Mads

Clausen

(Holst)

Født ca. 1634

Gift med Margrethe Rasmusdatter Brandal
a. Rasmus
b. Paul
c. Margrethe
d. Anna
e. Gjertrud

Død mellom 02.05 og 06.11.1708

Dette er trolig Mads Clausen Holst som var kjøpmann i Molde. Gift med Margrethe Rasmusdatter Brandal, f 1643 (datter av sogneprest til Ulstein Rasmus Povelsen Brandal og Gjertrud Ivarsdatter). De hadde disse kjente barna: 
     Rasmus Madsen Holst, ca 1674 
     Margrethe Madsd. Holst g. (1) m. Johan Johnston, (2) Bastian Eriksen 
     Anne Madsd. Holst, død 1720, g.m. (1)Peder Pedersen, (2)Jens Gran  

Mads Clausen (Holst)
Paul Madsen Holst
Gjertrud Madsdatter Hage
Henning Irgens
Claus Holst
Hans Peder Holst
Gjertrud Margrete Holst
Peder Dybdal
Ingeborg Holst
Anna Elisabeth Holst
Riborg Catrine Holst
Er denne Mads Clausen (Holst) en Broder af eller i Slægt med Paul Madsen Holst, Bager i Trondhjem, gift med Gjertrud Madsdatter Hage, som 2de Gang gift med _Hytteskriver paa Røraas Henning Irgens? Paul M. Holsts Børn var: 1/ Claus Holst paa Røraas 2/ Hans Peder Holst, Mester Bager i Chria; 3/ Gjertrud Margrete Holst gift med Peder Dybdal, Hytteskriver paa Røraas; 4/ Ingeborg Holst i 1756 i Kjøbenhavn - 5/ Anna Elisabeth Holst  6/Riborg Catrine Holst

Kilde: Collin

Folkeskatten av 1681 i Molde:

Matz Claus

Effter ansøgning er min familie mig og min qvinde, en dreng og een pige, testeres

Molde 11 Febr: 1681

Matz Claus. eghd

Kilde: Herlof Grüner

Romsdals utliggerborgere og byskatten

Madtz Clausen

Kilde: Tore Vigerust

Mats Claussøn.

Madtz Clausen, betalte 12 rdl i byskatten 1683

Madtz Claußen, betalte 8 rdl i byskatten 1684

Mads Claußen, betalte 5-0 rdl i byskatten 1685

1687 Mads Clausen 4-2

1688 Madz Clausøn 4-2-0

1690 Mads Clausen 4-2

1691 Mads Claus: 4-0

1692 Mads Clausen 4-0

Etter Tore Vigerust

Romsdals Skifteprt. 2 p. 10 : 1684 26/3 

Mads Clausen

Romsdals Skifteprt. 2 p. 10 : 1684 26/3 Skifte i Boe Fiskevær hvor Mads Clausen paa Molde fordrer, ligesaa i Fanne Otting 1684 21/3.

Kilde: Collin

Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller av Kjeld Bugge (NST XVI s. 311) 22/8 1687

Bendix Knudsen
Johanna Christensd.
Christen Bendixen
Knud Bendixen
Jacob Bendixen
Bendix Bendixen
Mads Claesen
Iver Jensen
Peder Pedersen
Ellen Christensd
Sara Jacobsd

Utdrag av Trondhjems eldste skifteprotokoller av Kjeld Bugge (NST XVI s. 311)
22/8 1687 i Molde etter Bendix Knudsens smeds avdøde h. Johanne Christensd. Barn: Christen 17 smedlærling i Bergen, Knud 15, Jacob 12, Bendix 8. 665 - 42, sølv, varer. Verger Mads Claesen, Iver Jensen og Peder Pedersen, sistn. Gift sal. Ellen Christensd. Uden barn, søster av Johanne. Deres mor var Sara Jacobsd., 81 år gl. Enke,

Kilde: Marianne Holck

Romsdal Tingprt. 1 p. 55 : 1690 20/4

Madtz Clausen
Hans Brun

Romsdal Tingprt. 1 p. 55 : 1690 20/4 Ting udi Gullen i Vaage Otting, hvor blev lest Velagte Mand Madtz Clausens grundebref, hvorudi meldes han at nyde sl. Hans Bruns tuende Stuffuer, et Nøstegrund nedenfor samme Stuffue staaende udj Boe Fiskevær, med videre dessen Indhold dateret Hustadgaard 22/5 1680.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. N3 p. 76 : 1690 23/5

Madz Clausen

Romsdals Skifteprt. N3 p. 76 : 1690 23/5 Skifte i Fanne Otting hvor Madz Clausen paa Molde erholdt Udlæg.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p.  2 : 20/11 1690

Joen Jonston
Mads Clausen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 2 : Joen Jonston og Mads Clausen var 20/11 1690 forordnede til Kirkeværger for Molde Kirke.

Kilde: Collin

Molde Tingprt. 2 p. 9 : 1694 2/7

Mads Clausen 
Lauritz Bastiansen
Anders Christophersen

Molde Tingprt. 2 p. 9 : 1694 2/7 Ting paa Molde i Fanne Otting, hvor Mads Clausen framviste sin Borgerseddel af Lauritz Bastiansen og Anders Christophersen udgiven udj Trondhjem 13/6 1664

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 10 : 1/1 1695:

Mads Clausen
Ifuer Jensen
Margrete Rasmusdatter
Anne Madsdatter
Trine Olsdatter

Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 10 : Takst hvorefter Stolesæderne i Kirken betales, som begyndes fra 1/1 1695:
Mandfolch - Stolen N. 5 besad Mads Clausen - fri for at betale saalænge han er Kirkeværge
Ifuer Jensen og Børnene
og Kvindfolchstolen N. 14 besad Margrete Rasmusdatter
Anne Madsdatter
Trine Olsdatter

Kilde: Collin
Molde Kirkes Regnskabsbog pg. 10 : 1/1 1695:

Mads Clausen
Ifuer Jensen
Rasmus Madtzen
Margrete Madts Clausens
Anne Peder Pedersens
Trine Olsdatter

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 15 : Betalt Indgangspenge fra 1/5 til 96 Aars Udgang og Stolestedpenge fra 1/5 95 til Aarsdagen 96.
Mandfolkstolen N. 5 Madts Clausen Kirkeværger
Ifuer Jensen
Rasmus Madtzen
og Kvindfolkstolen N. 5  Margrete Madts Clausens
Anne Peder Pedersens
Gjertrud Jens Oudensens
Trine Olsdatter

Kilde: Collin
Molde Kirkes Regnskabsbog p. 19 : 31/12 1696

Joen Jonston
Madtz Clausen 
Jens Oudensen 

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 19 : Ved Regnskabsafslutning 31/12 1696 siges: Og som den ene af de hidindtilværende Kirkeværger  nu sal. Joen Jonston ved Døden er afgaaen og den anden Madtz Clausen Kirkeværgeriet ei længer vil beholde og de efter foranførte Regninger, gjort rigtig Rede saa de derfra nu licenteris, og forordnes dermed Barberer Mester Jens Oudensen til at være Kirkeværger og hans Svigerfader ermelte Mads Clausen erbjuder sig at være hans Cautionsmand. 
   Madz Clausen har her paasat sit Segl, et Anker i hvidt Feldt og med Bogstaverne M.C.S.

Kilde: Collin

Romsdal Tingbog 3 p. 12 : 1700 3/7

Mads Clausen
Knud Groven

Romsdal Tingbog 3 p. 12 : 1700 3/7 Ting paa Holzbøen i Fanne Otting, hvor Mads Clausen stevnet Knud Groven for 6 ort han hannem skyldig er, saa oc at lide for at hand lovede at noe ud paa hans Baad, oc det icke efterkom. Knud møtte, vedgick Gjælden, oc for han icke efterkom sit Løfte, erbød at betale 2 ort paa dette lod Mads Clausen begjere Dom - blef afsagt Knud Groven bør de paastefnte 6 ort oc for sit forsømmelse med sit Løftes efterkommelse 2 ort at betale, tilligemed Omkostningernes Erstatning inden 15 Dage under Execution.

Kilde: Collin

Manntallet for Romsdal Fogderi 1701, under Molde ladeplatz

Mads Clausen
Rasmus Madzen

I manntallet for Romsdal Fogderi 1701, under Molde ladeplatz, Mads Clausen 67 år og hans sønn Rasmus Madzen 27 år.

 

Romsdals Skifteprt. 4 p. 167 : 1704 17/11

Mads Clausen

Romsdals Skifteprt. 4 p. 167 : 1704 17/11 Skifte i Fanne Otting hvor Mads Clausen fordrer - 2 Rd.

Kilde: Collin

1705 29/6

Mads Clausøn
Anne Madsdatter
Peder Pedersen Selling
Jens Gran

Sr. Mads Clausøn havde Datteren Anne Madsdatter gift med Peder Pedersen Selling - efter ham Skifte 1705 29/6 kfr. Selling og 2de gang med Jens Gran.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 1 p. 1 : Under Dato Molde 30/1 1706

Madz Clausøn
Rasmus Madsøn Holst
J. Widerøe
Jon Jonsøn
Jens Gran
Knud Bendixsen

Romsdals Pantebog 1 p. 1 : Under Dato Molde 30/1 1706 har Madz Clausøn vitterliggjort at jeg med min kjære Hustru, Suogere og Børns Villie og Samtøcke hafue tilladt saasom hermed tillades in kjære Søn Rasmus Madsøn Holst at beholde de Huse med hvis Indred derudi findis, som mig udj Boe er tilhørende til en fuldkommen Eiendom uden Nogens Paatale, hvilket min kjære Søn sig saa nøttig hafuer at gjøre som han ved og kan, og som min kjære Søn Rasmus Madsøn dette til en liden Anvendelse og Vederlag for det mine andre Børn hos mig bekommet hafuer, efter min død nyde og have skal, och icke afgaa det ringeste for bemelte min Søn udj hvis Eiendeler efter min og min Hustrues Død paa hans Lod kan tilkomme, og om saa hende skulde at bemelte min Søn Nogen Tid tilsinde blev samme Huse at ville afhende skal han herhos være forpligtet sine Søskende og Suogre fram for Nogen anden ermelte Huse for Betaling at erbyde at dette saaledes af mig er indrettet bevidner jeg med min Haand og Signet og  derhos Venligen ombydet mine kjære Suogre og Børn dette med mig til Vitterlighed at underskrive og Stadfæste - Molde dj. 30. Jan Ao. 1706. -
   Mads Clausøn (Eg Hand) LS  J. Widerøe (LS)   Jon Jonsøn (LS)   Jens Gran (LS)
Publiseret paa den Gaard Vestad i Vaagø paa alm. Vaarting 14/1 1707 : Test.. Knud Bendixsen.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 4 p. 270 : 1706 17/4

Barberen Borchtorf
Mads Clausen

Romsdals Skifteprt. 4 p. 270 : 1706 17/4 Skifte paa Molde Ladested efter Barberen Borchtorf hvor Mads Clausen fordrer 3 - ~.

Kilde: Collin

1707 24/5

Boy Boysen
Madtz Clausen

1707 24/5 Skifte paa Vestad i Veø, efter sal. Hr. Boy Boysen hvor  Sigiør Madtz Clausen paa Molde skyldte efter Missive af 22/5 1707 rede Penge - 30 Rd.

Kilde: Collin

Romsdal Pantebog I p. 6 : 1707 30/11

Mads Clausen Holst
Jan Joensen
Jens Erichsen Gran
Jens Odensøn
Poul Madsen Holst

Molde Eiendomme 2

Romsdal Pantebog I p. 6 : 1707 30/11 har Mads Clausen Holst skjødet til sine Suogre Jan Joensen og Jens Erichsen Gran en Grund med paastaaende Huse - og har hans Svoger Mestr. Jens Odensøn og hans kjære Søn velfornemme Poul Madsen Holst underskrevet til Vitterlighed. Se Molde Eiendomme 2.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 47 : 1708 2/5

Mads Clausen

Romsdals Skifteprt. 5 p. 47 : 1708 2/5 Skifte paa Nore Hegdal i Sund Otting hvor Mads Clausen fordrer 1 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 85 :1708 6/11

Knud Olufson
Margrete
Mads Clausen

Romsdals Skifteprt. 5 p. 85 :1708 6/11 Skifte paa Molde efter sal. Knud Olufson til hvis Bo "Margrete sal. Mads Clausen for en Vog lin betalt - 2-1-0.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 5 p. 96 : 1709 9/2

Margrete
Mads Clausen

Romsdals Skifteprt. 5 p. 96 : 1709 9/2 Skifte paa Hellen i Fanne Otting hvor Margrete sal. Mads Clausen fordre 0-2-2.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 31 : 1709 in Jully

Madz Clausen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 31 : 1709 in July sal. Madz Clausens Lig udj Kirkens Kors indsat, hvorfor intet er betalt, saasom Enken vil formode derfore at vorde forskaanet, efterdi hendes Mand udj lang Tid var Kirkens Værge og derfor ej Noget begerede.

Kilde: Collin

1709

Mads Clausen (Holst)
Rasmus Madsen Holst

Om Mads Clausen (Holst) begravet 1709 i Molde Kirke - Hans Søn Rasmus Madsen Holst : Se to Sedler Holst.

Kilde: Collin