Otte

Jacobsen

Friis

Født ca. 1675
Foreldre: 

Barn med nn
a. Jacob
Gift med Inger Margrethe Michelsdatter Greve

Død 13.08.1729


Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905) s. 53


Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700 s. 251f

Jørgen Hansen Meyer
Hr. Anders
Hans Edvardsen
Margrethe Pedersdtr.
Svend Jensen
Inger Margreth Michelsdatter Greve
Otto Jacobsen Friis
Hans
Mille Ludvigsdtr Munthe
Michel
Peder 
Morten
Helle Margrethe
Iver Mühlenfort
Anne Cathrine
Margrethe Salome

MPH ESD 1652
ARBJATD 1659
CJS SKSD 1657
JMJMG   WFF  AMD  WSCR  
HPSASOD  CJSKSD
PESTTD  RRSGSD
JASGJD 16..    MHGMAD

Veøy 1686 - 1710 Jørgen Hansen Meyer
Han fikk brev på kallet etter den avdøde Hr. Anders den 15/6 1686 (NK bd. IV s. 67). Dette ble stadfestet i 1700 (NK bd, VII. Stadfestelser). Dette må ha vært et ekspektansebrev for Hr. Anders undertegner i futeregnskapet, selv som sogneprest her helt til 1691. Hr. Jørgen må derfor ha blitt sogneprest her i 1691. Ifølge  Tønder døde han i kallet 1710.

Skifte ble holdt etter ham den 8/4 1710. I skiftet nevnes hans kones navn og alle barna. I skiftet nevnes sølv merket: kanne MPH ESD 1652, ditto ARBJATD 1659, ditto CJS SKSD 1657, beger JMJMG, ditto Hans Edvardsen Margrete Pedersdtr.,konfektskål WFF AMD, saltkar JMJMG, skjeer WSCR, HPSASOD, CJSKSD, PESTTD og RRSGSD, beger Hans Edvardsen Margrete Pedersdtr., skje Svend Jensen og CJSKSD,  dessuten en kiste merket JASGJD 16.. og MHGMAD 1700. Ifolketellingen 1701 var han 50 år.

Personalia
Han var født ca. 1647, en sønn av Hans Edvardsen Meyer, fogd i Strinda. Tønder sier at han døde her i 1710. Var ifølge skifte gift med Inger Margrethe Micheldatter Greve. Hun ble andre gang gift med Hr. Otto Jacobsen Friis, kapellan til Veø. Barn:
Hans: nevnt i skift i 1710. Horneman har ham som kapellan i Veø og gift den 31/7 1726 med Mille Ludvigsdtr Munthe.
Michel: nevnt i skifte i 1710.
Peder nevnt i skifte i 1710.
Morten: nevnt i skifte i 1710.
Helle Margrethe: nevnt i skifte i 1710. Ble ifølge Tønder gift med Iver Mühlenfort, sogneprest i Førde.
Anne Cathrine: nevnt i skifte i 1710.
Margrethe Salome: nevnt i skifte i 1710.

Kilde: Svein Tore Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700 s. 251f.

Romsdals Tingprt. 1b p. 1693 1/7

Otte Jacobsen
Anders Gaas

Romsdals Tingprt. 1b p. 1693 1/7 Ting i Fanne Ott. hvor publ. Otte Jacobsens Bøxelseddel paa 1/2 vog Fisk i Indre Sirset given af Anders Gaas dat. Gjermundnæs 3/3 1693.

Kilde Collin

Otto Hjort: Uddrag af slægterne Friis s. 29 15.4.1707

Otto Jacobsen Friis

Otto Jacobsen Friis, f. o. 1670-80, som blev ordineret til Kapelan pro loco til Veø, Indre Romsdals Provsti, den 15.4.1707, hvor han endnu var 1720.

Kilde: Otto Hjort: Uddrag af slægterne Friis s. 29

Romsdal Tingbog 4 p. 104 : 1708 20/8

Niels Christensen Hiermaal
Jacob Thue
Otto Jacobsen
Erik Lange
Amtmand Nobel
Capt. Brun
Christopher Lem
Kiell Stub
Peder Johansen
Anne Munthe
Ludvig Iversen
Nils Arentsen
Cap. Catterbach
Olluf Sjursen
Anders Ingebrigtsen Hammervold

 

Romsdal Tingbog 4 p. 104 : 1708 20/8  blev af Niels Christensen Hiermaal forvalter over Canestrøm Gaard og Gods paa Normøre administreret en Extraret paa Molde Ladested - hvor de kgl. Majst. Sorenskriver udj Romsdals Fogderi Sr. Jacob Thue havde sin Tiltale til hederlig og vellærd Mand Hr. Otto Jacobsen, Capellan til Vedøens Menigheder formedelst han om Nattetider efter at Ljuset var slugt, og enhver sig fredeligen havde lagt til hvile med Hug og Slag hannem groveligen skal overfaldet udj Fogden Sr. Erik Langes brøllup paa Gjermenes den 7 Februar næstleden efter hans Suplique til velbr Hr. Cammerraad og Amtmand Nobel af 10 febr. om et Extrat ordinaire Ting og en upartisk Dommer dennem imellem at kjende etc
Sorenskriveren lod læse en Beskikkelse til Capt. Brun, Studiousus Christopher Lem og Hr. Kiell Stub deres Sandhed at vilde tilstaa med deres Svar samme Dato. Noch lod Sorenskriveren lese en Beskikkelse til endel af Gjæsterne om hans Comportement i Bryllupet med deres Svar dat ut Supra - Udi Hr. Otto Jacobsens Fuldmægtiges Peder Johansens Hosværelse og paabøn blev Hr. Capit. Bruns skriftlig Vidnesbyrd for Retten liudelig oplæst. Madame Anne Munthe Sr. Ludvig Iversen indgaf et skriftlig Vidnesbyrd under hendes egen haand uden æed dat. Røvigen 12/8 1708. m.m.
Nils Arentsen som er Cap. Chaterbags Tambur efter aflagde Eed blev tilspurgt af Sorenskriveren om hand ikke hørte at han begjærede Fred i sin Seng og havde Præsten hannem noget at tiltale kunde det ske i Morgen - ligesaa tilspurgte om ikke Hr. Otto overfaldt hannem i sit Leje alligevel han bad om Fred, men Præsten svarede vilde ej lade Sorenskriveren fred, men overfaldt ham i Sengen, men hvorledes det gik til kunde han ikke egentlig sige eftersom Lyset var slukt, til det 3dje Spurgte Sorenskriveren ham om han ikke saa at Cap. Brun tog Præsten fra sin Sæng og raabte efter Lys eller der skeer en Ulycke - hvortil han svarede det var sant nok.
Capt. Catterbach lod ved sin Corporal Olluf Sjursen svare det han vidste intet af noget Clamerj førend Tamburen sagde ham det paa Sengen som han laa, stod derpaa op, gik ind paa Loftet til dennem, da var skriveren og præsten tilsammen paa Gulvet i Mørket, hvor han saa at Skriveren slog Hr. Otto overende i Hr. Cap. Bruns Seng og derpaa bad Catterbach at Brun vilde skille dem ad, hvilket han tilligemed Christopher Lem efterkom gik derpaa tilsengs og lagde sig - videre havde han ikke at sige.
- Blev saaledes eragtet at saafremt Sagen efter Anledning af loven ikke kan fremmes. Ville Parterne møde for Præstens Verneting i Vedøens Præstegaard dj. 17/9, hvor da skal forhøres.
- Præsten blev alvorlig et Forlig forevist, at afbede hos Sorenskriveren hans forseelse, igjen erklære ham og refundere hans Omkostning - det Hr. Otto ingenlunde vilde forstaa, men eskede en endelig Dom.
I Dommen siges bl. Ander at "Vidnesbyrdene accorderer at Sorenskriveren i denne Forsamling har comporteret som en honet Mand til alles Fornøielse" - Præsten "har der tvertimod et meget slet Rygte for hans usømmelige Forhold baade imod Brudgommen og Gjesterne, hvilket forbeholdes til Vedkommendes loulige paatale for hans competent Forum til den geistlige Ret at Hr. Otto Jacobsen omsider for en ringe Question har toucheret Sorenskriveren med nærgaaende Skjeldsord der lettelig kundet foraarsage Klammerj, bør ikke at komme Hr. Sorenskriver Jacob Thue til præjudere paa hans gode Rygte i nogen Maader. - Men at Hr. Otto Jacobsen end ydermere har forøvet saadan grum Overlast om Nattetide overfaldt Sorenskriveren paa hans Seng og leje efterat Lyset var slukt og enhver sig fredeligen havde lagt til rollighed med hug og Slag bør Hr. Otto Jacobsen efter gjorte Irettesettelse at bøde til hans kgl. Majst. 3de 6 Lod Sølv - hvorimod Sorenskriveren derhos maatte søge Nødverge til at forsvare sig frikjendes for foegdens Irettesættelse i denne Sag. - Processens Omkostning til de 3de extraordinære Ting og tider 2de kostbare Reiser for Dommeren fra Nordmoer til Romsdalen udj fo.enskab a 5 rd. er 10 Rd for tidsspilde umage og 2de travaliereiser a 10 Rd. er 20 Rd. - Lensmændene og Laugrette for 2de Sessioner a 5 Rd. - er 10 Rd. - tilsammen 40 Rdlr. betaler Sagvolderen Hr. Otto Jacobsen tilligemed det mer at udrede 15 dager efter denne Doms louglige Anvissning under Exekution og Adfærd efter Loven,

Til samme Extrating var Hr. Otto Jacobsen ogsaa stevnet at møde af Anders Ingebrigtsen Hammervold, som Præsten ogsaa havde overfaldt med Slag etc - ved en anden Anledning.

Kilde: Collin

Romsdal Geislige Skifteprt 1710 1/4

Jørgen Mejer
Otte Jacobsen
Anne Cathrine Mejer

Romsdal Geislige Skifteprt. auth. 1706 (i 1888 i Juni beroende i Veøy Præstearkiv)) 1710 1/4 Skifte paa Veø Præstegaard efter sal. Hr. Jørgen Mejer, hvor "Hr. Otte Jacobsen communister til Vedø Gjeld" var med i Skifteretten - til formynder for Hr. Meyers Datter Anne Cathrine Mejer sættes den hederlige og vellærde Mand Hr. Ottho Jacobsøn, communister til Veø Gjeld.

Kilde: Collin

Romsdal Prosties Geislige Skifteprt. p. 65 : 1718 13/12

Otho Jacobsøn
Inger Margrethe Greve
Thomas von Westen
Jørgen Mejer

Romsdal Prosties Geislige Skifteprt. p. 65 : 1718 13/12 holdtes paa Veø Præstegaard Eftersyn over Præstegaardens Inventarium - og fattedes  en del Ting, hvilke Hr. Otho Jacobsøn - Medtjener til Wedøen og hans Kjæreste Inger Margrethe Greve, som var Hr. Thomas von Westens formand sal. Hr. Jørgen Mejers Efterleverske, at give Forklaring - Kfr. seddel Vedø Præstegaard.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1721 festo Circum

O. Friis 

Veø Kirkebog 1721 festo Circum. begynder Veø Kirkebog og har Hr. O. Friis udført kirkelige forretninger samme dag.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1721 dom 24 Trinit :

Jacob Johans. Schultz
Anna Kristine
Inger Margrethe
Otto Friis

Veø Kirkebog 1721 dom 24 Trinit : døbt i Molde Kirke Jacob Johans. Schultzis Dttr. Anna Kristine. Blandt Fadderne Inger Margrethe Hr. O. Friisis, Hr. Otto Friis.

Kilde: Collin

Anno 1721 dend 17. Augusti

Salome Olsdatter Darre
Løitnant Meldahl
Mathias Christopher
Obriste Liut. (Vauuert) Frue
Kierstina Maria Meldal
Anne Chatrine Eegs
Obristelleut. Wauuert
Børge Eeg
Thomas Juel
Ottho Friis

Familienotis bak i "Naadens Dørs aandelige Hammer" gave fra Oluff Mentzön til Riborre Hansdatter:

Foreldre: Salome Olsdatter Darre og løitnant Meldahl

Anno 1721 dend 17. Augusti blef min Søn Mathias Christopher født Klocken 5 effter Middag til denne syndige Verden- Døpt 23. aug. 1721 i Tresfjord kirke. Faderne vare: Obriste Liut. (Vauuert) Frue, som bar ham til Daaben. Madame Anne Chatrine Eegs og min Søster Kierstina Maria Meldal, Obristelleut. Wauuert, Fogden Børge Eeg og Monsr. Thomas Juel. Gud lade hannem opvoxe i alle christleige Dyder og Forstand, Gud til Ære og os som Forældre til Glæde.Døbt af Hr. Ottho Friis

Kilde: Finne-Grønn: Forbindelsen Darre - Meldal. Norsk Slektshistorisk tidsskrift XIV s. 89-91

Veø Kirkebog 1722 dom

Lars Berg
Peder Larsen Berg
Margrethe Friis

Veø Kirkebog 1722 dom ......... døbt  i Molde kirke Lars Bergs Søn Peder - blandt Fadderne Margrethe Friis.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1722 dom 4 p. Paasche

Otto Friis
Michel Mejer

Veø Kirkebog 1722 dom 4 p. Paasche var (Hr. Otto Friis) i Fosund og stod Fadder til Michel Mejers Barn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1722 13/5

E. Leganger
Hans Steenbuch
Otto Friis
Inger Margrethe Hr. Otthos
Elizabeth Engelhart
Børge Eeg
Ole Henrichsøn Sylbius
Andreas Schjelderup.

Veø Kirkebog 1722 13/5 blev min (dvs. Præsten E. Leganger) lille Søn: Hans Steenbuch døbt af Hr. Otto Friis. tls Inger Margrethe Hr. Otthos, Demosll. Elizabeth Engelhart, Fogden Børge Eeg, Ole Henrichsøn Sylbius, Studiosus Andreas Schjelderup.

Kilde: Collin

Anno 1722 dend  6. Novembr

Salome Olsdatter Darre
løitnant Meldahl
Anna Riborg Sophia
Inger Margretha
Anna Sophia Meldal
Beretta Svennebøe
Ottho Friis
Monsr. Abo
Søfren Remmem

Familienotis bak i "Naadens Dørs aandelige Hammer" gave fra Oluff Mentzön til Riborre Hansdatter:

Foreldre: Salome Olsdatter Darre og løitnant Meldahl

Anno 1722 dend  6. Novembr blev min Datter Hanna Riborre fød til denne syndige Verden Klocken 3 Eftermiddag. (Kirkeboken: Døbt 8. nov 1722 i Tresfjord kirke: Anna Riborg Sophia.) Faderne:vare Inger Margretha som bar hende til Daaben, min Søster-Datter Anna Sophia Meldal og Beretta Svennebøe, Her(!) Ottho Friis, Monsr. Abo, Monsr. Søfren Remmem, Gud lade hende opvoxe i alle christelige Dyder og Forstand. Gud til Ære og os som hendes Forældre til Glæde. Døbt af Hr. Ottho Friis.

Kilde: Finne-Grønn: Forbindelsen Darre - Meldal. Norsk Slektshistorisk tidsskrift XIV s. 89-91

Romsdal Skifteprot. 6 p. 279 : 1723 ?/6

Hans Brun
Ottho Friis

Romsdal Skifteprot. 6 p. 279 : 1723 ?/6 Skifte paa Molde efter sal. Controllør Hans Brun hvor Hr. Ottho Friis fordrer - 8 - 1 - 12.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1723 festo St. Joh. Baptist

Præsten Leganger
Hr. Ottho f

 

Veø Kirkebog 1723 festo St. Joh. Baptist i Vedø kirke comm. Je (Præsten Leganger), min Kiæreste, Hr. Ottho f. - Kieresten - ..........

Kilde: Collin

Veøy Kirkebg 1724 dom 16. Trinit

Ottho Friis
E. Leganger
Anna Chirstina
Madme. sal. Hr. Engelharts
Mille Susanna Munthe
Anna Catharina Meyer
Lieutenant Nannestad
Hans Engelhardt

Veøy Kirkebg 1724 dom 16. Trinit i Veø kirke døbte Hr. Ottho Friis min (E. Leganger) lille Datter: Anna Chirstina - tls. Madme. sal. Hr. Engelharts, Demoiselle Mille Susanna Munthe, Demoiselle Anna Catharina Meyer, Lieutenant Nannestad, Studios Hans Engelhardt.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1729 26/8

Presten Leganger
Ottho Jacobsen Friis

Veø Kirkebog 1729 26/8 holdt gj (Presten Leganger) Ligtale i Vedø kirke over min Medtjener sal.  Hr. Ottho Jacobsen Friis, som døde 13/8 - 54 Aar 3 Mndr. 6 Dage.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 

Erich Leganger
Andreas Heiberg
Jacob Lund
Otho Jacobson Friis
Inger Margretha Michelsdttr. Greve
Johanna Jacobsdatter Friis
Børge Eeg
Morten Helm
Ludvig Iversen Munthe
Johan Hysing
Hans Edvadsen Mejer
Margrethe Peders Datter 
Michel Hansen Greve
Steen Meldal
Bastian Erichsen
Jacob Friis
Anna Catharina Mejer

A.T.H.E.S.D. Ao. 1652
H.O.J.F.I.M.G. 
I.M     E.G     T.L.S.A.C.D
I.M.A.P.D
M.R.S.H., M.L.D.B
C.F.
Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter 
J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 var underskrevne Hr. Erich Leganger Sognepræst til Vedø Gjeld, Hr. Andreas Heiberg Sognepræst til Grytten, Hr. Jacob Lund Sognepræst til Agerø forsamlede paa Gaarden Waage for at skifte efter forrige Capelan til Vedø Kald sal. Hr. Otho Jacobson Friis mellem hans efterl. Enke Madame Inger Margretha Michelsdttr. Greve paa den ene og den sal. Mands Søster Madame Johanna Jacobsdatter Friis som eneste Arving paa den anden Side.
Enkens antagne Lagværge Foged over Romsdals Fogderi Sr. Børge Eeg var tilstede, og Søsterens Mand Mons. Morten Helm og personlig nærværende ~ Vurderingsmænd Tolderen Ludvig Iversen Munthe og Klokkeren paa Molde Johan Hysing.
Registreret Guld: 2 par amelerede Krage Næbber, hvorom Enken og Arvingen saaledes bleve forenede at hver af dem beholder et par uden videre Vurdering. 1 Guldknap at bruges udj en Skjorte for 2 Rdlr.
Sølv: 1 Sølvkande vejer 81 Lod, inskr. A.T.H.E.S.D. Ao. 1652 a 2 ort = 40 - 2; 6 Sølvskeder inskr. H.O.J.F.I.M.G.  v. 16 Lod a 2 ort = 8 - 1; 3 do, den ene I.M. i et Træch, den anden E.G., den tredje T.L.S.A.C.D. .tils. 9 Lod a 2 ort - 4 - 2; 2de do, den ene inskr.  I.M.A.P.D. - den 2. M.R.S.H., M.L.D.B. vejer tils. 6 Lod a 2 ort. - 3-; 1 Sølvbolle ins. C.F. vejer 5 Lod 3 qn. - a 2 ort :- 2-3-12; i lidet Sølvbæger forgylt ins. under Bonden Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter v. 5 L. 3 qv. a 2 ort - 2-3-12; Den sal. Mands Stock beslagen med Sølf for 1-3;
Tin merket J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.
Registreret en Kiste med Michel Hansen Greves Navn paa.
Den sal. Mands efterladte Gaard Waage, skyld 4 1/2 wog fiskes leje med sine paastaaende Huser, hvorudj findes 4 Jern kakelofne, samt en  nedmuret Bryggepande, med videre Tilbehør mur- og nagelfast, som det nu befindes, tilsammen vurderet for - 250 Rdlr.
Gaardens Aufling for dette Aar er taxeret til 80 Tdr. Hafre og 16 Tdr. Biug, naar Tienden og Vinterfoder afkortes, saa og 5 tdr. Havre laant hos Prousten, kommer igjen til Deling Hafre 47 tdr a 1 Rdlr - er  47 og Biug 11 1/2 td. a 7 ort er 20 - 0 - 12;
Lieutenant Steen Meldal havde 2/9 1728 laant af Afdøde 80 rdlr. Courant Mynt samt tilstod videre at være ham samme Dag neml. 2/3 1728 og af den sal. Mand betroed 100 Rdlr. in species og danske Croners Mynt, med de forord at efterdi de samme benævnte 100 Rdlr. var hans Kjære Hustru Madme nu Enckens forhen af ham givne Gave, og i saa maader hende tilhørende, de da igjen skulde leveres udj samme Mynt, hvor til og Lieutenanten obligerede sig, hvortil Arvingen Mons. Morten Helm paa sin Hustrus Vegne svarede, at han refererer sig til det som er lovformelig.
- Sognepresten Hr. Erich Leganger anfører Capellanens Løn med egen fløtning for det sidste halve Aar og skal i Boen af ham tilstaaes - 47 Rd. 2 ort.
- Fogd Sr. Børge Eeg fordrer de øvrige kongl. Skatter af Gaarden Vaage for 1728 naar for Gaardens formelte Frihed er afdraget 8 Rd. 2 ort 16 sk. -------- 3 - - 13; ligesaa fordrer Fogden allernaadigst paabudte Brandstyr  indeværende Aar - 9 Rdlr; Fogden paastaar og at den sal. Mand var ham skyldig Penge 12 Rdlr, som ræstedepaa det Udlæg Fogden havde gjort udj Canceliet, for den kongl. allernaadigste Confirmation til Capelens Tjeneste.
- Bastian Erichsen paa Molde fordrer 8 Rdlr. for en ny Kakelovn, som findes hos Mons. Jacob Friis paa Molde; Jacob Friis fordrede i Boet efter special Regning - 40 Rd. 2 ort.
Boets Midler 1064 Rd 3 ort; Gjeld etc. 760 - 3 - 15; til Deling 383 Rd. 3 ort 9 sk. - deraf Encken151- 3 - 16 1/2; Søsteren ligemeget.
- Udi Gaarden Waage udlagdes Madmsel Anna Catharina Mejer 98 Rd. 7 1/2 sk. og 2/Enken sin Arvelod 151 Rdlr 3 ort 16 1/2 sk.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprot. pg. 154 : 1729 21/9

Ottho Jacobsen Friis
Johan Harboe 
Michel Mejer
Anna Catharina Mejer
Catharina Alhed
Peder Jørgensen Mejer
Morten Mejer
Margrethe Salome Mejer
Ottho Ørbech
Hille Margrethe
Iver Mühlenfort

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 154 : 1729 21/9 begyndte Skifte efter sal. Hr. Ottho Jacobsen Friis, forr. Capelan til Vedø og hvor "efter fremvist Lodseddel udstedt af Hr. Sorenskriver over Nordmøre Sr. Johan Harboe ved Skifteforretningens Slutning efter afg. Sal. Michel Mejer dj. 4/4 1729 dette Stervboe tilkommer 67-2-9.
på. 155 : denne Michael Mejer boede i Foesen og var i hans Stevboe udlagt for Madmoiselle Anna Catharina Mejers der indestaaende Faderarv og Renter tilsammen 67--2-9; annammer udj Waaningshusene som er vurderet for 400 Rdlr. med Enken Catharina Alhed - 62-2-9;
Monsr. Peder Jørgensen Mejer, som nu er sine fulde 25 Aar forlangte Rigtighed for sin tilfaldne Faderarv 112-3-13 tilligemed Renter fra 7/7 1716 til 7/ 1729 - 13 Aar tilsammen 185-0-13;
Monsr. Morten Mejer som nu er 23 Aar gl., ligesaa 110-0-8; med Renter tilsammen 181-2-13;
For det Pund Fiske leje Jordegods udj Mordal tilfalden Peder Mejer, og ligeledes 1 pd. i samme Gaard tilfalden Morten Mejer, haver de at søge Landskylden som af de foregaaende, saa og for dette og efterfølgende Aaringet hos Opsidderne eller dem som haver Bøxelretten efter Loven, vil nogen vise sig nærmere berettiged til Godset ved Kjøb eller anden Adkomst, da haver den efter lovlig Søgning og Tiltale for Retten at bevise sin Hjemmel.
Angaaende Demoselle Margrethe Salome Mejers Arvedel efter foranførte forretning af Capital 49-2-5, som og var indesluttet i den Capital betroit Rechnæs Hospital, de beviser Hospitalforstanderen Monsr. Ottho Ørbech at den tillige med Madame Hille Margrethe er overleveret til Ærverdige Hr. Iver Mühlenfort, med Rente for begge deres Summa 132 Rdlr. Thi bliver Svogeren bemt. Hr. Iver Mühlenfort sin værsøster Demoiselle Margrethe Salome ansvarlig for sin tilfaldne Andel som Formynder.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 154 : 1729 21/9 

Otthoe Jacobs. Friis
Steen Meldal

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 154 : 1729 21/9 Skifte paa Vaage efter sal. Hr. Otthoe Jacobs. Friis hvor Lieutenant Steen Meldal for skifteretten muntlig tilstaar at have 2/5 1728 laant af den sak. Mand 80 Rdlr. Courant Mynt af dem at tilsvare med Renter

Kilde: Collin

1729 21/9

Morten Helm
Johanne Jacobsdatter Friis
Otthe Jacobsen Friis

Mons. Morten Helm var gift med Johanne Jacobsdatter Friis, Søster til Hr. Otthe Jacobsen Friis, Capelan til Veø.

Kilde: Collin

Romsdals Prostis geistl. Skifteprt. p. 158 : 1729 21/9

Otto Jacobsen Friis
Jurgen Læmel
Michel Mejer

Romsdals Prostis geistl. Skifteprt. p. 158 : 1729 21/9 Skifte efter sal. Hr. Otto Jacobsen Friis, hvor Jurgen Læmel fordrer for 2de Reiser til Fosen efter den sal. Mands Begjæring, for at se hans krav udj sal. Michel Mejers Bo paatalt og indkreven - og anden Begjæring til hans Tjeneste - 6 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 17 : Under Dato Waage 16/12 1732 

Inger Margrethe sal. Hr. Othe Friises
Anders Monsaas

Romsdals Pantebog 2 p. 17 : Under Dato Waage 16/12 1732 har Inger Margrethe sal. Hr. Othe Friises solgt og skjødet fra sig og Arvinger til velagte Mand Anders Monsaas og hans Arvinger min i Volds Otting beliggende Gaard Brudeschar kaldet skyldende efter Matr. 2 pd. fiskes leje med Bøxel og Herlighed - for 24 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprot.7 p. 502 : 1748 14/5

Foged Eeg
G. D. Tybring
Madame sal. Otte Friises

Romsdal Skifteprot.7 p. 502 : 1748 14/5 Skifte paa Germenes i Vesnæs Otting efter Foged Eegs Hustru G. D. Tybring, hvor ført boet til Indtægt "Madame sal. Otte Friises Panteobligation af 21/12 1737 Capital 114 Rd.; rester Renter til 31/12 1747 - 9 Rd. 1 ort = 123 Rd. 1 ort.

Kilde: Collin