Bastian

Jacobsen

Friis

Født 01.07.1733 i Molde
Foreldre: Handelsmann og fiskekontrollør  Jacob Ottosen Friis (1702 -1774) og Maren Margrethe Johnston (22.12.1710.- 25.05.1795)

Gift med Else Cathrine Sigvartsdatter Munch
a. Anna
Bastiansdatter Friis. Födt 177?.
b. Maren Margrethe Friis. (1763 - 1809)
c. Jacob Bastian Christian Friis. (1767 - 1822) Lensmann i Altafjord tinglaug.
d. Severine Munch Bastiansdatter Friis (1767 - 17.01.1834)

Betalt for begravelse 05.07.1796

Bastian Friis var veier og måler i Molde.

1762 27/11

Johannes Nideros
Bastian Friis

1762 27/11 Auktion paa Molde efter sal. Johannes Nideros hvor Bastian Friis Kjøber..

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 366 : 1763 7/7

Lasse Lassesen
Jørgen Rennie
Bastian Friis

Molde Skifteprt. 1 p. 366 : 1763 7/7 offentl. Auktion i Lasse Lassesens Bo over Boets forhen af Sr. Jørgen Rennie iboende Gaard  paa Molde kjøbtes den der af Sr. Bastian Friis : 

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 153 : Under Dato Molde 10/7 1764

Byfoged Jalles
Jørgen Rennie
Lasse Lassesen
Bastian Friis

Molde Skjøde- og Pantebog 1 p. 153 : Under Dato Molde 10/7 1764 har Byfoged Jalles gjort vitterlig at paa Jørgen Rennies Opbudsboes Auktion over de der befindende Eiendele er paa offentlig Auktion Opbuden bemlt. Opbudsboes tilhørende Vaanehuse med tilliggende frie Eiendomsgrund, som alt da var beboet af Sr. Jørgen Rennie, men paa den holdte Auktion blev Husene med Grunden afg. Lasse Lassesen tilslagen paa samme maade og med samme Ret at benyttesig deraf, som og Grundens Strækning at blive uforandret, som det til Jørgen Rennieudstedte Skjøde af. afg. Controllør Fyen indeholder, der er dateret 16/9 1754, men da Lasse Lassesen ei havde fuldkommen betalt forinden hans lovlige Frafald den budne Auctionsumma for ovennævnte Huse med Grund, var han ikke i levende Live i Mangel af fuld Betaling Skjøde paa denne Gaard bleven meddelt, men som dog denne Gaard og Grund var Lasse Lassesen tilhørende, blev forbemeldte Gaard og Grundudj det holdte Skifte efter afg. Lasse Lassesen Stervboet til Indtægt anført, hvorimod det som resterede paa den budne AuktionssummaBoet til Udgift beregnet; Og da Boets Omstændighederindfordrede, at denne Gaard bestaaende af saamange Husei nærværende Tid befindes med dens underliggende frie Grund efter Formeld af det udstædte Skjøde af 16/9 1754 paa Auktion at maatte bortsælges, blev bemelte Gaard og Grund auktioneret 7/7 1763, da Kongl. Majst. Veier og Maaler Velædle Sr. Bastian Friis paa Auktionen blev Høistbydend for 700 Rdlr. - hvilken Summa nu er betalt- hvorfor den skjødes til bemelyte B. Friis - dog skal den aarlige Grundleje til Rechnes Gaards Eiere fremdeles som hidtentil erlægges med 48 Rd. danske.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 190 :  Under Dato Molde 16/9 1768

Bastian Friis
Jacob Andreas Eeg
John Ord

Molde Skjøde og Pantebog I p. 190 :  Under Dato Molde 16/9 1768 har Bastian Friis til Foged Jacob Andreas Eeg for 1600 Rdlr forstrakt til Gjelds Betaling hos John Ord, pantsat min iboende Gaard med selveiende Grund og tilhørende Søhuse herpaa Stedet, mine Huse i Nordre Bjørnsund bestaaende af 1 Stue, 1 Borgestue, 1 Søbod og 1 Fiskeskjaa og hans Husgeraad saasom 136 Lod arbeidet Sølv, 40 skaalpund kaaper, 28 pd. arbeidet Messing, 60 pd. Tin i Arbeide, etc. - 1 Fiermansfer med Master og Segl - 40 - 50 Torskegarn i 250 favner Ihler, 8 sty. Sommer Sildegarn; 6 sty. Havsnører med Bly Steiner til. Aflæst 3/5 1790.

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 1 p.689 : Ved Regning dat. Molde 28/12 1769

Bastian Friis
Byfoged Jalles
Daniel Stephensen

Molde skifteprt. 1 p.689 : Ved Regning dat. Molde 28/12 1769 fordrer Sr. Bastian Friis for efter Byfoged Jalles forlangende at have opmaalt og veiet i Daniel Stephensens Bo - Fiskevarer, Tobak, Salt.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 806 1771 4/5

Regine Thue
Poul Berentz
Anders Nielsen
Cornelius Lindal
Hans Wingaard Finne
Hans Wingaard
Petter Magnus Wingaard
Hans Wabek Paust
Ole Arnesen
Iver Sæmundsen
Sr B. Friis
Jacob Jonsen
Lasse Pedersen
Sr. Harboe
Ole Løche
Hans Tommesen
Mads Widerø
Fredr. Schieldrup

 

P.B.R.B. 1753
H. H. S. C.
F. O. S. M. A. J. D. W.
J. W. T. A. E. W.
O. F. E. S. M 1766
R. T.
J- E. G. M- M. T.
H- K- M. M. B.

Molde Skifteprt.1 p. 806 : 1771 4/5 blev i Overværelse af Anders Nielsen og Cornelius Lindal holdt Registrering efter afg. Mad. Regine Thue afg. Tolder Poul Berentz Enke hvis Arvinger er hendes efterladte Sønnebørn.
1. Hans Wingaard Finne, 12 Aar - formynder Hr. Hans Wingaard, Sogneprest i Holmedal i Bergen Stift.
2. Poul Michael Finne, 11 Aar - formynder Petter Magnus Wingaard, do. til Borge - Agershus Stift. Paa formyndernes Vegne tilstede Sr. Hans Wabek Paust. 
Guld og Sølvtøi ing. J. M. B.; 1 Sølvskaal ing. P.B.R.B. 1753 ; 1 Sølvbæger ing. H. H. S. C.; 6 Skeer ing. F. O. S. M. A, J. D. W. ; 4 Skeer ing. J. W. T. A. E. W ; - 3 ing. O. F. E. S. M 1766 ; 3 Skeer ing. R. T. ; 2 do. ing, J- E. G. M- M- T; 2 Do ing. _H- K- M. M. B. Faste eiendomme: 1 Grund i Bjørnsund som beboes af Ole Arnesen og svarer med 1 RD. 1 ort 20 sk., 1 do i Bjørnsund, som beboes af Iver Sæmundsen og svarer med 6.00 ----- 25. (Begge grunder paa Bjrønsund kjøbtes ved Auktion 12/9 af Sr B. Friis for 51 Rd.) Yttre Horsgaard skyld 2 - 12, beboes af 2de Mend tilkjennes en Husmandsplass - 120 --- kjøbtes ved Auktion 12/9 af Opsidderne Jacob Jonsen og Lasse Pedersen for 200 Rd. Fiskeværet Wikene, der beboes af 10 opsiddere der svarer aarlig Grundleie tilsammen 17 Rdlr. 36 sk. 250 - kjøbtres ved Auktion1771 12/9 av Sr. Harboe for 423 Rd. Vaane - og Søhusene paa Molde med Grunden og tvende husmandspladser - 300 (Kjøbtes ved Auktion 9/6 af Sr. H. W. paust for 358 Rd 3 ort, men er 24/7 1771 Skjødet til Ole Løche.
Alt vurderet til 1758 Rd. 3 ort 22 sk.

Boets hele Indtægt 2370 Rd. 17 sk. Gjeld og Auktion; 232-3-17 sk. I Behold 2137 Rd. 1 ort. Hver Sønnesøn arver 1068 Rd. 2 ort 12 Sk. Hans Tommesen fordrer under Dato 1/8 1771 - ref. "Sal. Regina Thue afg. Paul Berentz, - .... - 
Fra den Tid at hun kvitterede Rechnes Hospitals Tjenest som var udj Aaret 63 til Aarets Udgang 70 og noget derefter gjør for Beregningerne 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, og 70 8 Aar for min umage med Skrivning udj hendes affaires med hendes Husmand udj Vigene her og for hendes Leilendinger etc. pretenderes udj det ringeste derfor er aarlig 3 rd. - er for 8 Aar - 24 - Dessuden strax efter hendes Mands dødelige Afgang maatte gj efter hendes Begjær antage mig at være hendes Lagverge, da var Reknæs Hospitals papirer udj en saa slet Tilstand, hvorfor gj førtst maatte forfatte en ny Concept til Regnskaberne og nu for Eftertiden er brugelig indrettet en ny Jordebog at annamme Hospitals Landskyld samt foruden udj 3 Aar forfattet Concept-regnskaber, med alle sine Bilage og holdt hendes Correspondance og Brevers Skrivning til Hospitalets Direktører og andre Brevers Skrivning til Hospitalets Direktører og andre Brevers skrivning, item besvaret Mangelpostene,  hvorfor ei faaet ringeste skib, men afg, Mads Widerø og Fredr. Schieldrup fik alligevel 30 Rdlr., endskjøndt gj havde den allerstørsyte Umage derud inden kan derfor ei have ringere end - 12 Rdlr./Summa 36 Rdlr. For de efterfølgende Aaringer da Schjelderup kom til Christiansund, fik gj da først aarlig Løn 30  Rdlr.for at forestaa Regnskab og til den Tid at Mad. Behrens Bestyrede som hun siden fortrød og skede mod min Advarsel, thi alt mig var brugt udj fuldkomen Rigtighed, saa eftermanden havde det greit for sig og jg sparede ingen Umage for hende, men alt bringet udj fuldkomen rigtighed som mange paa Stedet er bekjendt og ........ at ingenderpaa til herudinden indløber at summerte 36 Rdlr. af Stervboets rede Midler bliver betalt som gj udi alle Maader vek har fortjent om ikke mere? -- hannem ble betalt.

Kilde: Collin

1771 5/5

Regina Thue sal. Behrens
B. Friis
B. Harboe.
Hans Wingaard Finne
Paul Michael Finne

Skiftet etter Regina Thue sal. Behrens begyndte paa Molde 1771 5/5. Boet eiede Vaane- og Søhuse paa Molde med Grunden og tre Husmandsplaser tax. for 300 Rdlr. solgtes for 351 Rdlr. 2 Grunder i i Bjørnsund, taxeret for 45 Rd. solgtes for 51 Rd. til Sgr. B. Friis, Yttre Horsgaard skyld 2 Vog 2 ? taxeret for 120 Rd. solgtes for 200 rdlr.. Fiskeværet Vichene der beboedes af 10 opsiddere, der svarede aarlig Grundleie tilsammen 17 Rd 36 sk., taxeret for 250 Rdlr., solgtes for 423 Rdlr. til Sr. B. Harboe. Boets formue udgjorde 2370 Rdlr. 17 sk. Gjeld og 
Omkostninger 232 Rd3 ort 17 sk.. I Behold 2137 Rdlr.1 ort; som deltes mellem hendes to Sønnesønner (Hans Wingaard Finne og Paul Michael Finne) med 1068 Rdlr. 2 ort 12 sk. til hver.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Molde Skifteprt. 1 p. 838 oc 839 : 1771 12/9

Madm. Behrens
B. Friis

Molde Skifteprt. 1 p. 838 oc 839 : 1771 12/9 Auktion i Madm. Behrens Bo paa Molde hvor Sr. B. Friis kjøbte Boets 2 Grunde i Bjørnsund (Kfr. Finne). og hvor B. Friis resterede Grundleie af en Grund i Bjørnsund, for Aar 68, 69, 70, 71 a 1Rd. 2 ort  - 4r Aar er 6 Rd.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 982 : 1781 18/4

Andreas Larsen
Bastian Friis

Molde Skifteprt. 1 p. 982 : 1781 18/4 Auktion i Andreas Larsens Bo hvor Sr. Bastian Friis kjøber.

Kilde: Collin

1785 

Bastian Friis
Peder Hansen
Christian Eide

Bastian Friis havde til Peder Hansen skjødet den Grund hvorpaa dennes Huse stod og som Hansen i 1785 skjødet til Skomager Christian Eide.  Cfr. Eide.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt.  2 p. 3 : 1786 23/1

Lange
Bastian Friis

Molde Skifteprt.  2 p. 3 : 1786 23/1 Registrering paa Molde i Boet efter Chirurgus og Handelsmand Lange - hvor Obervrager og Maaler Bastian Friis var opnævnt til Vurderingsmand - og i samme Bo er Hr. Bastian Friis skyldig 1 Rdlr. 1 ort 12 skilling. 

Kilde: Collin

1788 11/4

Bastian Friis
P.F. Koren

1788 11/4 Auction paa Molde hvor  Vrager og Maaler Friis kjøber og 1790 7/1 har han forrettet Samfrendeskifte. Til Vejer og Maaler Bastian Friis skulde en gang for alle betales femti Rdlr. efter GeneralAuditør P.F. Korens Død af hans Arvinger. Kfr. Koren - pg. 210 betalte i Novbr. 1793.

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 2 pg. 72  -  Aar 1790 7/1

Peder Leth Øwre
Bastian Friis 
Lauritz Aschenberg
Maren Severine Aschenberg
Svend Aschenberg
Henrik Petter Fasmer
Hans Thiis Møller.

 

Molde skifteprt. 2 pg. 72 : Peder Leth Øwre Byfogd i Molde og Bastian Friis ........ Oberveyer og Maaler ... gjør vitterligt Aar 1790 7/1 indfandt vi os i Stervboet efter afdøde Tolder Lauritz Aschenberg her udj Molde by for efter hans gjenlevende Enke Madame Maren Severine Aschenbergs Forlangdende som Samfrænder at holde Skifte mellem hende og hende udj Ægteskab  med bemelte afgange Tolder Aschenberg avlede eneste Søn, Studiosus Svend Aschenberg 20 1/2 Aar gl. som fornærværende opholder sig  ved Akademiet i Kjøbenhavn - Enken hvade Bevilling at sidde i uskiftet Bo og derefter skifte med Samfrænden, dat: 14/1|0 1785 ; i Bevillingen kaldes hun Maren Severine Hadsund (I Erlandsens 1 p. 184 kaldes hun med Tilnavn Haslund), afg. Tolder Lauritz Aschenbergs efterleverske. - Enken deklarerede at have taget til Lagværge Kjøbmand Henrik Petter Fasmer og til Curator for Sønnen ansattes Hr. Hans Thiis Møller.
Boet eiede Gaarden Meeg i Fanne Otting, af Skyld 2 vog 2 pd med 'Bøxel og Landskyld - blev med Besætning af Hester, Kreaturer og alt videre til og underliggende Herigheder taxeret for 1000Rd., og Vaanegaard i Molde By saavelsom en ny oppbygget tollbod, hvoraf den halve del af Grunden tilhører blev under et taxeret for 1000 Rd. Boets Løsøre tax. for 600 Rd. tilsammen 2600 Rdr. - Enken vilde hverken gjøre Paastand om Vederlag for de Omkostninger, som til hans Studerings Fortsættelse siden Faderens Lod på ham er anvendt og heller ikke vil hun til Tab for Sønnen fordre hverken  Faderens Gave eler Begravelsesomkostning vederlag imod hendes afdøde Mand. - Enkens Lod 1300 Udlagdes Vaanbegaarden i Byen med Tolboden og halve den udj Grunden - Sønnens Lod 1300 udlgdes Gaarden Meeg.

Kilde:  Collin

Molde Kirkes Regnsk. 1796 5/7

Bastian Friis

Molde Kirkes Regnsk. 1796 5/7 Hr. Bastian Friises Liig, for Gravsteds Aabning midt i Kirken 3 Rd-m.m. tils. 6 Rd. 3 ort.