Jacob

Gelmeyden

Født ca. 1775

Gift med Dorothea Susanna Olsen
a. Lauritz Petter (1805 - 1805)
b. Ingeborg Marie Petrine døpt 07.03.1806
c. Laurentze Elisabeth døpt 14.03.1811
d. Kirstina Lovisa døbt 25.06.1813

 

 

Molde kirkebog 1799 18/3

Casserer Leth
Nicolay Georg
Metthe Øwre
Lovise Møller
Jomfru Myhlephort
Hr. Stephensen
H. Thiis Møller
Hr. Geelmudyden

Molde kirkebog 1799 18/3 døbt Hr. Casserer Leths Søn: Nicolay Georg. Tls. Madm. Metthe Øwre, Madm. Lovise Møller, Jomfru Myhlephort, Hr. Stephensen, Hr. H. Thiis Møller, Hr. Geelmudyden.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1799 27/3

Capt Atløfsen
Mad. Øwre
Jomfru Øwre
Sara Stephensen
Hr. Stephensen
Apotheker Blix
Hr. Gelmeyden.

Molde Kirkebog 1799 27/3 døbt Hr. Capt Atløfsens Barn : Anna Margaretha : sp. Mad. Øwre, Jomfru Øwre, Jfr. Sara Stephensen, Hr. Stephensen, Hr. Apotheker Blix, Hr. Gelmeyden.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. N. 2 p. 280 : 1799 9/9

Fasmer
Jacob Gieldmejden

Molde Skifteprt. N. 2 p. 280 : 1799 9/9 Auktion paa Molde i sal. Fasmer Enkes Bo, hvor Hr. Jacob Gieldmejden kjøbte Boets Vaanegaard med paastaaende Husebygninger etc. - for 900 Rdlr. : Kfr. Fasmer.

Kilde: Collin

Folketelling 1801 Bolsøe Romsdals Amt Molde Ud Paa Gaarde No 108

Claus Lund Stephensen
Isabella Allan
Sara Maria
Anne Margaretha
Daniel Resk
Maren Magdalena Pultz
Jacob Gieldmeiden
Knud Knudsen
Berethe Endresdtr.
Anne Svendsdatter
Maren Pedersdatter
Wivica Fietzens

Folketelling 1801 Bolsøe Romsdals Amt Molde Ud Paa Gaarde No 108
Claus Lund Stephensen, Huusbonde, 49 år, Kiøbmand og hans kone Isabella Allan, 40 år. deres første ægteskab.
Deres børn: Sara Maria, 20 år, ugift og Anne Margaretha, 19 år, ugift.
Opfostringsbarn Daniel Resk, 14 år.
Huusjomfrue Maren Magdalena Pultz 20 år, ugift.
Logerende Johanna Wedeche, 13 år.
Jacob Gieldmeiden, 26 år, ugift Fuldmægtig.
Tjenestefolk Knud Knudsen, 30 år, Berethe Endresdtr., 28 år og Anne Svendsdatter 34 år, alle ugift.
Maren Pedersdatter 70 år, ugift.
Wivica Fietzens, 63 år, ugift, nyder fledføring

Kilde: Digitalarkivet

Molde Kirkebog 1801 25/9.

Jacob Gelmuyden
Peder Larsen Sande
Steenbuch

Molde Kirkebog 1801 25/9. Hr. Gelmuyden Fadder til Peder Larsen Sandes Barn; 1805 11/1 Hr. Geelmuyden faddet og 1805 16/10 Jacob Gelmuyden fadder til Steenbuchs Barn.

Kilde Collin

Molde Kirkebog 1805 20/6

Hr. Gelmejden

Molde Kirkebog 1805 20/6 begraver Hr. Gelmejdens Søn kaldet Lauritz Petter, 14 Dge Gl.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1806 7/3

Ingeborg Marie Petrine
Jacob Gielmeyden
Dorothea Gelmejden
Lieutenant Throne
Apotheker Blix

Molde Kirkebog 1806 7/3 døbt Barnet Ingeborg Marie Petrine. forel. Kjøbmand Jacob Gielmeyden og Mdme Dorothea Gelmejden, Tils. Barnets forældre, Hr. Lieutenant Throne, Apotheker Blix.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1809 10/1

Borger Lieutenant Geelmeyden
Lars Ludvig Berg

Molde Kirkebog 1809 10/1 Hr. Borger Lieutenant Geelmeyden fadder til Lars Ludvig Bergs Barn.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1811 14/3

Laurentze Elisabeth
Jacob Gielmeyden
Dorthea Gelmejden
Sophie Justesdttr.
Anne Hellene Giertsdatter
Martha Larsdattr,
Peder Sande
Zakarias Hansen
Alv paa Røysen

Molde Kirkebog 1811 14/3 døbt Laurentze Elisabeth - foreldre Kjøbmand Jacob Gielmeyden og Dorthea Gelmejden. Tils. Sophie Justesdttr., Anne Hellene Giertsdatter, Martha Larsdattr, Peder Sande, Zakarias Hansen, Alv paa Røysen.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1813 25/6

Kirstina Lovisa
Jacob Geelmeuden
Dorothea Olsen
Mette Øwre
Anna Helsing Øwre
Maren Nagel Møller
Petter Møller
Hr. Dyblie
Jeppe Øwre

Molde Kirkebog 1813 25/6 døbt Kirstina Lovisa.(Hjemmedøbt 6/2) forædre Kjøbmand Jacob Geelmeuden og Dorothea Olsen. - tils. Mdm. Mette Øwre, Mdm. Anna Helsing Øwre, Jfr. Maren Nagel Møller, Hr. Petter Møller, Hr. Dyblie, Hr. Jeppe Øwre.

Kilde: Collin

 J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Jacob Geelmuyden
Dorothea Olsen
Caspar Kahr
Jon Lind Larsen
Thomas Schelderup
Johan Gørvel
fogd Cølln
Enken Fasmer
Foged Bull
Jacob Jervell
Nicolai Møller
Cl. Stephensen
H. Th. Møller
Lars Dahl
Jacob Schultz Møller
Hans Torvig
Johan Gørvel

Borgevæpningen

Admiral Tordenskjold

s. 108
Jacob Geelmuyden, g. m. Dorothea Olsen, kjøpte 1799 Fasmer Enkes Gaard (No. 130) for 900 Rdlr. I 1802 kjøbte han Foged Caspar Kahr's Gaard (Elvsaas), da Kahrs ble Renteskriver i Kjøbenhavn. Geelmuyden var Broder av Jon Lind Larsen, Fører af Briggen "Admiral Tordenskjold". Det gikk sener ud med ham; hans Hus blev solgt ved Auktion i 1814, og han blev skilt fra sin Hustru.

s. 113
2den Afdelings Chef var Thomas Schelderup; Løitnanter Johan Gørvel og Jacob Geelmeiden. (Fra liste Borgevæpningen i Molde 1801).

s. 118
Gelmuyden, ogsaa en drivtig Begynder. (Pram om de viktigste kjøpmenn i Molde).

s. 125
Pram ber i et brev til fogd Cølln hilse bl.a. til Gelmudyden.

s. 127
Jacob Gelmuyden, Løitnant i Borgerkorpset, gik det heller ikke rart med. Han overtog i 1799 Enken Fasmers Gaard (Nr. 130) og kjøpte i 1802 Landeiendommen Elvsaas efter "Astronomen" Kahrs, da denne s. A. forflyttedes til Kjøvenhavn som Renteskriver (Død 1811). Han var saaledes under Prams Nærværelse udstyret med de for en Herre af "Selskabet" nødvendige Attributter; men i 1814 blev Vaanegaarden solgt ved Auktion; Foged Bull (som boede lidt op i Bakken lige ved) kjøbte et Nøst, og Jacob Jervell et Nøst paa Engelholmen ved Moldegaard. Samme Aar blev han skilt fra sin Hustru Dorothea Susanne (Familienavn ukjendt). I nr. 150 (?) boede hans Broder John Lind Larsen, Fører af Nicolai Møllers Brig "Tordenskjold". Han foretog i 1805 en betydelig Ombygning af sin Gaard, hvorved dens Takst steg fra 700 til 1500 Rdlr.

s. 132
Det fremgaar tydelig nok af Prams Beretning, at det stod daarligt til med Fiskerierne i de Aar, der gik nærmest forud for hans Besøg i Molde. Udførselslisterne bærer ogsaa tydelige Spor deraf: Klipfiskpartiet var i 1802 sunket ned til 112 1/2 Skp. og af Tørfisk udførtes samme Aar 179 1/2 Skp., af Rogn intet og Tran 17 1/2  Td. Desto hardere drev man med Trælast, hvoraf der i det bedste Aar (1806) skibedes henomod 200,000 Bord i 29 Ladninger, det største Kvantum i Rækken for denne Vares Vedkommende, og Tangaske, som i 1803 var oppe i næsten 2 Millioner Pd., ligeledes høieste Tal. Værdien deraf beregner Pram til ca. 20,000 Rdlr., en god Skilling at medtage i vanskelige Tider; heraf faldt 12,000 Rdlr. paa Arbeiderne ved Tanggruberne, 3000 paa Grundeierne og Ræsten blev Kjøbmændenes Gevinst. Næsten alle Moldes Kjøbmænd deltog i Skibningen af dette "ækvivoque Produkt", som Pram kalder det: Henning Abelseth staar øverst (med 400,000 Pd.), derefter kom Cl. Stephensen, H. Th. Møller, Lars Dahl, Jacob Schultz Møller, Jacob Geelmuyden, Hans Torvig og Johan Gørvel. Det meste gik til England, særlig Newcastle, med britiske Fartøier (tildels ogsaa Moldes egne Skibe); mindre Partier til Kristiania og Drammen. Traditionen i Molde beretter, at der kunde ligge optil 30 Fartøier i Molde for at laste denne Vare, men dette er en betdelig Overdrivelse; nævnte Aar afskibedes den i 15 større Partier og nogle mindre. Fra 1804 er det stands i denne Trafik efter de Indskrænkninger, som paa administrativ Vei blev gjort i 'Tangbrændingen, og Tangasken forekommer derefter kun enkelte Aar og i mindre Kvanta.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)