Frantz

Isachsen

Cold

 

Gift med Ingebor Helene Lem
a. Andras f. ca. 1759

Skifte etter Frantz 07.01.1760

Molde Skjøde og Pantebog I p. 71 Under Dato Moldegaard 12/10 1754

Hans Holst 
Frantz Isaachsen Cold
Ole Dahle
Sjur Sechenæs
Mads Sivertsen

Molde Skjøde og Pantebog I p. 71 Under Dato Moldegaard 12/10 1754 har Canceliraad og Proprietarius Hans Holst skjødet til Velfornemme Msr. Frantz Isaachsen Cold afgangne Ole Dahles her paa Molde forhen tilhørende Vaane- og Søhuser "- der var Holst paa Skiftet efter Dahle udlagt for hans fordring - " samt Grunden som bemelte Vaane og Søhuser med videre staar og som nu indplanket og indhegnet der befindes " - for 500 Rdlr. Eiendommen solgtes 1760 27/8 til Sjur Sechenæs og 14/10 1768 til dennes Søn Mads Sivertsen.

Kilde: Collin 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 81 Under Dato Ørens Prestegaard 2/6 1755

Frantz Isachsen Cold
Iver Munthe
Arent Schielderup
Jacob Friis

Vigen 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 81 : Under Dato Ørens Prestegaard 2/6 1755 har Frantz Isachsen Cold for rettmessig Gjeld til Hr. Iver Munthe 300 Rdlr  pantsat min eiende og beboende Gaard udj Molde beliggende imellem Sr. Arent Schielderup og Sr. Jacob Friis, og saa den halve Del udj Vigen i Boe Prestegjeld - Aflæst 9/2 1761 da den var betalt.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 309 : 1755 9/6

Frantz Cold

Næss

Romsdals Skifteprt.8 p. 309 : 1755 9/6 Skifte paa Næss i Fanne Otting hvor Frantz  Cold kjøber en Kjedel.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 103 : Under Dato Molde 14/1 1758

Frantz Isachsen Cold
Hans Wingaard

Molde Skjøde og Pantebog I p. 103 : Under Dato Molde 14/1 1758 har Frantz Isachsen Cold for af Prosten Hans Wingaard laante 150 Rd pantsat med 2. Prioritet Ret sin eiende og beboende Gaard udj Molde By beliggende og den halve Deel udj Viigen at Skyld 1 pd. 6 mrkl. som udj Boe Presstegjeld er beliggende. - Aflæst 4/9 1769.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 632 : 1759 19/2

Frantz Kold

Voldstad

Romsdals Skifteprt. 8 p. 632 : 1759 19/2 Skifte paa Voldstad i Romsdals Otting hvor Frantz  Kold paa Molde fordrer  2 ort 10 sk.

Kilde: Collin

 

Molde Skifteprt. 1 p. 389 : 1760 7/1

Frantz Isachsen Cold
Ingebor Helene Lem
Andreas Cold
Ludvig Lem
Johannes Boldt
Ingwer Iversen
Raadmand Horneman
Kemner Sr. Pierson
Iwer Munthe
Arent Schielderup
Jacob Friis
Sjur Sæchenæs

 

Wigene

Molde Skifteprt. 1 p. 389 : 1760 7/1 indfandt gj mid udj Stervboet efter afg, Frantz Isachsen Cold for at registrere og vurdere samt Skifte mellem hans efterl. Enke Mad. Ingebor Helene Lem og deres sammenavlede eneste Søn Andreas Cold, 1 Aar gl. - hvis formynder er Sr. Ludvig Lem - Som Lagværge for Enken var tilstede Sr.. Johannes Boldt.
Regisreret i Stervboets tilhørende Hus her paa Molde med Søbod og underliggende frie Grund - 150 Rd.
1760 11/1 Registreret Boets Eiendele i Wigene bestaaende af Tønder, Torskegarn, Sildegarn, 7 tdr. fransk Salt, 4 do spansk, 1 Fjøremfar med Master, Seil og Tilbehør 5 Rd. 2 ort; Halvdelen i Gaarden Wigene med paastaaende Søbod - 100 Rd. - den kjøbtes ved Auktion av Ingwer Iversen.
Cold havde til Raadmand Horneman i Thjem pantsat en Sølv Thekande og 1 par Øre Geheng for i Sept. bekomne Varer formenlig Tobak. Byens Kemner Sr. Pierson fordrer resterende By og Grundskat for 1755, 56, 57, 58 og 59.
Frantz Cold havde under Ørens Præstegaard 22/6 1755 udstedt Panteobligation til velærverdige Hr. Iwer Munthe pantsetter Cold med  "for 300 Rdlr, som han mig efter kjærlig Anmodning lant og forstrakt haver" for Capital og Renter 1. Prioritet i min eiende og beboende Gaard udj Molde Bye beliggende mellem Sr. Arent Schielderup og Sr. Jacob Friis, saa og den Halve Deel udj  Gaarden Wigene i Boe Præstegjeld - Denne Obligation indleverede nu Madme Munthe - ved Udlegget: Madm. Munthe p. Sundmøer -
Boets Vaanehus med Søbod og frie Grund (tax. for 150 Rd.) kjøbtes paa Auktion 7/7 1760 af Sjur Sæchenæs.
Boets Indtægt 448 Rd 2 ort 18. : Gjeld og Omkostninger 574 - - 6 sk.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p.  391 : 1760 4/2

F. Cold
Jens Lossius

Molde Skifteprt. 1 p.  391 : 1760 4/2 Auktion paa Molde efter sal. F. Cold, hvor Jens Lossius kjøber, ligesaa 1764 25/5.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 393 : 1760 1/3

Fr. Cold
Ingver Iversen

Molde Skifteprt. 1 p. 393 : 1760 1/3 Auktion i Boe Fiskevær over Fr. Colds Boes Eiendele i Vigene, hvor Ingver Iversen kjøber Boet !/2 i Vigende med paastaaende Søboed for 115 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 393 : 1760 1/3 

Sr. Cold
Inspektør Ausig

Molde Skifteprt. 1 p. 393 : 1760 1/3 Auktion i Bod efter Sr. Colds Bo, hvor Inspektør Ausig kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 394 : 1760 30/6

Enkemdm. Cold
Lorentz Lobes
Frantz Cold
Frantz Røeset

Molde Skifteprt. 1 p. 394 : 1760 30/6 anmeldte Enkemdm. Cold at Kufferten fra Sundmør var hidkommen og hos Mr. Lorentz Lobes staaende, som samme ei vilde udlevere førend de Penger afg. Frantz Cold havde laant derpaa hos Sr. Frantz Røeset - Cold havde laant 4 Rdr. og derfor givet Bevis dateret Hatleøen 26/11 1759.

Kilde: Collin