Thomas

Evertsen

Hammond

Født 29.09.1727
Foreldre Edvard Hammond og Bereth Martha Eriksdatter Bech

Gift 20.07.1753 med Ingeborg Lyng
a. Edvard
b. Johanne Cimber
c. Morten Lyng død ung
d. Maren Veronica Elisabeth (19.05.1761 - 18.05.1823)
e. Birgitte Martha
f.  Anne Marie (01.09.1767 - 1787)
g. Christophora Lucie

Død 11.10.1811 Honningdal i Borgund

Malene Krirstine Lyng
Andreas Eriksen Bredal
Thomas Hammond
Ludvig Munthe Lem
Ingeborg Lyng
Malene Kristine Lyng gift 1/ med Andreas Eriksen Bredal - efter ham Skifte paa Molde 1770 10/1. Thomas Hammond paa Søndmør kalder Bredal for Svoger.
2/ med Ludvig Munthe Lem. 
Skifte efter hende begynte 1779 16/6.
-Samme Hammond kalder ogsaa Ludvig Munte Lem Svoger. Hammond var gift med Ingeborg Lyng.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt 1 p. 99 : 1752 24/4

Morten Lyng
Thomas Hammond

Molde Skifteprt 1 p. 99 : 1752 24/4 Skifte paa Molde efter Hospitalforstander Morten Lyng - Boets Gaard kjøbtes af Sr. Thomas Hammond for 1000  Rdlr. - kfr. Lyng

Kilde: Collin

Molde Skifteprt 1 p. 139 : 1752 20/11

Jacob Mortens. Schultz
Thomas Hammond

Molde Skifteprt 1 p. 139 : 1752 20/11 Auktion paa Molde efter sal. Jacob Mortens. Schultz, hvor Thomas Hammond kjøber 1 speielbaad med Seigl og andet tilhørende Redskab for 10 Rdlr. 2 ort.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 54 : 1753 4/11

Thomas Hammond
Morten Lyng
Ingeborg Lyng

Molde Skjøde og Pantebog I p. 54 : 1753 4/11 har Thomas Hammond for til Reknæs Hospital skyldige 200 Rdlr. pantsat sine her paa Molde bestaaende og tilhørende Husebygninger tilligemed underliggende Grunde ~ Aflyst 21/2 1757.
- Kfr. under Seddel Morten Lyng : 1753 9/5 er udstedt Skjøde til Msr. Thomas Hammond, der var gift med Ingeborg Lyng paa afdøde Morten Lyng Hus paa Molde.

Kilde: Collin

1754

Kmud Nilssen Hafnen
Thomas Hammond
Ingeborg
Morten Lyng.

Borgaren Knud Nilssen Hafnen (1728-54) fra Hamna i Borgund som skal ha døydd spedalsk i 1754, mest trulig på Reknes. Fra foreldra døydde i 1746 og i dei følgande åtte åra brukte Knud Hafnen opp vel 4200 rd. Eg finn ikkje ut kor det blei av denne formua. Kan Knud Hafnen ha gitt pengane til hospitalet?  Er det råd å finne Knud Hafnen som gravlagt i Bolsøy/Molde?

Det "mystiske" her er at den som tok over borgarsetet Hamna var Thomas Hammond (1727-1811), som var gift med Ingeborg, datter av hospitalforstandaren på Reknes, Morten Lyng. Lyng skal ha gått av som forstandar i 1750, men levde til 1752. ..

Kilde: Bjørn Jonson Dale

Molde Skjøde og Pantebog I p. 79 : Under Dato 4/7 1755

Thomas Hammond
Lasse Lassesen
Søfren Fietzens

 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 79 : Under Dato 4/7 1755 har Thomas Hammond solgt til velagte Dannemand Lasse Lassesen et Stykke Haugepladz beliggende her paa Molde mellem min beboende Grund paa østre og Sr. Søfren Fietzens's paa vestre Side, der efter udmaaling befindes saaledes''. "Fra Hauge Planken ved Sr. Fietzens's Stue Hus Nov og ligened til Fietzenses Fehus udj Længden 60 1/2 Alen, fra Sr. Fietzens's øverste og Inderste Hus Nov og bent øst til Gader er i Bredden 18 1/4 Alen fra Portestolpen ved Gaden og til Sr. Fietzenses Houge fra øst til VEst udj Bredden 22 1/2 Alen fra Sr. Fietzenses Vestre Ildhus Nov og øst udj Haugeplanken 23 3/4 Alen fra Sr. Fietzenses norderste Ildhus Nov og til Planken i Bredden 14 Alen fra Hamonds Søndre Ildhus nov ved Søen til Sr. Fietzens Søbod 13 3/4 Al. fra Hammond nederste og søndreste Søebod Nov og til Sr. Fietzens Sø Grund 14 al. fra dend øverste Haugeplanke ved Gaden og til Hammonsds Øverste Ildhus Nov udj Længden 83 Alen. Alt med Sælands maal beregnet. - Betalt ved rede Penger 270 Rdlr., ~og kjender sig ingen ydermere Ret eller Rettighed have til eller udj forommelte Grund [: undtagen det Støkke Grund min Bagerovn er bestaaende paa] men den altsammen her efter Dags at følge og tilhøre bemelte Lasse Lasseseb.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 80 : Under Dato Molde 6/8 1755

Thomas Hamond
Hans Lund
Magdalena Christina Lyng

Molde Skjøde og Pantebog I p. 80 : Under Dato Molde 6/8 1755 har Thomas Hamond for til Sr. Hans Lund paa sin Myndlings Jfr. Magdalena Christina Lyngs Vegne ......... 400 Rdlr. pantsat 2. Prioritet mine eiende og iboende Huse med tilhørende Grund - desligelse pantsettes herved til 1. Prioritet mine Eiendele og Løsøre af hvad Navn nævnes kan. - Aflæst 21/2 1757.

Kilde: Collin

1756 15/7

Claus Lund
Thomas Hammond

1756 15/7 Forsegling paa Molde efter sal. Claus Lund, hvor Sr. Thomas Hammond var Vidne.

Kilde: Collin

I Panteobligation dat. Tr.hjem 25/1 1757

Andreas Benjaminsen Blom
Thomas Hammond
Lasse Monsaas
Mads Widerøe

I Panteobligation dat. Tr.hjem 25/1 1757 har Andreas Benjaminsen Blom pantsat sin Gaard paa Molde, hvilken han havde kjøbt af Sr. Thomas Hammond - p. 110 Under Dato Molde 21/2 1757 har Thomas E. Hammond skjødet til Sr. Anders Benjamin Blom min forhen eiende og iboende Gaard her paa Molde med underliggende Eiendoms Grund - alt efter Grundmaalings forretninens nærmere Udvis beliggende mellem Lasse Monsaas paa den venstre og Mads Widerøe paa den høiere Side for 760 Rdlr.

Kilde: Collin

1770 10/1

Andreas Eriksen Bredal
Johanne Elisabeth
Thomas Hammond

1770 10/1 Skifte paa Molde efter sal. Andreas Eriksen Bredal for hvis Datter Johanne Elisabeth blev Ansat Formynder Msr. Thomas Hammond - I samme Boe fordrer Msr. Thomas Hammond paa Sundmøre 37 Rd 12 sk. og kalder han i sin Regning dat. Hafnen 8/11 1769 den afdøde: Svoger Bredal.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 937 : 1779 6/6

Malena Lyng
Ludvig Lem
Maren Testman Bredal
Capt. Lossius
Johanne Elisabeth Bredal
Thomas Hamond
Ludvig Andreas Lem
Ole Torvig
Frue Lossius
Foged Eeg
Jon Bech
Maren sal. Capt. Lossii
Johannes Thim Bamberg
hristopher Lem
Hans Friis Lem
Andreas Eriksen Bredal
Aage Hansen Lund

Molde Skifteprt. 1 p. 937 : 1779 6/6 blev i Boe Fiskevær holdt registrering efter afg. Madame Malena Lyng til Skifte mellem Enkemanden Sr. Ludvig Lem og hendes saavel i første som i sidste Ægteskab avlede Børn: 1/ Datteren Maren Testman Bredal, 14 Aar gl., form. Capt. Lossius; 2/ Elisabeth Bredal, 12 Aar gl. Formynder Sr. Thomas Hamond  3/ Sønnen Ludvig Andreas Lem 7 Aar gl.; formynder Faderen Sr. Ludvig Lem.
Paa de fraværende Formynderes Vegne mødte Sr. Ole Torvig.
Registreret: 1 Jægt dregtig 8 Læster med Swil, Bonnet, 2 Drægger, 1 Anker og videre - 70 Rd.
18 mrkl. med Bygsel og Landskyld i Kalsnesset - 45 Rd - solgtes ved Auktion 1780 9/6 til Frue Lossius for 50 Rd.
1/2 Parten i Indre Harøen 20 Rd og Ødegaarden Rishougen skylder 2 pd. med Bøksel og Landskyld - 10 Rd. - begge kjøbtes ved Auktion 1780 11/3 af Foged Eeg.
Vaanehusene og Søhusene i Boe med 5 Søhuser paa Holmen - alt uden Grund - 250 Rdlr.. Solgtes ved Auktion 1780 9/6 til Sr. Jon Bech for 250 Rdlr.
1779 16/7 holdtes Registrering paa Molde - Stervboets Vaanehuse og Søhuse med 4 Jernkakkelovne og Eiendoms Grund samt aparte Grund ovenfor Gaarden og 1 Løe samt Fæhus - 250 Rd.
pg. 942. Under Dato Holden Gaard 5/7 1779 fordrer fru Maren sal. Capt. Lossii i Boet indestaaende 100 Rd. som hendes Mand havde Skjænket Lems StivDatter Jfr. Maren Testman Bredal - samt efter Obligationer af 2/9 1768 og 16/10 1773 tils. 690 Rdlr.. I en Paategning paa den ene Obligation har C: Lossius eftergivet "Svoger Ludvig Lem" Renter til 2 Mai 1772 og eftergiver videre Maren sal. Lossues Renterne til 2/12 1778.
p. 944 Stervboets Vaanegaard paa Molde solgtes ved Auktion 1779 18/12 til Sr. Johannes Thim Bamberg for 205 Rd.
- Thomas Hamond under Dato Havnen 24/11 1778 indgivet Nota paa  Svoger Ludvig Lem beholdte af Datteren Johanne Elisabeth Bredals tilfaldne Faderarv, som Hamond var Formynder for.
- Ludvig Lems 2de Sønner af 1. Ægteskab: Christopher Lem og Hans Friis Lem fordrer deres indestaaende Moderaev hver 92-3-13.
- Sr. Ole Torvig fordrer under Dato Molde 18/1 1780 "min kones Moders Arv" som med stemplet Papir til denne Regning beløber 15-0-3;
- Andreas Eriksen Bredals 2de efterlevende Døttre Jfr. Maren Testmand og Elisabeth Johanne fordrer Deres Arv efter Farmoderen med 10-2-0:
- Sognepresten Hr. Johan Daniel Fürstenberg fordrer Sidste Aars Grundleie af 3de Grunde i Boe - 3-3-0:
1780 11/3 Auktion holdt udj Boe fiskevær over Boets registrerede Eiendele, "men da Natten til igaar indtraf et saa grusomt stormende Veir, at ei alene Baader og Gaarn med videre dels blev istøkkerslaget og knuset, dels rent borte, men end og endel Søhuser omblæste hvoriblandt en stor Søbod dette Stervbo tilhørende blev af Stormen kastet lige ud i Søen og udj hvilken Bod var indsat 2de fiørenfars Baader, som blev rent istøkker slaget, 12 Tønder Salt borte, Toug, Snører og videre, samt alle Torskegarnene udblæste i Søen, og ellers adskillige Ting ruineret, saa bliver alene det tilbageværende opbudt.
- Af Enkemanden blev leveret en Beregning over Aage Hansen Lunds Arv.
= Boets Midler 1043-1-21; Gjeld og Omkostn. 1531-0-8.
Som Kirkeværge for Molde Kirke er Lem ved Regnskabets Overleverelse bleven skyldig 313.1.17.

Kilde: Collin

1779 16/6

Malene Lyng
Bredahl
Thomas Hammond
Ludvig Lem
Johanne Elisabeth Bredal

1779 16/6 begyndte Skifte efter Malene Lyng gift 1/m Bredahl - 2/m Lem. : Thomas Hammond har under Dato Hafnen 24/11 1778 indgivet Nota paa det Svoger Ludvig Lem beholdte af Datteren Johanne Elisabeth Bredals tilfaldne Faderarv som Lem var Formynder.

Kilde: Collin