Anders

Gertsen

Heiberg

Født 21.09.1693
Foreldre Gjert Heiberg og Sophie Christensdatter Rønne

Gift 1721 med Maren Christine Ludvigsdatter Munthe
a. Sophia
a. Ludvig
b. Gjert
c. Christopher
d. Karen døpt 06.03.1728
e. Anna (1729-1729)
f.  Ane
Gift 23.07.1733 med Else Margrete Danchertsen (1705-1777)
g. Danchert døpt
29.06.1735
h. Gjertrud Maria (1737 - 1738)

Død 28.04.1743

 Sogneprest til Grytten 1724 til 1743.

Veø Kirkebog 1726 - Tisdag 19/2

Hr. Leganger
Andrea Heiberg
Chistopher
Hille Margretha
Ludvig Lem
Hans Engelhard
Olle Sogge.

Veø Kirkebog 1726 - Tisdag 19/2 døbt (af Hr. Leganger) i Grytten Kirke Hr. Andrea Heibergs Søn Chistopher. tils. min Hustru, Hille Margretha, Ludvig Lem, Hans Engelhard, Olle Sogge.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 392 : 1726 20/9

Anders Heiberg

Romsdals Skifteprt. 6 p. 392 : 1726 20/9 Skifte paa Stranden i Romsdal Otting hvor Hr. Anders Heiberg fordrer.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 448 : 1727 13/6

Anders Heiberg

Romsdals Skifteprt. 6 p. 448 : 1727 13/6 Skifte paa Brevig i Romsdal Otting hvor Hr. Anders Heiberg skyldte - 20 Rd.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1728 6/3

Andrea Heiberg
Karen
Elisabeth Myllenphort
Kirsten Hiort
Anna Leganger
Iver Myllenphort
Lars Leganger.

Veø Kirkebog 1728 6/3 døbt i Grytten Kirke Hr. Andrea Heibergs Datter Karen. Tils: Elisabeth Myllenphort, Kirsten Hiort, Anna Leganger, Hr. Iver Myllenphort, Lars Leganger.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1729 5/7

Andrea Heiberg
Anna

Veø Kirkebog 1729 5/7  gravfest i Heen Kirke Hr. Andrea Heibergs lille Datter Anna, gl. 10 Dage.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 6 p. 604 : 1729 8/7

Hans Hansen
Anna Andersdatter
Anders Heiberg

Romsdals Skifteprt. 6 p. 604 : 1729 8/7 Skifte paa Eide i Reven Otting efter sal. Hans Hansen; for Enken Anna Andersdatter var velærverdige Hr. Anders Heiberg Lagværge.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1729 6/8 

And. Heiberg

Veø Kirkebog 1729 6/8 Lørdagen 6/8 introd. Hr. And. Heibergs Kjæreste i Eidsbygd Kirke.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 

Erich Leganger
Andreas Heiberg
Jacob Lund
Otho Jacobson Friis
Inger Margretha Michelsdttr. Greve
Johanna Jacobsdatter Friis
Børge Eeg
Morten Helm
Ludvig Iversen Munthe
Johan Hysing
Hans Edvadsen Mejer
Margrethe Peders Datter 
Michel Hansen Greve
Steen Meldal
Bastian Erichsen
Jacob Friis
Anna Catharina Mejer

A.T.H.E.S.D. Ao. 1652
H.O.J.F.I.M.G. 
I.M     E.G     T.L.S.A.C.D
I.M.A.P.D
M.R.S.H., M.L.D.B
C.F.
Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter 
J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 var underskrevne Hr. Erich Leganger Sognepræst til Vedø Gjeld, Hr. Andreas Heiberg Sognepræst til Grytten, Hr. Jacob Lund Sognepræst til Agerø forsamlede paa Gaarden Waage for at skifte efter forrige Capelan til Vedø Kald sal. Hr. Otho Jacobson Friis mellem hans efterl. Enke Madame Inger Margretha Michelsdttr. Greve paa den ene og den sal. Mands Søster Madame Johanna Jacobsdatter Friis som eneste Arving paa den anden Side.
Enkens antagne Lagværge Foged over Romsdals Fogderi Sr. Børge Eeg var tilstede, og Søsterens Mand Mons. Morten Helm og personlig nærværende ~ Vurderingsmænd Tolderen Ludvig Iversen Munthe og Klokkeren paa Molde Johan Hysing.
Registreret Guld: 2 par amelerede Krage Næbber, hvorom Enken og Arvingen saaledes bleve forenede at hver af dem beholder et par uden videre Vurdering. 1 Guldknap at bruges udj en Skjorte for 2 Rdlr.
Sølv: 1 Sølvkande vejer 81 Lod, inskr. A.T.H.E.S.D. Ao. 1652 a 2 ort = 40 - 2; 6 Sølvskeder inskr. H.O.J.F.I.M.G.  v. 16 Lod a 2 ort = 8 - 1; 3 do, den ene I.M. i et Træch, den anden E.G., den tredje T.L.S.A.C.D. .tils. 9 Lod a 2 ort - 4 - 2; 2de do, den ene inskr.  I.M.A.P.D. - den 2. M.R.S.H., M.L.D.B. vejer tils. 6 Lod a 2 ort. - 3-; 1 Sølvbolle ins. C.F. vejer 5 Lod 3 qn. - a 2 ort :- 2-3-12; i lidet Sølvbæger forgylt ins. under Bonden Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter v. 5 L. 3 qv. a 2 ort - 2-3-12; Den sal. Mands Stock beslagen med Sølf for 1-3;
Tin merket J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.
Registreret en Kiste med Michel Hansen Greves Navn paa.
Den sal. Mands efterladte Gaard Waage, skyld 4 1/2 wog fiskes leje med sine paastaaende Huser, hvorudj findes 4 Jern kakelofne, samt en  nedmuret Bryggepande, med videre Tilbehør mur- og nagelfast, som det nu befindes, tilsammen vurderet for - 250 Rdlr.
Gaardens Aufling for dette Aar er taxeret til 80 Tdr. Hafre og 16 Tdr. Biug, naar Tienden og Vinterfoder afkortes, saa og 5 tdr. Havre laant hos Prousten, kommer igjen til Deling Hafre 47 tdr a 1 Rdlr - er  47 og Biug 11 1/2 td. a 7 ort er 20 - 0 - 12;
Lieutenant Steen Meldal havde 2/9 1728 laant af Afdøde 80 rdlr. Courant Mynt samt tilstod videre at være ham samme Dag neml. 2/3 1728 og af den sal. Mand betroed 100 Rdlr. in species og danske Croners Mynt, med de forord at efterdi de samme benævnte 100 Rdlr. var hans Kjære Hustru Madme nu Enckens forhen af ham givne Gave, og i saa maader hende tilhørende, de da igjen skulde leveres udj samme Mynt, hvor til og Lieutenanten obligerede sig, hvortil Arvingen Mons. Morten Helm paa sin Hustrus Vegne svarede, at han refererer sig til det som er lovformelig.
- Sognepresten Hr. Erich Leganger anfører Capellanens Løn med egen fløtning for det sidste halve Aar og skal i Boen af ham tilstaaes - 47 Rd. 2 ort.
- Fogd Sr. Børge Eeg fordrer de øvrige kongl. Skatter af Gaarden Vaage for 1728 naar for Gaardens formelte Frihed er afdraget 8 Rd. 2 ort 16 sk. -------- 3 - - 13; ligesaa fordrer Fogden allernaadigst paabudte Brandstyr  indeværende Aar - 9 Rdlr; Fogden paastaar og at den sal. Mand var ham skyldig Penge 12 Rdlr, som ræstedepaa det Udlæg Fogden havde gjort udj Canceliet, for den kongl. allernaadigste Confirmation til Capelens Tjeneste.
- Bastian Erichsen paa Molde fordrer 8 Rdlr. for en ny Kakelovn, som findes hos Mons. Jacob Friis paa Molde; Jacob Friis fordrede i Boet efter special Regning - 40 Rd. 2 ort.
Boets Midler 1064 Rd 3 ort; Gjeld etc. 760 - 3 - 15; til Deling 383 Rd. 3 ort 9 sk. - deraf Encken151- 3 - 16 1/2; Søsteren ligemeget.
- Udi Gaarden Waage udlagdes Madmsel Anna Catharina Mejer 98 Rd. 7 1/2 sk. og 2/Enken sin Arvelod 151 Rdlr 3 ort 16 1/2 sk.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1731 23/10

Andrea Heiberg
Maren Ludvigsdatter Munthe

Veø Kirkebog 1731 23/10 holdt gj Ligprædiken paa Grytten over Hr. Andrea Heibergs sal. Kiæreste Maren Ludvigsdatter Munthe, 39 Aar 2 Uger 2 Dage.

Kilde: Collin

Romsdals geistl. Skifteprt. p. 167 : 1732 12/6 

Erich Pedersen Leganger
Jacob Lund
Lars Barhauw
Andrea Heiberg
Maren Ludvigsdatter Munthe
Ludvig
Giert 
Sophia Heiberg
Karen 
Ane 
Christen Heiberg
Madame Daaes
Marie Falch
Giert Heiberg

 

J.M.M.HB
W.V.D.L.S.HB
M.M
A.HB.M.M,
E.L.A.
M.M
M.HB. 
L.M.D.B. SVH S.J.H.B

Romsdals geistl. Skifteprt. p. 167 : 1732 12/6 var Prosten Hr. Erich Pedersen Leganger, Hr. Jacob Lund Sognepræst til Agerøen, Hr. Lars Barhauw Medtjener til Vedøen Menighed samlede paa Grytten Præstegaard for at holde Arveskifte efter Velærv. Hr. Andrea Heiberg, Sognepræst til Grytten Kald afdøde Kjereste nu sal. Maren Ludvigsdatter Munthe mellem hendes efterlevende kjereste Hr. Andreas Heiberg og efterladte Børn, nemlig 2 Søner og 3 Døttre.
   Sønnen Ludvig 9 Aar gl.; Sønnen Giert 7 1/2 Aar gl.; Datteren Sophia 10 Aar gl.; Datteren Karen 4 1/2 Aar gl.; Datteren Ane 2 Aar.
Registreret Sølv: 1 Sølvkande vægtig 68 Lod 1/2 qn. - a 2 ort - 34 Rd.; 1 Sølvskaal med Laag vægtig 47 Lod 1/2 Qv = 23-2-0; 1 Thepotte med Fad under tils. 32 Lod - 16 Rd.; 1 Sølvkum v. 19 Lod - 9-2-0; 1 Theflaske av dreven Arbeide 14 Lod 1/2 Qn. - 7-0-6; 1 ditto af slet Arbeide 17 Lod 1/2 qn. - 6 Rd.; 1 lidet Fad til Thesukker 11 Lod 1 1/2 qn. - 5-2-18; 1 dreven Confectuefad 13 Lod - 6-2-0; 1 Suckerbusse ins. G.HB.S.C.D, 24 Lod - 17 Rd.; 1 Do ins. med to nafn i Trech 16 Lod 3 gn. - 8-1-12; 1 Sennepskande med Ske tilsam. 17 Lod  1/2 qn. 6-0-6; 1 Saltkar 7 Lod 1 1/2 qn,. - 3-2-18; 1 Potateske 15 Lod - 7-20; 8 vystøpte Sølvskeer 33 Lod - 16-2-0; 8 gamle Do. til Daglig Brug  24 Lod 1 qn. 12-0-12; 1 Sølv Knivskat med Gaffelen af Sølbv 4 1/2 Lod - 2-1-0; 1 Sølvgaffel umage - 2 Lod 1-0-0; 1 Presentertallerken 21 - 3 1/2 qn. - 10-3-18; 2 Sølvtumlinger ins. J.M.M.HB. 10 Lod 3 qn. - 5-1-12; 2 mindre do. ins. W.V.D.L.S.HB. 7 Lod 3 qn. - 3-3-12; 3 mindre do hvoraf 2 inskr. M.M. ; 1 gjort af 1 1/2 engelsk Crone tilsammen 3-0-0; 2 høie Bæger indentil forgyldt 23 Lod - 11-2-0; 1 Trekande med Sølvbeslag 4-0-0; 1 hvidt Sølvlaaget Krus - 6 -; 1 rødt Sølvlaaget Krus 4-; 1 lidet Do. 2 Lod med  Sølvlaag 2-; 6 smaa theflasker 2 Lod 2 1/2 qn. - 1-1-6; 1 Hovedvandflaske med Arbeidslø - 1-2-0.
   Porcelen: 1 blaa og hvid Træchpotte 0-1-18; 1 spølkum af samme Sort -0-1-8; 2 Tallerkener af samme Slag 2 ort; 9 par blaa og hvide Thekopper a 20 sk, - 1-3-12; 6 par mindre do. blaa og hvide a 10 sk. - 1 - ~; 3 par med forgylte Blomster 3 ort;
   Mesing: 1 Lycecrone veier 1 pd 18 mk. a 16 sk. - 7 ~ m.m.
   Lintøi merket A.HB.M.M,; E.L.A.; M.M; M.HB.; L.M.D.B. SVH S.J.H.B
   Hus og Baade: 1 Quernhus foruden Quernsten - 4-~; 1 Nøst ved Elven paa Ødegaarden - 8 ~; 1 Nøst Veblungsnæsset - 6 ~; 1 Sambøringsbaad - 6 ~; 1 kirkebaad - 3- ~.
   Fæ og kvæg: 25 Kiør taxeretoverhovudet for 2 Rdl. 2 ort stykket - 62-2-0; 3 Oxer, - 2 Gjeldinger og 5 Kviger, 8 Fiorskalver, 2 Gjeldinger paa Fæstes i Visdalen 3 1/2 Aar - 2 Rd 2 ort - 5 Rd. ; i Gjelsoxe og 1 Kvige sammesteds - a 1 Rd 3 ort - 3-2-0; 1 Engels Nøder - 1 rd. 12 Faar med Lam a 2 ort - 6 Rd. 28 do. uden Lam a 1 ort 16 sk. - 11-2-0; 1 rød blesset Gielk 6 Rd; 1 rød mindre Do. 4 Rd.; 1 sort Gjelk - 5 Rd. Sy... - 4 Rd.
   - Bøgerne er efterseede og befindes efter billigste Taxation Værdie - 200 Rd.
   - Korntienden forfalder 1731 efterat Enkens Part er fradragen var 100 td. _Havre a 1 Rigsd.; 17 tdr. Byg a 6 ort - 118 Rdlr.
   - Præstegaardens Avling høstet 1731 er anvendt til Huset og Tjeneres Ophold.
   - Blandt Boets Udgifter var: "Lovet af Præsten og hans sal. Kiæreste til Gryttens Kirke - 10 Rd."
   - Boets Midler: 1163-2-22 : Gjeld : 351-0-0. : Igjen til Deling 812-2-22 : Enkemandens Part 406-1-11; Søn - 116-0-10; Datter: 55-0-5.
Faderen tilbød sig at være sine Børns Formynder og derhos forbinder sig som deres Fader godvillig i Tiden at være dem ansvarlig til denne ovenstaaende deres Arvedel efter deres sal. Moder i rede Penge, dog uden Rente, hvorimod han lover dem fornøden pleje og sømmelig Opdragelse i sit Huus uden Afkotning af deres tilfaldene Arvedel, Sønnerne med Skolegang om de findes bekvem til Bogen indtil de afskikker til Akademiet eller at tilholde dem ved anden sømmelig information, og for Døttrene at bære al Faderlig Omsorg til deres fremvægst
Moderens Gangklæder deltes mellem Døttrene saaledes:
1/ Den ældste Datter Sophia Heiberg er tillagt: 1 sort Damaskus Klædning, garneret med Guld, 1 rød Atlaskes Undertrøje syed med Guld og Sølv; 1 rød Chagrins Kjortel med smale Sølvtagger om havde foræret af hendes Farmoder; 1 guldbroderet Smeck, 2 st.  Guld a 5 Rd. - 10 Rd.; 6 Specie Rigsdaler foræret hende af Farbroderen Hr. Christen Heiberg; 1 lidet Guldsmyche af Skikkelse som et Hjerte af Værdi 4 Rdlr. foræret hende af hendes Moster Madame Daaes.
1 Sølvhovedvandsflaske og et par smaa slette Guldøreringer foræret hende af hendes Faster Marie Falchis. 4 Speciedalere foræret hende i Faddergave udj Frederichstad, hvilket hun lægger fra sig til sin mindre Søster Karen, efterdi den andel af hendes Sl. Moders Gangklæder hende tillagt ansees noget bedre end Søsteren Karen er bleven tillagt.
2/ Den anden Datter Karen Heiberg tillagt 1 brun og hvid Moors Adrienne, 1 florech Skjerf; 1 Smykke syd med Guld og Sølv; 1 lomelottes? bethjake trøye og Skjørt; 1 gl. rød Klædes Kjole med sølv paa 4 Speciedaler foræret hende i Faddergave; 4 Speciedaler som Søsteren lægger fra sig.
3/ Søsteren Ane: 1 sort Spansk Klædes Klædning; 1 blaa Chagruns Adrienne, 1 brisatlastisk Trøie rød og hvid med Sølv paa, 6 Speciedaler foræret i Faddergave.
Endelig forklarer Velærværdige Hr. Andreas Heiberg at en af hans Brødre ved Navn Gierti Heiberg, ugift, er i Kjøbenhavn, afvigte Aar 1731 in Augusto ved Døden frafalden efterladende sig, som formenes, den største Deel af hans patrimonio i Behold - Skifte efter ham endnu ei sluttet

Kilde: Collin

1732 16/6

Andreas Heiberg
Maren Ludvigsdttr. Munthe
Sofie Heiberg
Madame Daae

1732 16/6 Skifte paa Grytten Prestegrd efter Hr. Andreas Heibergs sal. Hustru Maren Ludvigsdttr. Munthe; deres Datter Sofie Heiberg havde af sin Moster Madame Daaes faaet et Guldsmycke - kfr. Heiberg

Kilde:Collin

Veø Kirkebog 1735 29/6

Hr. Leganger
Andrea Heiberg
Danchert
Fru Lossius
Mad Kyns
Lars Barhoug
Svend Veblungsnes
 Danchert Danchertsen

Veø Kirkebog 1735 29/6 døbt gj (Hr. Leganger)  i Gryttens Kirke Hr. Andrea Heibergs Søn Danchert. tils. Fru Lossius, Mad Kyns, Hr. Lars Barhoug, Svend Veblungsnes, Danchert Danchertsen.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1738 7/9

Hr. E. Leganger 
Hr. Heiberg
Gjertrud Marie

Veø Kirkebog 1738 7/9 - holdt Hr. E. Leganger Ligtale i Grytten Kirke over Hr. Heibergs Datter Gjertrud Marie 1 1/2 Aar 5 Uger.

Kilde: Collin

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11

Eich Pedersen Leganger
Jacob Lund
Ouden Heiberg
Erich Andersen Bredahl
Hans Ehm
Hans Brejer Borch
Claus Lund
Christopher Lem
Ludvig Lem
Hans Puls

A. E. A. S. B. E. H. D. P  Ao 1728
A.B.K.J.A 1685
J.H.L. M. C(?)D. M. B
F.L.M.B
J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718
C.L. Ao 1723
H.J.P.C.D.R 1701
 H.P.E.R. 1701
H.P.A.H.S.P. H.E.B.D.L.H.D.P

Westad
Yttre Harøen
ndre Harøen 

Romsdals geistl. Skifteprt. pg. 179  : 1738 27/11 var Eich Pedersen Leganger Prost og Sogneprest til Vedø, Jacob Lund Sogneprest til Agerø og Ouden Heiberg Sogneprest til Grytten forsamlede paa Gaarden Westad i Agerø Prestegjeld for at registrere og vurdere efter forhenværende Pastor til Boe Menigheder Sal. Hr. Erich Andersen Bredahl udj Overvær af Enkens Lagværge Msr. Hans Ehm.
Registreret Sølv : 1 kande inskr. A. E. A. S. B. E. H. D. P. Ao 1728 med forgylt Penge i Laaget vejr 103 1/2 Lod 2 ort 4sk - 56 - 6. 1 do. Ao 1734 v. 103 L 2 qv. a 2 ort 4 sk - 56 - 6; 1 do 1735 v. 103 Lod a 2 ort 4 sk. 55 - 3 - 4 sk.; 1 do Ao. 1737 v. 103 Lod a 2 ort 4; 1 do. Ao 1738 v. 101 Lod a 2 ort 4 sk. - 54 - 2 - 20 sk.; 1 dreven Sølvskaal insk. A.B.K.J.A 1685 v. 22 Lod a 2 ort; - 11 - ; 2 Sølvskee. insk. J.H.L-M.C(?)D.M.B v 7 Lod a 2 ort. - 2 - 2 - 12 sk.; 2 Sølvskee ins. F.L.M.B v 7 Lod - 3 - 2; 1 do insk. J. H..S.H.A.F.D.A Ao 1718 v. 3 Lod a 2 ort - 1 - 2; 1 do insk. C.L. Ao 1723 v. 2 1/2 Lod a 2 ort - 1 - 1 -; 2 Smaa Theskeer v. 1 Lod a 2 ort 2 sk; Tilsammen Sølv for 305 Rd.
Tin merket: H.J.P.C.D.R 1701; H.P.E.R. 1701; H.P.A.H.S.P.; H.E.B.D.L.H.D.P
10 Kiør; 3 Quier: 1 graoxem 6 Kalver, 9 Souver, 4 Lam, 4 Gieder, 3 Hester.
Jordegods: Westad 3 voger fisk .... 150 Rd; Yttre Harøen 1 vog Fisk uden Bøxel, Indre Harøen 2 Bp 12 mrkl. med Bøxel over 4 pd. 12 mrkl., 90 Rd. (disse to eiendommene blev senere omberegnet, Yttre Harøen til 18 Rd og Indre Harøen til 20 Rdlr.)
Husene paa Westad med 3 Jernovner ... 100 Rdlr.; Præstens Studerekammer .... 7 - 2.
Søe Boen ... 7 Rd.
Korn-Tienden angivet af Enken og hendes Lagværge at være i dette Aar indkommen Hafre 120 td., Byg 6 1/2 td., Ostetiende  14 Rdlr. - hvoraf Hafren er taxeret for 3 ort 16 sk. = 119 Rd. 16 sk; Bygget for 1 Rd 1 ort - 9 Rdlr 12 Sk. Summen paa den gandske Tiende - 141 - 1 - 4 sk. - hvilken Tiende blev Enken overleveret der til hendes Husholdningsfornødenhed, der til Arbeidere og adskillige Smaaregningers Betaling.
Til senere Skiftesamling varsles at møde de nærmeste Frænder Hr. Hans Brejer Borch Capelan for Christiania Menighed, Mons. Claus Lund boende paa Molde, Mons. Christopher Lem boende paa Westad i Wedø kald og Mons. Ludvig Lem boende paa Næs i Grytten, - Saa og en Mand i Fosen Monsr. Hans Pols Enkens Sødskenbarn. pg. 186 nævnes Sr. Claus Lund, Borger til Trondhjem og resid. paa Molde, Mons. Hans Puls. Indvaaner i Lillefosen.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 21/6

Eric Leganger
Hr. Heiberg

Veø Kirkebog 1740 21/6 døde Sognepræsten Hr. Eric Leganger - og 28/6 begravet, Ligprædiken af Hr. Heiberg.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 52 : 1741 27/2

Anders Heiberg

Romsdals Skifteprt. 7 p. 52 : 1741 27/2 Skifte i Romsdal Otting hvor Hr. Anders Heiberg fordrer - 1 - 2 -;

Kilde: Collin

Romsdals Geistl. Skifteprt. 1741 16/9

Erich Leganger
Andreas Heiberg
Gjert Heiberg
Anne Ludvigsdttr. Munthe
Jens  Garman
Georg Buchart Jersin
Jonas Leydal
Peder Juel
Mathias Stabell
Anders Daae
Christopher Geelmuyden

Romsdals Geistl. Skifteprt. 1741 16/9  under Arveskiftet efter sal. Hr. Erich Leganger overleverede Hr. Andreas Heiberg en Skrivelse dat. 16/9, hvor han meddeler om 2 Arvedele som hans Børn vare tilfalden efter hans 1, sal. Hustrues Død. - Den ene efter hans Broder sal. Gjert Heiberg, død i Kjøbenhavn 1731, August - og den anden efter Børnenes Moster sal. Anne Ludvigsdttr. Munthe Enke efter Hr. Jens  Garman forhen Capelan til Wigs Prestegjeld i Bergens Stift, hun frafaldt uden Børn og Livsarvinger dj. 19/3 1733:
- 1738 12/3 blev Arveskifte forrettet af Sorenskriveren over Indre Sogn i Bergens Stift; Sr Georg Buchart Jersin efter min Broder Giert Heiberg hvis efterladte beholdne Midler var 486-1-2 hvoraf tilfaldt mig en Broderlod, som var 88-1-16 deraf tilkommer mig selv den halve Deel, den anden halve Deel at deles mellem mine Børn - 44-0-20.
- Ao 1733 in Junio blev af Velærv. Hr. Jonas Leydal, Sognepræst til Lærdals Præstegjeld i Sogn som constitueret Prost, tilligemed Velærv Hr. Peder Juel Sognepræst til Lysters Præstegjeld og velærv. Hr. Mathias Stabell, Capelan til Eivindvigs - forrettet Skifte efter min sal. Hustrus Søster Anna Munthe sal. Hr. Jens Garmans forhenværende Capelan til Wigs Prestegjæld i Sogn i Bergens Stift, hans Efterladte, hvorudj mine Børns Lod, som deles mellem dem beløb til 326-1-12 : Tilsammen Summa - 370-2-8.
Udj den sidste Arvedel efter sal. Anna Munthe var blandt andet Udlæg paa mine Børns Lod 1 part i Gaarden Stadem i Wigs Prestegjæld vurderet for 84 Rd. - Noch en Part udj en Gaard kaldet Bøchneberg i Stavanger Amt, vurderet for 22 Rd. 18 sk.  Sidste Gaardparten efterdi de vare mig saa langt fraliggende og desuden Gaarden Stadem staar i fare for at ruineres fieldbrud, havde Faderen afhendet den til Provsten i Sogn velærv. Hr. Anders Daae som betalte efter Vurderingen 84 Rdlr.. 
Parten i Bøchneberg var af ham skjødet til Hr. Christopher Geelmuyden Provst over Hardanger. -
Disse to Arv var i rede Penge indkommen til Faderen og tilkom hver Søn (Ludvig og Gjert) 105-3-12; hver Datter (Sophia, Karen og Anna) hver 52-3-18.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 116 : 1742 20/6

Anders Heiberg

Romsdals Skifteprt. 7 p. 116 : 1742 20/6 Skifte i Romsdal Otting hvor Hr. Anders Heiberg efter Regn. Grytten Præstegaard 21/7 1742 fordrer 24-2-8.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 253 : 1743 14/5

Heiberg  

Romsdals Skifteprt. 7 p. 253 : 1743 14/5  Skifte i Saagereiten i Romsdal Otting hvor Præsten sal. Heiberg  fordrer 2 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 343 : 1743 11/12

Ole Ellingsen Aandahl
Anders Heiberg

Romsdals Skifteprt. 7 p. 343 : 1743 11/12  Skifte paa Aandahl i Romsdal Otting efter Ole Ellingsen hvor Hr. Anders Heiberg Stervboe fordrer "efter Ole Aandahl for Markedsboed grundleie -  3 ~..

Kilde: Collin