Iver

Andersen

Gaas


Foreldre: Anders Clausen Gaas og Elisabet Willumsdatter Thue

 

Romsdal Skifteprt. 7 p. 278 : 1743 19/6

Jon Olsen
Iver Gaas
Christen Jenson Juul 

Romsdal Skifteprt. 7 p. 278 : 1743 19/6 Skifte paa  Dahlene i Waage Ott. efter afg. Jon Olsen, hvor Iver Gaas i Skrivelse dat. Dahle 19/6 1743. 
1/"pretenderer min Landskyld for afvigte Aar 1742 af Gaarden Dahle, skyldende 1 Vog 1 Pund 8 mrkr. med aarlig Landboehold og Foring tilsammen 3 Rd. 10 sk. hvorudi kortes Odels Skatten som af Leilendingen til Fogden betales med 2 ort 13 sk.."
2/ Gaardens Bøxelradighed taxeres.
3/ Siden alle Arvingerne ere fraværende, saa er det ventelig deres arveparter fra Tomten abføres, hvorfor dersom noget arves, da paastaar i Kraft af Lovens p. 249 art. 76 Forlovspenge er hver Arvelod Avførsel 2 Lod Sølv.
4/  Ved det efter den nu afdøde Formand (paa Gaarden) Christen Jenson Juul aaret 1716 i Februar blev en Overbygning udlagt til endel af dennes Creditorer i Bergen og Trondhjem for Gjæld: denne Overbygning havde Gaas varslet vedk. om at bortføre - havde staaet paa hans Odelsgods uden nogensomhelst afgift siden Skiftet blev holdt efter bemeldte Juul - paastaar ifølge Lovens 5te Bog 5 Cap. 5 Art. at Bygningen formedelst lovlig Hævd og svækket Gjæld sig tilkjendte at hjemfalde til fuldkommen Eiendom - da Bygningen ikke var Opført i Boet til opkomst, ej heller bliver derom i denne Ret gjort nogen Kjendelse.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 210 : Aalsund 14/5 1744

I. H. Gaas
Anders Andersen Hyllersnes
Anders Andersen
Elisabet Thoe

Romsdals Pantebog 2 p. 210 : Aalsund 14/5 1744 sælger I. H. Gaas med sin Hustrues samtykke til Lendsmanden Anders Andersen Hyllersnes's Søn Anders Andersen og hans Arvinger 2 Øre 4 marklaug uden Bøxel og 9 marklaug i Indre Skorgen, som begge beliggende i Romsdals Ott. og mig Arvelig efter min Moder sal. Elisabet Thoe tilfalden - for 30 Rdlr. 2 ort 8 sk. - se Romsdals Otting

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 219 : Stangvig Præstegaard 10/2 1745

Iver Andersen Gaas
Arent Harder

Romsdals Pantebog 2 p. 219 : Stangvig Præstegaard 10/2 1745 pantsætter Iver Andersen Gaas til Hr. Arent Harder Sognepræst i Stangvig for laante 90 Rdlr. - sin eiende Odelsgaard Brudevold i Sunds Otting paa Harøen - Skyld 2 Spann med Bøxel over 3 Spand.

Kilde: Collin