Mathias

Joachim

Goldt

Født ca. 1758

Gift desember 1788 med Kristina Margrethe Worm
a. Maria Catharina 
b. Peter Johannes

Død 27.10.1808

Bygde Nøisomhed 1797.
16. juli 1789

William Allan
Anne Margrethe Fietzens
N. P. Møller
Thomas Schelderup
dr. Goldt

Boet etter William Allan  ble registrert  16. juli 1789 etter enkens (Anne Margrethe Fietzens) forlangende og hadde blant annet følgende eiendeler: 1 liten bomseiljagt på 10 d.l., bolighus med sjøbod i 3 etasjer, båtnaust, borgestue, fehus og stall, et fiskevær i Bud, en lukket stol i kirken. Av dette kjøpte N. P. Møller husene for 1093 Rdlr. Thomas Schelderup fiskeværet for 275 Rdlr. og dr. Goldt kirkestolen for 8 Rdlr. 

Kilde: Collin

J.A. Schneider s. 107:
Af de gamle fra forrige periode døde William Allan ca. 1780. Boet  registreredes 16/7 1789 efter Enken s Forlangende og udviste bl. a. følgende Eiendele. 1 liden Bomseiljakt på 10 C. L. - Vaanegaard med Søbod i 3 Etager, Baadnøst, borstue, Fæhus og Stald. - Et Fiskevær i Bud. - En lukket Stol i Kirken. Heraf kjøbte N. P. Møller Husene for 1093 Rdlr. Thomas Schelderup Fiskeværet for 275 Rdlr. og Dr. Goldt Kirkestolen for 8 Rdlr. Enken døde 17/7 1790. Boets Aktiva var da 9108 Rdlr., Passiva 16427 Rdlr. Arvingene gik fra Arv og Gjæld. Allan havde staaet i Forbindelse med Alexander Farrie i Ervin; Alex Stephens og John Stephens i Berwick; James Cowie i Montrose; W. Ritchie & Hugh Robinson i Saltcoast; Agent Wolff i Kjøbenhavn; Richard & John Connery i Dublin; Suhr og Søn i Kjøbenhavn og Weddik & Wendell i Amsterdam.

Kilde: J. A. Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Molde Skifteprt. 2 p. 93 : Under Dato Christiansund 8/8 1789

Hans Brodtkorb
Mathias Joach. Goldt
Wm Allan

Molde Skifteprt. 2 p. 93 : Under Dato Christiansund 8/8 1789 har Ober. Vejer Hans Brodtkorb transportert en Vexel til Doctor Medic. Mathias Joach. Goldt paa Molde. Ved Auktion i Wm Allans og Hustrues Bo 1790 3/2 kjøbte Doktor Goldt Boets 1/2 part i en lugt Stol i Molde kirke for 8 Rd. og er hans Bøxelseddel paa denne Stol dat. Molde 31/5 1790.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog 1792 i Mai

Doctor Goldt

Molde Kirkes Regnskabsbog 1792 i Mai, betalt for Doctor Goldts Barns Jord under 12 Aar for Gravens Aabning i Kirken midt for Alteret - 1 - 2; begge Klokker 1 ort - tils. 2 - 2;

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 237 10/12 1796

Mathias J. Goldt

Molde Skifteprt. 2 p. 237 Mathias J. Goldt ...Dr. fordrer ved Regning Molde 10/12 1796.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 278 : 1799 19/9

Mad. Fasmer
Doctor Goldt

Molde Skifteprt. 2 p. 278 : 1799 19/9 Auktion paa Molde efter sal. Mad. Fasmer hvor Doctor Goldt kjøber.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1799 24/12

doctor Goldt
Jens Rahr
Frue Goldt
Jens Møller
Jomfru Astrup
Byfogd Øwre
Apotheker Blix
Pastor Steenbuch

Molde Kirkebog 1799 24/12 døbt Doctor Goldts Søn: Jens Rahr. tils Moderen Frue Goldt, Madme Jens Møllers, Jomfru Astrup, Hr. Byfogd Øwre, Hr. Apotheker Blix, Hr. Pastor Steenbuch.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1800 18/1

Dr. Goldt
Jens Rahr

Molde Kirkebog 1800 18/1 begravet Dr. Goldts Søn : Jens Rahr, 8 Uger gl.

Kilde: Collin 

Digitalarkivet 1801-telling for Bolsø - gården Berg

Mathias Joachim Goldt
Kristina Margrethe Worm
Peter Johannes Goldt
Maria Catharina Goldt
Henninga Margretha Astrup
Bertha Wiberg
Mali Ellingsdatter
Martha Søfrensdatter
Aslag Jestesen 
Gunhild Olsdatter

Digitalarkivet 1801-telling for Bolsø,  - gården Berg:
Mathias Joachim Goldtr, 42 år, Doctor medicine, nyder pension som forhenværende landphysicus i Romsdal amt.. Pladsen kaldet Nøysomhed og hans kone Kristina Margrethe Worm, 31 år, begge i første ekteskap.
Deres barn: Peter Johannes, 12 år og Maria Catharina, 15 år-
Henninga Margretha Astrup, konens søskenbarn, 20 år.
Tjenestefolk: Bertha Wiberg, 28 år, gift 1. gang, Mali Ellingsdtr., 25 år, ugift, Martha Søfrensdtr., 18 år, ugift, Aslag Jestesen, 26 år, nasjonal soldat og Gunhild Olsdtr., 73 år, enke i 2. ekteskap, lever av almisse, markhus under Nøysomheds grund.

Kilde: Digitalarkivet.

Molde Kirkes Regnskabsbog  p. 68  Under Dato Molde 25/8 1804

Henning Abelseth
Mathias Joachim Goldt
Jens Worm Møller 

Molde Kirkes Regnskabsbog  p. 68  Under Dato Molde 25/8 1804 har kirkeværgen tilbøxlet Hr. Henning Abelseth, som ved Auktion efter Doktor Mathias Joachim Goldt 22/8 1804 havde tilkjøbt sig Halvdelen udj en opbygget lugt Stol i Molde Kirkes nordre Kors og vestlige Side paa Kirkeveggen og hvorudi Hr. Jens Worm Møller ejer og bruger den anden halve Deel.  

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 393 : 1808 27/10

Mathias Joachim Goldt
Peter Goldt
Hans Thiis Møller
Maria Goldt
Henrich Øwre
Nils Bang
Hartvig Luytkis
Anders Justesen Hagen
Ole Eriksen Eidsæther
Nicolay Peter Møller 

Molde Skifteprt. 2 p. 393 : 1808 27/10 blev Forseglingsforretning foretaget efter afdøde Mathias Joachim Goldt, Doktor Medicine som i dagmorges ved Døden er afgaaet - Arvingerne vare:
1/ Sønnen Peter Goldt, student og fortiden i Kjøbenhavn, 19 Aar gl. - til Curator ansættes hans Morbror H. T. Møller.
2/ Datteren Maria Goldt, 11 Aar gl. i huset hos benævnte Morbroder H. T. Møller, som tilforn er udnævnt til hendes Formynder..
Boets Effekter avbragtes ved Auktion til 145 - 2 - 8.
Endvidere forefandtes 4 sty. store Kaaberstikker Tvende i Ramme 3de af franske Generaler og et Prospekt af Fredriksborg; fire mindre Ditto i Rame, 18 mindre af forskjellige Mænd, 25 Sol......i Rame, som alle fantes paategnet i Rammen bag paa at tilkomme Datteren Marie Goldt.
Ved Skiftesamlingen 1809 27/7 var Student Peter Goldt nærværende.
Agangne Doktor Goldts Pension beløber fra 1, Januar til Dødsdagen 28/10 1808 - 34 - 1 - 15 - og hans Pension til Beløb 50 Rdlr. aarlig af Chirurgie Tolden i Romsdals Fogderi beløber for Aaret 1808 fra 1. Januar indtil Dødsdagen den 28 Oktobr iberegnet samme Aar 40 Rdlr.  94 26/61 sk. opgivet af Foged Cøln.
Boet eiede ifølge Auctionsskjøde af 3 Oktbr. 1797 Garden Røsberg i Fanne Otting, som skylder med Bøxel og Landskyld 2 pd. 12 mrkr. fiskeleje bemelte Skjøde findes at være thinglædt 23. næstefter, og indført i Skjødebogen p. 196, hvilken Gaard med paastaaende Huser blev efter vedtagelse ansat efter Indkjøbsprisen for 303 Rd 3 - ; Forbemelte Gaard Røsberg erklærede den mindreaarige Søn Peter Goldt at ville modtage i Udlæg paa sig eftersom der ifølge Auctionsforretningens Udvisende ikke er ved 1ste Auktion buden mere end 235 Rdlr..
Udestaaende Gjeld:
1/ ifølge Obligation af 4/1 1798, thinglæst 10/4 s. A. indført Pantebogen 452 og 453, som viser at Hospitalforstander Henrich Øwre pligtede til Boet 522 Rd.
2/ ifølge Do. af 20/1 1798, do 30/4 og do 453 - er Kjøbmand Nils Bang pligtig til dette Bo  599 Rd.
hvorfor pantsat med 3die Fortrinsret hans eiende og beboende Gaard i Molde med fri Eiendomsgrund
3/ ifølge Do af 11/6 1793 thingl. 8/7, do - do 393 - kgl. Majst. Hartvig Luytkis ..... 199 - 3 - 22
hvorfor pantsat med 1 prioritet sine 2de eiende Gaarde med frie Eiendomsgrund, samt alt hans eiende Løsøre.
4/ Anders Justesen Hagen skylder                                                 ..... 199 Rd. 
efter Pantobligation 4/7 1803 pantsat hans ejende og paaboende Gaard Nedre Hagen i Fanne Otting skylder 2 Bpd. 6 mrkr. med Gaardens Hø og Kornacling og fulde Besætning.
5/ Efter Panteobl. udstedt af Ole Eriksen Eidsæther af 26/6 1797,thingl. 23/10, - toil Sikkerhed hans eiede og paaboende Gaard Eidsæther i Fanne Otting af Skyld 2 pd. 12 mrkr. med Bøxel og Landskyld.
I Ballanse Regning fra Hans Thiis Møller er udlagt for at flytte Frue Goldt fra Nøisomhed til Kirkegaarden 1 Rd 1 ort; for 1 Brev til Peter Goldt til Kjøbenhavn - 1 ort 10 sk., for et Digt i Trondhjemske Aviser - 1 Rd 2 ort; tilkommer for Mare Goldt fra 1808 2/5 til 2/5 1809 - et Aar - efter Akkord 50 Rd..
- Boet havde tilgode hos Nicolay Peter Møller - 958 Rd. 3 ort 10 sk.
Boets Indtægt ............................................................................................ 3571 - 1 - 13
Boets Gjeld ................................................................... 126 - 1 -  4
Boets Omkostninger .......................................................  98 - 3 - 20              225 - 5 - 0
Igjen til Arvingerne ......................................................................................  3346 - 0 - 12
deraf Sønen Peter Goldt -  2230 - 3 - 0
deraf Datteren Maria Goldt 1115 - 1 - 12
Molde Kirkebog 1808 5/11

Mathias Joachim Goldt

Molde Kirkebog 1808 5/11 begravet Dr. Medicine Mathias Joachim Goldt, 49 Aar gl., død 27/10.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1811, 15 Sønd. efter Trint.

Maria Catharina Goldt

Molde Kirkebog 1811, 15 Sønd. efter Trint. konfirmeret Maria Catharina Goldt, 15 Aar.

Kilde: Collin