskab for de foranførte 200 Rdlr., som han annammede at uddele, saa blev og fremlagt Hr. Amtmand Nobels Resolution, som henviser dennem til sal. Hans Jørgensen Carstens Stevboe, at sal. Sorenskriver Anders Rasmussen paa Skiftet vilde gjøre Udlæg - thi kjendes for Ret og biligt at Sr. Smit tilligemed de ermelte 2de Mænd af Sunde de pretenderede 18 Rdlr. 3 ort 4 sk. udj Stervboet efter sal. Hans Jørgensen søger og om der intet for dennem kan være Tilstrækkelig, de efter Paakomst at nyde deres Dehl af de 200 Rdlr,, som Anders Hansen Storholm uddelet haver og da i saa maade pro quota skade at lide. - Omkostningerne ophæves paa alle Sider.

Sorenskriver Anders Rasmussen døde Slutten 1706 eller strax i 1707.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 4 p. 30 : Under Dato Moldegaard 4/11 1706

Amtmand Nobel
Hans Jørgensen

Romsdal Tingbog 4 p. 30 : Under Dato Moldegaard 4/11 1706 siger Amtmand Nobel "Saasom jeg ved min Ankomst her til Stedet hafuer fornumet at den af mig ad interim tilskikkede Sorenskriver Hans Jørgensen er ved Døden afgangen. etc.

Kilde: Collin