Jacob

Andreas

Eeg

Født: 1716
Foreldre Børge Jacobsen Eeg og Anna Catharina Schultz

Gift 1738 Elisabeth Eriksdatter Leganger
a. Anna Sylvia 
b. Børge
c.  Erik
d. Anna Katarina
e. Drude Kristine
f.  John Ramsay døpt 03.10.1750
g. Martinette
h. Karen Elisabeth
i.  Lars Barhow
j.  Gjertrud Dortea
k. Jacob Andreas

Død 1787

Han var først kjøpmann på Molde og overtok embedet som fogd i 1748 og hadde stillingen til sin død i 1787.

Jacob Andreas, foged i Romsdals fogderi i hans fars kammerraad Børge Eegs sted 24 mars 1750. Konf. 27 mai 1766.  

Jakob Andreas Eeg
Elisabeth Leganger
Erik Leganger
Anna Sylvia
Anna Sylvia Eeg
Kjøbm. O.I en Englænder
Børge
Riborg Schultz
Jørgen Schultz
Johanna Krantz Eeg.
Erik
Magdalena Kvist
Anna Katarina
Drude Kristine
John Ramsay
Martinette
Jacob Schultz
Karen Elisabeth
Lars Barkow 
Riborg Kristine Schultz
Gjertrud Dortea
Jakob Andreas Eeg var allerede en Mand i fremrykket Alder ved Faderens Død. Han havde i Nogle Aar været Forretningsmand paa Molde, men var vendt tilbake til Gjermanes, hvor vi i 1738 finder ham benævnt adjungeret Foged. I virkeligheden er det nu ham som væsentlig bestyrer Fogedembedet. omendskjønt Faderen endnu bestyrer kontoret og i Navnet var Foged til sin Død.
   Jacob Andreas synes ikke at have nydt nogen videnskabelig Uddannelse; han havde vel faaet sin væsentligste Uddannelse hos Faderen og var i Lighed med denne en dygtig øg høit anseet Embedsmand.
   Efter Faderens Død fik han Embedet efter ham og indehavde det til sin Død i 1786.Han var gift med Elisabeth Leganger i 1738, Datter af Sogneprest Erik Leganger paa Veøy og H. Anna Sylvia Eeg. Han døde i 1740 og hans Hustru 1748 begge nedsatter i Veøy Kirke.
Jacob Andreas Eeg og  Elisabeth Leganger havde følgende Børn:
1. Anna Sylvia f. 1739 g.m. Kjøbm. O.I en Englænder.
2. Børge f. 1740 g. m. sin kusine Riborg Schultz, Datter af Kapt. Jørgen Schultz og Johanna Krantz Eeg.
3. Erik f. 1741 g. m. Magdalena Kvist, konsul i Nizza død 1813 i Kjøbenhavn.
4. Anna Katarina f. 1744 ug.
5. Drude Kristine f. 1750 ug.
6. John Ramsay f. 1751?
7. Martinette f. 1753 g. m. Foged Jacob Schultz paa Toten.
8. Karen Elisabeth f. ? ug.
9. Lars Barkow f. 1755 g.m. Riborg Kristine Schultz, kst. Foged en Tid, fjernet 1788.
10. Gjertrud Dortea f. 1744 ug.
   Af Døtrene sees Karen Elisabet 38 Aar, Anna Katarina 59 Aar og Gjertrud Dortea 55 Aar, alle ugifte, at have boet paa Ytre Remmem i 1801. Gaarden havde tilhørt deres Fader og havde været Underbrug under Gjermanes.
   Som Faderen var ogsaa Jacob Andreas Eeg en interesseret Gaardbruker. Herom skal jeg anføre hvad G. Schøning skriver i sin Reisebeskrivelse (1ste B. S. 164): Gjermenes eller rettere Gjermundnes, hvor bemeldte Foged boer, har uden Tvivl tilforn været en meget anseelig Gaard og et Konge-Sæde. Den er endnu en av de største og bedste Gaarde i Romsdalen, paa hvis Dyrkelse nysnævnte Foged har anvendt megen Flid og Bekostning. Der er en Frugt- og Blomster- og en Kjøkenhave. Her vokser Aprikoser, men som sjelden bliver ret Modne (dette skede dog i 1773, da de blev temmelig modne), Keiserinder, Pergamotter og andre Slags Pærer, her vokser ligeledes Kaviller og en Hob andre Æbler, dessuden Rund Kirsebær, Mai-Kirsebær, hvite og sorte spanske Kirsebær etc. En skjøn Hæk saa jeg her af Hassel-Træer. Lystkvartererne i Blomsterhaven var omsatte med Buskbom og Navnetræk var gjort deraf. Der stod og tvende runde Kugler og andre smaa Træer af samme. Man har her frembragt Meloner, som har veiet 8 Mark eller 4 Pund. Fogden Eeg har holdt Gartnere og derved bragt det her saa vidt. Nu bruger han dertil en Bondekarl, som han af hine har ladet oplære. Fogden har ellers i andre Maader meget forbedret sin Gaard. Han kan paa den ny holde 10-12 Heste, 50 Melkekjør og derover, saa 30 Td. og høste derefter 200 til 250 Td..
....
Holzførster Schnitler har leveret en kort beskrivelse af de 3 nordligste Prestegjelde i Romsdals Provsti. Her skriver han om Fogden Jakob Andreas, at han var en af sin Tids bedste Jorddyrkere i Romsdalen, der fremfor mange andre Landmænd har anvendt betydelig paa Gaarden og den nærliggende Avlsgaard Remmem.

Kilde:  Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. Olafsen

Den 18. Novbr. 1728

Anna Catharina Eeg
Jacob Andreas
Anna Kristina
Ulrikke Antoinette
Fredrikke Lovise,

Den 18. Novbr. 1728 holdtes Skifte efter Fru Anna Katarina Eeg. Der levede da 4 Børn efter hende: Jacob Andreas, Anna Kristina, Ulrikke Antoinette og Fredrikke Lovise,
Det var et umaadelig rigt Bo. I kontante Penge fandtes det 1000 Rdlr. Af Guld og Sølvgjenstande nævnes: 1 Guld Armbaand, 1 Do. med Diamanter, 1 Guldkjæde, 1 Do., 1 Guldsmykke, 2 Guld Braceletter, Myntet Guld 50 Rdl., 7 Sølvkander, flere Sølvskaaler, 1 Tekande, flere Øser, 32 Sølvskeer m.m. Af Kreaturer opføres 8 Heste, 37 Storfee, 2 Okser, 6 Kalver. Af Jordegods opregnes 14 Garde, deraf Germanes, Sætre, Søraas o.s.v.

Kilde:  Årsskrift for Romsdal Sogelag 1923. Gjermanes og Fogderne i Romsdalen av O. Olafsen

Veø Kirkebog 1738 2/9

Jacob Lund
Jacob Andreas Eeg
Elisabeth Leganger

Veø Kirkebog 1738 2/9 copuleret i Vedø kirke af Hr. Jacob Lund - Jacob Andreas Eeg, Elisabeth Leganger.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 23/8 

Lorentz Angell
Maria Must
L. Leganger
Hans Holst
J. A. Eeg

Veø Kirkebog 1740 23/8 af Sr. L. Leganger copuleret Lorenz Angell og Maria Must. Sp. Hans Holst, J. A. Eeg.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 dom sept

Else Hr. Larsis
Jacob Andreas Eeg

Veø Kirkebog 1740 dom sept : Else Hr. Larsis fadder i Vedø kirke til Jacob Andreas Eegs Son

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 dom sept.

Frederica Munch
Marina Munch
Jacob Andreas Eeg

Veø Kirkebog 1740 dom Sept. i Vedø Kirke : Frederica og Marina Munch Faddere i Vedø kirke til Jacob Andreas Eegs Søn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1743 12/6

Isaach Wilhelm Castberg
Anna Christina Leganger
Hans Holst
Jacob Andreas Eeg.

Veø Kirkebog 1743 12/6 copuleret udj Stensaaen efter kongl. Bevilling Hr. Isaach Wilhelm Castberg med sin Brud Jomfru Anna Christina Leganger - sponses Seigr. Hans Holst og Monsr. Jacob Andreas Eeg.

Kilde: Collin

Romsdal Panteb. 2 p. 207 Molde 18/7 1744

William Allan (Ahlandt)
Cancelliraad Holst
Jacob Andreas Eeg

God Intent
Concordia

Romsdal Panteb. 2 p. 207 Molde 18/7 1744 selger William Allan (Ahlandt) til Cancelliraad Holst og Msr. Jacob Andreas Eeg - til hver af dem 1/3 tilsammen 2/3 parter udj mit førende Skib tilforn kaldet God Intent, nu Concordia kaldet, - saavel hvad skibet angaar, som alt paa Skibets befindende Unnretniung. Selgeren underskrevet Willm. Allan.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1748 5/10

Captaine Ekklev
Niels Møller
Karen Fredrichsdatter Fabek
Jacob Andreas Eeg
Morten Jacob Schultz

Veø Kirkebog 1748 5/10 Trolovet paa Gjermenes Captain des Armes ved Hr. Captaine Ekklevs Compagnie Mons. Niels Møller med sin Fæstemøe Demoiselle Karen Fredrichsdatter Fabek: Sp. Mons. Jacob Andreas Eeg, Monsr. Morten Jacob Schultz.

Kilde: Collin

1749

William Allan
Holst
J. A. Eeg
Peder Bang

Good intent
Condordia


I 1749 solgte William Allan  "Good intent"  til Holst og J. A. Eeg. I Molde bys historie står det at Peder Bang overtok "Condordia" etter Allan dette året. 

de Seve: Molde bys historie Bd. 1

 

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 7: Under Dato Molde 3/9 1749

Peder Larsen Kronborg
Jacob Andreas Eeg
Severin Løege
Johan Lubes
Johan Løche
Johan Skanke
Johan Lossius
Elisabeth
Jens Lossius
N. Lossius
C. Lossius

Molde Skjøde og Pantebog 1 p. 7: Under Dato Molde 3/9 1749 har Peder Larsen Kronborg (ogsaa skrevet Cronborg) af Sr. Jacob Andreas Eeg til sit Hus og Grund kjøb for aarlig Rente 5 % laant 300 Rd. - og derfor pantsat til denne mit Hus og Grund med alt hvad derudj nagelfast befindes intet undtagen som er beliggende paa Molde mellem Severin Løeges tilhørende Hus paa Søndre og Johan Lubes paa nordre Side samt alt andet løst og fast som han var eiende - Underskrevet til Vitterlighed af Johan Løche og Johan Skanke. : aflyst 10/7 1754. 
N. Lossius og O. Lossius desuden Cautionerede for Beløbet, hvilken Caution er aflæst 10/6 1754.
Cfr. Johan Lossius Panteobligation til Foged Eeg 1751. Kronborgs Enke Elisabeth gift 2/m Jens Lossius.

Kilde: Collin

 
Molde Skjøde og Pantbog I p. 9 : Under Dato Molde 16/1 1750

Gerhard Kloppenborg
Jacob Andreas Eeg

Molde Skjøde og Pantbog I p. 9 : Under Dato Molde 16/1 1750 har Gerhard Kloppenborg - for af Monsr. Jacob Andreas Eeg  bekomme 1500 Rdlr. dansk Courant - pantsat alle sine Huse paa Molde og udj Boe tilligemed alle mine faste og løse Eiendele. - Aflæst 29/11 1756, da den var betalt.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 10 : under Dato Molde 31/1 1750

Carl Walle 
Jacob Andreas Eeg

Molde Skjøde og Pantebog I p. 10 : Carl Walle under Dato Molde 31/1 1750 pantsat til Jacob Andreas Eeg sin iboende Gaard. 2' Prioritet for laante 70 Rdlr, aflæst 11/8 1755.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1750 3/10

Hans Hagerup
Jac. Andr. Eeg
John Ramsay

Veø Kirkebog 1750 3/10  Hr. Amtmand Hans Hagerup Fadder i Vestnes Kirke til Fogden Jac. Andr. Eegs Søn : John Ramsay.

Kilde: Collin

Romsdals Executionsprt. 1 p.55 1752 31/1 

Foged Eeg
Jan von de Velde
Dideric Conrad Baleur
Msr, Ramsay
Bastian Erichsen
Knud Hermansen

Dronning Lovise

Romsdals Executionsprt. 1 p.55 1752 31/1 tilkom mig (Foged Eeg) Obristelieutent. Jan von de Veldes Rekvisition saaly. " Da det har behaget den Kgl. Ober Høiret udsteden den 20 Decmbr a:pr. udj Sagen mellem mig og den bekjendte  at underkjende den af deres Velstehed over beml. Baleurs førende Skib og Ladning den 20 Juni 1750 og paa hans Person den 22de  just forkyndede og foranstaltedes Arrest, samt i den Henssende paalagt mig anseelige daglige Omkostninger fra 23de Juli s. A. og til Arrestens lovlige Ophævelse, saa maatte det behage Msr. Fogedt paa Embedets Vegne, og for at menagere mig for videre unødige Udgifter  i dette fald uopholdelig at relaxere fornte gjorte Arrest paa fornte  Baleurs Person, Skib og Ladning, og det paa saa lovlig Maade som muligt er og ske kand, dog med Reservation af alle lovlig Beneficius og min rætmessige Paaanche over de ergangne Domme - Saadan Deres Forretning maatte mod lovlig Betaling tilstilles mine Venner Msr, Ramsay et Compagnie i Christiansund, fra hvilke jeg forventer mig Forretningen med udskikkede Budskab tilstillet. Jeg med egard er og forbliver velædle Hr. Fogeds tjenstskyldige Tjener.
            Bergen 12te January 1752              Jan von der Velde
   I anledning af anførte Hr, Obristelieutnt. forlangende loed gj min fuldmægtig Bastian Erichsen straxen henfare til Christiansund for at relaxere Arresten paa Baleurs Sib og Ladning samt Person - Den 8 Febr. er og samme fuldbyrdet, da forbemeldte min fuldmægtig begav sig hen til skibet Dronning Lovise, og siden til Skipperen af samme Skib Knud Hermansen og tilkjendegav at den af mig paa Skib og Ladning gjorte Arrest i alle maader var og blev ophævet - Samme Dag d. 3de Febr. blev udj Hans Langes Hus hvor Diderich Conrad Baleur sidst haver logeret, tilkjendegivet at den arrest, som af 22de Juni 1750 pa hans Person var lagt hermed blev relaxeret, I øvrigt reserveredes Hr. Obritelieutnten at lovlig Paaanche over de ergangne Domme etc ,,       Gjermenes d. 8 February 1752

Kilde: collin

1752 3/2

Jacob Eeg
Bastian Erichsen
Baleur

1752 3/2 var Fogd Jacob Eegs Fuldmægtig Bastian Erichsen i Christiansund .... Ophævelse af Arrest paa Baleur. Se Baleur.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 156 1752 23/4

 

Even Fredriksen
Hr. Høyer
Hr. Thurman
Kjelstrup
Femer
Aschenberg
Frederich Pedersen
Malena Fredriksdttr
Fogden Eeg

Molde Skifteprt. 1 p. 156  1752 23/4 indfandt gj mig udj afd. Told Inspecteur Even Friderichsens Logement paa Toldboden for at forsegle og optegne hvad han sig kan have efterladt, da samme Tid var nærværende Hr. Tolder Høyer, Hr. Controllør Thurman, Toldbetjentene Msr. Kielstrup, Femer og Aschenbergl da et lidet Skrin den Afdøde var tilhørende blev forseglet hvori blev nedlagt hvad den Afdøde sig var tilhørende det øvrige spm bestod alene af Gangklæder blev tilligemed Skrinet paa et kammer paa Toldboden hensat til Bevaring. Udj Penge blev funden en Guinll, 85 i reduceret Myndt, og 23 sk. i Toeskilling Stykker, hvilke Penger Hr. Tolder Høyer til Begravelsen blev leveret en Piske Paruque og et hvit Tørklede blev udldeveret til Begravelsen. - Dermed henstod det til den paafølgende 29 May da 3 af afg. Inspecteur Friderichsens Arvinger fra Rennebu anmeldte sig og registreredes hans Eiendele
1 pr. røde Plydses Buxer - 2 ort; 1 gl. Calemanches Sloprock - 1 - ; 1 rød Sartont Kjole 1 - 2; 1 Skindpels - 1-8 sk.; 1 pr. SkindStøvlrer - 1; 1 pr. gl. Læders Do. - 1 - 8; 2 pr. hvite uldne Strømper a 16 sk. - 1-8sk;  1 rød Klædes Reisekjole med Forvest udj - 16; 1 pr. brune Klædes vanter - 16 sk.; 1 gl. fløiels cacher - 8 sk.; 1 bedre do. - 16 sk.; 1 ulden Nathue 12 sk.; 1 Sølvkaarde med Lædergeheng - 16 - ; 1 Sølvbeslagent Spanskrør - 3 -; 1 Sølv Lomme Urværk med Staalkjede - 12 - ; 1 pr. uldne Vanter - 4 sk.; 8 Manchet Skjorter - 8 - ; 6 Bind - 1 -; 1 hvid Nathue - 16 sk. 3 Natskjorter - 2;  1 - 2;  1 norsk Lovbog - 1 - ; 1 Regnebog - - 12; 1 Kam . 4; 1 Papirsax 12 sk.; 1 Ragekniv 12 sk.; 1 sort fløiels Halsdug - 2; 1 Glækhorn og Sandhus - 12; 1 pr. sorte Tøfler - 4; 2 Folde Kniver - 10; 1 Staalsignet - 2; 1 pr. Metalspænder - 10 sk.; 3 Metalknapper - 4; 1 Ildjern - 2; 1 blaat og hvidt Tørklæde. - 8; 1 rødt malet Skrin med Laas 4 Bontelljer udj - 1; 1 røg Klædes Klædningbestaaende af Kjole, Væst og Buxer 16 - ;1 Hat - 1 - ; 1 Paruque 1-8; 1 pr nye Skoe 2 - 16; 1 pr, Metal Spænder - 8 sk.; 1 pr. sorte Silkestrømper - 1 - ;.1 pr. uldne do. - 12; 1 Dæcken - 2 - ;taxeret tilsammen for Rd. 65 - 2 - 14 sk.
Den 25/9 anmelte sig atter to af Arvingerne Frederich Pedersen og Malena Fedriksdttr.
Boets Mkidler udbrakte ved Auktion gtil 79 - 2 - 19;
7 Regninger over Begravelsesbetalingen er anført "leiet 2 Mand til Fogden Eeg paa Gjermenes at afhente Nøgelen til hans Værelse i Toldbodgaarden for derudi at legge den Afdødes Liig - 24 sk.
Afg. Inspektør Fredrichsons.til ultimo Marti forfaldne første Kvartal af indeværende Aars Gage - 37 - 48;;
Hans Gage fra ultimo Martii til den 23 April da han døde som er 23 Dage.  9 - 56.
Skiftet er ikke afsluttet.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 83 : 1752 24/4

Morten Lyng
Fogden Eeg
William Frimand

Molde Skifteprt. 1 p. 83 : 1752 24/4 Skifte efter sal. Morten Lyng - hvis Enke i Begjær med Stervboet havde betalt: Til Fogden Eeg for Tiende Fisk - 18 Rd og Hr. William Frimand 66 - 2 - 16.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1752 Festo Visit. Maria 

Hr. Wiingaard
Nils Lossius
Børge Jacob
Elisabeth Eeg
Anna Margaretha Schielderup
Petter Stephan Schielderup
Fredrik Wisløf
Jacob Andreas Eeg

Veø Kirkebog 1752 Festo Visit. Maria (1/7) døbt i Molde Kirke af Hr. Wiingaard Hr. Capitaine Nils Lossii Søn Børge Jacob - sp. Madme Elisabeth Eeg Demselle Anna Margaretha Schielderup, Hr. Capitainre Petter Stephan Schielderup, Hr. Lieutnt. Fredrik Wisløf og Hr. Foged Jacob Andreas Eeg.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1753 Festo visitat Maria

Else Catharina Munch
Foged Eeg

Veø Kirkebog 1753 Festo visitat Maria i Vestnes Kirke Demselle Else Catharina Munch fadder til Foged Eegs Barn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1753 Festo visit.  Maria

Jacob Andreas Eeg
Maren Lossius
Anna Bolette Friis
Christen Friis

Veø Kirkebog 1753 Fest ....... Maria i Vesnæs Kirke døbt Foged Jacob Andreas Eegs Datter - blandt Fadderne Frue Lieut. Maren Lossius,  Dems. Anna Bolette Friis, Mons. Christen Friis.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 69 : Under Dato Molde 16/9 1754

Ludvig M. Lem
J. A. Eeg

Molde Skjøde og Pantebog I p. 69 : Under Dato Molde 16/9 1754 har Ludvig M. Lem til Foged J. A. Eeg for skyldige 700 Rdlr. pantsat "min paa Molde staaende Gaard saavel som mine ejende Huser i Boe samt andre faste og og løse Eiendele". - Udgaar ifølge Lov af 19/8 1845.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 92 : Under Dato Molde 18/1 1757

Lars Aschenberg
Foged Eeg

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 92 : Under Dato Molde 18/1 1757 har Lars Aschenberg for til Foged Eeg skyldte 100 Rdr pantsat med første Prioritet mit Søhus paa Molde og mine Huse og Grund i Boe Fiskevær.

Kilde: Collin

1758 24/2 

Erik Andersen
Anders Olsen
Jacob A. Eeg
Inger Anna Andersdatter
Birthe Andersdatter
Jørgen Rennie
Karen LInd Leganger

Erik Andersen - Søn af Kjøbmand paa Molde Anders Olsen - efter ham Skifte 1758 24/2 - hans formynder blev Foged Jacob A. Eeg. Han havde søstrene 1) Inger Anna Andersdatter - og 2) Birthe gift med Jørgen Rennie: Anders Olsens sidste Hustru var Karen LInd Leganger.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 222 : 1758 24/2

Anders Olsen
Gerhard Kloppenborg
Foged Eeg

Molde Skifteprt. 1 p. 222 : Sr. Anders Olsens Bo paa Molde - begyndt 1758 24/2 eiede "1 Gaard her paa Molde med tilhørende Søbod og Brygge uden Grund forhen beboet af Sr. Gerhard Kloppenborg - Tax. for 500 Rd. -og fordrer Foged Eeg i Regning dat. Gjermenes 18/11 1758 : "1757 i Juni sluttet Kjøb om Kloppenborgs Gaard hvorfor mig skulde betales 700 Rd. - og kom han nu tilgode 404 Rd. 1 ort.

Kilde: Collin

1758 24/2 

Erik Andersen
Anders Olsen
Jacob A. Eeg
Inger Anna Andersdatter
Birthe Andersdatter
Jørgen Rennie
Karen LInd Leganger

Erik Andersen - Søn af Kjøbmand paa Molde Anders Olsen - efter ham Skifte 1758 24/2 - hans formynder blev Foged Jacob A. Eeg. Han havde søstrene 1) Inger Anna Andersdatter - og 2) Birthe gift med Jørgen Rennie: Anders Olsens sidste Hustru var Karen LInd Leganger.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. I p. 69 : 1759 31/5

Johan Friman Astrup
Jacob Andreas Eeg

Romsdal Skifteprt. I p. 69 : 1759 31/5 har Johan Friman Astrup forrettet en Executionsforretning paa Bergsgjerde i Fanne Otting paa sin Principal Foged Jacob Andreas Eegs Vegne; ligesaa 1761 10/7.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1762 dom 1 p. Epiph

Erich
Johan Friman Astrup
Jac. And. Eeg
Beret Ingelsdatter Helleland

Veø Kirkebog 1762 dom 1 p. Epiph døbt i Tresfjord Kirke uægte Barn - Erich. Fader til dette Barn blev angivet at være en Skriverkarl ved Navn Johan Friman Astrup, som i en 2 til 3 Aars Tid kondisionerede hos Hr. Foged Jac. And. Eeg paa Gjermenæs, men sidstafvigte Sommer quitterede derfara. Moderen Beret Ingelsdatter Helleland, som ogsaa tjente i samme Hus. - Hun skal være uegte og 30 Aar gl. har enda formedelst grov Vankundighed ikke været til Confirmation, har for nogle Aar siden begaaet 2 andre Leiermaal, saa at dette nu er hendes 3. Leiermaal. Hun var nu atter den sidste hele Sommer prepareret til Confirmation, var ogsaa med megen Møje nu bleven bragt til  nogen liden Kundskab af det allerenfoldigste i Christendommens Sag og altsaa tillige med den anden ungdom skulde have været til Confirmation Dom 23 a. Trint næstafvigte  Høst. Men da mig 3 Dage forud af andre blev berettet at hun atter havde lagt sig hen i Horeri og derefter den 3die Gang nu var Frugtsommelig, det hun ogsaa samme Morgen som konfirmationen blev holden, maatte tilstaa. - kunde hun ikke admitteres til Confirmation.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 : Under Dato Molde 23/8 1765

Gotlieb Fredrik Lange
Jacob Andr. Eeg

Molde Skjøde og Pantebog I p. 165 : Under Dato Molde 23/8 1765 har Gotlieb Fredrik Lange for af Foged Jacob Andr. Eeg laante 450 Rdlr. - pantsat sine  nu tilforhandlede Grunde udj Brendslen i Boe fiskevær med alle derpaa staaende og for Ettertiden oppsættende Huse - saavel Vaanehuser som Søbrygger og dertil høvende Huse og det med 1ste  Prioritet Ret ligeledes alle mine Baade med Søredskab af alle Sorter - Til ydermere Forsikring pantsettes gj med 2. Prioritets Ret mine faste og løse Eiendele af hvad Navn Nævnes kan. - Aflæst 2/12 1776.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 937 : 1779 6/6

Malena Lyng
Ludvig Lem
Maren Testman Bredal
Capt. Lossius
Johanne Elisabeth Bredal
Thomas Hamond
Ludvig Andreas Lem
Ole Torvig
Foged Eeg
Jon Bech
Maren sal. Capt. Lossii
Johannes Thim Bamberg
Christopher Lem
Hans Friis Lem
Andreas Eriksen Bredal
Aage Hansen Lund

Molde Skifteprt. 1 p. 937 : 1779 6/6 blev i Boe Fiskevær holdt registrering efter afg. Madame Malena Lyng til Skifte mellem Enkemanden Sr. Ludvig Lem og hendes saavel i første som i sidste Ægteskab avlede Børn: 1/ Datteren Maren Testman Bredal, 14 Aar gl., form. Capt. Lossius; 2/ Elisabeth Bredal, 12 Aar gl. Formynder Sr. Thomas Hamond  3/ Sønnen Ludvig Andreas Lem 7 Aar gl.; formynder Faderen Sr. Ludvig Lem.
Paa de fraværende Formynderes Vegne mødte Sr. Ole Torvig.
Registreret: 1 Jægt dregtig 8 Læster med Swil, Bonnet, 2 Drægger, 1 Anker og videre - 70 Rd.
18 mrkl. med Bygsel og Landskyld i Kalsnesset - 45 Rd - solgtes ved Auktion 1780 9/6 til Frue Lossius for 50 Rd.
1/2 Parten i Indre Harøen 20 Rd og Ødegaarden Rishougen skylder 2 pd. med Bøksel og Landskyld - 10 Rd. - begge kjøbtes ved Auktion 1780 11/3 af Foged Eeg.
Vaanehusene og Søhusene i Boe med 5 Søhuser paa Holmen - alt uden Grund - 250 Rdlr.. Solgtes ved Auktion 1780 9/6 til Sr. Jon Bech for 250 Rdlr.
1779 16/7 holdtes Registrering paa Molde - Stervboets Vaanehuse og Søhuse med 4 Jernkakkelovne og Eiendoms Grund samt aparte Grund ovenfor Gaarden og 1 Løe samt Fæhus - 250 Rd.
pg. 942. Under Dato Holden Gaard 5/7 1779 fordrer fru Maren sal. Capt. Lossii i Boet indestaaende 100 Rd. som hendes Mand havde Skjænket Lems StivDatter Jfr. Maren Testman Bredal - samt efter Obligationer af 2/9 1768 og 16/10 1773 tils. 690 Rdlr.. I en Paategning paa den ene Obligation har C: Lossius eftergivet "Svoger Ludvig Lem" Renter til 2 Mai 1772 og eftergiver videre Maren sal. Lossues Renterne til 2/12 1778.
p. 944 Stervboets Vaanegaard paa Molde solgtes ved Auktion 1779 18/12 til Sr. Johannes Thim Bamberg for 205 Rd.
- Thomas Hamond under Dato Havnen 24/11 1778 indgivet Nota paa  Svoger Ludvig Lem beholdte af Datteren Johanne Elisabeth Bredals tilfaldne Faderarv, som Hamond var Formynder for.
- Ludvig Lems 2de Sønner af 1. Ægteskab: Christopher Lem og Hans Friis Lem fordrer deres indestaaende Moderaev hver 92-3-13.
- Sr. Ole Torvig fordrer under Dato Molde 18/1 1780 "min kones Moders Arv" som med stemplet Papir til denne Regning beløber 15-0-3;
- Andreas Eriksen Bredals 2de efterlevende Døttre Jfr. Maren Testmand og Elisabeth Johanne fordrer Deres Arv efter Farmoderen med 10-2-0:
- Sognepresten Hr. Johan Daniel Fürstenberg fordrer Sidste Aars Grundleie af 3de Grunde i Boe - 3-3-0:
1780 11/3 Auktion holdt udj Boe fiskevær over Boets registrerede Eiendele, "men da Natten til igaar indtraf et saa grusomt stormende Veir, at ei alene Baader og Gaarn med videre dels blev istøkkerslaget og knuset, dels rent borte, men end og endel Søhuser omblæste hvoriblandt en stor Søbod dette Stervbo tilhørende blev af Stormen kastet lige ud i Søen og udj hvilken Bod var indsat 2de fiørenfars Baader, som blev rent istøkker slaget, 12 Tønder Salt borte, Toug, Snører og videre, samt alle Torskegarnene udblæste i Søen, og ellers adskillige Ting ruineret, saa bliver alene det tilbageværende opbudt.
- Af Enkemanden blev leveret en Beregning over Aage Hansen Lunds Arv.
= Boets Midler 1043-1-21; Gjeld og Omkostn. 1531-0-8.
Som Kirkeværge for Molde Kirke er Lem ved Regnskabets Overleverelse bleven skyldig 313.1.17.

Kilde: Collin