Mette

Nielsdatter

Cimber

Født: 1678
Foreldre Niels Hansen Cimber og Cirsten Steensdatter Svanum

Gift i Molde Kirke 12.05.1727 med Jørgen Nicolai Lemmel.

Begravd  22.12.1729

Romsdal Amts Kopibog I p. 31. Under Dato Molde 12/9 1715

Mete Cimber
Christen Nielsen Sæd
E. Must

Romsdal Amts Kopibog I p. 31. Under Dato Molde 12/9 1715 finder Mete Cimber sig "foraarsaget over Sr. Christen Nielsen Sæd at besvære formedelst en Kopfert som jeg hannem efter Anmodning til Bergen for nogle Aar siden medlaant, den jeg igjen ved 2de Mand | da han var hjemkommen nogle Gange har tilbagebegjært, men han dennem med Hug og Slag har truet at ville begjenge saafremt de ..... ikke vilde afvige og hannem for saadan Prætention lade være umolleteret, da som jeg nu saa ofte saaledes har gjort Erindring til hannem derom og ei anset stundet derved en slig hans Uretmæssig Adferd, jg og noget ugjærne er Stundet at søge Proces mod hannem derom, da ansøges her ved Deres Velbaarenhed da meget gunstigen vilde behage at udfinde saadan  ret Midel for mig, at gj uden Proces og videre Rettergang med hannem kan nyde mit Laan igjen uskad med at foraarsaged Bekostning tilbage" : Amtmands Resolution "Monsr. Christen Nielsen Sæd  ville sig herpaa udførlig forklare saasom det ikke er billigt at Rekvirenten skal tage Forlis udi sit godvillige Laan og skulde det vel være best at saadan Bagatel blev afgjort udj Mindelighed uden nogen videre Rettergang og Søgsmaal.
Moldegaard 13 Novbr. 1715   E. Must

Kilde: Collin

Veø kirkebog 1721 16/6 

Johan Aagesen
Anna (Johansdatter)
Anna Gran
Ingeborg (Cimber) Bendissen
Mette Cimber
Jens Odenss
Jens Iverssøn

Veø kirkebog 1721 16/6  Molde Kirke døbt Johan Aagesens Datter Anna. Sponsorer: Anna Grans, Ingeborg Bendissens, Mette Cimber, Jens Odenss., Jens Iverssøn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1724 Tirsdag 2/3

Visiteuren Fyhn
Maren
Madame Fietzenzis
Madame Bendixsons
Mette Cimber
Lieutenant Fietzenz
Pristed

Veø Kirkebog 1724 Tirsdag 2/3 Døbt i Molde Kirke Visiteuren Fyhns Datter: Maren. Tils. Madame Fietzenzis, Madame Bendixsons, Mette Cimber, Lieutenant Fietzenz, Pristed.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1725 20/5

Mette Cimber
Michael Pristed

Veø Kirkebog 1725 20/5 i Molde Kirke Mette Cimber fadder til Michael Pristedes Barn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727 12/5

Jørgen Nicolaysen Lemmel
Methe Nilsdatter Cimber

Veø Kirkebog 1727 12/5 trolovet Jørgen Nicolaysen Lemmel Methe Nilsdatter Cimber.

Kilde: Collin

Romsdals Prostis geistl. Skifteprt. p. 158 : 1729 21/9

Otto Jacobsen Friis
Jurgen Læmel
Michel Mejer

Romsdals Prostis geistl. Skifteprt. p. 158 : 1729 21/9 Skifte efter sal. Hr. Otto Jacobsen Friis, hvor Jurgen Læmel fordrer for 2de Reiser til Fosen efter den sal. Mands Begjæring, for at se hans krav udj sal. Michel Mejers Bo paatalt og indkreven - og anden Begjæring til hans Tjeneste - 6 Rd.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727 12/5

Jørgen Lemel
Methe Nilsdatter Cimber

Veø Kirkebog 1727 12/5 copuleret i Molde kirke Jørgen Lemel og Methe Nilsdttr. Cimber.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1729 22/12

Metthe Nilsdttr. Cimber

Veø Kirkebog 1729 22/12 Gravfestet i Molde Kirke Sal. Metthe Nilsdttr. Cimber ; gl. 51 Aar 9 Mdr. 12 Dage.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 625 : 1730 23/1

Jørgen N. Lemmel
Mette Cimber
Johan Harboe

Romsdals Skifteprt. 6 p. 625 : 1730 23/1 Skifte paa Molde efter Jørgen N. Lemmels Hustru Mette Cimber hvor Lemmel anviste Sorenskriveren over Nordmøre Sorenskriveri Sr. Johan Harboes Missive dat. 22/8 1728, Kfr. Cimber.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt.  6 p. 625 : 1730 23/1

Johan Hysing
Anders Iversen
Methe Nilsdatter Cimber
Jørgen Nicolai Lemmel
Hans Nielsen Cimber
Sten Nielsen Cimber
Niels Nielsen Cimber
Johanna Knudsdatter
Ingeborg Nilsdatter Cimber
Maren Nilsdatter Cimber
Margrete Nilsdatter Cimber
Anna Nilsdatter Cimber
Else Greve
Iver Odensen
Claus Lund
Michel Nielsen
Henrik Mincke
Aage Pedersen.
Nicolay Stens.

Romsdal Skifteprt.  6 p. 625 : 1730 23/1 med Johan Hysing og Anders Iversen forsamlede paa Molde Ladested for at registrere efter sal. afgangne Madam Methe Nilsdatter Cimber imellem hendes efterladt Mand Sr. Jørgen Nicolai Lemmel og den sal. Kvindes Arvinger: Nemlig hendes Moder Cirsten Steensdatter saa og Brødre: Hans, Sten og Niels Nielssønner item Johanna Knudsdatter paa sin Moder Ingeborg Nielsdttr.s Vegne; Maren, Margrete og Anna Nilsdøtre.
Registreret Guld: Blev angivet hos Enken Else Greve i Pant at være Bestaaende en liden Kiede, 1 Ring med Sten, 1 emailleret do ; 2 slette do og 1 ganske lidet Stk. smeltet Guld v. 3 3/4 Qv. - 6 - 2.
Ligesaa hos Capt. Fietzens: 1 Signet med Ring - 3 - ; 1 Ledring (?) - 1 - ;; 1 sort emaillet Guldsølje - 2 -; 1 Perlebaand med et Guldsmykke - 2 - 1 - ; 1 Kaars med Coulant (?) - 1 -.
Registreret Sølv : Nok hos Else Greve 4 Sølvskeer 1 Saltkar en liden forgyldt Sølvekse 9 - 3 ort. Hos Capt. Fietzens: 1 Sølvlaag til en Krus v. 26 Lod - 13 -; 4 Theskeer 1 Sukkerknibe 1 Sølveg, 1 Par Skospender En Kaabespende - 5 1/2 Lod - 2 Rd. 3 ort. - 1 Par Sølvkniver 1 - 2 -.
Iver Odensen Laante 6 pr. Tekopper af Porselin brun uden og blaa inden til som nu ikke i Stervboet er indleveret og efter Claus Lunds attest er betalt og er af Værdi - 2 -. 1 blaa hvid Spøl Com sammesteds laant, kjøbt af Michel Nielsen for 2 ort 8 sk. : Saa er og laant til Iver Odensen 1 Thebret Lacheret  1 Theflaske  og tilhørende lille Bret tils.  - 1 -.
Gangklæder: 1 Kjole og Skjørt av rød Shagerin med Sølv Galuner - 20 - ; 1 gul Bastis Stucken Kjole med Bordyring om Ermene - 9 -; 1 Skjørt af samme Tøj - 3 - 2 - ; 1 grøn Damaskis Trøie - 4 - : 1 rød Skarin Do - 1 - 3 - ; 1 rød Comod Trøye - 1 - 2 - ; 1 Skjørt og Trøye af rød Stof - 3 - ; 1 rød Fjær Mof - 1 - 1 - 12 sk. ; 1 Smek af Sølv barduret - 2 -;
Lemmel anviste Sorenskriveren over Nordmøre Fogderi Sr. Johan Harboes Missive dat. 22/8 1729 hvoraf bevises at hannem er tildømt hos Monsr. Henrik Mincke i Fosund - 15 - 1 - 12 sk. imod at tilbage skal leveres 1 pd.  Camelgarn som udj Stervboet findes udj hans iboende Gaard tilkommer han 5 Søsterlodder som beregnes tilsammen - 27 - - 23 sk.
Skiftet udsattes til 29 Marts; om Sten Nielsens sig ikke til den Tid skulde indfinde ansættes for dem til Curator deres Tarv at paase - Aage Pedersen.
Efter seneste Rettens Afskedigelse  blev Skifteretten igjen idag den 29de Marts foretaget hvor de tilstæde værende Arvinger comparerede undtagen Fogden Nils Cimber hvortil Proclama af 25 Januar 1730, som den 16de Februar næstafvigte er bleven forkyndt for hans Kjæreste paa hans egen Gaard.
p. 628: siges : "at Fogden Cimber som var saa langt fraværende er til Skiftets Slutning  lovlig indkaldt" - samt i at naar der er uden tenkte Arvinger som Nicolay Stens., da bør der til Registrering og Skifte af Rettens .........
Manden fordrede  i Vederlag for Hustruens Begravelse - 67 - - 16 sk.
Igjen til Deling 21 - 2 - 10; deraf Manden 10 - 3 - 5; 1 Broderlod 1 - 3 - 4 5/6; 1 Søsterlod - 3 - 14 5/12

Kilde: Collin.

Romsdals Panteb. 2 p. 11 1732

Mete Cimber
Kirsten Steensdatter Svanum
Nils Hansen Cimber 
Aage Pedersen
Niels Nielsen Cimber
Jørgen Læmel

Romsdals Panteb. 2 p. 11 (1732): Jeg underskrevne kjendes og hermed rettferdiggjør at som j på Skifte efter min sal. kjæreste Hustru Mete Cimber er udlagt udj min Vermoder Mad. Kirsten sal. Nils Hansen Cimber og Børns tilhørende Gaard og Grund paa Molde Ladested med den underliggende Søbrygge og lign. var tilfalden samt 2de Brødre parter | som hende var transporteret ag hendes Broder Kongl. Mayst. foged Sr Niels Cimber beløp seg til Summe 27 Rd. 23 | hvilket udj Skifteforretningen til indtegt blev ført saasom min Vermoder ei har holdt Skifte efter hendes sal. Mand af hvilken Summe .... ieg er meg bleven udlagt til endel Creditorers Afbetaling og min egen regning at fornøie iblandt det mere nemst 6 Rd 2 o 3 sk. - saa og for den halve Del af det overstigende Boe 10 Rd 1o 10 | tilsammen 16 Rd 3o 13 | som j endnu udj overmelte Vermoders og felles Arvinger tilhørende Gaard og Grund, samt Søebrygge og tilhørende Grund, lovlig er berettet, altsaa transporterer j herved til min kjære Svoger Sr. Aage Pedersen og hans Arvinger samme loflige og usvekede Udlæg, med all dens Ret og Rettighed som Lovens 5b 6 Cap 1 Art. mig samme kjendes og tilstaas, hvilket hand seg saa nøtt og gjør, som han best ved og kand i alle Maader, og til ydermere kjensel for hannem extraderes hermed Fogden Sr. Niels Cimber til min sal. Kjæreste gifne Transport af Dato 23 Dec 1726 paa de 2de Brødres Parter, som ligesaa udj alle Maader er usveket, kjennes en Insinuatition jeg har gjort til min Værmode og endel Arvinger, hvorudi gj har reviveret Betaling for mine Parter, siden gj fra Gaardens Beboere blev udlagt derpaa haver Hans Nilsen Cimber, Knud Knud Bendixsen og Iver Odensen ved deres paategnhet Gjensvar forbundet sig at være af den gode Forstand at finde sig derudj | som gj skulde formode at nogen hverken vil eller mod lof eller Ret kan disputere min loflig hafuende Ret og Rettighed, med de andre Arvinger udj samme Gaard, med tilliggende pertinentier som Aage Pedersen nu overdragis, men ifald mod al forhaabning, nogen desputer herud inden skulde ske som nogen Ret kunde finde for Ret og billig det gj ikke frygter for, saalænge Loven og usvækkede Skifte og ....... staar ved Magt saa forbinder gj mig herved at........... et Sn og Tilsvar dette til Bekreftælse under min egen  Haand og Signete - Datum Trundhjem dj 18d Oktobr 1732 .  Jørgen Læmel

- se Molde Eiendomme N. 39.

Kilde: Collin