Elisabeth

Thomasdatter

Friis

Født
Foreldre Thomas Nielsen Friis og Karen Jensdatter Bugge

Gift 1. gang med Peder Erichsen Juul
a. Thomas
b. Karen
Gift 2. gang med Jacob Jacobsen Lund

Skifte 29.05.1707

Jens Nielsen Friis og Johanna Vincentsdatter er nevnt i skiftet etter Elisabeth i 1706. Jens er hennes farbror som ble gift 08.07.1627 i København. Elisabeth er oppkalt etter sin farmor, som også het Elisabeth Thomasdatter og var gift med Niels Jensen Friis som var herredsfogd i Tønder, Danmark.

1695

Elsebe Thommesdttr. Friis
Peder Eriksen Juel
Jacob Jacobsen Lund,

Denne Elsebe Thommesdttr. Friis, som i 1695 flyttede fra Verdalen til Vestad i Veø har altsaa været gift  2 ganger, først med en Peder Juuel  2/ mws Hr. Jacob Lund - den første antagelig Sognepræst til Verdalen Peder Eriksen Juel, død 1670 (Erlandsen I. p. 351); den anden formentlig Jacob Jacobsen Lund, personel Capelan til Verdalen, død 1690 (Erlandsen II 257)

Kilde: Collin

1707 24/5 

Elsebe Thomesdatter (Friis)
Jacob Lund
Thomas Pederson Juul
Niels Pederson Assens

1707 24/5 Skifte paa Vestad i Veø Sogn efter sal. Elsebe Thomesdttr. (Friis) sal. Hr. Jacob Lunds ; hun havde Sønnen sal. Thomas Pederson Juul, paa hvis Barns Vegne tilstede den "velagtbare og velfornemme Handelsmand Signor Niels Pederson Assens som Fuldmegtig.

Kilde: Collin

Romsdals Prosties geistlige Skifteprt. 1707 29/5

Andreas Lem
Jørgen Meyer
Kjeld Stub
Mathias Raufn
Morten Wium
Elsebe Thommesdatter
Jacob Lund
Thomas Pedersen Juul
Karen Juuell
Boy Friis
Niels Pedersøn Assens
Jens Nielsøn Fries
Johanne Vincensdatter
Apotheker von Westen
Hr. Boy
Willum Robbertsen

Romsdals Prosties geistlige Skifteprt. 1706 24/3 authoriseret af Biskop P. Krog og i juni 1888 beroende i Veø Præstearkiv.
1707 29/5 var vi efterskrevne Andreas Lem, Provst over Romsdal Provsti, Jørgen Meyer, Sognepræst til Vedøen Gjeld og Kjeld Stub, Guds Ords Medtjener til Grøttens Menighed tillige biværende Mathias Raufn af Skifteskriveren Sgnør Morten Wium befuldmægtiget, forsamlet paa Gaarden Westad i Wedø Sogn udj ermelte Romsdalen, for at holde et louligt Arfueskifte efter den sal. afg. Matrone Elsebe Thommesdatter sal. Hr. Jacob Lunds, til Rigtighed mellem hendes sal. Søns Thomas Juuels efterladte Børn paa den Ene, og hendis igjenlefuend Daatter den Hederbaarne og Dydrige Matrone Karen Juuell sal. Hr. Boy Friises paa den andre Side, - Paa bemelte Børns Vegne var var nærværende den velagtbare og velforneme Handelsmand Sigiør Niels Pedersøn Assens som Fuldmægtig.
Registreret - Sølv : 1 Kande vejende 85 Laad teignet paa Laaget Jens Nielsøn Fries og Johanne Vincensdatter a 44 sk. Loddet ... 38 - 3 - 20; 3 Skeeder vejede 9 Lod 3 1/2 Qtn a 1 ort = 20 sk. = 4 - 2-; Contant udj Krone og Smaapenger ..... 20 Rd 16 sk..  Landskylden som sal. Hr. Boy havde oppebaaret af hendis Jordegods udj Størdals Fogderi for næstafvigte 1706 Aar, vaar efter Specification ..... 15 - 3 - 3;
Tilsammen Løsøre 102 Rd 3 ort 15 sk.
Herforuden blev angiven og anvist at være Boets tilhørig, med et Udlæg af en Skifteforretning efter sal. Apotheker von Westen udj Trondhjem paaseret de dato: 27 Oktober 1698 paa slet Papir og uden Haands underskrifuelse som formelder at sal. Jacob Lunds Enke er bleven udlagt udj ermelte Apothekerens Gaard 66 Rd. 2 ort, hvilke ey for nogen visse Middeler ansees kund eller beregnis derforre henføres bemelte Penge ickun her som uvis Gjeld.
Jordegods udj Størdals Fogderi beliggende:
     Holmlie skylder 5 øre med Bøxel ....................... 120 Rd.
     Breding iligemaade 5 øre .................................. 120 Rd.
     Lunden, 1 Spand 4re  mrklaug ..........................   76 Rd.
.    Leerset, 1 Øre 12 mrklaug alt med Bøxel ..........    36 Rd  Summa Jordegods 352 Rd.
Endelig blev Enken Karen Juul Sal. Hr. Boyes af Skifteforvalteren, Saavelsom dend paa de umyndiges Vegne tilstedeværende fuldmægtig alvorlig tilspurgt og paamindet om hun Intet mere Boet tilbedste havde beholden etc.
Boets Formue af Løsøre og Jordegods [foruden den ivisse tilstaaende Gjeld, beløber sig anslagen som forbmt. til Penge 454 Rd 3 ort 5 sk.
Enken Madam Karen Juul anviste en Regning som af hendes afgangne Kjereste sal. Hr. Boy var opsat og underskreven af Indhold som følger:
Copie // Regning paa det gj hafuer udlagt og bekostet for min sal. Værmoder Elsebe Thomesdatter Friis:
Ao 1695 dj 8 May leiet og betalt 4re Karle for at føre hende fra Verdalen og til Vestad    7 Rd 2 ort
for deres Kost paa Vejen .....................................................................................    6 Rd.
for Baaden betalt Willum Robbertsen i Fragt ..........................................................    4 Rd.1 ort
Gjort tvende Reiser for hende udj Trondhjem at holde Afregning med Sal. Apotheker
von Westen ang. hendes Arf efter sal. Commis. Friis for hver Reise 10 Rdlr. er ........... 20 Rd.
For hendes Begravelse .........................................................................................  50 Rd
For 11 Aar og 1 Mnd. Underholdning og Opvartning Lys og Varme a 30 Rdlr. er ......... 332 Rd.
                  Westad dj. 4de Aug. etc. 1706              Summa ..................................  420 Rd.
                                                                                 Boy Boysen ----]
For bemelte fordrende 420 Rd. blev saaledes aftalt og af Enken egne Medlidenhed til sine Broder Børns bedste afslaget (hvilket og af den tilstedeværende Fuldmægtig blev consenteret) til den Summa 316 Rd. 2 ort - hvilken forschrefne Gjeld fra Capitalen aftages blifuer tilofuers af Løsøre og Jordegods - 138 Rd. 1 ort 5 sk.  , deraf tilkommen sahl. Tomas Juuls Børn samtidig til Deling en Broderlod som er 92 Rd - 19 1/2 sk. og i dend uvisse Gjeld - 44 Rd. 1 ort 8 sk. = 130 Rd. 2 ort 3 1/3 sk.; = Madme Karen Juul sal. Hr. Boyes en Søsterlod er 46 Rd. 9 2/9 sk. og i dend uvisse Gjeld - 26 Rd. - 16 sk. = 68 Rd. 1 2/9 sk., hvorefter blev gjort Udlæg som følger:
1/ Sahl. Thomas Pedersen Juuls Børn: 2 1/2 øres Leye Odelsgods med Bøxel og Herligheder udj den Gaard Holmlij i Størdals Fogd. som Joen paaboer og udj Brug hafuer for 60 Rd. i den Gaard Lerset i bemte. Fogd. skylder med Bøxel en Øre 12 mrkl. - 36 Rd. Tils 96 Rd. formeget som legger fra sig til deres Faster Mdame Karen Juuls sal. Hr. Boyes - 3 - ;
2/ Madame Karen Juul sal. Hr. Boyes Søsterlod, som er 46 Rd. 19 2/3 sk. samt hendes fordring, som blev for billigt ansaet 316 Rd. 2 ort - tilsam. 384 Rd. 3 ort 1 2/3 sk. udlagdes Sølvkanden v. 85 Lod tegnet paa Laaget Jens Niels. Friis og Johanne Vincensdatter; de 3 Sølvskeder; alt Løsøret; af Jordegodset 2 1/2 Øre Leye med Bøxel og Herlighed udj Gaarden Holmelj, som Peder paaboer for 60 Rd.; Breding 5 Øres Leje med Bøxel - 120 Rd.; Lunden skylder 1 Spand 4 mrkl. med Bøxel - 76.
I den uvisse Gjeld: I sal. Apotheker von Westens Gaard i Trondhjem udlagdes Tomas Juuls Børn: 44 Rd. 1 ort 8 sk.; Karen Juul 22 - 0 - 16.

Kilde: Collin