Hans

Mathiassen

Holst

Født ca. 1715
Foreldre Mathias Lorentzen Holst og Abel Margrete Angell

Gift 1. gang 10.06.1739 med Isabella Dorothea Must
a. Marthe Margrethe f. 1739 
Gift 2. gang 1741 Elen Barhow
Gift 3. gang 1759 med enken etter kjøpmann Abraham Bøckmmann i Larvik

Død ca. 1780

Gårdbruker på Molde og Vestnes - kanselliråd.
Romsdals Skifteprt. 6 p. 236: 1722 28/4

Britte Mecklenborg
Niels Chrsitian Abo
Jacob Abo
Christian Abo
Nicolai Abo
Anne Kierstina Aboe
Johan Haman
Toldforvalter Treschov 
Børge Eeg
Raadmand Holst
Wolant Hendrichssøn

Romsdals Skifteprt. 6 p. 236: 1722 28/4 Skifte paa dend Gaard Vestnes efter sal. Britte Mecklenborg mellem hendes Mand Niels Chrsitian Abo samt deres Børn: Jacob, Christian, Nicolai item Anne Kierstina.
Til formynder ansattes Faderen.
   Registreret Guld: 1 Kjede vektig 7 Lod a 9 rdlr. - 63. 1 Ring ing. N.C.A.B 2-1-9 sk. 1 do ing. B.M.B 1 - - 12 sk.. 1 Par armeknapper 3-1-12. 1 ostiniske Ring 6 . 1 liden Do etmaileret med en Takl? Sten og en Rubin a - 8 - 1; 2 Curanr doncaster 4.
  Adskillige sølvsager deriblandt 1 Eig  - 2 !/2 gt. - 1 - 2 -, 4 Støb; 1 Smøreche - 9 Lod 1 gm 4 - 2 - 18; - 1 pocklede Æske og 1 Par Kniver 10 1/2 Lod - 5 rd. 1o ; 1 Skaal med Laag - 52 Lod 2o 26- ; 1 Tomling- 3 Lod 1 1/4 gm - 1-2-18; 1 Balsam Støb med en Kjede - 1 Lod 1 1/2 gm. - - 2 - 18; - 8 Sølvknapper ? Kioleknapper; 43 Vesteknapper; 8 knappede Skeer - 39 Lod - 19-2-; 9 fladskaftede do - 18 -; 3 nymotens - 5-3-; 1 Snusdåse - 2-2 -; - 1 Sømvæske 12- ; 1 Krus med Sølvlaag - 5 -
Gangkleder: 13 alen blaat blomet Atlask a 3 1/2 ort - 11-1-12; 1 Brosre Guld og Sølv vercket - 1-1-; 1 Syd Forklede - 2; 1 rød silckebunden Nattrøye baldyret for Brystet og Hændern - 2; 1 Taftes Forklæde - 3 - ; 1 Par Handsker - 1 -; 1 morskinds Moffe - 1 -; 1 grøn blommet  Alaschiskiol - 4 - ; 1 blaa Blommet Aslaskis Trøye; 1 brun dragettis Kiol - 8 -; 1 rødt og hvidt stribet Skjørti - 2-; 1 grøn Stoffis Kiol med Skjørt - 7 - ; 1 grøn baldyret Barnlinne - 2.
   22 voxne Kiør - 3 rd 3o. - 82 - 2 - ; 10 Quiger a 3 rd - 30 - ; 6 Fiorskalver - 102 -; 1 stor Graoxe - 6 - ; 2 smaa do - 4 - ; 2 aars Kalver 1 - 2 -; 11 Sauer a 1 /3 - 4.12; - 14 fiors Lam - 2 - 3 - 16. - 21 Gjeder - 8 store og smaa Svin - 1 ulsblack Hest - 70 -; 5 Skind.
   1 Jægt med behørig Redskab - 150 Rd.; 100 Tølter Saugtømmer - 100: 29 Tølter Kjøbmandsbord - 21-3-: 25 Tølter Utskord Bord - 6 - 1 -
   Bøger: 1 Lodsbog -3; 1 Huspostil kaldet Brochmand  - 1 - 2 -; do (uleselig)  - 2 -; 1 Bibel 1 - 2-; 1 do Glosarium juridicum; - 2 Salmebøger med Sølvpender - 3
   Jordegods:  1 Vog fiskes Leije med Bøxel i den Gaard Indre Skorgen - 54 Rd.; 1 Saug paastaaende paa bemeldte Gaards Grund 50 Rd.; - 1 Vog 2 pund fiskes leije i den Gaard Frisvold i Erisfjord Otting - 60 Rd; 20 (Uleselig) fiskes leije udj den Gaard Ramem i Gangnæs Tinglag paa Nordmøre - 10- ; 1/4 part udj en Vorpe  paa Nordmøre kaldet Berg Vorpe - 30 -.
   Boets formue - 1883 Rd 3o 7sk.  Gjeld: 1194 - - 5; Igjen 689-3-2 hvoraf Monsr. Aboes Loed: - 334-3-3 paa Brødrenes Lod 86 - - 2.Søsteren arvede lige med Brødrene.
   Johan Haman fordrer 200 - 3 -13; Tollforvalter Treschov - 180; Stiftskriveren for Tiendeforpagtningen til 1721 Aars Udgang 444 Rd2 - 22 sk.: Fogden Børge Eeg 226; Raadmand Holst - 31 - 1 - 8; Skiftesalarium 30; Wolant Hendrichssøn - 9; ved Udlegget Wol Cant Hendrichson i Trondhjem.
Om Aboe kfr. Blad Tiendeforpagtere i Romsdal 1718.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 626 : 1729 3/11

Søren Jørgensen
Anna Madsdatter
Morten Sørensen
Jørgen Sørensen
Mads Sørensen
Niels Sørensen
Raadmand Holst
Lasse Vesnæs
Villum Peders. Berg
Knud Vesnæs

S.J.S.A.M.D. 1714
P.J.S.M.N.
J.R.A.C.D.
M.T.
S.J.S
H.H.G.B

Romsdal Skifteprt. 6 p. 626 : 1729 3/11 Skifte paa Remmen i Wesnæs Otting efter sal. Søren Jørgensen mellem hans Enke Anna Madsdatter og deres Børn Morten, Jørgen, Mads og Niels Sørensønner. Til Formynder for Morten bliver Hr. Raadmand Holst, for Jørgen Lasse Vesnæs, for Mads Villum Peders. Berg og for Nils Knud Vesnæs.
Registreret Sølv: 18 smaa Knapper v. 3 Lod -1-2; 35 do a stk. 12 sk. -4-1-8; 1 Sølvbæger inskr. S.J.S.A.M.D. 1714 -1-2-; 1 do inskr. 1727 1-1-0; 1 ske inskr. P.J.S.M.N. - 1-2-0; 1 do inskr. J.R.A.C.D - 1-1-0; 1 do M.T. - 1-2-0; 3 do inskr. S.J.S a 6 ort - 4-2-0; 1 do inskr. H.H.G.B 1-1-0;
Boet eiede intet Jordegods. Boets formue 166-2-22.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1738 27/3

Hans Holst
Knud Øygaard
Johannes
Johannes Rasmussen
Jacob Friis
Margrethe

Veø Kirkebog 1738 27/3 Hans Holst Fadder til Knud Øygaards Søn: Johannes (Kirken udeladt) og Fer 2 Pentecost Fadder i Molde Kirke til Johannes Rasmussens Barn og 16/6 i Molde Kirke til Jacob Friisis Dttr Margrethe.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1739 10/1

Lars Leganger
Hans Holst
Isabella Dorothea Must

Veø Kirkebog 1739 10/1 copuleret paa Moldegaard af Hr. Lars Leg:(dvs. Leganger) Hans Holst, Isabella Dorothea Must.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1739 fer 2 nativ Xri

Lorentz Angell
Hans Holst
Marthe Margretha
Fru sal. Mustis
Maria Must
Anna Cathrine Mejer
Jacob Andreas Eeg. 

Veø Kirkebog 1739 fer 2 nativ Xri i Molde Kirke døbt Hans Holstes Barn Marthe Margretha: tils. Fru sal. Mustis, Maria Must, Anna Cathrine Mejer, Lorenz Angell, Jacob Andreas Eeg. 

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 7/1

H. Holst
Isabella Dorthea Must

Veø Kirkebog 1740 7/1 nedsat i Molde Kirke H. Holstis sal. Kjæreste Isabella Dorthea Must, 21 Aar.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1740 23/8 

Lorentz Angell
Maria Must
L. Leganger
Hans Holst
J. A. Eeg

Veø Kirkebog 1740 23/8 af Sr. L. Leganger copuleret Lorenz Angell og Maria Must. Sp. Hans Holst, J. A. Eeg.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 203 : Sækkenæs 9/11 1740

Siuver Andersen Seckenæs
Hans Holst

Romsdal Pantebog 2 p. 203 : Sækkenæs 9/11 1740 sælger Siuver Andersen Seckenæs til Sr. Hans Holst sin Gaard Lillebostad i Fanne Otting, skyld 3 vogr med Bøxel og Landskyld for- 80 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 46: 1741 19/1

Peter Fyhn
Andreas Eeg
Hans Holst
Dorothea Must
Marthe Margrete Holst
Lorentz Angell
Thomas Angell
Børge Eeg
William Hammond
Hugh Mathews
Thomas Patrickson
Jacob Andreas Eeg
Robbert Stephensen

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 46: 1741 19/1 indfandt gj mig paa Moldegaard tilligemed Sr. Peter Fyhn og Sr. Andreas Eeg for at holde Arveskifte efter Sr. Hans Holstes sal. afdøde Kjæreste Dorothea Must og det mellem hendes efterladte Mand bemelte Sr. Hans Holst og deres sammenavlede Barn Jomfru Marthe Margrete Holst. - Til Formynder for Barnet blev ordineret hendes Fader bemelte Sr. Hans Holst.
Registreret: Wesnes Gods 285 vogr efter Vurdering og Taxation som skeed er efter sal. Raadmand Holst ...10400 Rd.
Wedø Kalds Kirker og gods med anden tillagt Herlighed ligeledes taxeret paa Skiftet efter Raadmand Holst ...... 1500 Rd.
Boets Løsøre Effekter beløb til 2414 Rd. 3 ort 22 sk. : Registreret Contanter 3250 -~. Tilsammen Boets Formue  15491-3-22.
Retten tilspurgte Sr. Holst om han ingen Kjøbmandsvarer havde som Boen burder tilføres? Sr. Holst svarede:"at han vel havde endel Kjøbmandsvarer der ikke vare hans egne, mens hannem af andre given i Commision til Forhandling som han formente til hans Stervbo ikke kunde eller burde anhengiggjøres.
Boets Gjeld var til Følgende: Til Messr Lorentz og Thomas Angell efter Obligation hvorved Wesnes Gaard er pantsat .... 7000 Rd. Renter for 1740 - 350 Rd. Fogden Børge Eeg efter Regning - 150 Rd.; til Mr. William Hammond - 200 ~; til Mr. Hugh Mathews i Liverpool udj England - 330 Rd.; tl Mr. Thomas Patrickson W...haven - 207 Rd.; til Mr. Jacob Andreas Eeg 401-1-20; til Mr. Robbert Stephensen i Scotland 500 ~; Stemplet Papir og Skifteforvalteren - 24~. +65.~;
Boets Gjeld 9227-1-20; til Deling 6264-2-2; til Faderen og Datteren hver 3132-1-1: For al Gjelden blev gjort Udlæg i Wesnes Gods.
Enkemanden udlagdes i Wesnæs Gods 1172-2-4 og Wedøe Kalds Kirker og Gods - 1600 ~.
Datteren erholdt sin Arv udlagt i Contanter.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 47: 1741 19/1

Hans Holst
Dorothea Must
Peter Fyhn

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 47: 1741 19/1 Skifte paa Moldegaard efter Hans Holsts sal. Kjæreste Dorothea Must, hvor Sr. Peter Fyhn og Sr. Jacob Andreas Eeg Vurderingsmænd : 1741 16/5 Skifte paa Molde efter Davgaards Hustru hvor Sr. Jacob Johansen Schultz og Sr. Peter Fyhn - Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 122 : 1742 1/5 

Hans Holst
Marit Jonsdttr.
Fru Must

Romsdals Skifteprt. N. 7 p. 122 : 1742 1/5 Skifte paa Vig i Vesnæs hvor Sr. Hans Holst fordrer 1-2-0; 1743 23/5 Skifte paa Molde efter sal.Marit Jonsdttr. hvor Mons. Holst fordrer Grundeleie for 1 Aar - i ort. og Velbaarne Fru Must resterende Grundeleie 1 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 177 : Dato Moldegaars 30/12 1741

Niels Lossius
Hans Holst

 

Romsdals Pantebog 2 p. 177 : Dato Moldegaars 30/12 1741 kjendes vi undertegnede og for alle vitterliggjør følgende Mageskifte og Jordegods Bytte at have gjort og indgaaet: Jeg Niels Lossius, Capitaine ved det Søndre Trondhjemske Regimen mageskifter og overdrager til ædle Sr. Hans Holst min Eiendomgaard Sira udj Eritsfjords Otting, skyldende med Bøxel og Landskyld 2 voger fiskesleje. Derimod overdrager og mageskifter gj Hans Holst Proprieteur over det..elige Vestnes Gods til velædle Capitain Nils Lossius min Eiendoms Gaard Veblungsnes udj Romsdal Otting skyldende med Bøxel 1 vog 1 mrkl. med Landskyld 2 pund 12 mrkl. Denne Condition forbeholder jeg Hans Holst mig; naar gj tilsinds vorder dette Mageskifte at forandre da skal Hr. Capitain Lossius dertil være forbunden, hvorimod gj forbinder mig at lade Capitain Lossius og hans Frue for Deris Levis Tid nyde bemelte Weblungsnes til Brug mod Afgift, saaledes som hidtil af Gaard og Grunder svaret er. Dette indgaaes saaledes til efterlevelse for os begge.

Romsdals Pantebog 3 p. 17 : Det mellem Hr. Capitain Nils Lossius og Canceliraad Hans Holst oprettede Mageskifte Brev af 30/12 1741 angaaend Sira og Weblungsnes er bleven publiseret og mortifisert og magtesløst gjort.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 182 : Dato Bergen 28/6 1742

Lauritz Leganger
Jacob Andreas Eeg
Hans Holst

Molde Eiendomme 53d.

Romsdal Pantebog 2 p. 182 : Dato Bergen 28/6 1742 selger Lauritz Leganger sin Gaard paa Molde til Sr. Jacob Andreas Eeg, adjungeret Foged i Romsdalen og Sr. Hans Holst proprietær til Vesnæs Gods for 200 Rd. - se Molde Eiendomme 53d.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p.  239 : 1742 26/11

Hans Holst

Romsdals Skifteprt. N. 7 p.  239 : 1742 26/11 Skifte paa Melve i Fanne Ott. hvor Hans Holst fordrer for Varer 1-3-20; 1743 15/5 Skifte paa Setnes hvor Sr. Holst fordrer for Korn - 6 Rd.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p.  274 : 1742 26/11

Hans Holst 

Romsdals Skifteprt. N. 7 p.  274 : 1742 26/11 Skifte paa Melve i Fanne Ott. hvor Hans Holst fordrer Landskyld for 1741 og 1742 - og for 1/2 Tønde Malt - 5-2-0.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p.  196 : 1743 23/5

Margrethe Stabell
Hans Holst

Molde Eiendom 55

Romsdal Pantebog 2 p.  196 : 1743 23/5 tilskjødes Margrethe Stabells Hus med  Grund paa Molde Sr. Hans Holst for 83 Rdlr. - se Molde Eiendom 55.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1743 12/6

Hans Holst
Jacob Andreas Eeg
Isach Wilhelm Castberg
Anna Ch. Leganger

Veø Kirkebog 1743 12/6 Seigr Hans Holst  og Mons. Jacob Andreas Eeg sponsores ved Hr. Isach Wilhelm Castberg og Anna Ch. Legangers Copul.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p.  343 1743 9/12

Hans Holst

Romsdals Skifteprt. N. 7 p.  343 1743 9/12 Aandahl i Romsdal Otting hvor Sr. Hans Holst under Dato Moldegaard 30/10 1743 fordrer: for i 1741 8/8 bekommet et Fad Bladtobak N4 vejer 802 pd. a 8 sk. = 66-2-16; 1742 11/9 - 10 Td. Malt a 2 Rd. = 20 Rd.; 6/10 1 Td. Karvebrændevin holder 4 Ankere 14 .d- a 4 Rd. 3 ort = 23-1-17; 9 3/4 td Irsk Malt a 2 Rd. = 19-2-0; og opfører han i Contra Credit for i 1742 bekommet 4 Td. Malt; 45 Td. fransk Salt, 19 Td. Rug; 23 Td. spansk Salt, 16 Stenger svensk Jern.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p.  215 : Meldal Præstegaard 18/12 1743

Hans Ebbesen Horneman
Hans Holst

Romsdal Pantebog 2 p.  215 : Meldal Præstegaard 18/12 1743 sælger Hans Ebbesen Horneman . Sognepræst til Meldalen - til Sr. Hans Holst Gaarden Sporsemb i Vaagø Ott. - for 72 Rd.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 200 : Moldegaard 3/1 1744

Hans Holst
Paul Berentz
Johan Thue

Romsdal Pantebog 2 p. 200 : Moldegaard 3/1 1744 kjendes Hans Holst af Tolder Sr. Paul Berentz at have af hans Stedsons Johan Thues arvemidler at have laant 400 Rdlr. - uden Sikkerhed.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 198 : Veblungsneset 9/2 1744 

Jacob Olsen Setnæs
Hans Holst

Romsdal Pantebog 2 p. 198 : Veblungsneset 9/2 1744  pantsætter Jacob Olsen Setnæs til Sr. Hans Holst for skyldige 240 Rdlr. - laant i rede Penge . sit ejende Jordegods i Romsdals Fogderi.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog 2 p. 198 : Veblungsneset 10/2 1744

Ole Erichsen Tomberg
Hans Holst

Romsdal Pantebog 2 p. 198 : Veblungsneset 10/2 1744 sælger Ole Erichsen Tomberg til Sr. Hans Holst den Gardepart Setnes Rejten skyld  2 pd. fiskes leje uden Byxel og Herlighed i Wold Ott. - for 12 Rdr.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N. 7 p.  361 : 1744 22/6

Cancelliraad Holst

Romsdals Skifteprt. N. 7 p.  361 : 1744 22/6 Skifte paa Skorgenæs i Vesnæs hvor Hr. Cancelliraad Holst fordrer 11 Rd 2 ort 2 sk. for Landskyld: 1746 17/3 Skifte paa Øyen Erisfjord hvor Cancelliraad Holst fordrer 16-2-1-10.

Kilde: Collin

Romsdal Panteb. 2 p. 207 Molde 18/7 1744

William Allan (Ahlandt)
Cancelliraad Holst
Jacob Andreas Eeg

God Intent
Concordia

Romsdal Panteb. 2 p. 207 Molde 18/7 selger William Allan (Ahlandt) til Cancelliraad Holst og Msr. Jacob Andreas Eeg - til hver af dem 1/3 tilsammen 2/3 parter udj mit førende Skib tilforn kaldet God Intent, nu Concordia kaldet, - saavel hvad skibet angaar, som alt paa Skibets befindende Unnretniung. Selgeren underskrevet Willm. Allan.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 3 p. 21 : Molde 20/3 1746

Nils Lossius
Anna Christine Eeg
Cancelliraad Holst

Romsdals Pantebog 3 p. 21 : Molde 20/3 1746 (thinglest paa Tinget for Vaagø Ott. 13/6 1749) Jeg undertegnede Niels Lossius tilstaar at have solgt til Cancelliraad Holst med frue og Arvinger efterfølgende Gaarder eller Gaardeparter som min Hustru Anna Christine Eeg arveligen er tilfalden nemlig Racknes, beliggende i Sunds Otting skyld 5 pund med Bøxell; Kormeset i Volds Ott.; skyld 1/2 Vog uden Bøxel; Hatlebaken i Waage Ott. skyld 1/2 vog uden Bøxel; og Fasta Berget samt Storholmen som er ikkuns Husmænds Sæter og er beliggende udj Waage Ott. for 143 Rdlr.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1749 26/2

P. S. Schielderup
Tollev Schønberg
Ellen Hans Holstis

Veø Kirkebog 1749 26/2 døbt i Wedø kirke Capt. P. S. Schielderups Søn Tollev Schønberg, blandt Fadderne : Fru Cancelliraad Ellen Hans Holstis.

Kilde: Collin

1749

William Allan
Holst
J. A. Eeg
Peder Bang

Good intent
Condordia


I 1749 solgte William Allan  "Good intent"  til Holst og J. A. Eeg. I Molde bys historie står det at Peder Bang overtok "Condordia" etter Allan dette året. 

de Seve: Molde bys historie Bd. 1

 

Molde Skifteprt. 1 p. 103 1752 25/4

Knud Hansen
Cancelliraad Holst

Molde Skifteprt. 1 p. 103 1752 25/4 Skifte efter afg. Knud Hansen udj Krybben hvor Cancelliraad Holst fordrer 2-2-0.

Kilde: Collin

Under Dato Moldegaard dend 29. August 1752

Hans Holst
Amtmand Fieldsted
Peder Jalles

Under Dato Moldegaard dend 29. August 1752 har Hans Holst Udi Hr. Amtmand Fieldsteds Absence constitueret authoriseret en Skifteprotokol for Sorenskriver Peder Jalles.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 8 p. 226 : 1754 22/3

Canceliraad Holst
Sr. Nideross

Romsdal Skifteprt. 8 p. 226 : 1754 22/3 Skifte paa Fanbostad i Fanne Otting hvor Overværende paa Landdrotten Canceliraad Holstes Vegne Sr. Nideross.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 71 Under Dato Moldegaard 12/10 1754

Hans Holst 
Frantz Isaachsen Cold
Ole Dahle
Sjur Sechenæs
Mads Sivertsen

Molde Skjøde og Pantebog I p. 71 Under Dato Moldegaard 12/10 1754 har Canceliraad og Proprietarius Hans Holst skjødet til Velfornemme Msr. Frantz Isaachsen Cold afgangne Ole Dahles her paa Molde forhen tilhørende Vaane- og Søhuser "- der var Holst paa Skiftet efter Dahle udlagt for hans fordring - " samt Grunden som bemelte Vaane og Søhuser med videre staar og som nu indplanket og indhegnet der befindes " - for 500 Rdlr. Eiendommen solgtes 1760 27/8 til Sjur Sechenæs og 14/10 1768 til dennes Søn Mads Sivertsen.

Kilde: Collin 

Molde Skjøde og Pantebog I p. 64 23/11 1754

Hans Holst
Svend Werner

Molde Skjøde og Pantebog I p. 64 : Hans Holst Cancelliraad og Proprietarius til det Vesnesche Gods udj Romsdalen har Dato Moldegaard 23/11 1754 solgt en Grund til Svend Werner.

Kilde: Collin 

Romsdals Skifteprt. 8 p. 581 : 1758 23/6

Hans Holst
Lasse Monsaas

Romsdals Skifteprt. 8 p. 581 : 1758 23/6 Cancelliraad Hans Holst fordrer under Dato Moldegaard 21/6 1758 i et Bo for i 1750 og 1751 leveret Havre og Bygg og med Regning Moldegaard 1761 12/8 i Lasse Monsaas Bo paa Molde kjendelse for sin paaboende Grund 1756 til 1761 a 1 ort = 1-2-0.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 227 : 1759 28/3 

Anders Olsen
Cancelliraad Holst

Molde Skifteprt. 1 p. 227 : 1759 28/3 Samling i afg. Sr. Anders Olsens Bo paa Molde, hvor fremlagt Cancelliraad Holstes havde havende Bevis for 20 td. saltet Tlorsk hvorfor nu fordres 50 Rdlr.

Kilde: Collin

redie Prioritet udj min Gaard Moldegaard med underliggende Herligheder. Aflæst 1/8 1763. Molde Skjøde og Pantebog I p. 189 : Under Dato Moldegaard 15/8 1760 har Cancelliraad Hans Holst for af Foged Jacob Andreas Eeg laante 320 Rd. pantsat med første Prioritet sin Part udj Skibet som føres af Skipper Hans Paust Gesina Catharina kaldet, sin Part udj Skibet Moldegaard som nu føres af Skipper Andreas Blom, ligeledes 1. Prioritet udj mine løse Eiendele, og t
Molde Skjøde og Pantebog I p. 127 : Under Dato Moldegaard 5/8 1761

Hans Holst
John Ord
Hans W. Paust
Andreas B. Blom

flydende Moldegaard
Gesine Catharina

Molde Skjøde og Pantebog I p. 127 : Under Dato Moldegaard 5/8 1761 tilsiger Cancelliraad Hans Holst at være skyldig til John Ord 2000 Rdlr. og hvorfor han pantsætter følgende Eiendele først skal han være prioriteret udj Moldegaard med alle underliggende Herligheder, for det andet udi mine Parter af Skibene, som Sr. Hans W. Paust og Sr. Andreas B. Blom fører, det ene ved Navn flydende Moldegaard og det andet Gesine Catharina, hvorudi jg eier i hver af dem 5/16 siger fem sextendel Parter for det 3die Prioritet i mine løse Eiendele bestaaende af Hester, Kjør, Faar og alt Gaardredskab af Vogner og andet deslige, mine Meubler bestaaende af 1000 siger Tusind Lod Sølv, Messing, Kaaber, Tin, Speiler, Bord, Stoeler, Sengeklæder og Lintøy alle Sorter i den Stand of af de Omstændigheder som de nu befindes efter den Nothe, som John Ord selv med min Tilladelse derover har laget etc. Avlyst 6/5 1765.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 128 : Under Dato Moldegaard 31/8 1761

Hans Holst

Molde Skjøde og Pantebog I p. 128 : Under Dato Moldegaard 31/8 1761 vitterliggjør Cancelliraad Hans Holst at være bleven Messiurs Weshling og De ter meyer Weslingh udj Amsterdam den Summa 4500 Rdlr danske Courant, hvilken Capital de har overdraget mig at bruge saalænge jeg deraf svarer 5% aarlig. Til forsikring for samme Summa med derpaaløbende Renter pantsættes Mess. Weshlingerne med anden Prioritet min paaboende Gaard Moldegaard med paastaaende Huser og underliggende Grunde samt andre Herligheder 5/16 parter udj Skibet Gesina Catharina, 5/16 parter i Skibet Moldegaard og første Prioritet i mine andre Eiendele af Meubler og Effecter af hvad Navn nævnes kan, hvorudj Alt de og Arvinger skal være forsikret indtil Capitalen med Renterne af mig eller Arvinger ere udbetalte. Og er ellers saaledes indgaaet, at Capitalen hos mig under Forrenting skal forblive, saalænge jeg samme vil have, og naar gj paa Capitalen enten smaae eller store Summa agter at betale, imodtages alt strax, da det paa Capitalen deconteres, - Aflyst 9/1 1764.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 148 : Under Dato Bergen 9/8 1763

Hans Holst
Amtmand Must
Ole Olsen Giertøen den Gamle
Ole Olsen den yngre
Christopher Kipper
Madme sal. Dahle
Otte Bejer

Molde Skjøde og Pantebog I p. 148 : Under Dato Bergen 9/8 1763 har Hans Holst Deres Maist. bestaltet Cancelliraad samt beskikket Politimester og Viceborgmester udj Bergen vitterliggjort at være skyldig til Mess. Weslingh et de ter meyer Weslingh udj Amsterdam 2600 Rd. som de mig udj rede Penge laant og forstrekt haver, thi forpligter gj mig, min Hustru oc Arvinger at igjenbetale dennem fornævnte Capital efterhaanden som min Leilighed bliver, etc. "- given dennem imidlertid naar at min Svigermoder Frue sal. Amtmand Musts Panteobligation med første Prioritet 650 Rdlr., samt Rechnes Hospital med 2de Prioritet paa Summa 2190 Rdlr. udj Moldegaard er vedkommende Panthavende udbetalt Securitet med 3. Prioritet udj min benævnte tilhørende Odelsgaard Moldegaard i Romsdal Fogderi  best. med dertil hørende Herligheder, saasom Skoug, Mark Ager, Eng, Grunder, Saug, 2de Kværnhuser, Reberbane, tvende til Gaarden underliggende Holmer, navnlig Sætterøen og Giertøen med andre derom liggende smaa Øer, alt efter de bevislige Adkomster - Til endvidere til deres Forsikring pantsætter gj herved ved første Prioritet efterfølgende Huser og Eiendele neml. Ole Olsen Giertøen den Gamles iboende og mig tilhørende Vaanehuse med Kakkelovn udj, Hønsehus, fæhus med videre efter Taxation 100 Rd. Ole Olsen den yngres nye Vaanehus hvorpaa endnu til mig rester 40 Rd. Reebslagerens Vaanehuse med Kakkelovn udj Stuen 140 Rd. - Christopher Kippers Panteobligation 99 Rdlr. Madme sal. Dahles Hus med Kakkelovn udj 40 Rdlr. Et af mig forleden Aar 1762 opbygged Søeboed paa en Holme ved Harøen, som gj har Bøxelseddel til (sextie Rdlr., udestaaende visse og uvisse Gjeld omtrent 300 Rdlr.) - De fire Actier udj Toldforpagtningen, hvad derfore dette Indskudden og pr. Actie dette og næste efterfølgende Aar kan udfalde dMs. Weslingher som prioriterende skal være tilfalden" etc.
Tilføiet:"Aflyst 6/8 1765 paa denne Obligation 1050 Rdlr. at være betalte, og forsaavidt 2die Prioritet udj Moldegaard med underliggende Herligheder efter det paa Moldegaard udstedte Skjødes Formeld, frie for Pretentioner for de Hr. Weslingh, efter den af deres Fuldmægtige Sr. Otte Bejer paa den anviste Copie Obligation paategnede Kvittering, der ordlydende udj Justis protokollen f. 12 oc 13 er indført annuleres hermed den 3die Prioritet Pretention paa Moldegaard. - Udslettet ifølge Lov af 18/2 1845.

Kilde: Collin