Jens 

Aagessøn 

Finn


Foreldre Aage Nielsen Find og Bodil Laugesdatter

Gift med Sophie Hansdatter Juul.

Skifte 04.11. 1727

 Sophie Hansdatter Juul var enke etter Ole Iversen Helt. Ole og Sophie hadde 4 døtre. 

Jens overtok Ole Helts forretning i Bud og døde som formuende handelsmann og væreier i det historisk kjente Bud, ytre Romsdal, hvor registrering av hans bo begynte 4. novbr. 1727.. "Proclama til Skiftehold" ble lest for Trondhjems byting og han kalles da "Jens Aagesen Find".(Tronhjems Pantebok nr. 4). Sofie Hansdatter må være datter av "velfornemme Mand" Hans Eriksen Juul efter hvem skifte ble holdt på Sogn i Tingvoll 13. juli 1691. Ekteskapet var barnløst. 

Han var efter den Tids forhold en meget velhavende Mand, der sad i en større Virksomhed; hans Boes Løsøre og Jordegods taxeredes til 1788 Rdlr. 1 ort 3 1/2 sk., vis udestaaende Gjeld 682 Rdl. 3,5 sk. og uvis 174 Rd 8 sk. tilsammen 2645 Rd. 16 sk. og Boets Gjeld 1018 Rd. 3 ort 23 sk

Romsdals Tingbog 4 p. 38 : 1707 14/1

Henning Frimand
Jens Aagesen

Romsdals Tingbog 4 p. 38 : 1707 14/1 Ting for Vaagø Ott. hvor en Bøxelseddel af Sr. Henning Frimand udgiven til Msr. Jens Aagesen, paa den Grund hans sal. Formand tilforn beboede og brugte - af Dato 2/10 1706

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt.  5 p. 184 1709 3/7

Jens Aagessøn

Romsdal skifteprt.  5 p. 184 1709 3/7 Skifte paa Sandbonen i Vaage Otting hvor Sr. Jens Aagessøn skyldte - 2 Rr 2o.

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt.  5 p. 184 1709 3/7 1709 3/7

Jens Aagessøn

Romsdal skifteprt.  5 p. 184 1709 3/71709 3/7 paa Tornes Vaagø Otting hvor Sr. Jens Aagessøn efter ??? Regning fordrer 9 - 1 - 13.

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt.  5 p. 230 1710 28/9

Jens Aagessøn

Romsdal skifteprt.  5 p. 230 1710 28/9 skifte i Bod fiskevær hvor Sr. Jens Aagessøn fordrer

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 99 - Dato Slyngstad 27/10 1714

Nils Pedersen Langeloe
Jens Aagesen
Olle Iversen Helt
Sofie Hansdatter Juel

Romsdal Pantebog 1 p. 99 - Dato Slyngstad 27/10 1714 har Nils Pedersen Langeloe med sin kjære Hustrues Samtykke solgt og afhændet fra sig og Arvinger til min kjære Værfader Sr. Jens Aagesen hans Hustru og Børn oc Arvinger et pund Fiskesleye og 2 mrkl. i den Gaard Synde i Romsdals Ott.. Bue Otting. Heretter har Niels Pedersen Langloe været gift med en Datter af Olle Iversen Helt og Sofie Hansdatter Juel.

Kilde:  Collin

1719 20/3

Jens Aagessøn Find
Sophi Hansdtr. (Juul)
Anders Hanssens (Juul)

Jens Aagessøn Find var gift med Sophi Hansdtr. (Juul) kfr. Anders Hanssens (Juuls) skifte 1718 20/3

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt.  6 p. 7 1719 18/4 

Jens Aagessøn

Romsdal skifteprt.  6 p. 7 1719 18/4 skifte i Boe hvor Jens Aagessøn fordrer

Kilde: Collin

1719 20/3

Jens Aagesen Finn
Sofi Hansdtr (Juul)
Anders Hansen Juul
Iver Olsen Helt
Ole Iversen Helt
Christopher Mullenphort

Jens Aagesen Finn var gift med Sofi Hansdtr (Juul). Kfr. Anders Hansen (Juuls) Skifte 1719 20/3 som fornemlig Enke efter Iver Olsen Helt (dette må vøre ment Ole Iversen Helt) : Kfr. hans Skifte 1706 22/3. Hun gift 3/m Christopher Mullenphort ?

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog  1 p.171 Datum Boe fiskevær 9/10 1720

Jens Aagesen Finn
Johan Aagesen Viderøe
Knud Tronsen
Aage Oudenssøn
Johan Samuelsen

Romsdal Pantebog  1 p.171 Datum Boe fiskevær 9/10 1720 har Jens Aagesen Finn boende udi Boe solgt Skødet i ????fra meg, min hustru og arvinger til min kjære Svoger Johan Aagesen Viderøe hans hustru og arvinger en Grund udi Søre Bjørnsund i Vaage Otting beliggende, strekkende sig ifra Knud Tronsen ligeover helle Øen, og Neset som hans Fader Sr. Aage Oudenssøn og sal. Johan Samuelsen beboede, ? foreskrevne Grund min kjære Svoger Johan Aagessen Viderø skal nyde, bruge. - Til Vitterlighed Sr. Otto Ørbech og Knud Bendixen1722

Kilde: Collin

1722 13/3

Jens Aagesøn

1722 13/3 Jens Aagesøn fordrer i et skifte

Kilde: Collin

Matrikkelen frå 1723 

Jens Aagesen
Jens Iversen

I matrikkelen frå 1723 heiter det: Biørnsunds Fishevæhr Iens Aagesen Tilhørig og Ien Iversen. Ligger 1/2 Miil Vesten fra Boe Fishevær bestaaende af 2de holme dend ene kaldet Nøre den anden Søre Biørnsund. Ligger ved det vide hav, hvor paaboer effterskrefne huusmænd..." Disse var 9 i Nøre Biørnsund og i Søre Biørnsund 5 på Jens Aagesens Grunn og 4 på Jens Iversens arvingers part.

Kilde: Oddbjørn Pedersen i Romsdal sogelags årsskrift

1723 18/6

Jens Aagesen

1723 18/6 i skifte paa Tornes Vaagø hvor Jens Aagesen fordrer.

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt. 6 p. 362 1725 22/10

Jens Aagessøn

Romsdal skifteprt. 6 p. 362 1725 22/10 Skifte på Knipenborg i Vaagø Otting, hvor Jens Aagessøn fordrer 4 rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt. 6 p. 367 1726 27/3

Ole Olssen Sunde
Anne Arnesdattr.
Jens Aagessøn

Romsdal skifteprt. 6 p. 367 1726 27/3 skifte paa Sunde i Vaage Otting efter Sal Ole Olssen Sunde for hvis Enke Anne Arnesdattr.  blev ansatt Jens Aagessøn

Kilde: Collin

Romsdal skifteprt. 6 p. 423 1727 6/4

Jens Aagessøn

Romsdal skifteprt. 6 p. 423 1727 6/4 i Bjørnsund fiskevær hvor Jens Aagessøn fordrer 

Kilde: Collin

4/11 1727

Jens Aagesen Find

Hans navn (Jens Aagesen) skrives i hans Skifte for "Find" og "Finn". Han boede i i Bue (Bod) i Romsdalen, hvor registrering efter ham holdtes 4/11 1727, og hvilket sted han tilgiftede sig tilligemed. Fiskeværet Drogen med Fæøen samt Gaarden Sunde. 

Kilde: Collin

1727 

Jens Aagesen Finne

Jens Aagesen Finne. Död 1727 i Bud i Romsdal, MR. 

Kilde: Collin

1728 12/6

Jens Aagesen Find 

Denne Jens Aagesen er identisk med Jens Aagesen Find - kfr. hans skifte i Bue 1728 12/6

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 473 : 1728 12/6

Jens Aagesen
Sophie Hansdatter Jul 
Hans Aagesen Knag
Niels Aagesens Find
Michel Nielsson Find
Aage Nielsson Find
Hendrich Nielsson Find
Lauge Nielsson Find
Anna Johanna Nilsdatter
Bodil Nilsdatter

Aage Nielsen Finne
Mein Jensdatter
Anne Johanne Nilsdtr.
Christopher Mühlenphort
Stephen Eriksen
Henning Frimand
Knud Bendixsen
Benjamin Volqarth 
Albert Skriver
Christopher Myhlenphort
Jacob
Jacob Schultz
Askield Pedersen
Sæmund Eriksen
Peder Jacobsen
Jacob Christensen
Sara Hendrichsdttr.
Peder Christophersen
Jørgen Stabell
Knud Thronsen
Hans Christophersen
Hendrich Povelsen
Sæmund Olsen;
Knud Jacobsen
Povel Lassesen
Bastian Erichsen
Styrker Erichsen
Olle Povelsen
Lars Olsen
Hans Andersen
Nils Knudsen
Iver Hansen
Knud Rafn
Olle Olsen Los
Johan Aagesen Widerøe

A. N. K. L.  B. D
O.J.S.H.S.H.D.J
S..H.H.L.S..B.J.S.D.
D.J.S.T.R.D
J.A.F.S.H.J
P.O.S.E.P.D.
J.A.F.S.H.J
A.H.S
O.J.E.S.D

 

Drogen med Fæøen
Sunde
Riishoug 
Guule 
Kalsvigen 
Kalsnæsset 

Romsdals Skifteprt. 6 p. 473 : 1728 12/6 blev efter forhen den 4. Novbr. 1727 gjorde Registrering over sal. afgangne Jens Aagesen Stervboe, efter den til Skiftet udstedte Plakat dat, 8/1 1728 : hvori berammes Skifte efter sal. afgangne Jens Aagesen Find som skal i Bue i Romsdalen foretages. I et rigtig Skifte holden udj bemelte Bue over bemelte Sal. Jens Aagesens Enke  Mad. Sophie Hansdatter Jul og den sal. Mands Sødskende nemlig:
1/ Hans Aagesen Knag
2/ Sal. Niels Aagesens Findz Børn, nemlig: Michel, Aage, Hendrich og Lauge Nielssønner  saa og Anna Johanna og Bodil Nilsdatter.

Foruden de nemnte to Arvinger forekommer i skiftet en "Mein Jensdatter", som Hans Aagesen Knag kalder "sin Søster", og paa hvis Vegne han ogsaa mødte. Hun arved en halv Søsterlod. Hendes Slægtforhold kjendes ikke - Maaske har Aage Nilsen Finnes 2ste Hustru først været gift med en Jens og Mein Jensdatter deres Barn, og kun saaledes en Halvsøster til Jens Aagesen Finne; i saa Tilfælde og Jens Aagesen Finne være Børn af Aage Nielsen Finnes 1ste Ægteskab.gift med Sophie Hansdtr. Juul. (Her er Collin på villspor)

Overværende paa Enkens Vegne hendes Laugværge Sr. Christopher Mühlenphort. Hans Aagesen Knag var selv myndig tilstede paa egne og 2de af Sl. Nils Aagesens Børn, neml. Hendrich Nielsen og Anne Johanne Nilsdtrs. Vegne som deres formynder og for sin Søster Mein Jensdatters Vegne, Michel Niels. var ogsaa tilstede paa egne og Broder Aage Nielsens Vegne, saa og for Lauge Nielsen og Bodild Nilsdttr for hvilke han blev ansat til formynder.

Han eiede foruden sine iboende Huse i Bod (disse bestod af 1 Daglegstue med Jernkakkelovn, Bord og Benker; et Sengekammere, derudi en Jernkakkelovn og 1 løst Bord, med Loft ovenpaa alt under et Tag, en stor Stue derudi en gammel Jernkakkelovn, Bord og Bendcher, wt Kjøkken, 1 Kammer ovenpaa en stor Sal, alt under et Tag, 2 Røgstuer, 1 Borgestue, 1 gl. Ildhus med indmuret Bryggepande, et Stabur, 3 Sjøboder, 1 Baadnøst, 1 Sjaa, 3 Fiskegjelde, en Fjøs, en Hølade med underliggende Have - hvilket alt taxeredes for 190 Rdlr., 10 grunder sammesteds og 12 i Fiskeværet Bjørnsund, Fiskeværet Drogen med Fræøen taxered til 36 Rdlr. samt andet Jordegods.

Boet eiede følgende Grunde i Bjørnsund: Stephen Eriksens Grund, hvoraf svarede aarlig Grundleie 1 Rd. 1 ort - vurderet for 40 Rd

Registreret Guld: 1 Signet Ring - 4 Rd. 2o   2 emaillerede Ermeknapper 2 - ; 1 Guldkjede 21 . ; 2 Guldringe - 6 - 2 - 8 sk.
Registreret Sølv:  1 Kande  65 Lod 1 1/2 gm. - 32 Rd 1o 18 sk.; 1Smørbricke 6 1/2 Lod  á 64 sk. = 4 - 1 - 8 : 1 langt Sølvbeger inds, A. N. K. L.  B. D. - 3 - 3 - 6 sk.  : 1 do 5 1/2 Lod - 2 - 3 . ; 1 Tumling 4 Lod - 2 - 1 - 5 : 1 Tumling 4 1/2 L  2 - 1 - 18 sk. ; 1 Tumling 4 1/2 L  2 - 1 - 18 sk. ; 1 do 1 L 3 g.  - 3 - 19 sk. : 2 umage Ermeknapper - 1 - 12 sk. : 1 1/2 Dus. runde Trøjeknapper : 1 Dusin nogle slette og nogle med Roser paa - v. 4 1/2 Lod - 2 - - 12 sk. : 3 Dusin Vesteknapper med Roser paa - 13 1/2 L - 6 - 3 - : 1 Dusin Do  v. 2 'L 3 1/2 gm.  1 Rd. 2o.- 1 Par _Buxeknapper v. Gr. - 1 - 4 ; 1 Par Skospender v. 3 1/4 - 1 - 3 - 14 sk. ; 1 Par Do 3 1/2 L. - 1 - 3 - 7. ; 2 Dusin Kjolknapper i Stoff ... - 6 - ;3 fladskaftede Sølvsheer inds. O.J.S.H.S.H.D.J. v.  9 1/2 Lod 4 - 3 - 19 sk. : 2 Do. inds. S..H.H.L.S..B.J.S.D. ; den anden indskr. D.J.S.T.R.D. v. 5 Lod - 2 - 2 -; 3 Skeer inds. J.A.F.S.H.J., den anden P.O.S.E.P.D; den 3de J.A.F.S.H.J. v. 8 1/2 Lod á 2 ort - 4 Rdlr. 1 o. ; 2 Do. inskr. A.H.S. og O.J.E.S.D. 5 1/4 Lod - 2 - 2 - 12 sk.2 Do. ins. J.N.F.M.J.D. J.A.F.S.H.J. v. 5 3/4 Lod a 2 ort - 2 - 3 - 12. 1 Sølvbeslagen osindisk Nød med Laag og Fad - 6 -;
Halvparten i en Sølvkande som Enken med sine Børn arvet efter sin Datter - 26 Rd.

Søeredskab: 1 Fierrefar kaldet Stevigs Baaden med Segl og Redskab - 6; 1 tre? Rød fierrin med alt Tilbehør - 3 - ; 1 firefar kaldet Stensbaaden med Segl og Redskab - 8 - ;; 1 Do. kaldet Skarset baaden med al Redskab - 7 -; 1 stor Ferring med Segl og Redskab - 5 - ; 1 Sambøring med alt Tilbehør - 20 -; 1 Jægt med
alt tilbehør drægtig 28 Læster - taxeret til 180 Rd. og en liden Do drægtig 12 Læster med ald Tilbehør som kommer sal. Nils Aagesens Børn tilgode eftersom de andre Arvinger med Michel Nilsen haver foræret Enken deres Anpart 15 Rd 16 sk.; 9 Sildegarn a 3 ort - 7 Rd 3 0rt 12; 1 Ferring 1 - 3 -; 1/2 Parten i en Sildenod - 20 Rd.
Kjøbmandsvarer, Fiskevarer, Tran, Salt, Malt, Annis brendevin, hollandsk og Brunsviger Humle, Toug, Tobak, Næver, Tonkeljern, 7 td. Kavringer a 5 ort 8 sk. = 9 - 1 - 8; 2 td. Kringler a 1 Rd. - 2 - ; Hamp, Strye m.m.. 
Kramvarer: 81 al. muskovs a 4 sk. - 3 - 1 - 8; lærret, Botle Lærret, Bremer Lærret, blaat Buffelbag, Skottet  Kjerteg, 5 Nathuer m.m. 
Jordegods: 1 Stafnøst med Dør og Laas paa Stranden - 9; 1 aabent Sambøring i Nøst med 2 Suale - 8; 1 aabent Jægtenøst - 16 Rd..
Den sal. Mands iboende Huser som bestaa udj en daglig Stue med en Jernkakkelovn, Bord og Benker et Sengekammers derudj en Jernkakelovn og et lidet Bord, med Loft ovenpaa alt under et Tag, en stor Stue derudi en gl. Jernkakkelofn Bord og Bencher et Kiøken et Camer og ovenpaa en stor Sahl iligemaade under et Tag, 2 Røgstuer, 1 Borgestue, et gl. Ildhus med en indmuret Bryggepande et Stabur, 3 Søboer et Baadnøst, en Sjaa og 3 Fiskegjelde en Fjøs og en Hølade med underliggende Have vurderet for 190 Rd.
Drogen med Fæøen - 36 Rd., 9 mrk. fisk i Sunde med Bøxel - 4 - 2 ort; Riishoug 2 pd. uden Bøxel - 12 -; Guule 3 Vog med Bøxel samt Bøxelret til en Vog mere i samme Gaard - 126 Rd. ; Kalsvigen 2 1/2 Vog med Bøxel - 90 Rd. - Kalsnæsset skylder 1 pd. 12 mrkl. med Bøxel for - 18 Rd. 
Om Boets Grunder i Bjørnsund og Grunder i Boe se nedenfor,
Datum Molde  13/8 1715 har Lagmand Henning Frimand solgt til den velagtbare og velfornemme Mand Sr. Jens Aagesen Find endel Jordegods i Vaagø Otting og de ham tilhørende Grunder i Boe, i Bjørnsund, Se Vaagø Otting 1716 8/4 solgt til Sr. Knud Bendixsen do do.
Blandt Boets Tilgodehavende var "Efterskrevne repar paa Boe Kirkes Kiøb efter Regning" - og var det 25 Almuemænd - Desuden "_Hos Boe Kirke tilgode som til Reparation er udlagt - 64 Rdr. 1 ort 1o sk.; - for Vin til do. Kirke fra 1725 til 1727 Aars Udgang som af Kirkens Indkomster svares 20 Rd."
Boets løsøre og Jordegods ligeledes til - 1788 Rd. 1 ort 3 1/2 sk.: Vis Gjeld 682 - 3 - 5 sk. Tilsammen 2645 - - 16 sk.: dertil uvis Gjeld - 174 Rd. 8 sk. 
Bodil Nilsdtr. fordrede i indestaaende Arv - 5 Rd. 1 ort 10 sk.; Lauge Nielsen i Do. - 10 - 2 - 20.: Enken fordrede i Vederlag mod sin Mands Begravelse - 82 Rd,
Boets Formue bedrager til 2645 Rd. 16 sk. og bortskyldig Gjeld 1018 - 3 - 23, I Behold til Deling - af Løsøre 789 - 3 - 4 1/2; visse Gjeld 662 - 3 - 5; , uvisse Gjeld 174 - 8 sk. Kommer saa paa Enken .... 1/2 Del af Løsøre : 294 - 3 - 1 3/4; vis Gjeld 331 - 1 - 14 1/2; uvis Gjeld  87 - 12 sk Tilsammen 813 Rdlr. 1 ort 3 sk..; paa en Broderlod Løsøre 121 - 22 sk; v. G. 101 - 3 - 9; u. G. 26 - 3 - 3 = 249 Rd. 3 ort 10.
Til Nils Aagesens Børn: 
1 Broder Lod i Løsøre - 24 - - 19 1/5 : Vis Gjeld 20 - 1 - 11 3/8; Uvis Gjeld 5 -1 -10
1 Søster Lod i Løsøre - 12 - 0 - 9 3/5 : Vis Gjeld 10 - 0 - 17; Uvis Gjeld 2 -2 -17
1/2 Søster Lod i Løsøre - 30 -1- 5 7/13 :Vis Gjeld 25 - 1- 20; Uvis Gjeld 6 -2 -18 (Tilfaldt Mein Jensdttr.)
Hans Broe... (blekkflekk)............. udj Jægten 50 Rd, Benjamin Volqarth udj samme  - 70 -; Albert Skriver - 10 - ; Christopher Myhlenphort -50 - i Jægten , 1 Sambøring .. (blekkflekk).......... i Sunde - 4 - 2 ; 1/4 i en stor Sølvkande - 13 .
Enken udlagt.. (blekkflekk).......... Stephen Erichsens Grund i Bjørnsund - 40;
Lauge Nilsen og Bodil Nilsdtr. udlagdes 17 mrkl. fisk med Bøxel i Gulle - 8 - 2 - 3;
.. (blekkflekk)..........:56 Rdlr. udlagdes : 1 Sølvkande 32 - 2 - 18;  og f.....en  kun Sølvtøi. - 
Enken udlagdes paa sin Lod hendes iboende Huse - 190 Rd. ; 9 Grunder i Bod; 1 pd. fisk uden Bøxel i Rishaug - 6 -; Gulle 2 vog 2 pd. 7 mrkl. med Bøxel og Bøxelrettighed til en Vog mere - 117 Rd. 1 ort 2 sk.
Do paa sin Broderlod Nils Knudsens Grund i Boe - 10; Iver Hansen do 15; Drogen med Fæøen - 36; 1 Guldkjede - 21 -;, 2 Guldringe 6; 1/4 i en Sølvkande.
Hans Aagesen Knag udlagdes - 1 Signetring - 4 - 2; 5 Grunder i Bjørnsund (deriblandt Jacob Schultzis - 6 Rd. og Jørgen Stabels - 5 Rd.) : 1 Vog 8 mrkl. fisk i Kalsvigen 40 Rd. 16 mrkl. i Kalsnæsset - 8; 10 2/3 mrk. fisk uden Bøxel i Rishaug - 2 - 2 - 16;
Michel Nielsen udlagdes: 2 Grunder i Bjørnsund; 2 emaillerde Gulderme Knapper 2-; 2 mrkl. fisk uden Bøxel i Rishaug - 2 ort.
Aage Nielsen udlagdes : 1 Grund i Bjørnsund 6 Rd, 2o mrkl. fisk med Bøxel i Kalsvig 10-; 4 mrkl. i Kalsnæs 2; 2  mrkl. uden Bøxel i Rishaug 2 ort;
Henrik Nielsen udlagdes: Halvparten i en Bue paa Kiønøen - 5 - 2; 20 mrkl. fisk med Bøxel i Kalsvig 10; 4 mrkl. i Kalsnæs 2; 2  mrkl. uden Bøxel i Rishaug 2 ort;
Lauge Nielsen udlagdes: Halvparten i en Bue paa Kiønøen - 5 - 2; 20 mrkl. fisk med Bøxel i Kalsvig 10; 4 mrkl. i Kalsnæs 2; 2  mrkl. uden Bøxel i Rishaug 2 ort; og Sara Hendriksdttrs Grund i Bjørnsund - 6;
Anne Johanne Nilsdttr. udlagdes: Henrik Povelsens Grund i Bjørnsund 6 -; 10 mrkl. fisk i Kalsvig med Bøxel - 5; 2 mrkl. i Kalsnes - 1 -; 1 mrkl. i Rishaug - 1 ort;
Bodil Nilsdttr. udlagdes: Askield Pedersens Grund i Bjørnsund 6 -; 10 mrkl. fisk i Kalsvig med Bøxel - 5; 2 mrkl. i Kalsnes - 1 -; 1 mrkl. i Rishaug - 1 ort;
Mein Jensdttr. i Arv af Løsøre 30 - 1 - 5 - tillagt Jacobs Grund i Bjørnsund 6 -; 20 mrkl. fisk med Bøxel i Kalsvig - 10;; 1 mrkl. i Kalsnæs - 2; 2 mrkl. uden Bøxel i Rishoug - 2 - ;
Mein Jensdttr. i den beviste Gjeld 25 - 1 - 20;
Mein Jensdttr, i den uvisse Gjeld 6 - 2 - 18;

Boet eiede følgende Grunde i Bjørnsund:
Stephen Eriksens Grund hvoraf svares aarlig Grundleie 1 Rdlr. 1 ort vurderet for 40 Rdl.
Jacobs ibm: 6 ;
Jacob Schultzis - 6;
Askield Pedersens - 6;
Sæmund Eriksens - 6;
Peder Jacobsens - 6;
Jacob Christensens - 6;
Sara Hendrichsdttr. - 6;
Peder Christophersens - 5;
Jørgen Stabells - 5;
Knud Thronsens - 5;
Hans Christophersen - 5; og
Hendrich Povelsen - 6;
og i Bod:
Sæmund Olsen - 10;
Knud Jacobsen - 10;
Povel Lassesen - 10;
Bastian Erichsen - 10;
Styrker Erichsen - 10;
Olle Povelsens - 10;
Lars Olsen  - 5;
Hans Andersens - 5;
Nils Knudsens - 10;
Iver Hansens - 15;
Knud Rafns - 5;
Olle Olsen Loses - 5;
1 Bue paa Kiønøen  - 11 Rdlr.
Under Dato Fosund 20/3 1733 har Christopher Mullenphort til Sikkerhed for sin Datter Anna Dorothea Myllenphort Mødrene Arvemidler sluttet:"mine iboende Huser og des paastaaende Grund udj Boe Fiskevær staaende med alt Tilbehør efter Skiftebrevet af 7/11 1730 oprettet efter Sofia Hansdatter Juull des udvis Tolf Grunder udj bemelte Boe, noch Stephen Erichsens paaboende Grund udj Bjørnsund"
1730  9/10 selger Jens Aagesen Finn boende i Bod til sin Svoger Johan Aagesen Widerøe en Grund udj Søre Bjørnsund - se Johan Aagesen. 1722 16/4 kjøber høiagtb. og velforn. Borger og Handelsmand i Bue 3 Pladser i Bue - se Mollenfort.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 479 : 1728 12/6

Jens Aagesen Find
Michel Mejer

Romsdal Skifteprt. 6 p. 479 : 1728 12/6 Skifte efter sal. Jens Aagesen Find i Boe hvor blandt uvisse Skldnere var Michel Mejer - 42-1-10.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p.478 : 1728 12/6

Jens Aagesen Find
Christopher Lem

Romsdal Skifteprt. 6 p.478 : 1728 12/6 Skifte efter Jens Aagesen Find i Boe hvor Christopher Lem skyldte - 6-3-0.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 478 : 1728 12/6

Jens Aagesen Find
Stephen Erichsen

Romsdals Skifteprt. 6 p. 478 : 1728 12/6 Skifte efter Jens Aagesen Find i Bue, hvor registreredes "Stephen Erichsens Grund i Bjørnsund hvoraf svares aarlig Grundleje 1 Rdlr. 1 ort" - vurderet for 40 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 478 : 1728 12/6

Jens Aagesen Find
Capt. Lossisus

Romsdals Skifteprt. 6 p. 478 : 1728 12/6 Skifte efter sal. Jens Aagesen Find i Bue, hvor Capt. Lossisus skyldig - 22 Rdlr.

Kilde: Collin

1730 7/3.

Sofi Hansdtr. Juul

Skifte efter Sofi Hansdtr. Juul 1730 7/3.

Kilde: Collin