Even 

Hammer

Født 1732


Død 22.02.1800

I 1752 ble han lærer ved Kristiania Katedralskole og i 1756 tok han magistergraden. Senere gjennomførte han omfattende studier i Oxford, Cambridge, Leiden, Göttingen og Paris.

Etter å ha hatt stillinger i statsadministrasjonen ble han utnevnt til amtmann i Romsdals amt, en stilling som han overtok i 1775.

Hammer var en meget lærd mann, og lidenskaplig interessert i landbruk. Han kjøpt Årønes gård som han drev opp til et mønsterbruk. En av de store sakene Hammer fikk gjort noe med, var å få opphevet forbudet mot å tilvirke rundfisk i Romsdal og på Sunnmøre.

Kanskje den viktigste saken som er knyttet til Hammers navn, er opprettelsen av "Romsdals Practiske Landhusholdningsselskab" i 1776, med Hammer som formann. formålet var å stimulere jordbruket på forskjellig vis, blant annet ved premiering av gode resultater i åkerbruk, skogsdrift, forbedringer i fisket og annet arbeid forbundet med jordbruk og fiske.

Han fikk også opprettet en pensjonskasse for etterlatte etter forulykkede fiskere i Romsdal fogderi.

Molde Skjøde og Pantebog I p. 297 : Under Dato Moldegaard 5/1 1779

Abr. Schielderup
Even Hammer
Amtmandinde Tønder

Molde Skjøde og Pantebog I p. 297 : Under Dato Moldegaard 5/1 1779 har Abr. Schielderup solgt og Skjødet til Hr. Justisraad og Amtmand Even Hammer en Gaard med frie Eiendomsgrund her paa udj Molde Bye, som Fru Amtmandinde Tønder forhen har eiet og beboet, men for nærværende Tid af ham selv beboet og da bemelte Justisraad Hammer har betalt den fulde kjøbesummen 398 Rdlr. skal bemelte Gaard og Grund herefter tilhøre ham til Eiendom med al den Ret og Berettigelse som gj Gaarden og Grunden eier haver ifølge .... overleverende Auctionsskjøde af Dato 15/4 1775.

KIlde: Collin

1795 2/5

Abraham Schielderup
Karen Brems 
Etatsraad Hammer

Karen Brems sal. Abraham Schielderup (død paa Moldegaard 1795 2/5) havde til Laugværge Amtmand Etatsraad Hammer til hvem hun testamenterede Tøi - Kfr. Schielderup.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 287 : 1800 22/2

Hr. Cirurgus Schladermund
Andreas Blom Øwre
Amtmand Hamer
Catharina Schielderup
Ole Jacobsen Bøe
Foged Kahrs
Fuldmægtig D. U. Sommer
Hr. Cap Hammer
Even Hammer
Byfogd Øwre
Peder Jalles Øwre
Hospitalforstander Øwre
Even Hammer Øwre
Ole Moldneset
Gjertru Karine Knudsdatter Moldneset
Maria Catharina Hammer
Giske Schielderup Hammer
Knud von Arøe
Consumptions Administrator Larsen
Ingeborg Antonette Øwre

Molde Skifteprt. 2 p. 287 : 1800 22/2 indfandt gj mig med de 2de Vidner Hr. Cirurgus Schladermund og Hr. Postmester Andreas Blom Øwre udj Stervboet efter afg. Hr. Etatsraad og Amtmand Hamer her i Molde, hvis Dødsfald i dette Øieblik blev anmeldt for Skifteforvalteren for at registrere og forsegle.
1800 25/2 blev Stervboet efter afg. Amtmand over Romsdals Amt Hr. Etatsraa Even Hammer aabnet i Overvær af de 2 Testamentariske Arvinger Mad. Catharina Schielderup sal. Larssens og Overvejer og Maaler i Molde Hr. Ole Bøe.
Afdøde havde under 20 April 1791 oprettet Testamente underskrevet til Vitterlighed af Hr. Foged Kahrs og Kgl. fuldmægtig Sommer samt en senere under 18 Oktobr 1798 udstedt af den afdøde paa ustemplet Papir og uden tilkaldet Vitterlighedsvidner; underskrevet Bestemmelse: disse 2 Disposisjoner nedsendtes til det Danske Canceli for at blive allernaadigst konfirmerede, hvilket erholdtes paa Testament under 25/4 1800, men den senere Bestemmelse blev ikke konfirmeret, og for at undgaa Vidløftighed forbigaaes samme at indtages her i Skifte-Acten.
Testamentet er saalydende:

N-6-C7de 1 Rdlr.
1791

Da Alderdom og Svaghed  minde mig, som er uden Ægteskab, om min Dødlighed, saa har gj med frie Villie, sund fornnuft og velberaad Hue besluttet, ligesom gj herved beslutter og tilkendegiver, at med mine efterladende Midler skal efter min Død forholdes saaledes:

1. Skal min i Romsdals Fogderi og Fanne Otting beliggende Eiendoms Gaard Aarønesset, MatriculN: 16, skyldemde en halv Vog Fiskesleye med Bygsel og Herlighed og med al dens Besætning af Hæste, Kvæg, Gaards og Sjø Redskaber, samt alle de Huus Møbler, som mig tilhøre og befindes paa Gaarden min Dødsdag, tilligemed alle mine Gangklæder, gives til Ole Jacobsen Bøe, der i saamange Aar har tjent mig troe og redelig og saa omhyggelig set mig tilgode.
2. Skal den Sølvkande, som Borgerskabet i Molde har været saa god ar forære mig for mine bestræbelser for Molde Byes og Romsdalens Vel gives til min Brodersøns General Vegmester over Bergen Stift Hr. Cap Hammers Søn Even Hammer, der efter mig er opkaldet paa det han af den paa Sølvkanden staaende Inskription kan se, at Retskaffenhed bliver paaskjønnet og belønnet og deraf lære, at den sande Agtelse ene og alene erholdes ved Dydens Udøvelse. -
3. Alle mine øvrige Eiendele skal sælges ved offentl. Auction og naar al bevislig Gjeld er betalt, skal Beløbet af den i Behold blivende Capital saaledes Deles:
a. Hr. Byfogd Øwres Søn Peder Jalles Øwre gives 100 Rigsdaler; skulle han dø før mig gives Et hundrede Rigsdaler til hans Søster. -
b, Hr. Hospitalforstander Øwres Søn Even Hammer Øwre gives 199 - skriver et hundrede Rigsdaler.
c. Til Opdragelse for Drengen Ole, en Søn af Gjertru Karine Knudsdatter Moldneset, der har tjent mig nogle Aar, gives 50 Rdlr., skriver halvtredsindtyve Rigsdaler
d. til nyttige Bøgers Indkjøb for det Kgl. Videnskabers Selskab i Trondhjem, af hvilket gj har været Medlem, gives 30 Rdlr. Skriver tredive Rigsdaler; ligestor Summa skal gives til det Romsdalske Selskab, hvis Stifter jeg har været. -
e. alle mine Tjenestefolk, hvor under Ole Jacobsen Bøe er indbegreben, skal foruden den Løn enhver af dem isør er tilstaaet og dennem med rette tilkommer end videre udbetales efter min Død separat en Aars Løn.
f. Resten af Auktionspengene gives til min ugifte Søster Maria Catharina Hammer, der Opholder sig i Grans Præstegjeld under Christians Amt til fuld Raadighed, men naae benemnte min Søster er Død skal af hvad den Capital, som hun efter min Død har erholdet maatte blive til overs og i Behold, tilfalde til lige Deling samtlige Børn af min Søster Giske Schielderup Hammer, der er gift med Hr. Capitaine Knud von Arøe boende i Ringsager Sogn paa Hedemarken.
g. Enken af Consumptions Administrator Larsen, Catharina Schieldrup, skjænker gj for de mange Aar hun har forestaaet mit Hus 300 Rdlr. siger tre hundrede Rigsdaler Dansk Courant. 
h. Ligesaa gives Hr. Byfoged Øwres Datter Ingeborg Antonette Øwre 100 Rdlr. siger hundrede Rigsdaler til Brudepynt.
Dette mit Testamente, som skal være min sidste fuldkomne Villie og Afskeed, har gj ei alene med egen Haand og Segl bekræftet, men og ombedet 2de med samme, med mig til Vitterlighed at underskrive.
                                               Aarønesset den 20de April   E. Hammer (LS)
At Hr. Etatsraad og Amtmand Hammer haver dette Testamente med fuld fornuft egenhendig underskrevet, det bliver efter Begæring til Vitterlighed af os underskrevne herved testeret. - Datum ut supra     D. U. Sommer  (LS) Casper Kahrs, Kgl. Mayst. Foged i Romsdalen (LS).

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 287 : 1800 25/2

Amtmand Hammer
Peder Gundersen Lind
Iver Kringstad

Molde Skifteprt. 2 p. 287 : 1800 25/2 Registrering i sal. Amtmand Hammers Boe hvor som Vurderingsmænd: Peder Gundersen Lind og Iver Kringstad.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1800 6/3

Amtmand Hammer

Molde Kirkebog 1800 6/3 begravet Etatsraad og Amtmand Hammer 68 Aar.

Kilde: Collin

Molde Skiftep. 2 p. 291 under Dato Molde 9/3 1800

Knud Biørset
Amtmand Hammer

Molde Skiftep. 2 p. 291 : Knud Biørset under Dato Molde 9/3 1800 fordrer i Amtmand Hammers Bo, for min Opvartning ved sal. Hr. Etatsraad Hammers Begravelse med Klokkernes Ringning, Gravens Aabning, at skuffe Vei, og at beopagte Lysene i Kirken og i alle Lygterne - 2 Rd. 2 ort.

Kilde: Collin

1800 24/5

Knud von Aroe
Even Hammer
Giske Schielderup Hammer
Ædel Marie Aroe
Anne Sophie Aroe
J. S. Schwabe
Bent Anker Steen

Capitaine Knud von Aroe : 1800 24/5 boende paa Fugelseng paa Ringsager Hedemarken Amt  - var gift med Amtmand til Romsdalen Even Hammers Søster Giske Schielderup Hammer; de havde 2 børn Jfr, Ædel Marie Aroe og Jfr. Anne Sophie Aroe, som ifølge kgl. Bevilling af 21/3 1809 var deres egne Værger og selv annamme deres Arvemidler under Curators Tilsyn -  til curator for den føsrste blev opnevnt forrige Lagmand, Cammerraad J. S. Schwabe og den siste Landhandler Bent Anker Steen, De to Døttre arvede hver efter Amtmand Hammer 988  Rdlr. 2o 14 1/2 sk. . Kfr. Amtmand Hammers Skifte.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 292 18/6 1800

Jørgen M: Fürstenberg 
Amtmand Hammer

Molde Skifteprt. 2 p. 292 Hr. Jørgen M: Fürstenberg under Dato Carlsviig 18/6 1800 fordrer i Amtmand Hammers Boe for i 1794 23/4 leveret anker Blanktran 7 Rd. 2 ort 16 sk. og 29/11 s.a. 2 Tdr. Havre a 9 ort = 4 - 2 - ;

Kilde: Collin

Molde Skiftep. 2 pg. 289 : 1800 14/7

Kammerraad Schwabe
Adel Maria Arøe
Anne Sophia Arøe
Knud Arøe
Amtmand Høyer
J. S. Schwabe
Bernt Anker Steen
Bjørnalv Aarøe
C. S. Stephensen
Hr. Steenbuch
Klokker Nordgaard
Auditeur Winstrup
Jacob Nielsen
Iver Kringstad
Sekretair Sommer

Molde Skiftep. 2 pg. 289 : 1800 14/7 Skiftesamling hvor Hr. Kammerraad Schwabe, som hele Tiden ved Auctionen havde været tilstede, mødte paa de 2de testamentariske Arvinger Jomfru Adel Maria og Jomfru Anne Sophia Arøes Vegne og producerede først bekræftet Gjenpart af Kgl. Bevilling af 21/3 1800 hvorefter veltbemelte 2de Jomfruer, var tilladt at være deres egne Værger  og selv at annamme deres Arvemidler under Curators Tilsyn. I denne Bevilling: at vi tillade at vi os elskelige Adel Maria og Anne Sophia Arøe af Fuglseng i Ringsager Præstegjeld under Hedmarkens Amt.
Knud Arøe har under Dato Fugelseng paa Ringsager 24/5 1800 ansøgt Hr. Legationsraad Amtmand Høyer om at 2de Curatores maatte blive dem (dvs. hans ovennævnte Døttre) beskikkede, hvortil gj giver mig den Frihed at foreslaa forrige Laugmand Kammerraad J. S. Schwabe og Landhandler Bernt Anker Steen. - hvilke ogsaa under Dato Ringsager 10/6 1800 af Stangebye Cancelliraad, Sorenskriver og Oberformynder i Nordre Hedemarkens Sorenskriverie.
- Bjørnalv Aarøe fordrer under Dato Molde 11/2 1800 fra Septembr Udgang 1799 arbeidet Smedarbeide hvoriblandt 28 St Miner-Borer ...
- C. S. Stephensen under Dato Molde 2/5 1800 fordre: "for hans Lig i Kirken at nedsætten- 6 - -~; begge Klokkerne - - 3 -; 2 store Talglys paa Alteret 20 sk.. Endvidere foræret til Kirken 1 pr. hvide Alterlys, so kostede i Kjøbenhavn - 11 - 3 -; Fragt og Omkostninger paa samme hertil Stedet - 1 - 29.
- Til Sognepræsten Hr. Steenbuch for Ligtale, Jordpaakastelse og videre - 30 Rdlr.; Ligbærerlauget for deres Umage 8 - ~; Klokker Nordgaard bekommet for Invitation til Begravelsen og videre Opvartning - 5 ~; betalt Organist Hr. Auditeur Winstrup for Sørger, Musique og v. 4r-~.
- Tømmermester Jacob Nielsen fordrede for sin Umage at Oprydde sal. Hr. Etatsraadens Gravsted i Molde Kirke, saavelsom Nedsettelse med Liget og videre - 1 - ~.
- Iver Kringstad for Opvartning i Kirken med Lysene 1 Dag og 1 Nat  0-1-16.
- Hr. Sekretair Sommer i Kjøbenhavn fordrer for Confirmation af Testamentet, betalt i Canceliet - 45 Rd. - og til Cancelibudene 2 ort. samt Porto til Kjøbenhavn med Testamentet og den derhos vedhæftede Confirmation fra Kbhavn. - 1 - - 6 sk.
- Rangskat fra 1/1 1800 til 23/2 da Amtmanden Døde 5 - 3 - 19.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 297 : 1801 11/2

GeneralVeimester Hammer
Even Hammer
Ole Bøe
Ædel Anna Arøe
Anne Sophia Arøe
A. B. Øwre
Professor Rabech
Etatsraad Hammer

Molde Skifteprt. 2 p. 297 : 1801 11/2 sluttedes Boet : Følgende Penge fandtes: "12 hollandske Dukater a 2 Rd. 2 ort = 30-~; 4 dansk Do a 2 Rd = 8 -~; i Rigsorter 80-~; 23 Croner a 2 ort 20 = 16-1-4; 7 nye Specier a 5 ort; - 8-3-; 3 gl. Do. a 1 ort  - 16sk.; 1 Medahlle -3-2-; etc. tilsammen 325-0-7 : Den afdødes Gage fra 1/1 1800 til 22/2 - 145 Rd - 20 sk. : Hans Gaard og Løsøre ved Auktion udbragt til 3174-2-14. Den i Stervboet forefundne og Hr. Major og GeneralVeimester Hammers Søn, Hr. Even Hammer legerede Sølvkande er vurderet for 102-2-0: Hvad Hr. Overvejer og Maaler Ole Bøe, ifølge Testamentet er legeret, beløber udj Verdi, efter hans derom forfattede og i Acten tilførte Specification - 878-1-10. Boets Formue = 4625-3-3: Gjeld 868-2-7 oc Skifteomkostninger 89-0-5;.
Bliver Stervboets beholdne Formue 3668-0-15; Blev igjen til de øvrige testamentariske Arvinger : 1977-1-5 - deraf tilkommer - Jomfru Ædel Anna Arøe - 988-2-14 1/2 og Jomfru Anne Sophia Arøe - 988-2-14 1/2
p. 298 : Postmesteren A. B. Øwre fordrer for Porto af et dobbelt Brev til Professor Rabech hvorudj den, over sal. Etatsraad Hammer holdte Ligtale var indlagt - 2 ort 20 sk..

Kilde: Collin