Willum

Andersen

Gaas

 

 

Romsdal Amts Kopibog I p. 252 : Under Dato Molde 5/3 1717

Sten Meldahl
Børge Nielsen
Claus Gaas
Willum Gaas
Iver Gaas

Romsdal Amts Kopibog I p. 252 : Under Dato Molde 5/3 1717 har Sten Meldahl andraget: " Den kgl. Foged Sr. Børge Nielsen haver for afvigte Aar 1716 ansat mig at svare til kgl. Majst. udj Skatt af mine Søner, Claus, Willum og Iver Gaasis Arvemidler 57 Rd. som er 2 % beregnet af 2700 Rd. efter Skiftebrevets Formeld. Da som denne Summa ikke bestaar udj Rede Penge, eller saadanne rede Midler hvoraf Børnene aarlig kan tilregnes 5 % Rente - Mens udj 2700 Rd. er indberegnet Jordegods for 1260 Rd. hvoraf Børnene ej kan bekomme mere  aarlig Rente end 2 Rd 2 ort 8 sk. af Spandet naar Odel og Rostjenesteskatten er betalt, som er 3 Rd 12 sk. hvilket ikkun er Rente af 860 Rd.
Ligesaa har min Søn Iver faaet udj sin Arvepart 84 Rd 2 ort hos Hr. Etatsraad von Ahnen hvoraf han ikke nyder Rente saasom den welb. Herre fra gaar at betale baade Capitalen og Renten saa er og allerede betalt for Kost og Information til fremede hvor Børnene har været 100 Rdlr., saasom Renten ikke har kunnet tilstrækkes at jeg ikke en Gang skal melde de haver adskillige Løsøre, som ikke end er gjort udj Penger kan og ingenlunde beregne mine Børns Arvemidler høiere end til 2100 Rdlr. hvoraf gj kan svare aarlig Rente 5 % : Amtmanden resolverede 6/9 1717 at Skatten skulde beregnes efter 2100 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdal Amts Kopibog I p. 664 : Under Dato Molde 7/12 1722

Willum Gaas
Henrich Schrøder 
Niels Mortensen
Steen Meldahl
Niels Christensen Hiermaal
Erich Must

Romsdal Amts Kopibog I p. 664 : Under Dato Molde 7/12 1722 andrager Willum Gaas: "Saasom Forpagteren over Canestrøm Gaarder og Gods er ved Døden hensaaven og ventelig har efterladt sig en tilstrekkelig Gjeld Widløftighed, thi som gj til næste Vaarthing skal bevise hvorledes han i sine 3de Forpagtningsaar ulovlig og mod Contracten har behandlet baade Hovedgaarden og Godset, mig og min Broder som rette Arvinger til ubodelig Skade, til hvilken Ende jg og har gitt Ordre til Lensmanden at .........alle derom bekjendte at aflægge deres ædelig Vidne til næste Ting, da som gj skulde fornemme at Børnegods burde ikke saaledes distraheres men fremfor anden Gjeld bør vedkommende udsøgis og restitueres, og som hans kgl.  ...... gør en Myndling over 18 Aar myndig, selv at annamme og tiltræde sit Gods saa er han fornemmelig myndig at paatale hvad uret  hand ved samme sit Gods kunde vederfaris. Thi ind..er jg underdanigst i dybeste Ydnyghed og tilflugt til De ville høigunstigst forhjelpe mig med Deres fornaaende Ordre til Skifte eller Auctionforvalteren Sr. H. Schrøder at indholde endel af den Sal. Mands efterladte Midler til vores Skades restitution efter den bevislighed til næste Ting kan forefindis, saa vet og velbr. Herres Høie Assistanse høieste Rettis Dombs indrivelse. Og som gj herudinden ikke kan Deres ........ forbi, saa tilbeder gj mig i dybeste Underdanighed saavel, dette som i mit forrige indgifne Deres høigunstige Resolution der med al submission forbliver etc. 
= Endskjøndt gj den 16de Novmbr. sidst afvigte Aar haver tilskrevet Sorenskriveren Sr. Henrich Schrøder det han skulde sigelere for at arvingerne til Canestrøms Stervboe ikke tager nogen Skade efter sal. Niels Mortensen - Saa advares velbemelte Hr. Sorenskriver Schrøder dog her ved endnu - at dersom det ringeste af alt det som befindes og kan faaes efter bemelte sal. Niels Mortensen enten det er paa Canestrøm Gaard eller andensteds bliver betalt eller leveret til nogen førend bemelte Stervboe først er bleven Clar og fuldkommen fornøiet for huis det med Rette haver at fordre, da skal Sorenskriveren stande derforre til Ansvar. - Saasom bemelte Stervboets Krauf er umyndige prioriterte fordringer, da og saa den af salig Niels Mortensen den 23/10 1720 udgifne Obligation paa Capital 320 Rdlr. icke kand blive betalt udj den herfore pantsatte Gaard Syndeløv efterdj samme Gaard er tilforne pantsat til andre for høiere Sum end dend er værdt.
Angaaende der for den kgl. Høisteret ergangne Domb imellem sal. Steen Meldahl Stervboe og Niels Christensen Hiermaals Arvinger, da er gj denhver Dag bedventendes saasom den udj Juni Maaned dette Aar er sendt fra Kjøbenhavn til Christiania med alle vedhørende Documenter.
                           Moldegaard dj. 4/12 1722                          Erich Must
Romsdal Amts Kopibog I p. 722 : Under Dato Canestrøm 8/7 1723

Willum Gaas
Niels Christensen Hiermaal
Raamand Holst
Jacob Mortensen Schultz
Sig. Schrøder

Romsdal Amts Kopibog I p. 722 : Under Dato Canestrøm 8/7 1723 andrager Willum Gaas:"Saasom gj selv har været foraarsaget ved Guds naadige Bistand at forestaa mit arvelig tilfaldne Gods og Patrenomium og gj iblandt andre behørende Dokumenter savner min sal Faders Skjøde over Canestrøm Gaard og Gods baade det som var udgifven af sal. Niels Christensen Hiermaal saavel og af Hr. Raamand Holst, da som min formynder Sr. Jacob Mortensen Schultz undskylder sig at samme Skjøder aldrig har været ham overladt eller ved af dem at sige, saavel og hos Sorenskriveren Sig. Schrøder der paaberaaber sig paa at alle Skifter tilhørende Dokumenter har været velbr. Hr. Amtmand overleverede, hvilket ikke gjør mig liden Hinder udj min Pretention paa Hr. Raadmand Holst" - beder sig meddelt "nogen vis Underretning om overmeldte Skjøders Erholdelse saavel og af hvad lovlig Motiver ved deres Høiformaaende Assistance kunde udvirkes til min rettmessige Fordrings Afbetaling hos velbr Raadmand Holst" etc.
= Hertil svarer Amtmanden blandt Andet: betræffende Stervboets Ræ\etmessige Fordring hos Raadmand Holst i Trondhjem for de Skatter som efter det Høilovlige Rentecammers Ordre ere betalte af Cannestrøms Gaard for de Aar førend Sl. Anders Gaas blev den Eiende, da kan velbr. Hr. Raadmand Holst tilspørges ved en lovlig Insinuation om hand udj Mindelighed vil betale sin Contingent eller den attende Part deraf med Renter, kand ske at han efter det mig tilforne derom givne svar, skulde behage at accomodere sig dertil for at menegere Omkostningerne ved lang Proces.

Kilde: Colllin

Romsdals Pantebog 1 p. 249  : Datum Skorgen 12/7 1723

Thomas Larsen
Willum Andersen Gaas
Steen Meldal

Romsdals Pantebog 1 p. 249  : Datum Skorgen 12/7 1723 kjendes gj underskrevne Thomas Larsen boende paa Sechenæs at være skyldig til Msr. Willum Andersen Gaas 180 Rdlr. Courant som han mig i rede Penger laant og forstrækt haver - til ydermere Forsickring |: som til ingen anden pantsætter :| pantsætter gj min paaboende Gaard Sechenes beliggende i Wolds Otting skyldende 3 woger fiskes leye med Bøxel og al Herlighed samt min derpaa havende original Skjøde og Adkomst etc. Undertegnet til Vitterlighed: Hr. Lieutenant Steen Meldal.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 446 : 1727 12/6

Willum Gaas

Romsdals Skifteprt. 6 p. 446 : 1727 12/6 Skifte paa Skorgen i Romsdals Otting hvor Willum Gaas fordrer - 2 - ~.

Kilde: Collin