Anne 

Margaretha

Fietzens


Foreldre Hans Fredrik Fietzens og Mette Margrethe Eschen

Gift med skipper og kjøpmann i Molde William Allan(      - ca. 1780)  
Barn:
Isabella Margrethe Allan (1760 - 1807) g. m. Claus Lund Stephensen
Willian Allan
Hans Fredrik Allan 
Robert Allan f. ca. 1765)

Død 12.07.1790

Molde Skiftprot. 2 p. 3: 1786 15/4 

Chirurgus og Handelsmand Lange
Madm Allan

Molde Skiftprot. 2 p. 3: 1786 15/4 Samling i Chirurgus og Handelsmand Langes bo paa Molde - hvortil Madm Allan efter hendes forefundne Missive af 8/10 1785 - skyldig 50 Rd.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 363: Molde 9/1 1789

Anne Margrethe sal. Allans
P. Jalles
Peder Talstad

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 363: Molde 9/1 1789 har Anne Margrethe sal. Allans med Laugverge P. Jalles solgt og skjødet til Mester Smed Peder Talstad ud ved Molde Kirke beliggende Vaanehus for 25 Rd.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 352. Under Dato Molde 14/4 1789

William Allan
Henrich Øwre
Claus Lund Steffensen
Petter Møller 
Anne Margrete sal. Allans

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 352. Under Dato Molde 14/4 1789 har William Allan ... Henrich Øwre og Claus Lund Steffensen for deres paa en af ham udstedte Vexelobligation af D.D: til Sr. Petter Møller - Molde på 1179 Rd 61 sk. - givne Caution pandtsat dem med 1ste Prioritets Ret 800 Td spansk Salt som i denne Maaned er hjemført i Cpt. Greweis førende skib og er indlagt til opbevaring i min Moder Mdm Anne Margrete sal. Allans paaboende her i Molde - Aflyst 3/5 1790.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 352. Under Dato Molde 20/5 1789

Anne Margrethe sal. Allants
Peter Møller
H. W. Paust.

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 352. Under Dato Molde 20/5 1789 har Anne Margrethe sal. Allants for af Kjøbmand paa Molde Peter Møller laante 880 Rd. pantsat  1ste Prioritet sin eiende og paaboendeVaanegaard med eiendomsgrund her i Molde Bye bestaaende af 1 Vaanebygning indrettet til 2de Stuer, Kjøkken og Kammer med Overværelser, 1 tømret Søbod, 1 Høhus med Kjelder, 1 lidet Stavhus indrettet til Nøst og Borgestue, 1 Fæhus Høelene, 1 liden Hestestald, og desforuden et Jægtenøst staaende paa Fugelseth's Grund - Aflyst 7/12 1789. Som Lagverge underskrivne H. W. Paust.

Kilde: Collin

Molde Skifteprot. 2 p. 80: - 1789 16/7

Anne Margaretha Fietzens 
William Allan
Hans Wadbech Paust
Willian Williamsen Allan
Hans Frideric Allan
Robert Allan
Peter Henrik Fasmer
Isabella Margrethe Allan
Claus Lund Stephensen
Peder Jalles
Dr. Goldt
Tomas Schielderup
Alexander Farrie
Alex Stephens
John Stephens
James Cowie
Agent Wolff

Molde Skifteprot. 2 p. 80: - 1789 16/7 blev efter Enken Madame Anne Margaretha afgangne Kjøbmand William Allan Efterleverske og samtlige Børns Forlangede Forsegling og Registrering foretaget over hendes boes Eiendele, som hun denne Tid efter kgl. Bevilling har besiddet uskiftet.- Enken Madme. Allan var selv nærværende tilligemed hendes andtagne Lagværge kjøpm. Hans Wadbech Paust. - De med hendes afdøde Mand avledes Børn var
1. Sønnen
Willian Allan, umyndig - han var sin Moders handelsforvalter (p. 88)
2. Sønnen Studiosus Hans Frideric Allan
3. Sønnen Robert Allan, 24 2/2 Aar gl. - til Curator for ham opnævntes Kjøpmand Peter Henrik Fasmer.
4. Datteren Isabella Margrethe Allan g. m.Kjøbmand Hr. Claus Lund Stephensen
20/7 siges at Enken har formaet Byfoged Peder Jalles til at være hendes Lagverge. Boet havde Krambod, hvori, Tøier, Tørklæder etc.
Boet eiede en liden Bomseilerjægt, dregtig 10 Commercelæster med Segl og Baad - 60 Rd.: en gl. Ege Jolle med Mast og Seil - 6 - 
Faste eiendomme: Vaanegaarden i Molde bestaaende af 2 Stuer med Jernkakkelovn udj, 1 Kammer, 1 Krambod, etc.; Kjøkkenog et høhus med Overværelser og en Jernkakkelovn paa Storstuesalen; hvorhos en stor Søbod af 2de Etager, 1 Baadnøst. og 1 Borstuesamt ovenfor et Fæhus og en Stald med overbbyg Høhuser, alt staaende paa fri Eiendoms Grund - tax. for 900 Rdlr.(Kjøbtes af Nikolai Peter Møller for 1093 Rdlr),(Se Molde eiendomme 43).
9(19 Dele.af en hel Part i Røraas Bergverk - 500 Rdlr.(Kjøptes af Claus Lund Stephensen for 701 Rdlr.). Halvparten i en lukt Stol i Molde Kirke, hvoraf Kjøberen betaler i Indfestning 4 ..og i aarlig  Afgift 3 ort 12 sk. til Kirken.- tax. 6 Rdl.
Stolen i Kirken kjøbtes af Dr. Goldt for 8 rdlr.
Boet eide et Fiskevær i Bo; dets Huse bestod af 2 smaa Stuer med Grødstens Ovn udj, et lidet Kammer og 1 Kjøkken, hvor alt under et Tæcke, 1 Stabur, 1 Fæhus, 1 stor Søbod af Bindingsværk - slt staaende på Mensalgrund. Solgtes ved Auktion 1789 10/9 til Sr. Tomas Schielderup for 275 Rd.
Boet betalte efter Forordningen af 11/3 1789 Næringsskat - efter Mdme. Allans for Skattekommisjonen gjorde amgaaende - 35 Rd-
p.  96  Sønnen Robbertus Allan under Dato Molde 24/2 1790 fordrer Løn av Boet og siger."1783 13/10 blev gj af min Moder og Broder WilliamAllan, som hendes antagne Handelsforvalter, tagen udj deresTjeneste og derfor aarlig at nyde i Løn 20 Rdlr som er da at beregne fra ovenmeldte 13/10 1789 til 13/10 1786 - i alt 3 Aar á 20 Rdlr. = 60 Rdlr.; fra 13/10 1786 gj paa.... større Løn blev mig endelig accoderet 30 Rdlr. for den efterfølgende Tid altsaa fra 13/10 86 til 13/ 89: 3 Aar á 30 Rd = 90 Rd.: tils. 150 Rd.: herpaa bekommet 55 - 2 ort 16 sk. = tilkommer 94-1-8.
p. 101: 1790 12/7 blev efter Anmeldelse Registrering foretaget i Sr. Claus Stephensens Hus efter ham for 1/4 Time siden ved døden afgangne Svigermoder Mdme Anna Margareth Fietzens sa. William allans: cfr. Fru Majorinde Mette Margrete Eschen afg. Major Fietzens skifte.
Arvingene gik fra Arv og Gjeld.
Afdøde havde staaet i Handelsforbindelse med Alexander Farrie & Jervin, Alexander Stephens og John Stephensen i Berwick, James Corvie i Montrose, William Rilchu og Hugh Robinson i Saltenust, Agent Wolff Og Comp. i København, Richard og John Connery i Dublin etc.
Boets Midler 9108 Rd. 2 ort 13 sk.: Gjeld 16427 - 3 - 13. Auktionomkostninger til 513 Rd. 1 ort,
Sønnen William Allan fordrer i Regning af Molde 18/12 1789, for en Tid af 8 Aar 5 mnd. fra ultimo Januar 1780 til ultimo Juni 1789 gj har forestaaet den engelske samt anden udenrigs Handel for Stervboets Regning og derfor efter Billighed anføres 100 Rd. Aarlig, for min Tidspilde og Ophold fra ultimo Juni til ultimo Desr. d..a. medens boet er under Revisjon og Skifte anføres 20 Rd. maanedlig,  120 Rd. ... fra hans tilkommende afgik for Underholdning af en Hest i 5 Vintre á 25 Rdlr. = 125 Rdlr.; hans fordring godkjent af Boet.
Boet eiede 1/7 Del udi Søre Hægdals Ring - tax. 5 Rdl; solgtes ved Auktion til Kjøbmand Stephensen for 11 Rdlr.
Sønnen W. Allan kjøbte Boets Ege Jolle med Mast og 3de Segl for 6 Rdl.

Kilde: Collin

16. juli 1789

William Allan
Anne Margrethe Fietzens
N. P. Møller
Thomas Schelderup
dr. Goldt
Alexander Farrie
Alex Stephens
John Stephens
James Cowie
Agent Wolff

Boet etter William Allan ble registrert  16. juli 1789 etter enkens (Anne Margrethe Fietzens) forlangende og hadde blant annet følgende eiendeler: 1 liten bomseiljagt på 10 d.l., bolighus med sjøbod i 3 etasjer, båtnaust, borgestue, fehus og stall, et fiskevær i Bud, en lukket stol i kirken. Av dette kjøpte N. P. Møller husene for 1093 Rdlr. Thomas Schelderup fiskeværet for 275 Rdlr. og dr. Goldt kirkestolenm for 8 Rdlr. 

Kilde: Collin

J.A. Schneider s. 107:
Af de gamle fra forrige periode døde William Allan ca. 1780. Boet  registreredes 16/7 1789 efter Enken s Forlangende og udviste bl. a. følgende Eiendele. 1 liden Bomseiljakt på 10 C. L. - Vaanegaard med Søbod i 3 Etager, Baadnøst, borstue, Fæhus og Stald. - Et Fiskevær i Bud. - En lukket Stol i Kirken. Heraf kjøbte N. P. Møller Husene for 1093 Rdlr. Thomas Schelderup Fiskeværet for 275 Rdlr. og Dr. Goldt Kirkestolen for 8 Rdlr. Enken døde 17/7 1790. Boets Aktiva var da 9108 Rdlr., Passiva 16427 Rdlr. Arvingene gik fra Arv og Gjæld. Allan havde staaet i Forbindelse med Alexander Farrie i Ervin; Alex Stephens og John Stephens i Berwick; James Cowie i Montrose; W. Ritchie & Hugh Robinson i Saltcoast; Agent Wolff i Kjøbenhavn; Richard & John Connery i Dublin; Suhr og Søn i Kjøbenhavn og Weddik & Wendell i Amsterdam.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 367 (1789)

Anna Margrethe sal. Allans
Nicolay Peter Møller

Molde Skjøde- og Panteb. I p. 367 har Byfogden skjødet Anna Margrethe sal. Allans og hendes Børns hidtil eiede og betroede Vaanegaard med Søbyte etc. til Hr. Nicolay Peter Møller for 1093 Rd. Kfr. Møller.

Kilde: Collin

Molde 2/12 1789 

Anna Margarethe sal. Allans

Proklama i Boet Udstedt Molde 2/12 1789 hvori siges at Enken Matrone Anna Margarethe sal. Allans her i Molde, som udj nogle Aar med hendes Børn, efter kgl. Bevilling har hensiddet i uskiftet Bo, nu har overgivet sitt Bo til Skifte og Deling.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskb. 1790 i Juli:

William Allan

Molde Kirkes Regnskb. 1790 i Juli: betalt for Madme afgl. William Allans Lig for Jord paa Kirkegaarden 1 ort, begge Klokker 1 -; bedste Ligbaare 1 - 8 sk.; bedste Ligklæde - 3 -. Voxlysene paa Alteret 1 -2 ; tils. 3 - 3 - 8.

Kilde: Collin