Johan

Albertsen

Hysing

Født ca. 1689
Foreldre

Gift før 25.04.1719 med Maren Michelsdatter Johnston
a. Albert
b. Michel
c. Nils
d. Marchia
e. Johanna Margaretha
f.  Johan

Begravd 19.06.1739

 
Romsdal Amts kopibog I p. 118 : Under Dato Molde 16/4 1716 

Ole Knudsen Malme
Anders 
Johan Hysing

Romsdal Amts kopibog I p. 118 : Under Dato Molde 16/4 1716 andrager Ole Knudsen Malme der med Søskende har Odels Rettigheder til 1/2 vogs Fiskeleje iudj Sande i Frænen i Vaage Otting, hvilken der paa Gaarden boede Anders ..... siger sig at være  .......... til, og da der nu skal dømmes i denne Sag andrager han om at Johan Hysing paa Molde befales at udføre Sagen for ham - hvad Amtmanden indvilgede mod Betaling af de Vedkommende.

Kilde: Collin

Datum Molde 25/4 1716

Lars Gutormsen Smed
Johan Hysing

Datum Molde 25/4 1716 har Lars Gutormsen Smed solgt til Johan Hysing en Søplatz m.m. se Molde Eiendomme 7b.

Kilde: Collin

Molde 1719 29/6

Johan Hysing
Johan Jonston
Maren Michelsdatter Johnston

Molde 1719 29/6 giver Johan Hysing sin Svoger Johan Jonston Afkald for sin Hustru Maren Michelsdatter Johnstons Arvemidler - se Johnston.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 45 : 1720 21/10

Johan Hysing

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 45 : 1720 21/10 har Klocher Johan Hysing medunderskrevet Regnskabsopgjør. Johan Hysing skyldig til Kirken efter udgifuen Reverse af 3/5 1727.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt.  6 p. 196 : 1720 13/!2

Jens Odensen
Johan Hysing

Romsdal Skifteprt.  6 p. 196 : 1720 13/!2 Skifte paa Molde efter Jens Odensens Kvinde, hvor Johan Hysing fordrer 15 Rd 2 ort.

Kilde: Collin

1721 21/5.

Johan Hysing
Margrete Micheldttr. (Jonston)
Johan Jonston

Johan Hysing var formynder for Margrete Micheldttr. (Jonston). kfr. Johan Jonstons Skifte 1721 21/5.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1721 dom 7 p. trinit

Johan Hysing
Michael
Bergitte Jens Iversens
Ingeborg Jensdttr.
Aage Odensen
Bastian Erichsen
Iver Iversøn

Veø Kirkebog 1721 dom 7 p. trinit i Molde bøbt Johan Hysings Søn: Michael . tils. Bergitte Jens Iversens, Ingeborg Jensdttr., Aage Odensen, Bastian Erichsen, Iver Iversøn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1721 3/9

Johan Hysing

Veø Kirkebog 1721 3/9 i Molde introd Johan Hysings Hustru.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 

Erich Leganger
Andreas Heiberg
Jacob Lund
Otho Jacobson Friis
Inger Margretha Michelsdttr. Greve
Johanna Jacobsdatter Friis
Børge Eeg
Morten Helm
Ludvig Iversen Munthe
Johan Hysing
Hans Edvadsen Mejer
Margrethe Peders Datter 
Michel Hansen Greve
Steen Meldal
Bastian Erichsen
Jacob Friis
Anna Catharina Mejer

A.T.H.E.S.D. Ao. 1652
H.O.J.F.I.M.G. 
I.M     E.G     T.L.S.A.C.D
I.M.A.P.D
M.R.S.H., M.L.D.B
C.F.
Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter 
J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.

Romsdal geistl. Skifteprot.pg. 148 : 1729 21/9 var underskrevne Hr. Erich Leganger Sognepræst til Vedø Gjeld, Hr. Andreas Heiberg Sognepræst til Grytten, Hr. Jacob Lund Sognepræst til Agerø forsamlede paa Gaarden Waage for at skifte efter forrige Capelan til Vedø Kald sal. Hr. Otho Jacobson Friis mellem hans efterl. Enke Madame Inger Margretha Michelsdttr. Greve paa den ene og den sal. Mands Søster Madame Johanna Jacobsdatter Friis som eneste Arving paa den anden Side.
Enkens antagne Lagværge Foged over Romsdals Fogderi Sr. Børge Eeg var tilstede, og Søsterens Mand Mons. Morten Helm og personlig nærværende ~ Vurderingsmænd Tolderen Ludvig Iversen Munthe og Klokkeren paa Molde Johan Hysing.
Registreret Guld: 2 par amelerede Krage Næbber, hvorom Enken og Arvingen saaledes bleve forenede at hver af dem beholder et par uden videre Vurdering. 1 Guldknap at bruges udj en Skjorte for 2 Rdlr.
Sølv: 1 Sølvkande vejer 81 Lod, inskr. A.T.H.E.S.D. Ao. 1652 a 2 ort = 40 - 2; 6 Sølvskeder inskr. H.O.J.F.I.M.G.  v. 16 Lod a 2 ort = 8 - 1; 3 do, den ene I.M. i et Træch, den anden E.G., den tredje T.L.S.A.C.D. .tils. 9 Lod a 2 ort - 4 - 2; 2de do, den ene inskr.  I.M.A.P.D. - den 2. M.R.S.H., M.L.D.B. vejer tils. 6 Lod a 2 ort. - 3-; 1 Sølvbolle ins. C.F. vejer 5 Lod 3 qn. - a 2 ort :- 2-3-12; i lidet Sølvbæger forgylt ins. under Bonden Hans Edvadsen Mejer og Margrethe Peders Datter v. 5 L. 3 qv. a 2 ort - 2-3-12; Den sal. Mands Stock beslagen med Sølf for 1-3;
Tin merket J.A.S.A.L.M. ~ H.R.S. M.P.D.
Registreret en Kiste med Michel Hansen Greves Navn paa.
Den sal. Mands efterladte Gaard Waage, skyld 4 1/2 wog fiskes leje med sine paastaaende Huser, hvorudj findes 4 Jern kakelofne, samt en  nedmuret Bryggepande, med videre Tilbehør mur- og nagelfast, som det nu befindes, tilsammen vurderet for - 250 Rdlr.
Gaardens Aufling for dette Aar er taxeret til 80 Tdr. Hafre og 16 Tdr. Biug, naar Tienden og Vinterfoder afkortes, saa og 5 tdr. Havre laant hos Prousten, kommer igjen til Deling Hafre 47 tdr a 1 Rdlr - er  47 og Biug 11 1/2 td. a 7 ort er 20 - 0 - 12;
Lieutenant Steen Meldal havde 2/9 1728 laant af Afdøde 80 rdlr. Courant Mynt samt tilstod videre at være ham samme Dag neml. 2/3 1728 og af den sal. Mand betroed 100 Rdlr. in species og danske Croners Mynt, med de forord at efterdi de samme benævnte 100 Rdlr. var hans Kjære Hustru Madme nu Enckens forhen af ham givne Gave, og i saa maader hende tilhørende, de da igjen skulde leveres udj samme Mynt, hvor til og Lieutenanten obligerede sig, hvortil Arvingen Mons. Morten Helm paa sin Hustrus Vegne svarede, at han refererer sig til det som er lovformelig.
- Sognepresten Hr. Erich Leganger anfører Capellanens Løn med egen fløtning for det sidste halve Aar og skal i Boen af ham tilstaaes - 47 Rd. 2 ort.
- Fogd Sr. Børge Eeg fordrer de øvrige kongl. Skatter af Gaarden Vaage for 1728 naar for Gaardens formelte Frihed er afdraget 8 Rd. 2 ort 16 sk. -------- 3 - - 13; ligesaa fordrer Fogden allernaadigst paabudte Brandstyr  indeværende Aar - 9 Rdlr; Fogden paastaar og at den sal. Mand var ham skyldig Penge 12 Rdlr, som ræstedepaa det Udlæg Fogden havde gjort udj Canceliet, for den kongl. allernaadigste Confirmation til Capelens Tjeneste.
- Bastian Erichsen paa Molde fordrer 8 Rdlr. for en ny Kakelovn, som findes hos Mons. Jacob Friis paa Molde; Jacob Friis fordrede i Boet efter special Regning - 40 Rd. 2 ort.
Boets Midler 1064 Rd 3 ort; Gjeld etc. 760 - 3 - 15; til Deling 383 Rd. 3 ort 9 sk. - deraf Encken151- 3 - 16 1/2; Søsteren ligemeget.
- Udi Gaarden Waage udlagdes Madmsel Anna Catharina Mejer 98 Rd. 7 1/2 sk. og 2/Enken sin Arvelod 151 Rdlr 3 ort 16 1/2 sk.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1723 dom 3 p. Trinit

Klokkeren Hysing

Veø Kirkebog 1723 dom 3 p. Trinit i Molde Kirke confirmeret et Barn som var hjemedøbt af Klokkeren Hysing.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1723 9/9

Johan Hysing
Nils
Sara Nils Aagesøns,
Catarina Johnston
Knud Bendixsøn
Johan Aageson
S. Stabel

Veø Kirkebog 1723 9/9 døbt i Molde kirke - Johan Hysings Søn Nils. Tils. Sara Nils Aagesøns, Catarina Johnston, Knud Bendixson, Johan Aageson, S. Stabel.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 276 : 1723 9/10

Peder Justessen
Margrete Simensdttr
Johan Hysing

Romsdal Skifteprt. 6 p. 276 : 1723 9/10 Skifte paa Molde efter sal. Peder Justessen, for hvis Enke Margrete Simensdttr. - Johan Hysing var Lagværge. 1727 6/6 Skifte i Fanne Otting hvor Johan Hysing fordrer - 1 -~-

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1727 dom 11 p. Trinit

Johan Hysing
Marchia

Veø Kirkebog 1727 dom 11 p. Trinit (døbt i Bulsø -kirke) Johan Hysings Dttr. Marchia : faddere udeladt.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt.  6 p. 625 : 1730 23/1

Johan Hysing
Anders Iversen
Methe Nilsdatter Cimber
Jørgen Nicolai Lemmel
Hans Nielsen Cimber
Sten Nielsen Cimber
Niels Nielsen Cimber
Johanna Knudsdatter
Ingeborg Nilsdatter Cimber
Maren Nilsdatter Cimber
Margrete Nilsdatter Cimber
Anna Nilsdatter Cimber
Else Greve

Romsdal Skifteprt.  6 p. 625 : 1730 23/1 med Johan Hysing og Anders Iversen forsamlede paa Molde Ladested for at registrere efter sal. afgangne Madam Methe Nilsdatter Cimber imellem hendes efterladt Mand Sr. Jørgen Nicolai Lemmel og den sal. Kvindes Arvinger: Nemlig hendes Moder Cirsten Steensdatter saa og Brødre: Hans, Sten og Niels Nielssønner item Johanna Knudsdatter paa sin Moder Ingeborg Nielsdttr.s Vegne; Maren, Margrete og Anna Nilsdøtre.
Registreret Guld: Blev angivet hos Enken Else Greve i Pant at være Bestaaende en liden Kiede, 1 Ring med Sten, 1 emailleret do ; 2 slette do og 1 ganske lidet Stk. smeltet Guld v. 3 3/4 Qv. - 6 - 2.
Ligesaa hos Capt. Fietzens: 1 Signet med Ring - 3 - ; 1 Ledring (?) - 1 - ;; 1 sort emaillet Guldsølje - 2 -; 1 Perlebaand med et Guldsmykke - 2 - 1 - ; 1 Kaars med Coulant (?) - 1 -.
Registreret Sølv : Nok hos Else Greve 4 Sølvskeer 1 Saltkar en liden forgyldt Sølveske 9 - 3 ort. Hos Capt. Fietzens: 1 Sølvlaag til en Krus v. 26 Lod - 13 -; 4 Theskeer 1 Sukkerknibe 1 Sølveg, 1 Par Skospender En Kaabespende - 5 1/2 Lod - 2 Rd. 3 ort. - 1 Par Sølvkniver 1 - 2 -.
Iver Odensen Laante 6 pr. Tekopper af Porselin brun uden og blaa inden til som nu ikke i Stervboet er indleveret og efter Claus Lunds attest er betalt og er af Værdi - 2 -. 1 blaa hvid Spøl Com sammesteds laant, kjøbt af Michel Nielsen for 2 ort 8 sk. : Saa er og laant til Iver Odensen 1 Thebret Lacheret  1 Theflaske  og tilhørende lille Bret tils.  - 1 -.
Gangklæder: 1 Kjole og Skjørt av rød Shagerin med Sølv Galuner - 20 - ; 1 gul Bastis Stucken Kjole med Bordyring om Ermene - 9 -; 1 Skjørt af samme Tøj - 3 - 2 - ; 1 grøn Damaskis Trøie - 4 - : 1 rød Skarin Do - 1 - 3 - ; 1 rød Comod Trøye - 1 - 2 - ; 1 Skjørt og Trøye af rød Stof - 3 - ; 1 rød Fjær Mof - 1 - 1 - 12 sk. ; 1 Smek af Sølv barduret - 2 -;
Lemmel anviste Sorenskriveren over Nordmøre Fogderi Sr. Johan Harboes Missive dat. 22/8 1729 hvoraf bevises at hannem er tildømt hos Monsr. Henrik Mincke i Fosund - 15 - 1 - 12 sk. imod at tilbage skal leveres 1 pd.  Camelgarn som udj Stervboet findes udj hans iboende Gaard tilkommer han 5 Søsterlodder som beregnes tilsammen - 27 - - 23 sk.
Skiftet udsattes til 29 Marts; om Sten Nielsens sig ikke til den Tid skulde indfinde ansættes for dem til Curator deres Tarv at paase - Aage Pedersen.
Efter seneste Rettens Afskedigelse  blev Skifteretten igjen idag den 29de Marts foretaget hvor de tilstæde værende Arvinger comparerede undtagen Fogden Nils Cimber hvortil Proclama af 25 Januar 1730, som den 16de Februar næstafvigte er bleven forkyndt for hans Kjæreste paa hans egen Gaard.
p. 628: siges : "at Fogden Cimber som var saa langt fraværende er til Skiftets Slutning  lovlig indkaldt" - samt i at naar der er uden tenkte Arvinger som Nicolay Stens., da bør der til Registrering og Skifte af Rettens .........
Manden fordrede  i Vederlag for Hustruens Begravelse - 67 - - 16 sk.
Igjen til Deling 21 - 2 - 10; deraf Manden 10 - 3 - 5; 1 Broderlod 1 - 3 - 4 5/6; 1 Søsterlod - 3 - 14 5/12

Kilde: Collin.

Veø Kirkebog 1731 25/6

Johan Hysing
Johanna Margaretha
Maren Ørbechs
Anna Cimber
Lieutnt. Schieldrup
Spprs Lampe
Jeppe Joens lrons?

Veø Kirkebog 1731 25/6 i Molde Kirke døbt Johan Hysings Datter Johanna Margaretha. tils. Maren Ørbechs, Anna Cimber, Lieutnt. Schieldrup, Spprs Lampe, Jeppe Joens lrons?

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1732 Søndag 11 p. Trint

Johan Hysing
Johan
Madme Fyhn
Margrete Munthe
Jacob J. Scultz
Jacob Friis
Aage Pedersen

Veø Kirkebog 1732 Søndag 11 p. Trint. i Bulsø Kirke døbt Johan Hysings Søn Johan. Tils. Madme Fyhn, Margrete Munthe, Jacob J. Scultz, Jacob Friis, Aage Pedersen.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 49 : 1734 11/1

Johan Hysing

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 49 : 1734 11/11 er Regnskabene fra 7/7 1727 til 15/9 1734 efterseet, hvor siges: "Videre at Chordegnen Johan Hysing forudenhans anden Løn erholder af Kirkeværgeren efter gammel Sædvane og Vedlagt 1 Rdlr, som dog hannem tilhører og bør tilkomme formedelst Ornamenter og deslige indviede Tings Renholdelse.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1736 20/7

Peder Snedker
Petter Friis
Johan Hysing
Schieldrup

Veø Kirkebog 1736 20/7 i Molde Kirke døbt Peder Snedkers Søn Petter Friis. Blandt fadderne Johan Hysing; ligesaa fadder 1737 25/2 Schieldrups Barn.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1739 19/6

Johan Hysing

Veø Kirkebog 1739 19/6 gravfest i Molde Kirke Klokkeren til Stædets Kirke sal. Johan Hysing gl. 50 Aar 2 md.

Kilde: Collin

Romsdal geistl. Skifteprt. p. 194 : 1740 9/5

Johan Alertson Hysing
Maren Michelsdttr.
Abert
Michel
Johan
Marchie
Anders Søbye
Iver Odensen
Nils Smed
Christian Guldbrandsens Enke
Iver Iversen
Nicolay Dawgaard
Lars Leganger

J.E.S.G

Romsdal geistl. Skifteprt. p. 194 : 1740 9/5 Skifte paa Molde Ladeplads efter afg. Johan Alertson forrige Klokker paa Molde mellem hans Enke Maren Michelsdttr. og deres i ægteskabet avlede Børn:
Abert, Michel, Johan og Datteren Marchie.
Registreret Guld: Intet. Sølv: 1 Sølvlaaget Krus -4-~; 3 Spisesølvskeer v. 9 Lod a 2 ort - 4-2-0; 3 do ligevægtige -4-2-0; 1 Sølvbæger ins. J.E.S.G., vægt 7 1/" Lod a 3 ort  3-3-0.
Huser med tilhørende Grund med en Jern Kakkelovn i Stuen og en Siaa paa Bryggen - 70 Rd.
Denne Bo kommer tilgode 5 Rdr., hvilke Klokker sl. Hysing haver fortjent for det halve Aar han tiltjente Hospitalets Kirke ..: fra Ny Aarsdag 1739 til den Dag han Døde.
Ligeledes Klokkerlønnen som gives af Molde Indbyggere, hvilken den nuværende Klokker Anders Søbye oppeborger og efter Forening svarer - 5 Rdlr.
Videre declarede Enken at hendes Mand havde tilgode paa sin Skolemestertjeneste som følger: Iver Odensen 1 Rdlr., hos Nils Smed -2-2-12; hos Christian Guldbrandsens Enke 1-3.
Midler 163 Rd. 19 sk.; Gjeld 66-2-8;: Til Deling 96-2-11; Enkens Lod 48-1-5 1/2; hver Søn 13-3-5; Datter 6-3-?;
Enkens Lagværge Iver Iversen paatog sig at være Formynder for Datteren Marchie, Nicolay Dawgaard for Sønnen Ablert, Jacob Friis for Michel og Hr. Lars Leganger for Johan.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 51 : 1741 7/6

Johan Hysings Enke

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 51 : 1741 7/6 var sal. Johan Hysings Enke skyldig til Kirken - 23 Rdlr 2 ort.

Kilde: Collin