Børge

Jacobsen

Eeg

Eeg_Boerge_68.jpg (551184 byte)
Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen. 1905 s. 68

Født ca. 1681

Gift 1. gang før 1713 med Anna Catharina Schultz
a. Anna Christine
b. Jacob Andreas 
c. Drude
d. Anna Catharina
e. Ulrica Antonette

Gift 2. gang 1728 med Gjertrud Dorothea Tybring
f.  Anna Katharina
g. Riborg Margaretha
h. Anna Kristina
iHans
j.  Mads
k. Johanna Krants

Død 14.10.1764

Eeg, Børge Jacobsen, foged over Romsdals fogderi 1 mars 1707. – Konf. 5 mars 1731 og 25 april 1747.

Eeg, Børge Jacobsen, foged over Romsdals fogderi; virkelig kammerraad 20 jan. 1746. Konf. 25 april 1747.  

Om Amtmand Hans Nobel og hans Efterslægt se personalhist. Tidsskrift - 3. Bind 1894. (Collin)

Børge Eeg
Morten Schultz 
Anna Christine
Iverisse Schultz
Børge Eeg som blev Foged efter Morten Schultz og gift med hans Datter, var fra Danmark, og skal have været Lakei ved Hoffet. Han var født efter oppgaver i Kirkeboken ved hans død, i 1681, hvor vides ikke. Lakeiveien var den sikreste Vei til civile Embeder og han var vel derfor vis paa at faa Embedet i Romsdalen som Foged. Da Morten Schultz var en rig Mand og havde Døtre, var det naturlig, at han rettede sit Blik paa Gjermanes. Naar han kom, vides ikke; heller ikke kjendes med Sikkerhed Aaret for hans Giftermaal, da Kirkebøker fattes. Da Anna Christine, den ældste Datter, hvis Alder kjendes, maa de i hvert Fald være gift før 1713, og da Iverisse Schultz var født i 1687 er det sandsynlig, at han ikke var gift før efter 1707. Imellem disse her nævnte Aar maa Giftermaalet ligge. De var gift rimeligvis i 1708, da Enken kalder ham Svigersøn. De havde i sit Ægteskab 13 Børn hvoraf dog de fleste døde i ung alder.

Kilde:  Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. Olafsen

Niels Lossius
Christopher Christophersen Lossius
Helvig Nielsdatter Assens
Anna Kristine Eeg
Børre Eeg
Anna Mortensdtr. Schultz
Niels Lossius. - F. ca. 1718 i Norge. - Sønn av obl. Christopher Christophersen Lossius og Hedvig Nielsdatter Assens. - Pr.lnt. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt.s Romsdalske komp. 5/11 1736. - Kpt. og chef for samme komp. 7/8 1739. - Tersmaj. 23/1 1760. - Sek. maj. 23/11 1763. - Hadde fremdelse Romsdalske komp. - Dimitert 1/7 1767 med pens., 262 rdl. 24 sk. årl. - Død 8/12 1790 som eier av den store gård Vestad på øya Sækken i Veø. - Gift 7/12 1740 med Anna Christine Eeg, f. ca. 1714, død 26/5 1800 på Vestad i Veø, datter av kammerråd og foged Børre Eeg til Gjemundsnæs i Vestnæs og Anna Mortensdtr. Schultz. De hadde 4 barn.

Kilde: Olai Ovenstad: Militærbiografier. Den norske hærs officerer.

Romsdals Tingb. 5 p. 2 : 1707 11/10

Sr. Eeg
Amptmand Nobel

Romsdals Tingb. 5 p. 2 : 1707 11/10 Ting for Bue Fiskevær hvor Foged Sr. Eeg |:efter velbr. Amtmandens Begjæring :| tilspurgte Almuen, om hand neml. velbaarne Amptmand Nobel, havde taget af nogen blandt dennem Schienck eller Gave, eller og om hand selv eller ved sine Tjenere været dennem til Besvær med Skydsfærd eller anden Umage, uden Befaling. Saa og om hand udj Handels Drivelse har været nogen til Fornærmelse eller Skade, i hvad Maade det være kunde? hvortil de alle enstemmig svarede Nej. -

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 31 : Under Dato Trondhjem 15/7 1709

A. Iversen Borch
Ingebore sal. Hans Grøn
Børge Eeg
Lorentz Jacobsen Angel

Romsdals Pantebog 1 p. 31 : Under Dato Trondhjem15/7 1709 har A. Iversen Borschus for af sin Søster Ingebore sal. Mag. Hans Grøns laante 140 Rdlr. pantsat 2 Gaarde i Vaagø Ott. (Se Borch og Vaagø Otting). - Tr.hjem 18/7 sælger Ingebore sal. Hans Grøns til sin Svoger Foged Børge Eeg sin Odelsgaard Røsberg i Fanne Otting skyld 1 vog 2 pd. fiskes leje -( se Fanne Otting.)  Underskrevet til vitterlighed som Lagværge Lorentz Jacobsen Angel.

Kilde: Collin

Borgen 15/6 1714

Knud Knudsen Man
Børge J. Eeg

Borgen 15/6 1714 sælger Knud Knudsen Man, Prost over Søndmørs Prosti, Sognepræst til Borgen til Foged Børge J. Eeg 2 vog fiskesleje udj Gaarden Malle i Stemmen Sogn i Vaage Otting.

Kilde: Collin

Molde Amts Kopibog N. 1 : Under Dato Molde 8/7 1717

Christian Friis
Andreas Christophersen Lem
Willum Robbertsøn Thue
Børge Eeg

Molde Amts Kopibog N. 1 : Under Dato Molde 8/7 1717 kalder Amtmanden Christian Friis konst. Tolder. cfr. Under Ludvig Iversen Munthe 1718 ang.: Vare Bestalling som Tolder i Nordmøre. do do I p. 277  Under Dato Gryttens Præstegaard 4/5 1718 har Andreas Christophersen Lem Prepositus og Pastor til Grøttens Gjeld og Willum Robbertsøn Thue Kaveret for Sr. Christian Friis, der var beskikket af Kongen til at være Tolder over Nordmøre Toldsted efter derpaa givne Bestalling formeld (kautionerer kun for Aaret 1718) og attesterer Foged Børge Eeg at de ere sufficante nok for indeværende Aar, at Suare til det de herved andrager og godsiger.

Kilde: Collin

Anno 1721 dend 17. Augusti

Salome Olsdatter Darre
Løitnant Meldahl
Mathias Christopher
Obriste Liut. (Vauuert) Frue
Kierstina Maria Meldal
Anne Chatrine Eegs
Obristelleut. Wauuert
Børge Eeg
Thomas Juel
Ottho Friis

Familienotis bak i "Naadens Dørs aandelige Hammer" gave fra Oluff Mentzön til Riborre Hansdatter:

Foreldre: Salome Olsdatter Darre og løitnant Meldahl

Anno 1721 dend 17. Augusti blef min Søn Mathias Christopher født Klocken 5 effter Middag til denne syndige Verden- Døpt 23. aug. 1721 i Tresfjord kirke. Faderne vare: Obriste Liut. (Vauuert) Frue, som bar ham til Daaben. Madame Anne Chatrine Eegs og min Søster Kierstina Maria Meldal, Obristelleut. Wauuert, Fogden Børge Eeg og Monsr. Thomas Juel. Gud lade hannem opvoxe i alle christleige Dyder og Forstand, Gud til Ære og os som Forældre til Glæde.Døbt af Hr. Ottho Friis

Kilde: Finne-Grønn: Forbindelsen Darre - Meldal. Norsk Slektshistorisk tidsskrift XIV s. 89-91

Veø Kirkebog 1721 23/8

Løitnant Meldal
Mathias Christopher
Obristelieutenant Wovarts Frue
Fogden Eegs Kjæreste
Stud. Thomas Juel
Obristelleutnanten
Børge Eeg

Veø Kirkebog 1721 23/8 Prediken i Tresfjord Kirke døbt  Lieutenant Meldals Søn Mathias Christopher. Tls. Obristelieutenant Wovarts Frue, Fogden Eegs Kjæreste,  Stud. Thomas Juel, Obristelieutenanten, Fogden Børge Eeg.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 236: 1722 28/4

Britte Mecklenborg
Niels Christian Abo
Jacob Abo
Christian Abo
Nicolai Abo
Anne Kierstina Aboe
Johan Haman
Toldforvalter Treschov 
Børge Eeg
Raadmand Holst
Wolant Hendrichssøn

Romsdals Skifteprt. 6 p. 236: 1722 28/4 Skifte paa dend Gaard Vestnes efter sal. Britte Mecklenborg mellem hendes Mand Niels Chrsitian Abo samt deres Børn: Jacob, Christian, Nicolai item Anne Kierstina.
Til formynder ansattes Faderen.
   Registreret Guld: 1 Kjede vektig 7 Lod a 9 rdlr. - 63. 1 Ring ing. N.C.A.B 2-1-9 sk. 1 do ing. B.M.B 1 - - 12 sk.. 1 Par armeknapper 3-1-12. 1 ostiniske Ring 6 . 1 liden Do etmaileret med en Takl? Sten og en Rubin a - 8 - 1; 2 Curanr doncaster 4.
  Adskillige sølvsager deriblandt 1 Eig  - 2 !/2 gt. - 1 - 2 -, 4 Støb; 1 Smøreche - 9 Lod 1 gm 4 - 2 - 18; - 1 pocklede Æske og 1 Par Kniver 10 1/2 Lod - 5 rd. 1o ; 1 Skaal med Laag - 52 Lod 2o 26- ; 1 Tomling - 3 Lod 1 1/4 gm - 1-2-18; 1 Balsam Støb med en Kjede - 1 Lod 1 1/2 gm. - - 2 - 18; - 8 Sølvknapper ? Kioleknapper; 43 Vesteknapper; 8 knappede Skeer - 39 Lod - 19-2-; 9 fladskaftede do - 18 -; 3 nymotens - 5-3-; 1 Snusdåse - 2-2 -; - 1 Sømvæske 12- ; 1 Krus med Sølvlaag - 5 -
Gangkleder: 13 alen blaat blomet Atlask a 3 1/2 ort - 11-1-12; 1 Brosje Guld og Sølv vercket - 1-1-; 1 Syd Forklede - 2; 1 rød silckebunden Nattrøye baldyret for Brystet og Hændern - 2; 1 Taftes Forklæde - 3 - ; 1 Par Handsker - 1 -; 1 morskinds Moffe - 1 -; 1 grøn blommet  Alaschiskiol - 4 - ; 1 blaa Blommet Aslaskis Trøye; 1 brun dragettis Kiol - 8 -; 1 rødt og hvidt stribet Skjørti - 2-; 1 grøn Stoffis Kiol med Skjørt - 7 - ; 1 grøn baldyret Barnlinne - 2.
   22 voxne Kiør - 3 rd 3o. - 82 - 2 - ; 10 Quiger a 3 rd - 30 - ; 6 Fiorskalver - 102 -; 1 stor Graoxe - 6 - ; 2 smaa do - 4 - ; 2 aars Kalver 1 - 2 -; 11 Sauer a 1 /3 - 4.12; - 14 fiors Lam - 2 - 3 - 16. - 21 Gjeder - 8 store og smaa Svin - 1 ulsblack Hest - 70 -; 5 Skind.
   1 Jægt med behørig Redskab - 150 Rd.; 100 Tølter Saugtømmer - 100: 29 Tølter Kjøbmandsbord - 21-3-: 25 Tølter Utskord Bord - 6 - 1 -
   Bøger: 1 Lodsbog -3; 1 Huspostil kaldet Brochmand  - 1 - 2 -; do (uleselig)  - 2 -; 1 Bibel 1 - 2-; 1 do Glosarium juridicum; - 2 Salmebøger med Sølvpender - 3
   Jordegods:  1 Vog fiskes Leije med Bøxel i den Gaard Indre Skorgen - 54 Rd.; 1 Saug paastaaende paa bemeldte Gaards Grund 50 Rd.; - 1 Vog 2 pund fiskes leije i den Gaard Frisvold i Erisfjord Otting - 60 Rd; 20 (Uleselig) fiskes leije udj den Gaard Ramem i Gangnæs Tinglag paa Nordmøre - 10- ; 1/4 part udj en Vorpe  paa Nordmøre kaldet Berg Vorpe - 30 -.
   Boets formue - 1883 Rd 3o 7sk.  Gjeld: 1194 - - 5; Igjen 689-3-2 hvoraf Monsr. Aboes Loed: - 334-3-3 paa Lod 86 - - 2.Søsterenarvede lige med Brødrene.
   Johan Haman fordrer 200 - 3 -13; Tollforvalter Treschov - 180; Stiftskriveren for Tiendeforpagtningen til 1721 Aars Udgang 444 Rd2 - 22 sk.: Fogden Børge Eeg 226; Raadmand Holst - 31 - 1 - 8; Skiftesalarium 30; Wolant Hendrichssøn - 9; ved Udlegget Wol Cant Hendrichson i Trondhjem.
Om Aboe kfr. Blad Tiendeforpagtere i Romsdal 1718.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1722 13/5

E. Leganger
Hans Steenbuch
Otto Friis
Inger Margrethe Hr. Otthos
Elizabeth Engelhart
Børge Eeg
Ole Henrichsøn Sylbius
Andreas Schjelderup.

Veø Kirkebog 1722 13/5 blev min (dvs. Præsten E. Leganger) lille Søn: Hans Steenbuch døbt af Hr. Otto Friis. tls Inger Margrethe Hr. Otthos, Demosll. Elizabeth Engelhart, Fogden Børge Eeg, Ole Henrichsøn Sylbius, Studiosus Andreas Schjelderup.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 219 : Gjermenæs 21/2 1723

Thomas Larsen
Børge Jacobsen Eeg
Johannes Friis
Thomas Juell

Romsdals Pantebog 1 p. 219 : Gjermenæs 21/2 1723 kjendes jg underskrevne Thomas Larsen boende paa Sechenæs at være skyldig til Kgl. Majst. Foged Sr. Børge Jacobsen Eeg 167 1/2 Rdlr. Courant som han mig tid efter anden laant og forstrækt haver udj rede Penger til Kgl. Skatters Afbetaling og anden min nødvendige Underholdning hvorfore gj for bemelte Summa 107 1/2 Rdlr. til forsickring |: som til ingen anden er pantsat:| pantsætter j min paaboende Gaard Sechenæs beliggende udj Wolds Otting, skyldende 3 vogr fiskes leje med Bøgsel og al anden Herlighed, samt mit derpaa havende Original Skjøde og Adkomst, hvorudj hand og hans Arvinger skal være prioriteret til skadesløs Betalning for Capital og Rente etc.
    Underskrevet til Vitterlighed af Sorenskriver Johannes Friis og Msr. Thomas Juell

Kilde: Collin

1728

Børge Eeg
Gjertrud Dorothea Tybring
Mads Tybring
Hans Smith
Hanna Dortea
Erik Røring
Anna Katarina
Riborg Margrete
Anna Kristine
Hans 
Mads 
Johanna Krants 

..... og Børge Eeg ægtede i 1728 Gjertrud Dorothea Tybring, Datter af Fogden Mads Tybring i Strinden og Selbu Fogderi, som antagelig boede i Børsen, det siges i Byneset, men Børsen hørte den gang til Bynesset. Hun havde tidligere vært gift med en Skipper i Trondhjem ved navn Hans Smith og havde efter dette ægteskab en Datter Hanna Dortea, som blev gift med Sogneprest Erik Røring. Med sin anden Hustru havde han Børnene :
1. Anna Katarina f. 1729 g.m. Løitnant Kristoffer Kristoffersen Lossius i 1749. Hun døde i 1750 21 Aar gm. og Enkemanden ægtede Anna Maria Testman.
2. Riborg Margrete f. 1731 g. 1754 med Anders Mow, Borger i Laurvik.
3. Anna Kristine f. 1733 g.m. Hr. Rasmus Kjelman, Nøtterø.
4. Hans f. 1736
5. Mads f. 1739
6. Johanna Krants f. 1740 g. m. Kristoffer Schultz. Hans anden Hustru døde 1747, 51 Aar gl.

Kilde:  Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. Olafsen

Romsdals Pantebog 2 p. 24 : Fredriksborg 16/12 1733

Christopher Lossius
Foged Eeg

Romsdals Pantebog 2 p. 24 : Fredriksborg 16/12 1733 sælger Christian 6de til Capitaine ved 2det Trondhjemske Regiment Christopher Lossius - 3 vog 2 pund 22 mrkl. Landskyld med Bøxel samt aparte Bøxel over 1 vog 8 mrkl. udj Gaarden Hatle i Rødeven Otting - for 301 Rdr. 48 sk. courant - Gaarden havde tidligere været Militien assignert.
Ved Auktion over dette Gods (Militsien assignert) fra 20/1 til 6/3 1728 samme Lossius Høistbydende paa Landre i Reven Otting for 83-0-24, men da Pengerne ikke tidsnok erlagdes til Stiftsamtstuen, afholdtes ny Auktion hvor Foged Eeg blev Gaarden tilslagen.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 

Erich Leganger
Andreas Heiberg
Jacob Lund
Otho Jacobson Friis
Inger Margretha Michelsdttr. Greve
Johanna Jacobsdatter Friis
Børge Eeg
Morten Helm
Ludvig Iversen Munthe
Johan Hysing
Hans Edvadsen Mejer
Margrethe Peders Datter 
Michel Hansen Greve
Steen Meldal
Bastian Erichsen
Jacob Friis
Anna Catharina Mejer

A.T.H.E.S.D. Ao. 1652
H.O.J.F.I.M.G. 
I.M     E.G     T.L.S.A.C.D
I.M.A.P.D
M.R.S.H., M.L.D.B
C.F.
Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter 
J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 var underskrevne Hr. Erich Leganger Sognepræst til Vedø Gjeld, Hr. Andreas Heiberg Sognepræst til Grytten, Hr. Jacob Lund Sognepræst til Agerø forsamlede paa Gaarden Waage for at skifte efter forrige Capelan til Vedø Kald sal. Hr. Otho Jacobson Friis mellem hans efterl. Enke Madame Inger Margretha Michelsdttr. Greve paa den ene og den sal. Mands Søster Madame Johanna Jacobsdatter Friis som eneste Arving paa den anden Side.
Enkens antagne Lagværge Foged over Romsdals Fogderi Sr. Børge Eeg var tilstede, og Søsterens Mand Mons. Morten Helm og personlig nærværende ~ Vurderingsmænd Tolderen Ludvig Iversen Munthe og Klokkeren paa Molde Johan Hysing.
Registreret Guld: 2 par amelerede Krage Næbber, hvorom Enken og Arvingen saaledes bleve forenede at hver af dem beholder et par uden videre Vurdering. 1 Guldknap at bruges udj en Skjorte for 2 Rdlr.
Sølv: 1 Sølvkande vejer 81 Lod, inskr. A.T.H.E.S.D. Ao. 1652 a 2 ort = 40 - 2; 6 Sølvskeder inskr. H.O.J.F.I.M.G.  v. 16 Lod a 2 ort = 8 - 1; 3 do, den ene I.M. i et Træch, den anden E.G., den tredje T.L.S.A.C.D. .tils. 9 Lod a 2 ort - 4 - 2; 2de do, den ene inskr.  I.M.A.P.D. - den 2. M.R.S.H., M.L.D.B. vejer tils. 6 Lod a 2 ort. - 3-; 1 Sølvbolle ins. C.F. vejer 5 Lod 3 qn. - a 2 ort :- 2-3-12; i lidet Sølvbæger forgylt ins. under Bonden Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter v. 5 L. 3 qv. a 2 ort - 2-3-12; Den sal. Mands Stock beslagen med Sølf for 1-3;
Tin merket J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.
Registreret en Kiste med Michel Hansen Greves Navn paa.
Den sal. Mands efterladte Gaard Waage, skyld 4 1/2 wog fiskes leje med sine paastaaende Huser, hvorudj findes 4 Jern kakelofne, samt en  nedmuret Bryggepande, med videre Tilbehør mur- og nagelfast, som det nu befindes, tilsammen vurderet for - 250 Rdlr.
Gaardens Aufling for dette Aar er taxeret til 80 Tdr. Hafre og 16 Tdr. Biug, naar Tienden og Vinterfoder afkortes, saa og 5 tdr. Havre laant hos Prousten, kommer igjen til Deling Hafre 47 tdr a 1 Rdlr - er  47 og Biug 11 1/2 td. a 7 ort er 20 - 0 - 12;
Lieutenant Steen Meldal havde 2/9 1728 laant af Afdøde 80 rdlr. Courant Mynt samt tilstod videre at være ham samme Dag neml. 2/3 1728 og af den sal. Mand betroed 100 Rdlr. in species og danske Croners Mynt, med de forord at efterdi de samme benævnte 100 Rdlr. var hans Kjære Hustru Madme nu Enckens forhen af ham givne Gave, og i saa maader hende tilhørende, de da igjen skulde leveres udj samme Mynt, hvor til og Lieutenanten obligerede sig, hvortil Arvingen Mons. Morten Helm paa sin Hustrus Vegne svarede, at han refererer sig til det som er lovformelig.
- Sognepresten Hr. Erich Leganger anfører Capellanens Løn med egen fløtning for det sidste halve Aar og skal i Boen af ham tilstaaes - 47 Rd. 2 ort.
- Fogd Sr. Børge Eeg fordrer de øvrige kongl. Skatter af Gaarden Vaage for 1728 naar for Gaardens formelte Frihed er afdraget 8 Rd. 2 ort 16 sk. -------- 3 - - 13; ligesaa fordrer Fogden allernaadigst paabudte Brandstyr  indeværende Aar - 9 Rdlr; Fogden paastaar og at den sal. Mand var ham skyldig Penge 12 Rdlr, som ræstedepaa det Udlæg Fogden havde gjort udj Canceliet, for den kongl. allernaadigste Confirmation til Capelens Tjeneste.
- Bastian Erichsen paa Molde fordrer 8 Rdlr. for en ny Kakelovn, som findes hos Mons. Jacob Friis paa Molde; Jacob Friis fordrede i Boet efter special Regning - 40 Rd. 2 ort.
Boets Midler 1064 Rd 3 ort; Gjeld etc. 760 - 3 - 15; til Deling 383 Rd. 3 ort 9 sk. - deraf Encken151- 3 - 16 1/2; Søsteren ligemeget.
- Udi Gaarden Waage udlagdes Madmsel Anna Catharina Mejer 98 Rd. 7 1/2 sk. og 2/Enken sin Arvelod 151 Rdlr 3 ort 16 1/2 sk.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1731 16/3

Madtz Rubberson Bradtzer
Anna Iversdatter Blix
Fogden Eeg
Jacob J. Schultz.

Veø Kirkebog 1731 16/3 i Vestnæs Kirke copul. Madtz Rubberson Bradtzer og Anna Iversdatter Blix. Sp. Fogden Eeg, Jacob J. Schultz.

KIlde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 82 Gjermenes 12/1 1736

Børge Eeg
Christopher Lossius

Romsdals Pantebog 2 p. 82 Gjermenes 12/1 1736 transporterer og overdrager Foged Børge Eeg til velb. Capitaine Christopher Lossius den ham paa kgl. Auction 12/1 1729 tilslagne Gaard Landre i Rødven Ott. skyld 1 vog 2 pund med bøxel. med samme Ret som den mig af hans kgl. Majst. allernaad er skjødet dat. Fredrberg Slot 10/12 1732.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1737 18/1

Foged Eeg
Frue sal, Mustis

Veø Kirkebog 1737 18/1 i Vestnes Kirke døbt Foged Eegs Søn - blandt Fadderne Frue sal, Mustis.

KIlde: Collin

Romsdals Pantb. 2 p. 86 : Gjermenæs 5/6 1737

Niels Christoffersen Lossius
Børge Eeg

Romsdals Pantb. 2 p. 86 : Gjermenæs 5/6 1737 pantsætter Niels Christoffersen Lossius for af Foged Børge Eeg laante 99 1/2 Rd. hvad han eier og eiende vorder - og i Tilfælde ikke Indfrielse underskriffer gj mig uden Exeption den Civile Ret.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1738 29/1

Dorthea Must
Foged Eeg
Madz

Veø Kirkebog 1738 29/1 Dorthea Must fadder i Bulsøe Kirke  til Foged Eegs Søn Madz.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1739 26/11

Lars Leganger
Anna
Else Catharina Munch
Anna Cathrine Mejer
Anna Engelhart
Børge Eeg

Veø Kirkebog 1739 26/11 døbt i Vedø Kirke Hr. Lars Legangers Datter Anna. Faddere Moder ( Else Catharina Munch), Jomfru Anna Cathrine Mejer, Anna Engelhart, Egs,  Fogden Børge Eeg.

KIlde: Collin

Molde Pantebog 2 p. 159 : Vaage 31/12 1739

Inger Margrethe sal. Hr. Othe Friises
Børge Eeg

Molde Pantebog 2 p. 159 : Vaage 31/12 1739 pantsætter Inger Margrethe sal. Hr. Othe Friises til Foged Børge Eeg for forstrakte 90 Rd. sin paaboende Gaard  Vaage udj Volds Ott.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebof 1 p. 166 : Gjermænæ 14/11 1740

Hans Molde
Børge Eeg

Romsdals Pantebof 1 p. 166 : Gjermænæ 14/11 1740 Tilstaaer undertegnede Hans Molde at have laant af Foged Børge Eeg 50 Rdlr. - til sine Studeringers fortsættelse udj Kjøbenhavn. Jeg som en fattig Karl haver udj for hærværende Tid Intet til Forsikring at sætte, men forbinder mig, saa snart Gud vil hjælpe mig til nogen fortjeneste og leve Middel  skadesløn at betale samme Summa - og antager han eftertidig Fanne Otting Ting for sit Verneting.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 183 : Ræven 10/3 1742

Helveg sal. Lossius
Børge Eeg
Capitaine Lossius

Romsdals Pantebog 2 p. 183 : Ræven 10/3 1742 pantsætter Helveg sal. Lossius til Foged Børge Eeg for laante 44 Rdlr sin Eiendoms gaard Ræven i Ræven Otting - ombedet sin k. Søn Capitaine Lossius at medunderskrive.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Rødven 1/2 1745

Helveg sal. Lossius
Christopher Lossius
Niels Lossius
Børge Eeg

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Rødven 1/2 1745 sælger Helveg sal. Lossius til sin Kkære Søn Christopher Lossius Premierlietnt. Gaarden Rødven i Rødven Ott. skyld 2 pund 12 mrk. med Bøxel og Herlighed - og Bøxelraadighed over 2 pund mere med alle paastaaende Vaanehus og Bygning - ligeledes med samme Condition Gaarden Hammervold etc. for 300 Rdlr..
Medunderskrevet til Vitterlighed af hendes Søn Capitaine Niels Lossius og Foged Børge Eeg.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 3 p. 16 : Rødven 25/7 1747

C. Lossius
Børge Eeg

Romsdals Pantebog 3 p. 16 : Rødven 25/7 1747 pantsætter C. Lossius for af sin kjære Svigerfader Foged Børge Eeg laante 200 Rdlr. alle sine faste og løse Eiendele.

Kilde: Collin

1748

Børge Eeg
Gjertrud Dortea Tybring

I 1748 holdtes Skifte efter hans (Børge Eegs) anden (Gjertrud Dortea Tybring) hustru. Der var da 6 Børn i Live foruden Datteren af 1ste Ægteskab.
Boet udgjorde 7125 Rdl., 1 Ort og 5 Skilling.

Kilde:  Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. Olafsen

Molde Skifteprt. 7 p. 494 : 1748 14/5

Børge Eeg
Gjertrud Dorothea Tybring
Jørgen O. Mejer

Molde Skifteprt. 7 p. 494 : 1748 14/5 Skifte paa Gjermenes efter Foged Børge Eegs Hustru Gjertrud Dorothea Tybring, hvor registreredes 10 Sølvskeer staar paa Jørgen O. Mejer v. 29  Lod a 2 ort = 14-2-0.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 p. 502 - 1748 15/5

Børge Eeg
Hans Holtermand

Romsdal Skifteprt. 7 p. 502 - 1748 15/5 Skifte paa Gjermenes i Vesnæs Otting efter Foged Børge Eegs Hustru hvor Boet førtes til Indtægt: "Hr. Commercieraad Hans Holtermand Panteobligation er 19/3 1748 - 1000 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 70 : Under Dato Molde 25/11 1754

P. Jalles
Børge Eeg
Peder Hagerup

Molde Skjøde og Pantebog I p. 70 : Under Dato Molde 25/11 1754 kjendes gj undertegnede (Byfoged P. Jalles) og hermed vitterliggjør at min Kjære Værfader Velædle og velbyrdige Hr. Cammerraad Børge Eeg haver laant og betroet mig 420 Rdlr. hvilken Capital han paa Skiftet efter min Formand afg. Peder Hagerup kommer tilgode efter den udstedte Lodseddel formeld og da bemelte afg. Peder Hagerup og min Kone udj hendes Enkestand samme Capital har havt Rentefrie, har min K. Værfader ligeledes forundt mid Capitalen foruden Renters Svarelse - pantsætter min iboende og tilhørende her paa Molde med tilhørende Søhuse og underliggende frie Eiendomsgrund samt øvrige mine Eiendele - aflæst 5/8 1765.

kilde: Collin

14de Novbr. 1764

Børge Eeg
Ulrikke Antonette
Riborg 

Den 14de Novbr. 1764 holdtes Skifte efter Fogden Børge Eeg. Det var da 2 Børn døde med Børn efter sig og 6 i Live, Ulrikke Antonette og Riborg var døde.
   Børge Eeg var en meget dygtig og høit anseet Embedsmand. Han var, som det vil sees af Skiftet, en meget rig Mand efter Datids Forhold. Gjermanes lod han bebygge standsmæssig som en Storgaard efter dansk Mønster, med et indelukket Gaardsrum og Bygninger paa alle 4 Sider. Ved Porten var det opreist en Ryterstatue som efter sigende skulde forestille Kong Gjermund. (se s. Brovold Vestnes s. 148)
   Han var en meget interesseret og dygtig Gaardbruger, som drev Gaarden op til et Mønsterbrug og Gjermanes var kanskje under ham den største og best drevne Gaard i Amtet.

Kilde:  Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. Olafsen