Maren

Sevrine

Hassund

Født ca. 1740

Gift 21.05.1769 med Lars Eilifsen Aschenberg
Barn:
Svend Aschenberg

Død 12.03.1830

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine

Laurits Aschenberg
Nicolay Bille
Svendborg Wendel
Walborg Margrethe Bille
Maren Severine Hassund
Svend Aschenberg
Henrik Petter Fasmer
Hans Thiis Møller

Faktum er, at husmandsønnen Lars Aschen blev toldbetjent i Molde. Og saa gjorde han, som almindelig var i den tid - ja, ogsaa i vor tid: han fiffet opp sit navn og kaldte sig Lauritz Aschenberg, og han er saaledes stamfaren til familien av dette navn.
En gammel kone fortalte mig, at hun hadde hørt, at han kaldte sig Aschenberg, fordi hans far var husmann paa Aschen og hans mor var fra gaarden Berg. Dette er imidlertid ikke ret; thi hans mor var - som før sagt - fra Reppenbakken. Imidlertid er det jo godt mulig at hun kan ha tjent paa gaarden Berg, før hun blev gift.

Som ovenfor paavis maa han være kommen til Molde i tiden 1753 - 55; men han har i begynnelsen formentlig været en underordnet betjent ved toldboden. I overlærer Schneiders bok "Molde og Romsdalen" pg. 81 oplyses at tolderne i Molde skiftet hurtig, "indtil byen i Lauritz Aschenberg (1758 - 85) fik en til stedet gjennem et længere tidsrum knyttet toldembedsmand". Han er altså i i 1758 blit fast ansat som toldbetjent og fungerte som saadan til sin død 1785.
I 1772 blev han tillike beskikket som postmester og i 1779 den 2den oktober naadigst antagen til at være regnskapsfører og kasserer for consumptionen i Molde by. Fra 1781 av kaldes han "told- og consumptionsinspektør".
Han boede i mange aar i det nuværende no. 14 (Søstrene Holms gaard), som han eiede og hvis takst i hans tid steg fra 490 til 1000 rd. Han maa altsaa i væsentlig grad ha forbedret og utvidet den. Gaarden staar der endnu, men er meget ombygget, saa den præsenterer sig ikke i den skikkelse som den hadde i Aschenbergs tid.
Lauritz Aschenberg var en sagtmodig, from og retskaffen mand, der utviste en utrættelig flid i al sin gjerning, hvorfor han ogsaa var ualmindelig hædret og høiagtet i byen.
Han var først gift med enken efter Nicolay Bille, Svendborg Wendel. Hun hadde en datter Walborg Margrethe Bille, hvis formynde Aschenberg blev, da faderen var død. I dette sit første ekteskap hadde han ingen barn. Hustruen døde 8de mars 1765. Den 19de oktober 1768 holdtes skifte mellem ham og steddatteren Walborg Margrethe Bille, som da var 18 aar gl.
Den 21de mai 1769 indgik han sit andre egteskap med Maren Severine Hassund, født 1741, død 12te mars 1830. Med hende hadde han kun 1 barn, nemlig sønnen Svend Aschenberg, født i Molde 27de september 1769.
Told- og consumptionsinspektør samt postmester Lauritz Aschenberg døde i Molde i juli maaned 1785, 57 aar gl. For hans begravelse blev betalt: "Aapning av grav paa kirkegaarden, begge klokker, bedste ligklæde, bedste ligbaare, tilsammen 3 rdlr. 8 skilling. Hans enke forærte voxlys til kirken. 14de august 1784 sees Aschenberg at ha tilbygslet sig den lukkede stol no. 6 i kirken og betalte derfor 5 rdlr. aarlig stoleleie 6 ort.
Skifte mellem hans gjenlevende enke Maren Severine Aschenberg og sønnen Svend Aschenberg, som dengang var 20 1/2 aar gl.og som student opholdt sig ved universitetet i Kjøbenhavn, holdtes 7de januar 1790. Enken hadde bevilling til at "sidde i uskiftet bo og deretter skifte med samfrænder", dateret 14de oktober 1785. Hun deklarerede at have til lagværge kjøpmand Henrik Petter Fasmer, og til curator for sønnen ansattes hr. Hans Thiis Møller.
Boet eiede gaarden Meeg i Fanne otting (nuværende Bolsøy prestegjæld) av skyld 2 vog 2 pd. Den blev med besætning av hester, kreaturer og alle til - og underliggende herligheter takseret for 1000 rdr. Fremdeles en vaanegaard i Molde by og en nyopbygget toldbod, hvorav den halve del av grunden tilhørte boet. Disse blev under et takseret for 1000 rdlr. Boets løsøre taksertes for 600 rdlr. Hele boets masse beløp sig saaledes til 2600 rdlr. - Enken erklærede, at hun ikke vilde gjøre paastand paa noget vederlag for de omkostninger, som efter mandens død var blit anvendt tkil sønnens fortsatte studeringer. Heller ikke vilde hus - til tap for sønnen - fordre "fæstens gave" eller begravelsesomkostningsvederlag efter hendes avdøde mand, liksom hun ogsaa erklærede for egen regning at ville betale al bevislig gjæld, som heftede paa boet. Hun vilde saaledes, at sønnen uten ringeste avkortning skulde nyde halvdelen av boets masse. Delingen blev derefter foretat saaledes, at enken og sønnen tildeltes hver 1300 riksdaler.

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 5f

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 7

Maren Severine Aschenberg
Thomas Schjelderup
Provst Aschenberg

Enken (Maren Severine Aschenberg) giftet seg senere med kjøpmand Thomas Schjelderup i Molde.
Provst Aschenberg sees under 2den juni 1825 at ha erholdt biskopens tillatelse til at reise til Molde "forat besøke en gammel moder og tage avsked med hende". Hun døde imidlertid ikke før 12te mars 130, 89 aar gammel.

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 7

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 7

Maren Severine Aschenberg
(Svend Aschenberg

Om sin mor (Maren Severine Aschenberg) uttaler han (Svend Aschenberg), at hun var i sit hus en av de sjeldne husmødre. Hun "indprentet sin søn tidlig lyst til streng orden, men og tillike hang til religiøs melankoli, som vel havde bevaret ham fra mange feiltrin, - opvakt og vedlikeholdt mange gode følelser, men tillike rembragt ofte en ulyst til arbeide og en uvirksomhet eller inertie, som det har kostet ham megen selvfornægtelse at overvinde."

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 7

Molde Skifteprot. 1 p. 663 : 1768 26/5

Daniel Stephensen
Jomfru Hasund 

Molde Skifteprot. 1 p. 663 : 1768 26/5 Auktion paa Molde efter Sr. Daniel Stephensen hvor Jomfru Hasund kjøber.

Kilde: Collin

Trondhjems Adressekonto Efterretninger No 28 for 9/6 1769

Tolder Aschenberg
Jfr. Hafsund

Trondhjems Adressekonto Efterretninger No 28 for 9/6 1769: Tolder Aschenberg og Jfr.Hafsund copuleret paa Molde 21/5..

Kilde: Collin

 

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 59  (1790?)

Thomas Jonghans Schjelderup
Tolder Aschenbergs Enke

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 59 : Da Hr. Thomas Jonghans Schjelderup er indtrædet udj Ægteskab med Mdame afgangne Hr. Tolder Aschenbergs Enke, saa overgik Kirkestolen til ham, - og betalte han 5 Rdlr. i fri Bøxel.

Kilde:  Collin

Molde skifteprt. 2 pg. 72  -  Aar 1790 7/1

Peder Leth Øwre
Bastian Friis 
Lauritz Aschenberg
Maren Severine Aschenberg
Svend Aschenberg
Henrik Petter Fasmer
Hans Thiis Møller.

 

Molde skifteprt. 2 pg. 72 : Peder Leth Øwre Byfogd i Molde og Bastian Friis ........ Oberveyer og Maaler ... gjør vitterligt Aar 1790 7/1 indfandt vi os i Stervboet efter afdøde Tolder Lauritz Aschenberg her udj Molde by for efter hans gjenlevende Enke Madame Maren Severine Aschenbergs Forlangdende som Samfrænder at holde Skifte mellem hende og hende udj Ægteskab  med bemelte afgange Tolder Aschenberg avlede eneste Søn, Studiosus Svend Aschenberg 20 1/2 Aar gl. som fornærværende opholder sig  ved Akademiet i Kjøbenhavn - Enken hvade Bevilling at sidde i uskiftet Bo og derefter skifte med Samfrænden, dat: 14/1|0 1785 ; i Bevillingen kaldes hun Maren Severine Hadsund (I Erlandsens 1 p. 184 kaldes hun med Tilnavn Haslund), afg. Tolder Lauritz Aschenbergs efterleverske. - Enken deklarerede at have taget til Lagværge Kjøbmand Henrik Petter Fasmer og til Curator for Sønnen ansattes Hr. Hans Thiis Møller.
Boet eiede Gaarden Meeg i Fanne Otting, af Skyld 2 vog 2 pd med 'Bøxel og Landskyld - blev med Besætning af Hester, Kreaturer og alt videre til og underliggende Herigheder taxeret for 1000Rd., og Vaanegaard i Molde By saavelsom en ny oppbygget tollbod, hvoraf den halve del af Grunden tilhører blev under et taxeret for 1000 Rd. Boets Løsøre tax. for 600 Rd. tilsammen 2600 Rdr. - Enken vilde hverken gjøre Paastand om Vederlag for de Omkostninger, som til hans Studerings Fortsættelse siden Faderens Lod på ham er anvendt og heller ikke vil hun til Tab for Sønnen fordre hverken  Faderens Gave eler Begravelsesomkostning vederlag imod hendes afdøde Mand. - Enkens Lod 1300 Udlagdes Vaanbegaarden i Byen med Tolboden og halve den udj Grunden - Sønnens Lod 1300 udlgdes Gaarden Meeg.

Kilde:  Collin