Jacob

Jacobsen

Friis

Født 25.04.1750
Foreldre: Jacob Ottesen Friis og Maren Margrethe Johnston

 

Molde Skifteprt. 1 p. 791 : 8/12 1774

Jacob Friis
L. M. Lem

Molde Skifteprt. 1 p. 791 : I Sr. Jacob Friis Boe fordrer Kirkeværgen L. M. Lem paa Molde kirkes Vegne efter Panteobl. 200 Rdlr. og rest Rente; Lems Regning er dat. Molde 8/12 1774.

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 1 p. 783 
1775 5/1

Jacob Friis
Bamberg

Molde skifteprt. 1 p. 783 1775 5/1 Auktion paa Molde efter Jacob Friis hvor Bamberg kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 848  24/10 1776

Jacob Friis

Molde Skifteprt. 1 p. 848 : Mons, Jacob Friis fordrer ved Regning Molde 24/10 1776 for Bræmer Staal, Vinedike, Tobak, Brændevin, Seildug, Salt.

Kilde: Collin

Branntakst for Molde 1767 og 1777 med endringer:

Maren Plokkeroes
Jacob Friis

Branntakst for Molde 1767 og 1777 med endringer:

7. oktober 1763 kjøpte Madame Plockkeross denne eiendommen av maaler og vejer Johannes Nidaros.

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

17

Madame Maren Plokkeroes

1 vaane Huus

N1

250

 

 

 

 

1 Stav Huus

N2

20

270

1777

16

Madme Plockeros død, Jacob Friis indflyttet

et vaane Huus

N1

230

 

 

 

 

et Stav Huus

N2

20

250

1778

16

Madm. Plocheroes død, huset kjøpt av Jacob Friis

 

 

 

 

I branntaksten av 1787 får vi vite dette om eiendommen:" Et vaane Huus af tømmer, med Kielder og Tejl Tag." og "n tømret Søe Boed, 2de Etager, og Svaler paa Siderne av Bindings Værk, samt Tejl Tag". Dette betyr trolig at "Stavhuset" er revet av Jacob Friis, og at han har bygd sen sjøbod før 1787.

Molde skjøde og pantebog I p. 300 : Under Dato Molde 10/2 1780

Jacob Friis
Ole Torvig

Molde skjøde og pantebog I p. 300 : Under Dato Molde 10/2 1780 har Jacob Friis for af Sr. Ole Torvig laante 199 Rdlr. pantsat med 1. Prior sin halvedel udj Bomjægten Rubert kaldet, samt halve Delen udj tilhørende Inventarium, og 2. Prioritets Ret udj min iboende Gaard med Søhuser - samt i min Ottrings baad med segl og alt Tilbehør og 24 Torskegarn samt en komplett opred Seng med Grøn Anhæng etc.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 993 : 1784 2/2 

mdm Krog?
Jacob Friis

Molde Skifteprt. 1 p. 993 : 1784 2/2 Auction efter mdm Krog?, hvor Sr. Jacob Friis kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 99 : Under Dato Molde 29/12 1787

Jacob Friis
Erch Must

Molde Skjøde og Pantebog I p. 99 : Under Dato Molde 29/12 1787 har Jacob Friis til Cancelliraad Erch Must for Pengelaan 400 Rd. pantsat mine iboende Huser med tilhørende Grund her paa Molde alt med første Prioritet - (Udgaar ifølge Lov af 19/8 1745).

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 60 : 1788 31/3

Peder Leth Øwre
Henrich Øwre
Jacob Friis
Jacob Andreas Eeg
Lars Barhau Eeg
Hans Thiis Møller
Fredrik Ludvig Konow

Molde Skifteprt. 2 p. 61 : Peder Leth Øwre Kgl. Majst. Byfoged udj Molde og Henrich Øwre bestaltet forstander ved Rechnæs Hospital gjør vitterligt at 1788 31/3 blev af Skipper Jacob Friis overleveret hans Requsition til Opbud med Lagmanden Hr. Etatsraad Dons's paategnede Udnævnelse til os som Opbudsmænd at forvalte bemelte Sr. Friises Opbudsbo og bringe samme til Rigtighed. Requisitionen dat. Molde 22/2 1788 er af følgende Indhold. 
"N.8. C7. - 2 Rd.:Jeg maa beklage det ved adskillige ulykkelige Tilfælde, uskyldig og uden Hensigt til Bedragerier saaledes er kommen paa Knæerne, at gj ifald samme Næringsvei paa lige Maade skulde vedblive, maatte ved Renternes Svarelse ei alene fordybes i Gjeld saaledes, at gj meer, end for nærværende Tid kunde blive Afmægtig til at fyldestgjøre mine Creditorer, men og af dem blive overilet ; I Anledning heraf samt for at vise min vedbørlig redelige Hensigt, nødsager gj betimelig at henskyde mig til den Tilladelse Lovens 5 Bogs 13 Kap. 38 art.; samt forordningen af 18/11 1757 given etc.
Dat. Molde 22/2 1788.
I følge Opbyderens Opgave eiede Boet: "min iboende Gaard - 400  Rd; min tilhørende Jægt Fortuna  - 9 1/2 kommerselæst drægtig - tax. for 900 Rd og hvormed skal følge Inventarium - 900 Rd. ; 100 tønder kjøbmandssild a 4 rd - 400;; 50 ledige tønder a 20 sk. = 10 - 1 - 16 sk.; 20 bunter tøndebaand a 10 sk. = . 2 og 1 Trerørings Baad med Segl, Drag og Toug - 10 Rd. Ejendele Rd. 1935 - 3 - 4; Gjeld 3509 - 1 - 6;
Creditorer: Fredrik Ludvig Konow efter Vexelobligation - 2728 Rd.. Opbyderen havde under Dato Molde 1/8 1778 laant af Foged Jacob Andreas Eeg - 99 Rd.; Sønnen Lars Barhau Eeg under Dato Gjermenes 22/6 1786 fremlagde krav og Rentebergning. Generalauditør Koren 203 Rd - hvoraf Grundleie af hans Hus frs 24/6 1786 til 24/6 1788 a 6 Rd. = 12 Rd. ; 6 tdr. tjære a 4 Rd. - 24 rd.; Sommeren 1786 ladet tørre 12000 sty. Klippfisk a 4 sk. pr. 100 - 5 Rd- samt efter obligation stor 150 Rd. - dat. Molde 10/5 1784 med pant i hans iboende Huse her paa Molde med 2, Prioritets Ret som tilforn er pantsat til Foged Eeg for 98 Rd. - samt en Møbler."
Boets Indtægt 1483 - 2 - 12; Gjeld 3795 - 1 - 2;
- Boet eiede jægt Fortuna - 9 1/2 kommerselæst drægtig - tax. for 900 Rd.; solgtes til Hans Thiis Møller - for 710 Rdlr.
Vaanegaard med Søhuset paa Bøxelgrund - 400 Rd - solgtes ved Auktion til Bufoged og Sorenskriver Peder Leth Øwre for 316 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 61 1788 31/3

Jacob Friis
Henrik Lyche

Molde Skifteprt. 2 p. 61 1788 31/3 Jacob Friises Opbudsbo  hvortil Controllør Lycke var skyldig 3-2-8 og Henrich Lyche 5-3-12 og har Controllør Henrik Lyche produceret en Regning dat.. 19/4 1788 hvorefter han som konstitueret Tolder kommer efter Rente- og Generaltoldkammerets Decision af 6/10 1787 rdlr 10-78 sk.

Kilde: Collin

Molde skjøde og pantebog I p. 347 : Under Dato Molde 7/5 1788

P. Leth Øwre
Henrich Øwre
Jacob Friis

Molde skjøde og pantebog I p. 347 : Under Dato Molde 7/5 1788 vitterliggjør P. Leth Øwre og Henrich Øwre at: "Da Skipper Jacob Friis her paa Molde har gjort Opbud og overgivet sit Boes Midler og Eiendele til Liquidation med hans Creditorer, har vi som beskikkede Opbudsforvaltere, strax antaget os bemelte Opbudsboe under Behandling og allerede efter  foregaaende Publicationer foranstaltet Boets Løse og faste Eiendele ved offentlig Auction bortsolgt, men da Opbudsboet med vidløftig Gjeld paa Diverse Steder er behæftet, har vi anseet fornøden at indkalde, som vi og, ifølge Forordningen af 18/11 1757 med dette Proclama indkalder alle Jacob Friises Credi og Debitorer etc.

Kilde: Collin

1789

W. Allan
Jacob Friis

Molde Skifteprt. 2 p. 106 : Som Debitor til W. Allans Bo i Molde (1789) nævnes Jacob Friis i Nordland.

Kilde: Collin