Hans

Henriksen

Ehm

 

Gift med Sophie Olsdatter Helt


Skifte i Bud 26.07.1752

Romsdals Pantebog 2 pg. 123 : Fosund 7/11 1738

Hans Em
Christopher Mülenfort
Anna Dorothe Christophersdttr.Myllenfort
Ole Peders.
Ole Jørgens.
Hans Anders.
Ole Christians.
Elias Peders.
Ole Lodses, 
Povel Lassesens 
Ole Pauls.
Sæmund(?) Eriks.
Bastian Erichsen

Kalsnes
Kalsvigen

Romsdals Pantebog 2 pg. 123 : Fosund 7/11 1738 bestaar Sorenskriver Johan Harboe Nordmør at Msr. Hans Em boende udj Boe med den Summa 660 Rdlr, 3 ort 22 sk. har indfriiet og betalt det Udlæg som mig paa Arveskiftet efter sal, Christopher Mülenfort dj. 15/6 1735 blev tillagt Anna Dorothe Christophersdttr. Myllenforts i hans Bo indestaaende Mødrenearv etc. : Samme udlæg bestaar i Christopher Møllenforts forhen iboende Huse med Grund og Hauge i Boe, Ole Peders., Ole Jørgens., Hans Anders., Ole Christians., Elias Peders., Ole Lodses, Povel Lassesens i Ole Pauls., Sæmund(?) eriks., Madam Bastian Erichsens paaboende Grunder i Boe 1 Vog 1 pd. 3 mrkl. fiskes leje med bøxel i Sunde, 20 mrkl. fisk med Bøxel i Kalsvigen, og 4 mrkl. med Bøxel i Kalsnes samt 1 jægt., med alt tilhørende Redskab formelle Hans Em og Hans Hustru og deres arf herefter tillige med løsøret og det øvrige Udlæg efter omhandlede Skiftebrevis Udvis, hvilket ei her som Vidløftighed kan nævnes Skal have nyde bruge og benytte til evindelig  Odel og Eiendom upaavirket af mig eller nogen Anden herefter paa madm. Anne Dorothea Christophersdatter Mylenfort Vegne eftersom og herved er bleven indfriet den pante Obligation som forbemelte Christopher Mulenphort til Sikkerhed for denne hans datters og Myndlings Midler givet haver. 28/3 1733 hvilken merbemelte Em nu paategnet kvittering overstrykes.

Kilde: Collin

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11

Eich Pedersen Leganger
Jacob Lund
Ouden Heiberg
Erich Andersen Bredahl
Hans Ehm
Hans Brejer Borch
Claus Lund
Christopher Lem
Ludvig Lem
Hans Puls

A. E. A. S. B. E. H. D. P  Ao 1728
A.B.K.J.A 1685
J.H.L. M. C(?)D. M. B
F.L.M.B
J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718
C.L. Ao 1723
H.J.P.C.D.R 1701
 H.P.E.R. 1701
H.P.A.H.S.P. H.E.B.D.L.H.D.P

Westad
Yttre Harøen
ndre Harøen 

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11 var Eich Pedersen Leganger Prost og Sogneprest til Vedø, Jacob Lund Sogneprest til Agerø og Ouden Heiberg Sogneprest til Grytten forsamlede paa Gaarden Westad i Agerø Prestegjeld for at registrere og vurdere efter forhenværende Pastor til Boe Menigheder Sal. Hr. Erich Andersen Bredahl udj Overvær af Enkens Lagværge Msr. Hans Ehm.
Registreret Sølv : 1 kande inskr. A. E. A. S. B. E. H. D. P. Ao 1728 med forgylt Penge i Laaget vejr 103 1/2 Lod 2 ort 4sk - 56 - 6. 1 do. Ao 1734 v. 103 L 2 qv. a 2 ort 4 sk - 56 - 6; 1 do 1735 v. 103 Lod a 2 ort 4 sk. 55 - 3 - 4 sk.; 1 do Ao. 1737 v. 103 Lod a 2 ort 4; 1 do. Ao 1738 v. 101 Lod a 2 ort 4 sk. - 54 - 2 - 20 sk.; 1 dreven Sølvskaal insk. A.B.K.J.A 1685 v. 22 Lod a 2 ort; - 11 - ; 2 Sølvskee. insk. J.H.L-M.C(?)D.M.B v 7 Lod a 2 ort. - 2 - 2 - 12 sk.; 2 Sølvskee ins. F.L.M.B v 7 Lod - 3 - 2; 1 do insk. J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718 v. 3 Lod a 2 ort - 1 - 2; 1 do insk. C.L. Ao 1723 v. 2 1/2 Lod a 2 ort - 1 - 1 -; 2 Smaa Theskeer v. 1 Lod a 2 ort 2 sk; Tilsammen Sølv for 305 Rd.
Tin merket: H.J.P.C.D.R 1701; H.P.E.R. 1701; H.P.A.H.S.P.; H.E.B.D.L.H.D.P
10 Kiør; 3 Quier: 1 graoxem 6 Kalver, 9 Souver, 4 Lam, 4 Gieder, 3 Hester.
Jordegods: Westad 3 voger fisk .... 150 Rd; Yttre Harøen 1 vog Fisk uden Bøxel, Indre Harøen 2 Bp 12 mrkl. med Bøxel over 4 pd. 12 mrkl., 90 Rd. (disse to eiendommene blev senere omberegnet, Yttre Harøen til 18 Rd og Indre Harøen til 20 Rdlr.)
Husene paa Westad med 3 Jernovner ... 100 Rdlr.; Præstens Studerekammer .... 7 - 2.
Søe Boen ... 7 Rd.
Korn-Tienden angivet af Enken og hendes Lagværge at være i dette Aar indkommen Hafre 120 td., Byg 6 1/2 td., Ostetiende  14 Rdlr. - hvoraf Hafren er taxeret for 3 ort 16 sk. = 119 Rd. 16 sk; Bygget for 1 Rd 1 ort - 9 Rdlr 12 Sk. Summen paa den gandske Tiende - 141 - 1 - 4 sk. - hvilken Tiende blev Enken overleveret der til hendes Husholdningsfornødenhed, der til Arbeidere og adskillige Smaaregningers Betaling.
Til senere Skiftesamling varsles at møde de nærmeste Frænder Hr. Hans Brejer Borch Capelan for Christiania Menighed, Mons. Claus Lund boende paa Molde, Mons. Christopher Lem boende paa Westad i Wedø kald og Mons. Ludvig Lem boende paa Næs i Grytten, - Saa og en Mand i Fosen Monsr. Hans Pols Enkens Sødskenbarn. pg. 186 nævnes Sr. Claus Lund, Borger til Trondhjem og resid. paa Molde, Mons. Hans Puls. Indvaaner i Lillefosen.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 149 :Trundhjem 21/9 1740

Henrik Nilsen Finne
Hans Henriksen Ehm 

Romsdals Pantebog 2 p. 149 :Trundhjem 21/9 1740 sælger Henrik Nilsen Finne til Sr. Hans Henriksen Ehm (skrives også Em) 1 vog 3 mrkr. udj Calsneset i Vaage Otting hvilket Jordegods var ham arveligen tilfalden efter hans Farbrødre for 27 Rdlr. se Finne.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 24 :1740 11/10

Lars Olsen
Hans Ehm

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 24 :1740 11/10  Skifte paa Vaagøen i Vaagø Otting efter sal. Lars Olsen hvor det hedder : "Hvad sig dend af dend sal. Mand til Bergen med Sr. Hans Ehm sendte Fisk, som endnu ei er gjort rede for" - skulde det Fuldkommende deles mellem hans Arvinger.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 69 :1741 12/8

Hans Ehm

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 69 :1741 12/8 Skifte i Bue Fiskevær hvor Hans Ehm fordrer - 3 ort 12 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 187 : 1742 27/6

Hans Ehm

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 187 : 1742 27/6 Skifte paa Onen i Sund Otting hvor Hans Ehm fordrer - 3 ort 12 sk.; 1743 29/5 Skifte paa Sunde i Vaage Otting hvor Hans Ehm  tilkom udj Landskyld 1 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p.186 : Dato Bergen 7/7 1742 

Hans Henriksen Ehm
Ludvig Krame
J. T. Cramer
Hans Skrive

Bue

Romsdals Pantebog 2 p.186 : Dato Bergen 7/7 1742 : Undertegnede Hans Henriksen Ehm vedstaar og ved denne min Panteobligation for alle bekjentgjør, det gj av min Kjøbmand Sr. Ludvig Kramer Borger og Kjøbmand herav Bergen haver oppebaaret og annammet til min Handels Fortsættelse den Summa 450 Rdlr. - og pantsætter med 1. Prioritet mine eiende og tilhørende Hovedgaard Bue kaldet med alle derpaa staaende Vaane - Handlings og andre Huse, samt Brygger, saa og dertil hørende Herligheder af borgeleje og under Gaarden hørende 10 Bøxel Gaarder, som gj oppebærer Bøxel,  Grundeleje og anden Afgift for, eller mit iheændehavende og for Retten publiserede Skjødes formeld hvorudj Bøxelpladsene findes specifierede som alt er beliggende i Romsdals Fogderi og Bue Distrikt. Derudn min og førende  nye jægter, som for faa Aar af mig er ladet bygge og nu her i Bergen beliggende med alt dens inventarium etc. Tkil Vitterlighed J. T. Cramer.  Hans Skriver.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 190 

Hans Henrichsen Ehm
Johan Ramsay

Romsdals Pantebog 2 p. 190 : Boe  /3 sælger Hans Henrichsen Ehm til Msr. Johan Ramsay - Huse etc. paa Houen (i Molde) - Se Molde Eiendomme 70..

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 298 ; 1743 16/9 

Thore Davidsen
Hans Ehm


Molde Eiendomme 70.

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 298 ; 1743 16/9 Skifte i Vikene efter sal. Thore Davidsen, for hvis Enke Kari Isaksdatter - Mons. Hans Ehm indsattes til Lagværge og hvor Sr. Hans Ehm fordrer 9 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 304 : 1743 16/10

Hans Ehm

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 304 : 1743 16/10 Skifte i Fanne Otting hvor Hans Ehm i Bue fordrer - 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 378 : 1745 30/1

Siur Ehm

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 378 : 1745 30/1 Skifte i Bue hvor Siur Ehm skylder 1 Rdlr.

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 450 : 1747 12/6

Hans Ehm

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 450 : 1747 12/6 Skifte i Bue hvor Hans Ehm fordrer 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 550 : 1750 21/4

Hans Ehm

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 550 : 1750 21/4 Skifte i Bue hvor Hans Ehm fordrer efter Specid. Regning - 15 - 1 - 4;

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 8 p. 100 : 1752 8/5 

Madame Ehm

Romsdals Skifteprt. N. 8 p. 100 : 1752 8/5  Skifte i Bue hvor Madame Ehm Fordrer 1 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 101 : 1752 26/7

Hans Ehm
Sophie Olsdatter
Dorothea Henrichsdatter Echoff
Ole Paulsen
Ole Jørgensen
Marcus Nissen Angell
Jens Borch

Romsdals Skifteprt. 8 p. 101 : 1752 26/7 Skifte i Boe efter afg. Hans Ehm mellem hans efterl. Kone Madame Sophie Jensdatter (= Olsdatter) og hans efterladte Søster Dorothea Henrichsdatter Echoff boende i Tromsens Fogderi.
Boet eiede en Grund udj Boe kaldet Ole Paulsen og Ole Jørgensens Grund - 16 Rdlr. ! Grunde udj Bjørnsund - 20 -.
Midler 119 Rdlr 1 ort 7 sk. - Gjeld og Omkostninger 204 - 2 - 10.
Sr. Marcus Nissen Angell i Christiansund fordrer 128 Rdlr. Sr. Jens Borch udj Bjørnsund 71 Rdlr 2 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 435 : 1756 24/1

Madame Em

Romsdals Skifteprt. 8 p. 435 : 1756 24/1 Skifte i Boe Fiskevær hvor Madame Em i Boe fordrer 4 Rd. 3 ort 12 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 627 : 1759 23/1

Sophie sal. Ehm

Romsdals Skifteprt. 8 p. 627 : 1759 23/1 Skifte i Boe Fiskevær hvor Madame Sophie sal. Ehms fordrer 3 ort 8 sk.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 685 : 1759 6/7

Christopher Anders. Revnegaarden
Madme. Ehm

Romsdals Skifteprt. 8 p. 685 : 1759 6/7 Skifte i Boe fiskevær efter sal. Christopher Anders. Revnegaarden, hvor registreredes 1 Have Grund kjøbt af Madme. Ehm 8 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p.712 : 1760 14/2

Sophia Ehm

Romsdals Skifteprt. 8 p.712 : 1760 14/2 Skifte i Boe Fiskevær i Vaage Otting hvor Sophia Ehm fordrer - 12 sk.

Kilde: Collin