Anders

Iversen

Født ca. 1674

Gift 1706 med Margrethe

Begravd 04.02.1732

 
Molde Kirkes Regnskab p. 27 : 1706 25/3

Anders Iversen

Molde Kirkes Regnskab p. 27 : 1706 25/3 (betalt) for Voxliusene  og Klocherne paa Anders Iversens Brølopsd. - 2 ort.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 4 p. 30 : 1706 13/12

Margrete Anders Iversens
Anders Iversen

Romsdals Tingbog 4 p. 30 : 1706 13/12 holdtes Ret paa Molde om en Sag om Rechnes og Moldegaard hvor Madm. Margrete Anders Iversens var Vidne - og 1707 11/1 afsagdes Dom i denne Sag hos Anders Iversen boende paa Moldegaards Lejermaal.

Kilde: Collin

1710 1/4

Jørgen Mejer
Michel Mejer
Anders Iversen

1710 1/4 Skifte paa Veø Præstegaard efter Hr. Jørgen Mejer, til Formynder for hans Søn Michel Mejer settes (som næste sufficante Frænde) Sr. Anders Iversen Borger og Indvaaner paa Molde.

Kilde: Collin

1712

Anders Iversen

Molde Eiendomme 15

Lagisgaarden som Anders Iversen beboede - se Molde Eiendomme N. 15 1712. 15/8

Kilde: Collin

22/2 1716

Anders Iversøn
Jacob Johansen Schultz

Molde Eiendomme 20

Molde 22/2 1716 pantsætter Anders Iversøn boende paa Molde med sin Hustrus Samtycke til Monsr. Jacob Johansen Schultz for laante 60 Rdlr. vores iboende Huser, Gaard og Grund - se Molde Eiendomme 20.

Kilde: Collin

1716 7/7

Hans Mejer
Anders Lem
Michel Mejer
Anders Iverson
Christian Schøller
Peder Mejer
Evert Mejer
Morten Mejer
Melchior Mejer
Helle Margrethe Mejer
Hans Mejer Medtjener til Orkedalen
Margrethe Salome Mejer
Just Tyrholm
Ane Cathrine Mejer
Ottho Jacobsøn
Erich Must
Knud Man

1716 7/7 var atter Samling paa Molde,
 - "ældste Søn Hans Mejer har tilovers af sin Arv 39-0-14 - hvilke Midler hans Morbroder Provsten Magr. Anders Lem i hænde haver og bliver formynder for" 
- Michel Mejers Andel er nu 1 pd. Fiskes Leje i Jordegods i Mordal uden Bøxel tax. for 6-2-16 - og rede Penger 101-1-20; = 108-0-4; istedetfor Anders Iverson, som efterdags for sin ringe Tilstands skyld ikke vel med formynderskabet mere kan besværes, bliver Hr. Assistentraad Christian Schøller formynder efter sit eget gode Tilbud i sit Brev dat. Trondhjem 16/2 1715.
- Peder Mejers Arvelod er til Dato 1 pd. Fiskes Leje Jordegods i Mordal uden Bøxel for 6-2-16; item 12 mrkl. Fisk i Skomagernæsset uden Bøxel og Øde for 2 Rdlr. og i rede Penge 112-3-13; - for ham blev hans Farbroder  Provsten Hr. Evert Mejer Formynder.
- Morten Mejers Arvelod er nu 1 pd. Fiskesleje i Mordal uden Bøxel for 6-2-16; og Penger 110-0-8 for ham blev hans Frænde Sgr. Melchior Mejer Kong. Majst. Foged over Nummedalen formynder.
- Helle Margrethe Mejers Arvelod i rede Penge 49-3-9; istedetfor Moderen bliver ærv. Hr. Hans Mejer Medtjener til Orkedalen hendes Formynder.
Margrethe Salome Mejers Arvelod 1 pd.  fisk i Mordal uden Bøxel 6-2-16; og i rede Penge 49-2-15; hendes Formynder blev Mgr. Just Tyrholm Pastor til Nærøen i Nummedal.
Ane Cathrine Mejers Arv er i rede Penger 59-1-15 for hvilken Hr. Ottho Jacobsøn endnu svarer som Formynder.
Da Formynderne vare fraværende og at Pengene ikke skulde henstaa fruktesløse, blev for tilsammen 340-3-7 Amtmand Erich Must Obligation paa Rechnæs Hospitals Vegne udsted og under hans Caution og Pant i det Jordegods udj Hustad Sogn , som til bemlete Hospital af  Mag. Knud Man er givet at betale med aarlig Rente 5 % fra den 16/4 1716.

Kilde: Collin

1716 7/7

Jørgen Mejer
Anders Iversen

1716 7/7 var ianl. Jørgen Mejers Barns Arv Forsamling paa Molde hvor "istedetfor Anders Iversen som efterdags for sin ringe Tilstands Skyld ikke vel mere med Formynderskabet kan besværes ..

Kilde: Collin

Molde 4/7 1718

Anders Iversen
Jørgen Andersen
Johan Robertsen Thue 

Molde eiendomme 50

Molde 4/7 1718 har Mons. Anders Ivers. og Jørgen Andersen underskrevet til Vitterlighed et Skjøde udstedt til Johan Robertsen Thue paa David Elen Grund. Se Molde eiendomme 50.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 287 : 1723 6/8

Margrete Thues (Iversen Helt)
Jørgen Stabel
Anders Iversen

Romsdal Skifteprt. 6 p. 287 : 1723 6/8 Skifte paa Molde Ladested efter sal. Margrete Thues hvor Sr. Jørgen Stabel og Sr. Anders Iversen Vurderingsmænd.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 6 p. 285 : 1723 18/9

Knud Bendixsen
Bastian Erichsen
Jens  Iversen
Iver Iversen
Anders Iversen
Mette Iversdtr.
Anne Iversdtr.
Anne Maria Iversdtr.
Jørgen Stabel
Jens Thorsen
Oberste Storm

 

J.J.S.
O.K.S.B.P.D.
O.K.S.J.H.D.
J.N.F.M.I.D.
Jens Iversens Navn i en Trech
J.J.S.A.P.D.
B.P.D. 1692

Romsdal Skifteprt. 6 p. 285 : 1723 18/9 Skifte med Vurderingsmændene Sr. Knud Bendixsen og Sr. Bastian Erichsen paa Molde Ladested efter sal. Jens  Iversen mellem hans efterladte Enke og hans Søskende 1/ Iver  og 2/ Anders Iversønner, 3/ Mette, 4/ Anne og 5/ Anne Maria Iversdøttre. Som Lagværge for Enken mødte Jørgen Stabel. Til Formynder for Anne istedetfor sal. Jens Thorsen sættes hendes Broder Iver Iversen.
Registreret Sølv: 10 Sølvskeer inskr. J.J.S vegt 31 Lod - 15-2-0; 1 do inskr. O.K.S.B.P.D. v. 8 3/4 - 3-3-7; 1 fladskaftet Do. inskr. O.K.S.J.H.D. -1-0-2; 1 do. inskr. J.N.F.M.I.D. v. 2 Lod 3 qt. - 1-1-1; 1 Beger med Jens Iversens Navn i en Trech  v. 9 Lod - 4-2-3; 1 mindre Do inskr. J.J.S.A.P.D v. 6 Lod 2-3-16; 1 do. inskr.  B.P.D. 1692 a 4 1/2 Lod - 1-3-18;
- I Sambøring med Segl og behørig Redskab - 10- ~; 1 stort fjørnfar med Segl og Redskab - 8 ~ ; 1 do. med Segl og Redslkab  - 4 - ~; 4 Par Sildenod med Baad - 30 - ~; 1 Kastenodt - 2- ~;
- Fiskevarer 2 1/2 Læst Sild - 30 Rd.;
- Kjøbmandsvare: 20 fl. Spansksalt a 7 ort - 35 ~;; 2 vog Blatobach - 8 - 2 - ; 6 nye Torskegarn - 4-2-; nogle gamle do. - 1-2-;
- Kornvare : 40 td. Havre - 30 Rd.; 30 st. Byg 30 Rd.; 6 fl. Malt - 7 - 2 -; 4 Sække 6-1-.
- Jordegods: 1/2 vog fiskes Leje med Bøxel udj Svenøen - 12 Rdlr.
Hvad sig den Part angaar som han efter hans sal. Fader udj hans iboende Huse var tilfalden til Summa 29-1-12. vilde Enken ikke nyde nogen Del udj mens efter sin sal. Mands Villie hans Søskende at være tilfalden.
- ! Haveplads beliggende syndenfor Molde Kirke hvoraf svares aarlig i Grundleje til velb. Hr. Oberste Storm - 20 Sk. - 8-0-0;
- Den sal. Mands iboende Huser med Søboer samt hvis mur og nagelfast findes - 160 Rd.
- Hvad sig den Part angaar som sal. Jens Iversen udj Søre Bjørnsund er eiende og de saasom den sal. Mand i levende live for den Umage hans Broder Iver Iversen har haft er hannem foreret det Enken med Lagverge consenterede, dog paa den Condition at hun efterdags som forhen nyder sit Brug og en Handel i bemelte Bjørnsund - som hendes sal. Mand forhen nødt og brugt haver men efter hendes frafald Iver Iversen alene at være tilhørig.
   Boets Formue 554-2-17; Gjeld: Vederlag for den sal. Mands Begravelse 40 Rd. og Skiftesalarium 14 Rd. Til Deling 500-2-17. Enkens Lod 250 - 1 - 8 1/2; 1 Broderlod 55-2-12 5/9; 1 Søsterlod 27-3-6.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt.  6 p. 625 : 1730 23/1

Johan Hysing
Anders Iversen
Methe Nilsdatter Cimber
Jørgen Nicolai Lemmel
Hans Nielsen Cimber
Sten Nielsen Cimber
Niels Nielsen Cimber
Johanna Knudsdatter
Ingeborg Nilsdatter Cimber
Maren Nilsdatter Cimber
Margrete Nilsdatter Cimber
Anna Nilsdatter Cimber
Else Greve

Romsdal Skifteprt.  6 p. 625 : 1730 23/1 med Johan Hysing og Anders Iversen forsamlede paa Molde Ladested for at registrere efter sal. afgangne Madam Methe Nilsdatter Cimber imellem hendes efterladt Mand Sr. Jørgen Nicolai Lemmel og den sal. Kvindes Arvinger: Nemlig hendes Moder Cirsten Steensdatter saa og Brødre: Hans, Sten og Niels Nielssønner item Johanna Knudsdatter paa sin Moder Ingeborg Nielsdttr.s Vegne; Maren, Margrete og Anna Nilsdøtre.
Registreret Guld: Blev angivet hos Enken Else Greve i Pant at være Bestaaende en liden Kiede, 1 Ring med Sten, 1 emailleret do ; 2 slette do og 1 ganske lidet Stk. smeltet Guld v. 3 3/4 Qv. - 6 - 2.
Ligesaa hos Capt. Fietzens: 1 Signet med Ring - 3 - ; 1 Ledring (?) - 1 - ;; 1 sort emaillet Guldsølje - 2 -; 1 Perlebaand med et Guldsmykke - 2 - 1 - ; 1 Kaars med Coulant (?) - 1 -.
Registreret Sølv : Nok hos Else Greve 4 Sølvskeer 1 Saltkar en liden forgyldt Sølvekse 9 - 3 ort. Hos Capt. Fietzens: 1 Sølvlaag til en Krus v. 26 Lod - 13 -; 4 Theskeer 1 Sukkerknibe 1 Sølveg, 1 Par Skospender En Kaabespende - 5 1/2 Lod - 2 Rd. 3 ort. - 1 Par Sølvkniver 1 - 2 -.
Iver Odensen Laante 6 pr. Tekopper af Porselin brun uden og blaa inden til som nu ikke i Stervboet er indleveret og efter Claus Lunds attest er betalt og er af Værdi - 2 -. 1 blaa hvid Spøl Com sammesteds laant, kjøbt af Michel Nielsen for 2 ort 8 sk. : Saa er og laant til Iver Odensen 1 Thebret Lacheret  1 Theflaske  og tilhørende lille Bret tils.  - 1 -.
Gangklæder: 1 Kjole og Skjørt av rød Shagerin med Sølv Galuner - 20 - ; 1 gul Bastis Stucken Kjole med Bordyring om Ermene - 9 -; 1 Skjørt af samme Tøj - 3 - 2 - ; 1 grøn Damaskis Trøie - 4 - : 1 rød Skarin Do - 1 - 3 - ; 1 rød Comod Trøye - 1 - 2 - ; 1 Skjørt og Trøye af rød Stof - 3 - ; 1 rød Fjær Mof - 1 - 1 - 12 sk. ; 1 Smek af Sølv barduret - 2 -;
Lemmel anviste Sorenskriveren over Nordmøre Fogderi Sr. Johan Harboes Missive dat. 22/8 1729 hvoraf bevises at hannem er tildømt hos Monsr. Henrik Mincke i Fosund - 15 - 1 - 12 sk. imod at tilbage skal leveres 1 pd.  Camelgarn som udj Stervboet findes udj hans iboende Gaard tilkommer han 5 Søsterlodder som beregnes tilsammen - 27 - - 23 sk.
Skiftet udsattes til 29 Marts; om Sten Nielsens sig ikke til den Tid skulde indfinde ansættes for dem til Curator deres Tarv at paase - Aage Pedersen.
Efter seneste Rettens Afskedigelse  blev Skifteretten igjen idag den 29de Marts foretaget hvor de tilstæde værende Arvinger comparerede undtagen Fogden Nils Cimber hvortil Proclama af 25 Januar 1730, som den 16de Februar næstafvigte er bleven forkyndt for hans Kjæreste paa hans egen Gaard.
p. 628: siges : "at Fogden Cimber som var saa langt fraværende er til Skiftets Slutning  lovlig indkaldt" - samt i at naar der er uden tenkte Arvinger som Nicolay Stens., da bør der til Registrering og Skifte af Rettens .........
Manden fordrede  i Vederlag for Hustruens Begravelse - 67 - - 16 sk.
Igjen til Deling 21 - 2 - 10; deraf Manden 10 - 3 - 5; 1 Broderlod 1 - 3 - 4 5/6; 1 Søsterlod - 3 - 14 5/12

Kilde: Collin.

Veø Kirkebog 1732 4/2

Anders Iversen

Veø Kirkebog 1732 4/2 gravfestet i Molde Kirke Sal. Anders Iversen, gl. 57 Aar 9 Mdr. 3 Uger

Kilde: Collin

25/5 1744

Iver Iversen
Jørgen Erichsen Løvigen
Anders Iversen

Molde 25/5 1744 sælger Iver Iversen til Jørgen Erichsen Løvigen sin sal. Broder Anders Iversens Huse i Store (Nøre?) Bjørnsund.

Kilde: Collin