Claus

Andersen

Gaas


Foreldre: Anders Clausen Gaas og Elisabeth Willumsdatter Thue

 

Romsdal Amts Kopibog I p. 291 : Under Dato Molde 25/8 

Anders Gaas
Johan Robbertsen Thue
Iver Andersen Gaas
Knud Bendixen
Willum Andersen Gaas
Jens Erichsen Gran
Claus Andersen Gaas
Steen Meldahl
Assessor Testmann

Romsdal Amts Kopibog I p. 291 : Under Dato Molde 25/8 andrager Formynderne for afg. Sal. Anders Gaases 3de Søner (Johan Robbertsen Thue for Iver Andersen Gaas, Knud Bendixen for Willum Andersen og Jens Erichsen Gran for den 3, og ældste Søn Claus Andersen Gaas) om "eftersom bemelte Myndlingers Patrimonium som mest bestaar af Jordegods udj Nordmøre Fogderi beliggende og vi som Formyndere er boende i Romsdalen saa at man desformedelst ved Børnegodset lougligen og fornødne Bestalter og tilsiun ikke uden største Møje og Omkostninger 1saa af Børnegodset afgaar| kan forstaa og betragte. Hvorfor vi og siden Skiftet efter den sal. Mand blev holdet som er ungefær 3 Aar siden det ringeste af førnevnte Børnenes Gods eller dessen Revenue haver annammet eller oppebaret, særlig saasom Børnenes Stiffader Sr. Steen Meldahl har været saa god at forsuere dem hvis de til deres Skolegang og anden Underholdning har hatt nødig og dermed oppebaaret Renterne og Indkomsterne af deres Gods" - at Stiffaderen Sr. Sten Meldahl, " der imod beleiligt som huer derudj Eigenes hvor fast alt Børnegodset er beliggende" maa blive formynder, : Amtmanden siger i sin Resolution, "at Enken haver selv efter den constiuerende Amtmand  Hr. Assessor Testmanns foranstaltning havt Børnenes Arv under hendes Dispensation, welbemelte Enke har nu og siden givety sig ud i Ægteskab med Sr. Steen Meldahl, som baade kan ansees sufficant til at værge for sine Stiffbørn, saa og efter hans skrivelse til mig af 12/7 d. A. haver en meget genereus intention for dennem, thi bør formynderne være fri for Værgemaalet og Stiffaderen antage det, efteri der er ingen af den Sal. Mands eller Moderens Paarørende der kan eller paatage sig Værgemaal.

Kilde: Collin