Anders

Iversen

Gjermundnes

 

 

Gift med Inger Jacobsdatter
a. Iver

Død 1645

 

1623/24

Anders Iversen
Inger Jacobsdatter
lagmann Pedersen
Iver Jensen Bandsbill
Iver
Richert Richertsen

   Anders Iversen underskrev regnskapene som fogd i Romsdal første gang for regnskapsåret 1623/24. Han nevnes deretter i lensregnskapet som fogd her i alle år fram til 1644/45. Han nevnes ennå som fogd her ved mikkelsmesse. Den 5/2 1608 fikk han livsbrev på gården Gjermundnes i Vestnes og i 1622 fikk han livsbrev på gården Vestnes i Romsdal.
   Han hadde tidligere vært skriver på Trondheimsgård og fogd på Strinda. 'Dette kan vi slutte av at han bruker samme segl både som skriver i 1622 og som fogd i Romsdal i 1640-årene.
   Han døde i 1645 på Vestnes. Han var gift med Inger Jacobsdatter, en datter av lagmann Pedersen. Hun ble andre gang gift med Iver Jensen Bandsbill som senere var foged. Sønnen Iver ble senere fogd i Romsdal.
   Anders Iversen underskrev tollregnskapene for året 1628 og 1632. I 1629 og 1632 var det ifølge tollregnskapet, hans tjener Richert Richertsen som krevde inn tollen.

Kilde: S. T. Dahl:Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660

Anders Iversen og Levin Levinsøns Det var bare noen få av sagene som var betydelige nok til å lønne egen sagmester eller sagdreng. I 1636-1637 hadde to av sagene i Osen sagmestre, og den ene hadde også sagdreng, Dessuten hadde Seter (Sætre) sag i Vestnes, tilhørende fogden Anders Iversen og Levin Levinsøn sag i Rauma hver sin sagmester.

Kilde: Otto R. Grüner: Hollendertida i Romsdal.