Henning

Johansen

Frimand


Foredre: Johan Frimand

Romsdals Tingbog 4 p. 38 : 1707 14/1

Henning Frimand
Jens Aagesen

Romsdals Tingbog 4 p. 38 : 1707 14/1 Ting for Vaagø Ott. hvor en Bøxelseddel af Sr. Henning Frimand udgiven til Msr. Jens Aagesen, paa den Grund hans sal. Formand tilforn beboede og brugte - af Dato 2/10 1706

Kilde: Collin

11/3 1707

Henning Smit
Henning Friman

Romsdals Pantebog 1 p. 4 : Under Dato Qvernæs 11/3 1707 har Henning Smit pantsat til Henning Friman. 

Kilde: Collin 

Romsdals Pantebog 1 p. 11 : Under Dato Weflungnæset dj. 2/4 1707

Henning Johansen Frimand
Andreas Christophersen Lem
Christopher Urne

Romsdals Pantebog 1 p. 11 : Under Dato Weflungnæset dj. 2/4 1707 har Henning Johansen Frimand til Magstr. Andreas Christophersen Lem, Prost og Sognepræst til Gryttens Menigheder, hans dydædle Kjæreste og begge deres Arvinger solgt og skjødet Gaarden Næs i Romsdal Fogderi, skyldende efter velb. Hr. Statholder afg. Christopher Urnes til min sa. K, fader udgifne Formeld 2 Voger fiskes leie 

Kilde: Collin

21/5 1707

Henning Frimand
Hans Nobel

Under Dato Moldegaard 21/5 1707 har Henning Frimand solgt og skjødet til Cammer og Bergraad og Amtmand Hans Nobel endel Jordegods tilliggende Stemmen Sogn udj Vaagø Otting.

Kilde: Collin

21/5 1707 

Henning Frimand
Amtmand Nobel
Henning Smit

21/5 1707 har Henning Frimand endel Gaarde i Waagø Otting til Amtmand Nobel. publ. 26/10 1711 Henning Frimand solgt Farstad Gaard i Waagø Otting til Henning Smit. Se Hustadgodset.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 5 p. 62 : 1708 6/9

Olle Ollufsøn
Knud Bendixsen
Henning Frimand

Romsdal Skifteprt. 5 p. 62 : 1708 6/9 Skifte paa Røsoch i Sund Otting efter Olle Ollufsøn hvor Knud Bendixsen paa Landdrotten Mr. Henning Frimands Vegne lod besigtige Husenes Brystfeldighed som udj alt blev anseet og af Arvingerne samtykt til Aabudsfald. - 11 Rd.

Kilde: Collin

1709 16/5

Henning Frimand

1709 16/5 Skifte Tverfjeld i Vaagø hvor Sr. Henning Frimand fordrer. - 20 sk.

Kilde: Collin

Romsdal Panteb. 1 p. 46 : Under Dato Kjøbenhavn 1/5 1710

Henning Frimand
Andreas Gaas

Romsdal Panteb. 1 p. 46 : Under Dato Kjøbenhavn 1/5 1710 har Henning Frimand for af velfornemme Mand Sr. Andreas Gaas laante 400 Rdlr. pantsat 4 hans arvelig tilfaldne Gaarder - se Gaas - og under Dato Kjøbenhavn 18/7 1711 for laante 300 Rdlr. Gaarden Welle og Dogstad i Tresforden.

Kilde: Collin

Datum Molde 1715 8/8

Henning Frimand
Anders Andersen

Datum Molde 1715 8/8 sælger Henning Frimand til Anders Andersen 2 wog fisk udj Hølgenæs i Isfjorden - se Romsdal Otting.

Kilde: Collin

Datum Molde 1715 8/8

Henning Frimand
B. Eeg

Datum Molde 1715 8/8 sælger Henning Frimand til Foged B. Eeg 12 mrkr. fiskes leie i Halse i Romsdal  - se Romsdal Otting.

Kilde: Collin

Datum Molde 1715 13/8

Henning Frimand
Johan Frimand
Jens Aagesen Find.

Datum Molde 1715 13/8 sælger Lagmand over Stavager Bye og Lagdømme Henning Frimand endel Jordegods samt Grunder i Boe og Bjørnsund - ham tilfaldne efter sin sal. Fader Johan Frimand - til Sr. Jens Aagesen Find.

Kilde: Collin

Romsdals Amts Kopibog 1715 - 1724 p. 67 Dato Molde 17/2 1716

J. Gad
Henning Frimand
Halvor Iversen Male

Romsdals Amts Kopibog 1715 - 1724 p. 67 : J. Gad, Dato Molde 17/2 1716. "At saasom der ud af min Principals velædle Hr. Amtmand Henning Frimans ejende Jordegods her udj Romsdal Fogderi udj Vaage Otting endel Jordeparter udj Farstad beliggende, som tildels for nogen Tid siden haver vaaren øde, foruden beboer saa er den da fra nogle Aar siden en Persohn ved Navn Halvor Iversen Male sig indfunden og samme Ødebrug udi Farstad, nemlig 2 voger mindre 12 mrkl. Fisk sig til bøxelet, hvorefter han formedelst saadan Ødegaard Antagede er af de høibydende Herrer ved Sessionen .......... blev konorderet og saaledes dom kan til Dato er vorden anset, vil han det gaard fravige, som han agter sig at befrie til Enke paa en anden Jord og Leylighed, hvilke han saaledes ere besnilde og undgaa deres kgl. deres kgl.  Majst. Tjeneste og de høibydende Sessions Herrer, som derpaa har reflekteret formedelst han den Ødegaard har Antaget at bebo og bruge." - anholder om at bemelte Person Gaarden  fremdeles maatte tilholdes at vedblive efter hans Bøxelbrevs formalia - hvad ogsaa Eesolutionen gik ud paa.

Kilde: Collin

Molde 8/8 1716

Henning Frimand

Molde 8/8 1716 sælger Lagmand Henning Frimand Parter i Vefuelstad i Isfjorden og Nora i Romsdal.- se Romsdal Otting.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 272 : 1723 16/7

Jacob Johansen Schultz
Frimand

Romsdal Skifteprt. 6 p. 272 : 1723 16/7 Skifte paa Kleve i Bolsø hvor Jacob Johansen Schultz paa Frimands Vegne fordrer 4 Rd.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 253 : Gjermenæs 8/7 1724

Henning Frimand
Steen Meldahl

Romsdal Pantebog 1 p. 253 : Gjermenæs 8/7 1724 sælger Henning Frimand, hans Kgl. Majst. Beskikkede Amtmand til Fredrikstad og Smaalenene samt Laugmand over Stavanger Bye og Lagdømme fra mig min Hustru og Arvinger til velædle Hr. Lieutenant Steen Meldahl hans Kiereste og Arvinger dend Gaardepart Skorgen som hand selv beboer skyldende med Bøxel og Herlighed 1 1/2 vog fiskeleje udj Vestnæs Otting i Romsdalen.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 1 p. 254 : Gjermenæs 8/7 1724

Frimand
Jon Skorgen

Romsdal Pantebog 1 p. 254 : Gjermenæs 8/7 1724 sælger samme Frimand til Jon Skorgen hans Quinde og Barn den Gaardepart Skorgen han beboer skylder 1 1/2 vog fiskes leie med Bøxel og Herlighed i Vestnes Otting.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 : p 428 : 1727 18/4

Ampmand Frimand

Romsdal Skifteprt. 6 : p 428 : 1727 18/4 Skifte paa Kleve i Fanne Otting hvor Ampmand Frimand fordrer 4 Rd.

Kilde: Collin

1736 4/7

Henning Frimand

Amtmand og Laugmand Henning Frimand var 1736 4/7 Eier af Nedre Tornæs i Vaagø Otting - se Vaage ott.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 75 : Berg 13/7 1736

Henning Frimand
Rasmus Johansen

Romsdal Pantebog 2 p. 75 : Berg 13/7 1736 sælger den samme Henning Frimand til Rasmus Johansen en Part udj hans paaboende Part i Orten udj Sund Otting, skyldende 1/2 pd. eller 12 mrkr. fiskeleie og uden Bøxel og Herlighed.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 81 : Stavanger 19/7 1736

Henning Frimand
Johan Morsing

Romsdal Pantebog 2 p. 81 : Stavanger 19/7 1736 sælger den samme Henning Frimand til Pastor Johan Morsing sin Odelsjord Sre i Erisfjord Ott. skyld. 4 vogr fiskes leje med Bøxel og Herlighed og Bøxelraadighed til 2 pund fiskes leje fremmed gods.

Kilde: Collin

1736 19/8

Henning Frimand
Ole Olsen Dalset.

Amtmand og Laugmand Henning Frimand sælger 1736 19/8 1 Part i Dalset (I Røven Ott.) 6 mrkr. fiskes leje med Bøxel og Herlighed til Ole Olsen Dalset.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 133 Stavanger 18/1 1737

Henning Friman
Christopher Lossius

Romsdals Pantebog 2 p. 133 Stavanger 18/1 1737 sælger Amtmnd, og Lagmand Henning Friman til Capt. ved 2. thj. Regm. Christopher Lossius - Hammervold i Erisfjord Otting.

Kilde: Collin

18/1 1737

Henning Frimand

Amtmand og Laugmand Henning Frimand sælger Stavanger 18/1 1737 1 pd. fiskes leje med Bøxel og Herlighed i Hammervoll i Røven Ott. til de 2de Opsiddere.

Kilde: Collin

18/1 1737

H. Friman
Christopher Lossius

Amtmand og Laugmand H. Friman sælger Stavanger 18/1 1737 sælger Hammervoll i  Erisfjord Ott. til Capt. Christopher Lossius.

Kilde: Collin

21/6 1739

H. Friman

Justitsraad, Amtmand og Lagmand H. Friman Molde 21/6 1739 sælger den ham udj Gaarden øvre Løvigen tilhørende Part paa Gaasøen udj Vaage Ott.

Kilde: Collin

6/8 1740

Henning Friman

Laugmand Henning Friman har solgt til Steen Olsen Saage 12 mrkr.  fiskes leje i Saagereiten - se Romsdal Ott. 6/8 1740.

Kilde: Collin